Akathiszt a szent és igaz prófétához Zakariáshoz és Erzsébethez

/Fordította: Lakatos László atya/

Keresztelő szent Jánosnak, az Úr előhírnökének, és keresztelőjének voltak szülei. Feddhetetlen életükért, Isten, késő öregségükben adta nekik nagy ajándékul Jánost.

Ünnepük: szeptember 5.

Tropár, 4 hang

Ki áldozópapi öltönyt viseltél, ó bölcs, * s törvény szerint való, kedvesen fogadott, * teljesen égő áldozatot mutattál be, Zakariás, * s világító szövétnekké lettél, * és a szent titkok szemlélője, * ki a malasztoknak benned nyilvánuló jelét * nyilvánosan hordoztad, ó legbölcsebb! * És az Isten templomában karddal megöletvén, ó próféta, * az Előhírnökkel együtt imádd Krisztust, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!

1. konták

Áron törzséből kiválasztottak, akik az Istentől megdicsért János szültétek, hogy az előkészített Úr előhírnöke és keresztelője legyen, szent és igaz Zakariás és Erzsébet! Mivel bizodalmatok van, közbenjárásotokkal minden bajtól szabadítsatok meg bennünket, akik hangoztatjuk nektek: üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

1. ikosz

Földi angyalként és mennyei emberekként jelentetek meg valóban, szent Zakariás és Erzsébet, akik fiatal korotok óta minden erénnyel ékeskedtetek, és életeteket szeplőtelenül éltétek le együtt, ezen csodálkozva hangoztatjuk nektek ezeket a magasztaló énekeket:

Üdvözölve legyetek Áron törzsének dicsőséges sarja, * üdvözölve legyetek jámbor szülők fényes ékessége, * üdvözölve legyetek a lelki és testi tisztaságról gondoskodók, * üdvözölve legyetek Isten parancsainak buzgó megőrzői, * üdvözölve legyetek Istentől előre kiválasztott igaz házaspár, * üdvözölve legyetek az Úr által a mennyei asztalhoz meghívottak, * üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

2. konták

Látva a mennyei Atya, dicsőségének magasságából, hogy életetek jámbor és szent, ó igaz, Zakariás és Erzsébet, megáldott, hogy szent sarjadékotokból növessze meg a tisztes és szent gyümölcsöt Jánost, hogy legyen számára próféta, és szeretett Fia Jézus Krisztus számára előhírnök és keresztelő, Neki pedig a dicséretet adjuk: Alleluja.

2. ikosz

Isteni értelemtől felülről irányítva, Gábor főangyal megállt előtted ó Zakariás pap, miután bementél a szentélybe, hogy tömjénezzél és szolgálj osztályod rendje szerint. Meglátván pedig a tömjén-oltár jobboldalán álló mennyei hírnököt, nagy félelem fogott el téged, de Isten küldöttje azt mondta neked:”Ne félj Zakariás. ”Mi pedig, Istennek családodhoz való kegyelmétől meghatódva hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek a szűzies élet erős oltalma, * üdvözölve legyetek a bűnök és szenvedélyek változatlan legyőzése, * üdvözölve legyetek Isten kegyelmétől irgalmasan megárnyékozottak, * üdvözölve legyetek, akik égben elrejtett titkokat láttok, * üdvözölve legyetek mint a földön élő testnélküli angyalok, * üdvözölve legyetek, akik a testi tisztaságot életetekben megőriztétek, * üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

3. konták

Isten irgalmának kimondhatatlan ereje nyilvánult ki rajtatok, ó szentek, mert, látva lépteitek igazságosságát Isten színe előtt, elküldte nektek öregségetekben a nagy vigasztalást az Úr, hogy hűségesen énekeljétek Neki: Alleluja.

3. ikosz

Azt a parancsot kapván az Úrtól, hogy vigasztaljon meg téged, ó szent Zakariás, Isten angyala azt hirdette neked, hogy imádságod Isten előtt kedves, és figyelve rá, kegyelmet ajándékoz neked Isten: mert megáldotta feleségedet Erzsébetet, gyümölcstelenségének kötelékeit feloldozva, hogy fiat szüljön, aki a kegyelemmel egynevű János. Ezért, fogadjátok el tőlünk ezt az éneket:

Üdvözölve legyetek, akik Isten előtt kedvesek voltatok, * üdvözölve legyetek, akik Előtte változatlanul szentül jártatok, * üdvözölve legyetek, mert a Teremtőhöz szóló imádságaitokban kitűntetek, * üdvözölve legyetek, mert az Úr igéje által mindig megvigasztalódtatok, * üdvözölve legyetek, mert minden reményeteket a Teremtőbe vetettétek, * üdvözölve legyetek, akik jótetteitekben nem ismertétek a fáradságot, * üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

4. konták

A világi élet viharától le nem győzetve, szent Zakariás és Erzsébet, fiatok nagy lesz az Úr előtt, nemcsak testben, hanem lélekben is, mondta az Úr angyala, mert születése által a világba nagy örömet hoz, mert sokan megörülnek születésén, magasztalva a Teremtőt: Alleluja.

4. ikosz

Hallván fiáról a csodálatos szavakat, hogy nagy prófétának és böjtölőnek fogják hívni, és még anyja méhétől betelik Szentlélekkel, és Izrael fiai közül sokan fognak miatta visszatérni az igaz Istenhez, mert neki Krisztus előhírnökének kell lennie, Illés próféta szellemében és erejében, és előkészíteni az embereket az Üdvözítő fogadására, Zakariás nagyon megilletődött és elcsodálkozott, nem határozva el magát, hogy az angyaltól mondottnak higgyen. Mi pedig, az angyali szavakra figyelve, így hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik a Teremtő előtt nagy kegyelmet találtatok, * üdvözölve legyetek, akik a népeknek nagy örömet hoztatok, * üdvözölve legyetek, akik ősz hajatokat dicsőséggel fedtétek be, * üdvözölve legyetek, akik az égben nem vesztettétek el jutalmatokat, * üdvözölve legyetek, akik az irgalmas Úrhoz mindenben hasonlókká lettetek, * üdvözölve legyetek, akik mindig hódoltatok a háromságos Istennek, * üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

5. konták

Egyedül Istentől félj, mondta az Úr angyala Zakariásnak: én Gábor vagyok, aki az Isten előtt állok, és elküldtek, hogy hirdessem neked mindezeket, de, azért, hogy nem hittél szavaimnak, néma leszel, és egy szót sem imádkozol, amíg minden általam mondottnak be kell teljesednie a nagy Isten akarata szerint, Akinek dicsőséget énekelek: Alleluja.

5 ikosz

Látván az Úr templomában levő emberek, hogy Zakariás késik a templomban, ezen nagyon csodálkoztak, és, miután kijött hozzájuk, és nem tudott beszélni, hanem csak integetni, mindenki megértette, hogy látomása volt a templomban. Mi pedig, dicsőítve a csodáiban csodálatos Urat, így mondjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, mert Isten ereje történt rajtatok, * üdvözölve legyetek, mert Isten akarata változatlanul cselekedett rajtatok, * üdvözölve legyetek, mert a Teremtő kegyelme bőségesen áradt ki rátok, * üdvözölve legyetek, mert a nagy öröm irgalmasan adatott nektek a Teremtő által, * üdvözölve legyetek, mert felmagasztalva lettetek a szent kéz által, * üdvözölve legyetek, mert magatokkal mindenkinek példát adtok, * üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

6. konták

Az Úr angyaltól hirdetett szavainak megtörténtét látva, Erszébet nagyon megörült, mert fiút fogant méhében, és elrejtezett öt hónapig, mondván: mert így tett velem az Úr azokban a napokban, amelyekben rám tekintett, hogy elvegye szégyenemet az emberek előtt, hogy Neki a dicsőséget énekeljem: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott bőségesen Isten kegyelme szent Erzsébetben, amikor eltelt Szentlélekkel, és nagy hangon kiáltotta Szűz Máriának:”Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott méhednek gyümölcse! És honnan van az nekem, hogy Uram anyja eljött hozzám!” Gyermeke pedig röpösött méhében, örvendezve Isten anyjának eljövetelén. Szálljon ránk is a Szentlélek kegyelme, akik örvendezve így hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek Szentlélekkel felruházottak, * üdvözölve legyetek a kegyelemmel a Teremtőtől irgalmasan megárnyékozottak, * üdvözölve legyetek, aki a nagy gyermeket szentül fogantátok, * üdvözölve legyetek, akik az atyaság és anyaság örömét Istentől megismertétek, * üdvözölve legyetek az Isten anyjának minden tiszteletre méltó rokonai, * üdvözölve legyetek Isten megtestesült Fiának jóságos szolgái, * üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

7. konták

Akarván az emberek előtt kihirdetni fiának az angyaltól előre megjövendölt János nevet, ó szent Zakariás, születése után leírtad azt, és, azonnal megnyíltak nyelved és ajkaid, és újra beszéltél, áldva az Istent, és énekelve Neki: Alleluja.

7. ikosz

Új kegyelmet adva neked az Úr, igaz Zakariás, eltöltött téged Szentlélekkel, hogy prófétálj, mondván:”Áldott az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és szabadulást készített népének, és az üdvösség erejét emelte fel számunkra, és fiának Dávidnak házára, amint a világ kezdetétől fogva megmondta prófétái ajkai által, és te gyermek, a Magasságbeli prófétájának fogsz hívatni, mert az Úr színe előtt jársz, elkészíteni az Ő útját. ” Mi pedig, jövendölésedre figyelve, általatok, Isten igazai, magasztaljuk az Urat, énekelve nektek ezeket a dicséreteket:

Üdvözölve legyetek, akik szent gyermeket szültetek a világnak, * üdvözölve legyetek, mert ezzel a születéssel a világnak örömet hirdettetek, * üdvözölve legyetek, akik Istent mérték nélkül magasztaltátok, * üdvözölve legyetek, akik híven szolgáltatok Istennek, * üdvözölve legyetek, mert az Ő törvényét egészen betöltöttétek, * üdvözölve legyetek, akik magatokat a tisztaságban megőriztétek, * üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

8. konták

Különös csoda történt a körülöttetek élő emberek számára, amikor hallottak gyermeketek dicsőséges és csodás születéséről, szent és igaz Zakariás és Erzsébet, és csodálkozással mondták magukban:”Ugyan mi lesz ez a gyermek?” Mi pedig az Úr előhírnöke és keresztelője dicsőséges születésének örvendezve, az Úrnak hangoztatjuk: Alleluja.

8. ikosz

Egészen nagy zavarral teltél el Isten prófétája Zakariás, látván a legszentebb Szűz Máriát az isteni Gyermekkel, hogy a templomba eljött, és a templom ajtaja előtt áll a tisztátalan asszonyok helyén, a törvényes tisztaságot akarván kérni. Mert megismerve, hogy őt a szentek szentjébe Isten sugallatára te vezetted be, és ott nevelted, és a Lélek által megértve, hogy ez az anya tiszta szűz szülése után is, ezért, a szüzek helyére állítottad őt, ahol a férjes asszonyoknak nem illett állani. Mi pedig, veled dicsőítve a Legtisztább Szüzet, szeretettel és meghatottsággal hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek, akik Isten anyjának dicsőséget adtatok, * üdvözölve legyetek, mert mindenkivel együtt őt magasztaltátok, * üdvözölve legyetek, mert Istennek a világba való jövetelét vártátok, * üdvözölve legyetek, mert tiszta imádsággal mondtátok boldognak a Teremtőt, * üdvözölve legyetek, mert a gyermek Krisztus arcában gyönyörködtetek, * üdvözölve legyetek, mert Ő bevezetett benneteket Isten országába, * üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

9. konták

Az összes angyalok és a szentek seregei nagy örömmel örvendeztek, amikor te, szent Zakariás igaz karjaidra, meghatódott szívvel és istenfélelemmel vetted az isteni Gyermeket, és mint Teremtőnek és Istennek hangoztattad Neki: Alleluja.

9. ikosz

Az emberi ékesszólás nem elégséges csodálatos életetek igazi magasztalására szent és igaz Zakariás és Erzsébet, mert lehetetlen elmondani és megszámlálni minden imádságotokat és böjtöléseteket, minden könnyeteket és sóhajtozásotokat az Isten felé. Fogadjátok el tőlünk szeretettel a hozzátok intézett kis dicséreteinket:

Üdvözölve legyetek a Szentléleknek kezdettől fogva kiválasztott edényei, * üdvözölve legyetek, akik a Teremtő felé karjaitokat reménységben tártátok ki, * üdvözölve legyetek a Legszentebb Háromság hűséges kegyeltjei, * üdvözölve legyetek, akik az Istenhez az útat tövisek közt találtátok meg, * üdvözölve legyetek, akik fáradozásaitokkal üdvösséget találtatok, * üdvözölve legyetek, akik mindenben csak az Úrban reménykedtetek, * üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

10. konták

Meg akarván gyermeketeket menteni, az anya fogta gyermekét, és elfutottatok vele a hegyekbe a gonosz és gyermekgyilkos Heródestől, mert ő Betlehembve küldte katonáit, hogy öljenek meg minden fiúgyermeket, és megparancsolta, hogy öljék meg a ti gyermeketeket is, boldogságos Zakariás és Erzsébet. Mi pedig, a választottjait az istentelen kezétől megőrző Úrnak szeretettel mondjuk: Alleluja.

10. ikosz

Az elérkezett gyilkosoktól való megmentő falként lett számodra, igaz Erzsébet, az Úr, amikor:”Isten hegye, fogadd az anyát a gyermekkel!” imádságodra, megparancsolta a kő-hegynek hogy azonnal nyiljék meg, és zárjon magába a gyermekkel együtt. Megmeneküléseteknek könnyek között örvendezve, így hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akiket az Úr minden útatokon megőrzött, * üdvözölve legyetek, akiket az egész életen át Isten keze vezetett, * üdvözölve legyetek, akik a Teremtő iránti szeretetet magatokban hordoztátok, * üdvözölve legyetek, akik a halhatatlan gyümölcsöt a paradicsomban megízleltétek, * üdvözölve legyetek, akik Isten igazságáért szenvedtetek, * üdvözölve legyetek, akik Istennel lenni kivántatok, * üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

11. konták

Imádságos éneket ajánlottál az Úristennek, szent és igaz Zakariás, amikor az állatias erkölcsű Heródes katonái hozzád mentek a paranccsal, hogy add át nekik fiadat. Te pedig ezt felelted nekik:”Én most Izrael Urának Istenének szolgálok, és nem tudom, hol van az én fiam!”, a téged megerősítő Istennek énekelve: Alleluja!

11. ikosz

Mennyei fénnyel telt el az Úr temploma, ó igaz Zakariás, amikor a téged kérdező katonáknak ezt mondtad:”Öljétek meg testemet, lelkemet pedig befogadja Isten!” Amikor pedig téged megöltek a templom és az oltár között, amint parancsolta Heródes, kiömlött véred összesűrűsödött a márványon és megkeményedett bizonyságul, és Heródes örök elitéltetésére. Mi pedig, vértanúi kimúlásodat magasztalva, dicsérő hangokon hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek, akik lelketeket a Teremtőnek szenteltétek, * üdvözölve legyetek, akik azt szentségben megőriztétek, * üdvözölve legyetek, akiket Isten mennyei dicsőséggel koszorúzott meg, * üdvözölve legyetek meghívottak, hogy menjetek be Uratok örömébe, * üdvözölve legyetek, mert most halhatatlan eledelt ízleltek, * üdvözölve legyetek, mert Istent értünk mindig imádjátok, * üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

12. konták

Isteni kegyelem mutatkozott meg rajtad, ó igaz Erzsébet, és kimondhatatlan csoda tárult fel csodálatosan, amikor a téged a gyermekkel együtt Isten parancsára bezárt hegyben elkészült a barlang, vízforrás fakadt, és a barlang fölött pálmafa nőtt, bőségesen adva gyümölcseit. Istennek ilyen jóakaratán örvendezve, fiaddal együtt énekelted Neki: Alleluja!

12. ikosz

A dicséret és hálaadás örvendező énekét énekelve az Úrnak, negyven nap múlva az igaz Zakariás megölése után, lelkedet átadtad Teremtődnek, szent Erzsébet, és egyesültél férjeddel a mennyben. Magasztalva igaz életeteket szent Zakariás és Erzsébet, buzgón kérünk titeket, hogy hallgassátok meg dicsérő énekünket:

Üdvözölve legyetek, mert a szent hitben erősség vagytok, * üdvözölve legyetek, mert a bajoktól ti vagytok oltalmazóink, * üdvözölve legyetek, mert a betegségektől ti mindig oltalmaztok bennünket, * üdvözölve legyetek, mert a testi szenvedélyeket bennünk lecsendesítitek, * üdvözölve legyetek, mert az istenfélő házastársaknak ti vagytok bölcs oltalmazói, * üdvözölve legyetek, mert gyermekeinknek ti vagytok jó nevelői, * üdvözölve legyetek szent és igaz Zakariás és Erzsébet, akik az emberek számára jó gyümölcsöt növesztettetek.

13. konták

Ó, szent és igaz Zakariás és Erzsébet! Buzgón és szeretettel kérünk titeket: kérjetek számunkra Urunknál ebben az életben a megerősödést a hitben és jótettekben, megmenekülést a bajokban és támadásokban, bűneinknek a bocsánatát, hogy mi is méltók legyünk a mennyek országát elérni, és örökké énekelni Istennek: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.