Akathiszt a szebasztéi 40 szent vértanúhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Kappadóciai katonák voltak. A légiójuk majdnem tisztán keresztény volt. Hitük miatt más kínzások után meztelenül, egy befagyott tó jegén szenvedtek vértanúságot. Az életben maradottakat kerékbe törték, 320-ban.

Ünnepük: március 9.

Konták, 2 hang

A világ minden hadseregét elhagyva, * a mennyekben lakó Uralkodóhoz csatlakoztatok, * Urunknak negyven bajnoka, * mert tűz, és víz által, ó boldogok, * méltán jutottatok el a mennyei dicsőségbe * és nyertetek égi koronát.

1. konták

Krisztus választott 40 vértanúja, akik Szebaszté városában tűzön és vízen mentetek át, és bejutottatok az örök nyugalomba, énekekkel dicsérünk titeket. Oltalmazóinkat. Ti pedig, mivel nagy bizodalmatok van az Úrhoz, minden bajtól szabadítsatok meg bennünket, akik szeretettel szólunk hozzátok: Üdvözölve legyetek szebasztéi 40szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

1. ikosz

Isten angyalai, az emberi nem őrzői, látván, a kínzó előtt Krisztus bátor megvallását, a szenvedés hőstettére láthatatlanul megerősítettek benneteket. Mi pedig tudva, hogy ezt a hőstettet jól végeztétek be, örömmel hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek, akik Krisztus bátor megvallásával megörvendeztettétek az angyalokat, * üdvözölve legyetek, akik csodálatos türelmetekkel csodálatba ejtettétek a kínzókat, * üdvözölve legyetek, akik Krisztus legyőzhetetlen erejével harcoltatok a láthatatlan ellenség ellen, és annak ellenetek minden ravasz álnokságát legyőztétek, * üdvözölve legyetek a vértanúk számtalan karának ékessége, * üdvözölve legyetek, a földön küzdő Egyház erős segítői, * üdvözölve legyetek szebasztéi 40 szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

2. konták

Látva az állatias kínzó a vértanúk hitét, börtönbe zárta őket, az irgalmas Úr azonban nyíltan meglátogatta szolgáit, dicsérve hőstettük kezdetét, és megjövendölve, hogy azt erősen befejezik, mert, csak, aki mindvégig tűr, koronáztatik meg a mennyországban, és lesz méltóvá, hogy az angyalokkal énekelje: Alleluja.

2. ikosz

Isteni értelmet nyervén a nektek megjelent Krisztustól, megerősödtetek a vértanúi küzdelemben, szent vértanúk, és Agricola hóhér szemrehányását számotokra dicséretnek vettétek. Ezért mondjuk nektek:

Üdvözölve legyetek akik az istenismeret helyes értelmét szereztétek meg, és akaratotokat Isten akarata alá egészen átadtátok, * üdvözölve legyetek, akik a világi csábításokat és hadi dicsőséget Krisztusért semmibe vettétek, * üdvözölve legyetek, akik a kínzó hízelgéseit nem hallgattátok meg, és szörnyű fenyegetéseitől nem féltetek, * üdvözölve legyetek, akik a börtönbe zárást Krisztusért elviseltétek, * üdvözölve legyetek, akiket a világ Üdvözítője a bilincsekben meglátogatott, és Ő jó szavakkal megvigasztalt, és a küzdelemre megerősített, * üdvözölve legyeteket, mert a titeket hittel tisztelőket a szomorúságokban megvigasztaljátok, és a bajoktól megmentitek, * üdvözölve legyetek szebasztéi 40 szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

3. konták

A Magasságbeli ereje erősekké tett benneteket a szóban az istentelenek előtt, ezért, nem tűrve bátorságotokat, a gőgös kínzó, újra a börtönbe vetett titeket, amelybe örömmel mentetek, énekelve Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Ott találván a börtönben, ó vértanúk, szenvedő társatokat, Kiriánt, jó tanítótokat, megerősödtetek Krisztus hitében, és, 8 nap múlva az ítéletre vezetve, félelem nélkül Liziász helytartó és Agricola vezér előtt álltatok, bölcsen elmarasztaltátok istentelenségüket. Ezért a bátorságotokért ilyen dicséreteket hozunk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik Krisztus hitének páncéljába öltözködtetek, és az Ő kegyelmének pajzsával lettetek oltalmazva, * üdvözölve legyetek, akik az egyetlen Krisztust mindennél jobban megszerettétek, és Érte a kínzók törvénytelen parancsait megvetettétek, * üdvözölve legyetek, akik Krisztus erejét az istentelenek előtt hirdettétek, és Isten mindenhatóságát nyilván megmutattátok, * üdvözölve legyetek, mert a kődobálások titeket nem érintettek, * üdvözölve legyetek, mert azok Isten erejéből a dobálókra estek vissza, * üdvözölve legyetek, mert Istenhez való imáitok által az ellenséges nyilakat most is visszaveritek tőlünk, * üdvözölve legyetek szebasztéi 40 szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

4. konták

A gonoszságnak Krisztus elleni viharát lihegve, a gőgös Liziász, háromszor vetette a vértanúkat a börtönbe, amelyben Krisztus ismét megjelent, bátorítva, vigasztalva őket, és a hervadhatatlan koszorúkat a mennyországban megígérve, ők pedig, ezeket hallva, örömmel énekelték Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a kínzók, Krisztus vértanúinak bátor hitvallását, elítélték őket egész éjszakai állásra a hideg tavon, ők pedig, az Isten szeretetét bírván szívükben, nem féltek a kegyetlen hidegtől, hanem egy lélekkel dicsérve Istent, mentek a szenvedésre. Mi pedig, az ő türelmükön csodálkozva, ezeket mondjuk:

Üdvözölve legyetek Krisztus jó győzelmű hitvallói, * üdvözölve legyetek a bálvány imádás megvetői, * üdvözölve legyetek, akik a gonosz kínzás eltűrése által az örök nyugalomba mentetek be, * üdvözölve legyetek, akik a szenvedések bajai által kimondhatatlan javakat nyertetek el, * üdvözölve legyetek drága, és erős 40 kő, * üdvözölve legyetek, akik Krisztus Egyházát magatok által erősítitek és beragyogjátok, * üdvözölve legyetek szebasztéi 40 szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

5. konták

Krisztusnak Istentől felragyogott csillagaiként mutatkoztatok ó szentek, akik az éjszakai hidegben a szebasztéi tavon álltatok, akiket nem a meleg fürdő csábítása botránkoztatott, hanem az angyalokkal énekeltétek Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván a szentek, hogy egy közülük elbukott, mert megfélemlett az éjszakai hidegtől, elrejtőzködött a meleg fürdőben, és azonnal meghalt, buzgón kiáltottak az Úrhoz, hogy erősítse meg őket a szenvedés hőstettében, és dicsőítse meg az Ő nevét. Mi pedig, ezeket mondjuk nektek:

Üdvözölve legyetek dicsőséges győzelemhozók, akik az ellenségek minden ármányát legyőztétek, * üdvözölve legyetek, akik egész éjjel ruhátlanul álltatok a tavon, * üdvözölve legyetek, akik ott egy lélekkel az Urat hívtátok, * üdvözölve legyetek, mert tűrésetekben az Úr gyors segítséget küldött nektek, * üdvözölve legyetek, mert a mennyekből isteni fény ragyogott be titeket, * üdvözölve legyetek, akik fényes koszorúkat kaptatok a mennyekből, * üdvözölve legyetek 40 szebasztéi szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

6. konták

A csodálatos csoda hirdetői, a fürdőben levő őrök, elmondták, az éjszakában mennyei fény miként ragyogta be a vértanúkat a tavon, a jég elolvadt, és a hideg melegséggé változott, amelyet hallván a kínzók, a gonoszságtól még inkább felhevültek, nem tudván énekelni Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Miután felragyogott tóban a mennyei fény, felragyogott az őrök egyikének is a szívében Isten kegyelme, mert ő, levetvén ruháit, a tóba ugrott a szent vértanúkhoz, betöltvén helyét az elbukottnak, és így, megszégyenült a sötétség fejedelme, aki örült, hogy a vértanúk kara kisebb lett, akiknek mi most, ilyeneket énekelünk:

Üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, akik imádságaitokkal és türelmetekkel az ördög örömét szomorúságra fordítottátok, * üdvözölve legyetek, akik az ő gonoszságától és ármányától a híveket megszabadítjátok, * üdvözölve legyetek, akik a víz jegében a Szentlélek kegyelme által megvilágosodtatok, * üdvözölve legyetek, akik a tóban való állásotokkal a szellemi kígyó fejét megtapostátok, * üdvözölve legyetek, teljes 40, akik bátran Krisztus előtt álltok, * üdvözölve legyetek, akik Krisztusért való hitetekkel, türelmetekkel, és szenvedésetekkel a paradicsomi boldogságot elnyertétek, * üdvözölve legyetek 40 szebasztéi szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

7. konták

Meg akarván szeplőtelenül őrizni ó csodálatos vértanúk a Krisztusban levő hitet, a hadi dicsőséget és a kínzók hízelgéseit semmibe vettétek, és az összes kegyetlen kínzást, mint testnélküliek eltűrtétek, énekelve a mindenható emberszerető Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új, és utolsó szenvedést gondolt ki a kínzó a szent vértanúk számára, hogy lábszáraik kalapácsokkal legyenek összetörve, amelyet bátran el is tűrtek a vértanúk. És így, befejezvén a vértanúi küzdelmet, átadták lelküket Isten kezébe, és Tőle hervadhatatlan koszorúkat nyertek. Mi pedig, dicséretül ezeket mondjuk nekik:

Üdvözölve legyetek Jézus kertjének gyönyörű sarjai, akik nem fejszékkel, hanem kalapáccsal lettek kivágva, * üdvözölve legyetek Isten kegyelmének Krisztus nevéért összetört drága edényei, * üdvözölve legyetek, akik a szenvedés küzdelmét dicsőségesen bevégeztétek, * üdvözölve legyetek, akiket az angyalok kara fogadott együtt lakozásra, * üdvözölve legyetek, akikkel a próféták és apostolok, mint nyomdokaik követőivel, szeretettel találkoztak, * üdvözölve legyetek, az egész keresztény nép nagy dicsősége, * üdvözölve legyetek 40 szebasztéi szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

8. konták

Különös emberszeretetet és rettenthetetlen bátorságot mutatott szent Melitonnak, a vértanúk kara egyikének csodálatos anyja, mert látva, hogy a vértanúk testét viszik megégetésre, saját fiát, még élve, és álnokul otthagyva, vállaira vette őt, és ő, lelkét kiadva, a többiekkel állt Krisztus Isten elé, vidámsággal énekelve Neki: Alleluja.

8. ikosz

Teljes állatiasságot mutattak a kínzók, amikor megparancsolták, hogy a vértanúk szentestét égessék meg tűzzel, és porukat szórják a folyóba, hogy enyésszen el az embereknél emlékük, azonban megszégyenültek, mert az Úr örökre megdicsőítette őket az angyalok és az emberek előtt. Ezért, így szólunk hozzájuk:

Üdvözölve legyetek, akik a zsoltár-szerző szava szerint tűzön és vízen mentetek át, * üdvözölve legyetek Krisztus szenvedéseinek részesei, * üdvözölve legyetek, akik vértanúi küzdelmetek által Krisztus Egyházának ellenségeit megszégyenítettétek, és a híveket a hitben megerősítettétek, * üdvözölve legyetek fáradhatatlan imádkozók a keresztény népért, * üdvözölve legyetek, akik örökre a mennyei Atya lakásaiban tartózkodtok, * üdvözölve legyetek, akik közbenjárásotokkal az Úrnál a világnak jólétet kértek, * üdvözölve legyetek 40 szebasztéi szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

9. konták

Minden keresztény nagyon csodálkozott, hogy a szent vértanúk csontjai éjszaka a folyóban fényesen ragyogott, és tisztesen összegyűjtve, a szentek parancsa szerint, a híveknek kimeríthetetlen gyógyulásokat adományoznak, hogy énekeljük a szentjeiben csodálatos Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A Szentlélek által megvilágosított ősi jövendölő, a hívők haláláról a zsoltárban prófétailag énekelte: „Tűzön és vízen mentünk át, és kivezettél bennünket a nyugalomba.” Ti pedig, szent vértanúk, ezt tettel teljesítettétek. Ezért, dicséretül énekeljük nektek:

Üdvözölve legyetek Dávid jövendölésének teljesítői, * üdvözölve legyetek, akik szenvedéseitekben, mint arany a kohóban, megtisztultatok, * üdvözölve legyetek, akik mindvégig megőriztétek Krisztus hitét, * üdvözölve legyetek, akik Istennél való közbenjárásotokkal bennünket a bajoktól megszabadíttok, * üdvözölve legyetek, akik nekünk a bajokban és szükségekben segítségünkre vagytok, * üdvözölve legyetek, akik a lélek üdvözítésére taníttok, * üdvözölve legyetek 40 szebasztéi szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

10. konták

Üdvösségünknek nagyhatalmú elősegítői vagytok, szent vértanúk, ezért buzgón menekülünk hozzátok: az Úrhoz való közbenjárásotokkal segítsetek nekünk, hogy földi életünk hátralevő idejét bűnbánatban ájtatosan töltsük el, és minden körülményben hálásan hangoztassuk a gondviselő Úrnak: Alleluja.

10. ikosz

Imáitok falával oltalmazzatok meg bennünket, Krisztus vértanúi, minden gonosztól, és ellenséges fondorlattól, hogy oltalmatok által, név szerint mondjunk boldogoknak, így:

Üdvözölve legyetek Kirion, Kandid és Domnosz, az isteni Írások oktatói, * üdvözölve legyetek dicsőséges Angiász és Aetiosz, akik lelketekkel, mint sasok repültetek fel a mennyekbe, * üdvözölve legyetek Atanáz, Aglajosz, Bibiánosz és Gorgoniosz, akik megszerettétek Krisztus Istent, * üdvözölve legyetek Ekdikiosz, Gájosz, Eunoikosz, Eutichesz, Dometiánosz, és János, akik lelketeket Krisztusért adtátok, * üdvözölve legyetek Hészükhiosz, Herákliosz, Kirill, Klaudiász, Lizimakhosz és Leontin, akik mennyei javakat nyertetek el, * üdvözölve legyetek Iliánosz és Illés, akik az Isten dicsőségéért való buzgóságban Illés prófétához voltatok hasonlók, * üdvözölve legyetek 40 szebasztéi szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

11. konták

Dicsőítő éneket ajánlunk nektek, szent vértanúk, mert Krisztus iránti szeretetből testeteket nem kíméltétek, és véretekkel a hit ünnepét felmagasztaltátok, ezért a ti emléketek, mint a hit fényes világítóinak, örökre az Egyházban ragyog, a hivők elméit beragyogva, akik éneklik Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Mennyei fénytől megvilágosítva, értelmi szemeinkkel látunk titeket Krisztus dicsőséges vértanúi, mivel állandóan a Szentháromság trónja előtt álltok, és a világért bizalommal imákat ajánlotok, ezért, imádságban és dicsérettel hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, Miklós, Priszkosz, Szmaragd, Szakerdón, Szeverián, és Szisziniosz, az ellenséges gonoszságok dicsőséges legyőzői, * üdvözölve legyetek Filiktimon és Teofil, Isten szeretetének tettel véghez vivői, * üdvözölve legyetekHudion, Kszantiosz, és Fláviosz, Krisztus igen jó harcosai, * üdvözölve legyetek Meliton, Theodulosz, és Válens, a magasságbeli Isten leghűségesebb szolgái, * üdvözölve legyetek Valériosz, Sándor, és Ákos, legbuzgóbb teljesítői Isten parancsainak, * üdvözölve legyetek, akik tavaszi emléknapotok által Krisztus örök boldogságának tavaszát, hirdetitek, * üdvözölve legyetek 40 szebasztéi szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

12. konták

A kegyelemmel bőségesen telik el a Ksziropotámu kolostor, amely tisztes ereklyéiteket birtokolja, ó dicsőséges vértanúk, és csodatevők. Ezért bennünket is, akik emléketeket fényesen ünnepeljük, imáitok által töltsetek el Isten kegyelmével, hogy énekeljük a csodákat megadó Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve tisztes szenvedéseiteket, ó szent vértanúk, dicsérjük a titeket megerősítő, és a mennyekben hervadhatatlan koszorúkkal megkoszorúzó Istent, és, mint Isten kedveltjeit, és Előtte buzgó közbenjáróinkat, így magasztalunk:

Üdvözölve legyetek Krisztus Egyházának megingathatatlan oszlopa, * üdvözölve legyetek, mert a föld határait dicsőséges emléketekkel beragyogjátok, * üdvözölve legyetek, akik gyönge testetekben a lélek nagy erejét mutattátok, * üdvözölve legyetek, mert a böjt és imádság fáradalmaiban minket is vigasztaltok és megerősítetek, * üdvözölve legyetek, akik szenvedések által Szebaszté városában, mint szellemi nap felragyogtatok, * üdvözölve legyetek a neveteknek szentelt templomok és szent kolostorok éber oltalmazói, * üdvözölve legyetek 40 szebasztéi szent vértanúk, dicsőséges csodatevők.

13. konták

Ó, szebasztéi szent vértanúk, a gonoszság cselvetéseinek dicsőséges legyőzői! Közbenjárásotokkal az Úrnál, kérjetek nekünk győzelmet a lélekre ártalmas szenvedélyek és az élet hiúsága fölött, hogy bűnbánatban élve, méltókká legyünk a mennyországra, miattatok mindig hálásan énekelve Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták