Akathiszt a szent, egyvalóságú Háromsághoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Hitünk legnagyobb titka az egytermészetű három isteni Személyben létező egy Isten: Atya és Fiú és Szentlélek. E titkot hittel és imádással fogadjuk el.

Tropár 3. hang

A kezdetnélküli Atyát, * a vele egy kezdetnélküli Fiút * és az együttesen örökéletű Szentlelket * mint egy Istenséget, kerubok módjára dicsőítjük: * Szent, szent, szent vagy Háromságban dicsért egy Istenünk, * könyörülj rajtunk!

Lelkem tehetségei, jöjjetek mindnyájan, imádjuk a Háromságban egy Istent, az Atyát, és Fiút és a Szentlelket! Szívem gondolatai, jöjjetek mindnyájan, és sírjunk a minket teremtő Isten előtt! Méltó, hogy igazán imádjunk téged, magasztaljunk, és hálát adjunk neked, Szentháromság, akit az összes mennyei erők, a Kerubok és Szeráfok háromszor szent énekekkel dicsérnek, akinek az összes szentek hálát mondanak, és minden teremtmény szolgaként imád. És én, múlandó, csúszómászó féreg, megközelíthetetlen dicsőséged fönsége előtt, aki bűneim sokasága miatt bátortalan vagyok, mérték nélküli irgalmad reménységében bizakodva bátran folyamodom kimondhatatlan kegyességedhez, és könnyek között imádkozok: Add nekem mindenkor, hogy téged, Istenemet és Alkotómat elítéltetés és restség nélkül imádjalak, a Szentháromságban imádott egy Istennek ismerjelek, téged teljes szívemből, teljes lelkemből és minden gondolatommal szeresselek és tiszta gyermeki félelemmel féljelek, parancsaidat megtartsam, törvényeid útján járjak, téged dicsérjelek és dicsőítselek utolsó leheletemig! És múlandó testemből való elköltözésem után, a vele való újraegyesülésig ne fossz meg engem a neked tetsző emberektől, akik a szeráfok szent, szent, szent énekét örömmel kiáltják mindörökre. Ámen.

1. konták

Minden látható és láthatatlan teremtménynek bátor kormányzója és Istene, téged, a Szentháromságban dicsőített Istent imád az égiek, földiek és az alvilágiak hármas nemzetsége! Én is, haszontalan szolgád, aki égen-földön méltatlan vagyok, méltó és köteles minden büntetésre, a te kegyelmedből menekültem meg az örök haláltól; hálaadó éneket hozok neked. De, mert kimondhatatlanul kegyelmes vagy, ments meg engem minden örök és ideig tartó bajtól, hogy ezt mondjam neked:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

1. ikosz

Az Arkangyalok, Angyalok, Kezdetek, Hatalmak, Trónok, Uralmak, Erők téged méltóan magasztalni nem tudnak, a sokszemű Kerubok és a hatszárnyú Szeráfok pedig két szárnyukkal elfödik arcukat, kettővel pedig lábukat, kettővel pedig lebegve szünet nélkül egymásnak győzelmi éneket mondanak, kiáltva: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, teljes az ég és a föld az ő dicsőségével!" Nekem is, aki sár, föld, teremtmény és kezeid művé vagyok, nyisd meg szívem szellemi ajkait, hogy ezt mondjam neked ezekkel együtt:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a Szeráfok tűzlángú Szeretete! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a Kerubok mindentudó Bölcsessége! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a királyi székek legfőbb Királya! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, az Uralmak igazi Ura!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, az Erők legyőzhetetlen Erőssége! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a Hatalmasságok mindenható Uralkodója! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a felső hatalmasságok egyedüli Kezdete! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, az arkangyalok igen örvendetes jó híre!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, az angyalok kimondhatatlan Jósága! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, minden létező szolga Uralkodója! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, ezen előtted álló sokaság Parancsolója! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, az összes mennyei erők Alkotója és Fenntartója!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

2. konták

Látva téged Izajás a magas trónon, magasztalva fölkiáltott: Miként vagyok én méltó, szerencsétlen ember létemre, a Seregek Urát saját szememmel látni? Azért, miután égő parázs érintette ajkát, tisztán dicsért téged, egy Istent: az Atyát és Fiút és Szentlelket. Égesd fel azért sok törvényszegésem tövisét, hogy tiszta szívvel énekeljem neked: Alleluja!

2. ikosz

A felérhetetlen értelmet megérteni akarva Mózes azt mondta: „Mutasd meg nekem arcodat!" Te pedig mondtad neki: „Hátamat meglátod, arcomat nem láthatod meg". Ezért, kifürkészhetetlenül, kimondhatatlanul, megfoghatatlanul, félelemmel leborulva ezt mondom neked:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, tiszta és bűn nélküli Teremtő! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, kezdet nélküli és változhatatlan Értelem! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, mindenható és felfoghatatlan Alkotó! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, halhatatlan, ártatlan Isten!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalom folyton csörgedező Forrása! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, hosszútűrés kimeríthetetlen Tengere! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, örök és mindenek előtt létező Világosság! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, beláthatatlan Mélység!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, megközelíthetetlen Magasság! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, kifürkészhetetlen Szélesség! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, megmérhetetlen Hosszúság! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, emberi és angyali szavakkal Kifejezhetetlen!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

3. konták

Mindenható erőddel fönntartasz mindeneket, dicsőséged fönségének szavával megerősítesz mindeneket, szájad leheletével táplálsz mindeneket, hármasfényű Alkotó. Fölmérted a földet marokkal, az eget arasszal, minden teremtményt szám szerint hordasz, mindenkit nevén hívsz, és senki sincs, aki elrejtőzhetne uralkodó jobbod elől. Azért minden égi és földi sereggel meghatódva borulok le, és mondom: Alleluja!

3. ikosz

Mivel minden teremtmény a te parancsod alattvalója, fogadd el a köteles hálaadást minden teremtménytől, és ne vedd el kegyelmedet tőlünk, ne vess meg engem sem, kezed alkotását, de mint a kegyelmek atyja és minden vigasztalás Istene, könyörülj a mi erőtlenségünkön és figyelmezz szavunkra, akik neked így énekelünk:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, minden teremtmény hatalmas Alkotója! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, egész világnak és minden világban lévőnek Készítője! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki négy elemből állítottad össze a mindenséget! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki négy évszakkal koszorúztad meg az esztendő körét!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, neked énekel a Nap, téged dicsér a Hold! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, hozzád könyörögnek a csillagok könyörögnek, és szolgálnak a források! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, te kiterjesztetted az eget, mint a sátorfödelet! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki a vizekre erősítetted a földet!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki körülvetted a tengert homokkal! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki a lélegzéshez levegőt árasztottál! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, akit az arkangyali seregek szolgálnak! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Isten-ember, akit az angyali karok imádnak!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

4. konták

A lélekölő eretnekség viharát bírva belül, az esztelen Áriusz mint második Júdás tagadta, hogy te, Isten Fia, egyike lennél a Háromságnak. Mi azonban ugyanolyan lényegű Atyáról és Fiúról és Szentlélekről beszélünk, az Atyát és Fiút és Szentlelket, az egy istenséget, ugyanazt az Erőt, öröklétű Fönséget szívvel és szájjal valljuk, és mint szolgák a szent keresztségben felvilágosítva téged, az Atyát és Fiút és Szentlelket, egy Istent imádunk, ezeket mondva: Alleluja!

4. ikosz

Meghallván a főpásztorok, az egyház szent tanítói, hogy Áriusz, a ragadozó farkas, Krisztus nyájába betört, és elragadozza a juhokat az igaz hitvallástól, összegyűlve a nikaiai zsinatra, Krisztust Istennek és nem teremtménynek vallva, az Atyát és Fiút és Szentlelket egyenlő módon tisztelték, félelemmel mondva:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, Atyaisten, Fiúisten és Szentlélekisten! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, egy igaz Isten, és nem három isten! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, teremtetlen Atya, teremtetlen Fiú és teremtetlen Szentlélek! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmas Atya, irgalmas Fiú és irgalmas Szentlélek!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, egy irgalmas, és nem három irgalmas! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, az imádkozok lelke hozzád kiált! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a kitárult szív sóhajtozva hozzád beszél! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a látás és szaglás hozzád esedeznek!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, az ízlés és tapintás téged kívánnak! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a csontok és az egész test téged imád! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, minden képesség, amelyet nekünk adtál, a te bőséges kegyelmedet várja!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

5. konták

Jó és mindenható Háromság, a te képedre és hasonlatosságodra alkottál engem, és azt parancsoltad, hogy előtted kedves dolgokat cselekedjek. De én, szerencsétlen, saját akaratommal ellened kikelve képedet beszennyeztem, a keresztségi fogadalmat megvetettem, de mert újra hozzád futok, add nekem kegyelmedet, ragadj ki engem látható és láthatatlan ellenségeim kezei közül, és szabadíts meg engem, amilyen módon csak tudsz, hogy szüntelenül mindörökre énekeljem neked: Alleluja!

5. ikosz

Ésszel kifürkészhetetlen jótéteményeidet látva az emberi nem, benned keresztelkedik meg mindenki, Atya és Fiú és Szentlélek, a halott feléled, a bűnös megtisztul, az elveszett megmenekül. Ezért, lelkünk és testünk ajkának hálás szavaival, hálás szívvel, amelyeket te alkottál, téged dicsér, Isten, és ezeket bátorkodja mondani:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki akaratoddal az egész örökkévalóságot alkottad! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki a nemlétből mindent létrehoztál! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki képeddel ékesítettél fel engem! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, múlandó testemnek el nem múló ereje!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, minden halandónak halhatatlan élete! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki belém lehelted az élet leheletét! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki engem az értelem által az állatoknál magasabbra emeltél! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki minden teremtményt alám vetettél!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki utamat fürkészed! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a te bölcsességednek nincs száma! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki anyám méhéből engem kivezettél! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki mindent bölcsességgel alkottál!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

6. konták

Illést, a te nagynevű prófétádat a szent angyal által a hegyre hívtad. Fent pedig hegyeket olvasztó erős, szélvész, földrengés és tűz volt, de ott nem látott téged. A tűz után a könnyű szellő hangja volt, és ott téged megpillantva és ruhájával arcát eltakarva, örömmel mondta: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogtattad a világnak istenséged világosságát, felégetted a tévelygés minden bálványát, hármasfényű Uram, Istenem, az egész emberi nemet pedig a régóta tartó sötétségből csodálatos világosságra vezetted. Általa megvilágosítva dicsérjük csodálatos és fölséges nevedet, ezeket mondva:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, megfoghatatlan Világosság! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, kifejezhetetlen Édesség! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, szünet nélküli Szeretet! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, Vigasság, amelyet szem nem látott!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, öröm, amely ember szívébe föl nem hatolt! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, emberek számára megfoghatatlan Jó illat! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, megtapinthatatlan Szépség! *' Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, soha el nem fogyasztható Étel!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, minden édességet felülmúló Ital! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a szentek örök Megelégedése! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, ne fordulj el tőlem, Istenem, figyelj megsegítésemre!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

7. konták

Meg akarva mutatni országod erejét, megalkottad az eget és földet minden szépségével, utoljára pedig azt mondtad: Alkossunk magunknak embert képünkre és hasonlatosságunkra, hogy a három állomány egy istenség képét ábrázolja! Ezért az embert felmagasztaltad, kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őt, hogy neked, Urának ezt mondja: Alleluja!

7. ikosz

Csodálatos alkotást mutattál, magasságban csodálatos Istenem, élőlényt alkottál a földön neme és faja szerint, négylábúakat, különféle vadállatokat és barmokat, a vízből cethalakat, halakat, csúszómászókat hoztál elő, élőlényeket, repülő madarakat az égboltozat alatt. Mindezekben nagy vagy, Uram, és csodálatosak alkotásaid, és nincs szó csodálatos dolgaid elégséges magasztalására! Mi pedig ezeket mondjuk:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki az egeket felhőkkel ruháztad fel! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki a megfelelő időben mindenkinek ételt adsz! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki az időket, napokat és éveket alkottad! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki megparancsoltad a Napnak, hogy nappal világítson!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki éjszakai világítónak a Holdat rendelted! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki a mezei liliomokat felékesítetted! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki az emberek szolgálatára növényeket adsz! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki gyümölcstermő fákat adsz!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki a földből füveket hozol elő! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki a nyarat és tavaszt alkottad! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki a jókra és gonoszokra világosságot ragyogtatsz! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, én örvendezésem, ments ki engem minden szomorúságból!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

8. konták

Magasságbeli utasként látott téged, igaz Isten, a mamrei tölgyfánál Ábrahám mert három férfit látott, és egyiküknek mondta: „Uram, ha kegyelmet találtam előtted, ne kerülj el engem, szolgádat!" És befogadva sátrába, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, az egy Istennek földig meghajolt, mondva: Alleluja!

8. ikosz

Mindenütt jelen vagy és mindent betöltesz nagyságoddal. Az égben, mint trónon, a földön, mint lábaid zsámolyán, az alvilágban, mint bosszúálló Isten vizsgálod a szíveket, kéred számon a gondolatokat, ezért, az egész föld imád téged. Mennyeiek és földiek magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, és boruljatok le lába zsámolya előtt, neki ezeket mondva:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, dicsőségedet hirdessék az egek! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, erődet beszéljék az ég fölött levő vizek! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, minden lélek magasztaljon téged! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, tűz és minden elem dicsérjen téged!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, föld virágai énekeljenek neked! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, éjszakák és nappalok adjanak hálát neked! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, bocsáss meg nekem, egyetlen hálátlannak! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, tisztaságom, tisztítsd le szennyemet!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, erősségem emeld fel, erőtlenségemet! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, hadd meneküljek meg általad a kísértéstől! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, világosságom, világosítsd meg elhomályosult szívemet! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, áldj meg engem, Istenem!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

9. konták

Az egész teremtésnek minden természete szüntelenül dicsőít téged: Az égben egyesek koronájukat letéve téged királyukká koronáznak, mások, akik a te nyomodban haladtak, szolgák módjára leborulnak, mások szent, szent, szentet kiáltanak éjjel-nappal. A földön minden teremtmény, és örökkévaló dicsőséged képmása, a sóhajtozók, imádkozók, sírók, saját természetük szerint várják tőled a gazdag és nagy kegyelmet, ezt mondva: Alleluja!

9. ikosz

A nagyhírű bölcsek olyanok, mint a néma halak: bár sokat beszélnek rólad, Szentháromság, mégsem tudják megérteni, hogyan vagy lényegedre nézve egy Isten három személyben. Pontosan higgyük és valljuk, nem fürkésszük, a te dicsőséged fönségét minden teremtményedben, mint tükörben látva, hittel énekeljük neked:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a nap és a villámok legragyogóbb fényességedet hirdetik! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a föld és minden rajta lévő legszebb ékességedről beszélnek! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a tengerek és folyók legnagyobb erődet dicsérik! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a vadállatok és minden állat téged Istenükként magasztalnak!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a csúszómászók és a különféle élőlények hozzád, csodálandó Alkotójukhoz imádkoznak! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, az összes szentek kara téged legszentebbnek vall! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, akitől vagyunk, élünk és mozgunk! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, tégy megigazulttá engem, aki képedet bűnökkel szennyeztem be!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, hadd lássák szemeim egyedüli jóságodat! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, hadd hallják füleim törvényedet! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, hadd ízleljék meg érzékeim jóságodat! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irányítsd kezeimet, hogy előtted kedves dolgokat cselekedjenek!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

10. konták

Meg akarva menteni a világot, megjelentél a Jordán folyónál, Szentháromság: az Atya a hangban, a Fiú emberi alakban, a Szentlélek galamb képében. Ezért, megtanultuk, hogy benned, három személyben létező egy Istenben keresztelkedjen meg minden ember, ezt mondva: Alleluja!

10. ikosz

Örök király, hármasnapú Alkotó, lelki és testi szennyemet mosd tisztára, készíts lakást bennem, bár méltatlan szolgád vagyok! Irtsd ki tisztátalan gondolataimat, tedd jóvá szívemben a helytelen cselekedeteket, irányítsd nyelvemet, hogy beszéljen előtted, hogy meghatottan mondjam neked:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, az apostolok gyülekezet hozzád kiált! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a próféták kara téged énekel! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a vértanúk serege rólad tesz vallomást! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, az atyák serege téged hív!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem a remeték sokasága hozzád sóhajt! * Szent, szent, szent vagy Uram, Istenem, a böjtölők hőstettei belőled táplálkozna!! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a főpapok neked hoznak hálaadó éneket! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a bölcs tanítók általad lesznek okosakká!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, fogadd el imádságként a szentek hőstetteit! * Szent, szent, szent vagy, Uram,: Istenem, fogadd el a kitárt karú legtisztább Szüzet! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, nyilvánítsd ki rajtam könyörülő irgalmad erősségét! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, hozzád emelem lelkemet és szívemet!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

11. konták

Elerőtlenül minden ének, amely köteles hálaadást kíván neked adni, a mindenek miatt és mindenekért dicsérendő Istennek, mert nincs oly értelem, amely méltóképpen tudná azt megadni. Mindazonáltal mindazért, amit nekünk adtál, legyen a tied ez az imádás, ez a hálaadás, ez a tisztelet és dicsőség, amelyet te magad tégy méltóvá és kedvessé, a te fönséged és megközelíthetetlen irgalmasságod által! Mi pedig mondjuk neked: Alleluja!

11. ikosz

Téged, a fényt árasztó világosságot, aki a sötétségben levő embereket vezeted, először üldözött Fáraó, de megrendítetted erejét, a Vörös-tengerbe süllyesztetted őt katonáival. Minket pedig megtanítottál, hogy győzelmi éneket énekeljünk neked:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki népedet átvezetted a tengeren! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki megosztással szétválasztottad a Vörös-tengert! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, az uralkodók félelmetes és meghomályosító lelke! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, a földi királyoknál félelmetesebb!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki tűzzel égeted meg a méltatlanokat! *. Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki az égető tüzet szolgáddá teszed! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, nagy vagy, te, Uram, és nagy a te érőd! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki mannát adtál engedetlen népednek! Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki vizet fakasztottál a kősziklából!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, ne mutasd ki rajtam haragodat! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, ne büntess meg engem haragoddal! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, üdvözíts engem, aki különféle bűnökben merültem el! *

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

12. konták

Mindenható kegyelmedet ajándékozd nekem Szentháromság! Fogadj el engem, aki fölséged előtt bűneimet megvallom! Tekints le, fürkészd szívemet, bensőmet, óhajtásomat! Ne undorodj meg tőlem, aki könyörülő irgalmadat kérem! Hallgass meg engem, aki neked énekelem: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve a te emberszerető üdvgondozásodat, mindnyájan dicsérünk téged, kezdet nélküli Háromság. Hiszünk benned, mint egyedüli Istenben: Atya és Fiú és Szentlélek. Más istent rajtad kívül nem ismerünk, előtted borulunk le, hozzád futunk. Hozzád imádkozunk kedvesen énekelve:

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmas szemmel nézz rám! * Szent, szent, szent, vagy Uram Istenem, légy Üdvözítőm, hogy ne féljek! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, légy életem védelmezője, hogy ne rettegjek! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, emberek és állatok megmentője, ments meg engem is, bűnöst!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, aki mindenkit megerősítesz kegyelmeddel, engem is erősíts meg! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, mert erőtlen vagyok! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, adj időt nekem a bűnbánatra! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, ne ítélj el engem az alvilágra!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, méltass, hogy téged színről színre láthassalak! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, méltass, hogy láthassam a boldog mennyei lakókat! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, ments meg engem minden testi és lelki betegségtől! * Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, halálom óráján fogadj be engem a mennyei hajlékba!

Szent, szent, szent vagy, Uram, Istenem, irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek, a te szent nevedért!

13. konták

0, legszentebb, elevenítő, kezdet nélküli Háromság: Atya és Fiú és Szentlélek, igaz Isten és Alkotóm, fogadd el lelkemtől a most neked felajánlott hálaadást! Hallgasd meg a szívem mélyéből a neked felajánlott imádságot, és ments meg engem minden aggódástól, szomorúságtól, bajtól, veszélytől és az igazságos megfenyítéstől! Amikor lelkem a testtől elválik, ne hagyj el engem, megoszthatatlan Háromság, figyelmezz segítségemre! Uram, szabadulásom Istene, éjjel és nappal ezeket kiáltom hozzád: Jusson színed elé imádságom, hajtsd füledet könyörgésemre, és hallgass meg engem, ki neked énekelem: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.