Akathiszt a szent gyógyítókhoz, ingyenes orvosokhoz és csodatevőkhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Ebben az Akathisztban minden olyan nagy csodatevő szenthez imádkozunk, akiket Egyházunk ingyenes, vagy más gyógyítóknak ismer el, és tisztel.

Ünnepelhetjük őket minden szent gyógyító emléknapján az évben.

Konták, 8 hang

A gyógyítás kegyadományát bírván, * a betegségekben sínylődőket orvoslásban részesítitek, * ó, csodatevők, * látogatásaitok által pedig megalázzátok a varázslók hatalmát, * és a világot csodálattal árasztjátok el.

1. konták

A szenvedők kiválasztott segítői, a betegek orvosai, és csodálatos csodatevők, önzetlen szentek, irgalmas gyógyítók, dicséreteket mondunk nektek oltalmazóinknak és a szomorúságokban vigasztalóknak. Ti pedig, mivel bizalmatok van nagyirgalmú Üdvözítőnkhöz, mentsétek meg minden szenvedéstől és bajoktól mindazokat, akik hittel és szeretettel hangoztatják nektek: * üdvözölve legyetek Istentől megáldott szent orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

1. ikosz

Az angyalok és emberek Teremtője kiválasztott titeket, ó orvosok, gyógyítók, és csodatevők szent rendje, mint minden ember iránt szeretettől és együttérzéssel buzgólkodókat, és kettős kegyelmet adott nektek, hogy mentsétek meg a bajoktól, szomorúságoktól, betegségektől, és minden szörnyű kísértéstől azokat, akik szent emléketeket tisztelik, és szeretettel így dicsérnek titeket:

Üdvözlégy az Úr prófétája, előhírnöke és keresztelője, János, aki lelkünket a bűnbánat által megújítod. Üdvözölve légy szent igaz Simeon, aki Krisztust, az isteni Gyermeket karjaidra vetted, és most minden, Istentől adott gyermek védelmezője vagy. *  Üdvözlégy apostol és evangélista hittudós János, Krisztus szeretett tanítványa, aki szeretettel fizetsz minden téged szeretőnek és tisztelőnek. *  Üdvözlégy Longin vértanú, akinek az Úr vére cseppje szemeidet meggyógyította, és kegyelmet találtál, hogy az embereknek lelki látást ajándékozz. * üdvözölve legyetek szent Zinaida és Filonilla szent vértanúnők, Pál apostol rokonai, akik a betegeknek kétszeresen szolgáltatok. * üdvözölve legyetek szent Ciprián felszentelt vértanú, és Jusztina vértanúnő, akik a gonosz és rossz lelkektől, és az embereknek a varázslattól erős oltalmazói vagytok. *  Üdvözlégy szaloniki Demeter nagyvértanú, aki minden betegnek jó illatú myrót forrásozol gyógyulásra. *  Üdvözlégy naziánzi Cézár, istenfélő királyok orvosa, minden súlyos betegségtől isteni bölcsességű gyógyító. *  Üdvözlégy Borbála nagyvértanúnő, a híveket a váratlan haláltól megszabadító boldogságos bárány. *  Üdvözlégy Katalin nagyvértanúnő, bölcs szűz, a tisztaság kiválasztott edénye, aki értelmünk homályát megvilágosítja. *  Üdvözlégy Anasztázia nagyvértanúnő, aki a börtönökbe zártak bajait orvosolod, és bennünket sok betegségtől megmentesz. *  Üdvözlégy Tomaida vértanúnő, aki a szüzességért lelkedet adtad oda, és az embereknek segítesz a testi szenvedélyeket legyőzni. * üdvözölve legyetek Istentől megáldott szent orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

2. konták

Látván Téged ó Tisztaságos Anya keresztre szegezett Fiad és Istened, hogy keresztjénél állsz, és Vele szomorúan együtt szenvedsz, szeretett tanítványának, János apostol anyjának nevezett téged, és ezzel az egész emberi nemet fiaddá tette, hogy valóban minden szomorkodónak, szenvedőnek, betegnek, bajokban, és nehéz körülményekben levőknek anyja légy, akik fiadat, Krisztus Istenünket segítségül hívják, és éneklik Neki: Alleluja.

2. ikosz

Az emberi értelem nem tudja felérni nagy irgalmasságodat Legszentebb Úrnőnk, Istenszülő. Mert te vagy a minket minden lelki és testi betegségtől körülvevő legyőzhetetlen védelem, és oltalmazója mindazoknak, akik hozzád imádsággal menekülnek, a szomorúak vigasztalója, a betegek örvendezése, a megbántottak védelmezője, a bajban levőknek segítője, a betegek gyógyítója, a bűnösök kezese. Mivel mindenki iránt anyai gondoskodásod van, tetszett, hogy segítségre siess Isten kiválasztottainak: az orvosoknak, és gyógyítóknak, akiknek emlékét ünnepelve, így hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek a Legszentebb Úrnőnek, az Istenszülőnek kiválasztott szolgái. * üdvözölve legyetek az Ő hűséges gyermekei és kedveltjei. * üdvözölve legyetek az emberi nem buzgó Védelmezőjének jámbor tisztelői. * üdvözölve legyetek az Ő szent akaratának teljesítői. * üdvözölve legyetek, akik minden reménységeteket az Isten Anyjára helyeztétek. * üdvözölve legyetek, akik Tőle mennyei segítséget kaptatok. * üdvözölve legyetek, akik Isten Anyjának kegyelmes oltalmát minden beteg és szenvedő ember felé lehajlítottátok. * üdvözölve legyetek, akik Iránta nagy bizalmat nyertetek. * üdvözölve legyetek, mert az Úr legáldottabb Anyját kéritek, hogy járjon közbe érettünk. * üdvözölve legyetek, mert az Ő áldása által a gyógyíthatatlan betegek számára most is egészséget és erősséget találtok. * üdvözölve legyetek, akik a menny és föld Királynőjéhez éjjel és nappal, könnyek között imákat ajánlotok. * üdvözölve legyetek, mert minden igazhitű keresztény üdvösségéért Vele együtt Krisztushoz kezeitek terjesztitek ki. * üdvözölve legyetek Istentől megáldott szent orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

3. konták

A Magasságbeli erejétől megerősítve, Isten szent prófétáját, Illést, az Úr a szidoni Száreptába küldte, hogy egy asszony táplálja őt az éhínség idején, és, a csodatevés kegyelmét bírván, megszaporította a lisztet és olajat annak házában az éhínség idejének befejezéséig, és imájával feltámasztotta az ő halott fiát, énekelve Istennek a hálaadó éneket: Alleluja.

3. ikosz

Egyetlen gondjuk az levén, hogy a mennyei Atyának tessenek, és Neki híven szolgáljanak, az Isten iránt nagy buzgóságot teljesítő Isten szent prófétái, az Apostol szavai szerint: „a hittel országokat győztek le, igazságosságot cselekedtek, elnyerték az ígéreteket, betömték az oroszlánok száját, kioltották a tűz erejét, megmenekültek a kard élétől, az erőtlenségből megerősödtek, futásra fordították az ellenség seregeit,” most pedig, a mennyországban tartózkodván, gyógyítják a gyógyíthatatlan sebeket, és minden bajt mindnyájunknál, akik bajokkal és betegségekkel vagyunk terhelve, akik hittel és reménységgel így hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek, akik értelmeteket Isten akarata alá hajtottátok. * üdvözölve legyetek az Istentől a bölcsesség világosságával megvilágosítottak. * üdvözölve legyetek a mennyei Atyának követei, és hirdetői az Ő szent parancsainak. * üdvözölve legyetek, akik az isteni igazságot jelekkel és csodákkal erősítettétek meg. * üdvözölve legyetek, akik a jövőt, mint jelenvalót szemléltétek. * üdvözölve legyetek, mint az embereket minden betegségtől gyógyító igen ügyes orvosok. * üdvözölve legyetek az éhínségben a hívők táplálói. * üdvözölve legyetek az aggódók és elgyengültek gyors segítői. * üdvözölve legyetek az elcsüggedteknek az üdvösségre reményt nyújtók. * üdvözölve legyetek, akik nekünk a kegyelem gyógyító myróját forrásozzátok. * üdvözölve legyetek Isten kegyelmével a halottak feltámasztói. * üdvözölve legyetek, akik a bűnös emberekért az Igazságos Bíróhoz imádkoztok. * üdvözölve legyetek Istentől megáldott szent orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

4. konták

E világ gonoszsága által feltámasztott szomorúságok, és támadások vihara nem gyengítette az Úr iránti hitedet és szeretetedet szent Jakab apostol, Jeruzsálem első főpapja és tanítója. Te, ugyanis a Szentlélek által felvilágosítva, hirdetted, és kegyelmet nyertél, hogy szent olajjal megkend mindenki sebeit, és betegségeit, azt mondva leveledben, hogy a hit imádsága megszabadítja a beteget és felkelti őt az Úr, mert sokat tehet az igaznak gyors imádsága. Ezért, most is gyógyulást forrásozol mindenkinek, aki közbenjárásodhoz folyamodik, és, miattad Istennek hangoztatja: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a hívek a szenvedők iránti nagy szereteteteket, és csodás gyógyításotokat, ó szent apostolok, a föld minden határáról hozzátok törekedtek, Istennek bennetek működő gyógyító kegyelmébe vetett hittel, mert az Apostol szerint maga az Úr adott nektek hatalmat, a tisztátalan lelkek fölött, hogy kiűzzétek azokat, és megparancsolta, hogy gyógyítsatok minden betegséget, és minden bajt, mondván: „Gyógyítsatok betegeket, tisztítsatok meg leprásokat, támasszatok fel halottakat, űzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.” Ezért szívbeli szeretetből hozzuk nektek, alázattal és hittel ezeket a dicséreteket:

Üdvözölve legyetek az evangéliumi örömhír harsonái. * üdvözölve legyetek a világ minden határát felvilágosítók. * üdvözölve legyetek az Úr iránt szeráfi lángoló szeretettől égők. * üdvözölve legyetek Krisztus Egyházának dicsősége és megerősítése. * üdvözölve legyetek a Legszentebb Úrnőnek, az Istenszülőnek hűségesen szolgálók. * üdvözölve legyetek az Ő oltalmától megárnyékozottak. * üdvözölve legyetek, akik magától az Úr Jézus Krisztustól nyertetek kegyelmet és erőt, betegeket gyógyítani. * üdvözölve legyetek a bűnbánat ösvényére bennünket oktatók. * üdvözölve legyetek lelki adományok mindenkori megadói. * üdvözölve legyetek lelki és testi betegségek kegyelmes gyógyítói. * üdvözölve legyetek az erőtlenek erőtlenségeit magukon hordozók. * üdvözölve legyetek sok emberi lélek üdvösségének szolgái. * üdvözölve legyetek Istentől megáldott szent orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

5. konták

Istentől forrásozó csodálatos csodák forrásaként jelentél meg szent Miklós főpap, atya, mert az Úrtól adományt nyertél, hogy a lelki és testi betegségeket orvosold, a gonosz lelkeket kiűzd, és minden bajokban levőt ezekből gyorsan megszabadíts. Ezért menekülünk hozzád, mint a megkötözöttek szabadítójához, a szegények védelmezőjéhez és jótevőjéhez, a kegyelmes és irgalmas orvoshoz, hogy szent közbenjárásod által megmenekülve, hangoztassuk miattad Krisztus Istennek a dicsőítő éneket: Alleluja.

5. ikosz

Látván titeket az emberek, ó istent-hordozó atyák, Krisztus főpapjai, nemcsak az örök életre vezető lelki tanítókat, hanem minden testi és lelki bajoktól gyógyítókat is, hálát adtak Istennek. Mi pedig, ránk árasztott sok és megszámlálhatatlan gyógyításaitokért boldogoknak mondunk titeket, kegyelmes közbenjáróinkat és csodatevőket, ezekkel a dicséretekkel:

Üdvözölve legyetek a Háromságban dicsőített egy Istennek hűségesen szolgálók. * üdvözölve legyetek a Szentlélek különféle adományaival megerősítettek. * üdvözölve legyetek az igaz hit bátor hirdetői. * üdvözölve legyetek az apostoli hagyományok megőrzői. * üdvözölve legyetek Isten főpapjai, akik szellemi nyájatokat jól legeltettétek. * üdvözölve legyetek védőfal a téves tanítások és szakadások ellen. * üdvözölve legyetek a tévelygőket a helyes útra tanítók. * üdvözölve legyetek az ördögök Krisztus nevével való kiűzői. * üdvözölve legyetek, akik szeretetetek által mindenkit betakartatok. * üdvözölve legyetek a híveknek a gyógyítások kegyelmi harmatát forrásozók. * üdvözölve legyetek a súlyos betegségektől letartottak bölcs orvoslói. * üdvözölve legyetek az egész világért bánkódók és imádkozók. * üdvözölve legyetek Istentől megáldott szent orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

6. konták

Hirdeti az egész keresztény világ az általad végzett nagy csodát Balázs felszentelt vértanú, amikor egy asszony, akinek a halál közelében levő fia feküdt, őt lábad elé tette, gyógyulásáért sírva és kiáltva. Te pedig, ó atya, az Üdvözítő nevével meggyógyítottad őt, mondván: „Ha valami ilyen az emberek és állatok között történik, és az emlékezik nevemre, annak Te, Uram, siess segítségére.” Ezért kérünk téged, ne vond meg ezt a kegyelmet tőlünk sem, hogy mi is testben és lélekben egészségesek lévén, énekeljük Istennek a hálaadó éneket: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott szívetekben az isteni szeretetnek és kegyelemnek fénye, ó Krisztus főpapjai és vértanúi, akik szent ruhátokat vérrel ékesítettétek fel. Ezért megdicsőített benneteket Isten, látva mindenki iránt való mérhetetlen együttérzéseteket, hogy megőrzitek minden betegségtől nemcsak az embereket, hanem az állatokat is, és a hívek házait minden jóval eltöltitek. Ne vessetek el bennünket, bűnösöket sem, akiket bajok, betegségek, és sok szomorúság ragadott el, és segítsetek mindazoknak, akik nektek ilyeneket hangoztatnak:

Üdvözölve legyetek, akik lelketeket az igaz hitért adtátok oda. * üdvözölve legyetek, akik megvallottátok a kínzók előtt, hogy Isten szolgái vagytok. * üdvözölve legyetek, Krisztus szenvedéseinek bátor követői. * üdvözölve legyetek, akik szent ruházatotokat a szenvedések vérével tettétek bíborszínűvé. * üdvözölve legyetek, mert általatok a bűnösök sok sebtől szabadulnak meg. * üdvözölve legyetek, mert általatok a hívők sok betegségtől menekülnek meg. * üdvözölve legyetek, a gyógyulások kimeríthetetlen forrásai. * üdvözölve legyetek, mert kezeitek rátétele által az állatok is meggyógyulnak a betegségekből. * üdvözölve legyetek, akiket ereklyéitek érintetlensége által az Isten dicsőségesen megdicsőített. * üdvözölve legyetek, mert azoktól a híveket sok csoda örvendeztette meg. * üdvözölve legyetek, akik Isten dicsőségére gyógyításokat végeztek. * üdvözölve legyetek, mert általuk bennünket is Isten dicsőítésére hívtok. * üdvözölve legyetek Istentől megáldott szent orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

7. konták

Ki akarván mutatni az emberszerető Úr irgalmasságát az emberek iránt, téged ajándékozott nekünk ó Pantaleimon nagyvértanú, a testi és lelki betegségek nagy gyógyítójaként, az ég alatt levő gonoszság lelkeinek elűzőjeként. Mert te, Isten kegyelmére méltóvá lévén, magától a Mindenható Üdvözítőtől nyervén el méltóan az „irgalmas” elnevezést, mivel együtt-érző voltál, irgalmas is vagy mindenkihez, kétszeres gyógyulást adva, a kegyelem szavával orvosolva, és az isteni értelemre tanítván a híveket, lelkesíted őket, hogy énekeljék a minden jót megadó Istennek az éneket: Alleluja.

7. ikosz

Új kegyelmet mutatott szolgáinak az emberszerető Úr, amikor kegyeskedett bemutatni a szent vértanúknak, imádkozóknak, lelkünk és testünk gyógyítóinak seregét, és közbenjárókat az örök életre. Mert ti, szent vértanúk, gyémántnál erősebb hitetek lévén Krisztusban, bátran eltűrtetek az üldözőktől börtönbeli kötelékeket és szenvedéseket, a szörnyű halált pedig elnyerve Isten előtt kedves áldozatként mutatkoztatok. Most is, a mindenek Urának mennyei trónja mellett állva, fáradhatatlanul gyógyulást forrásoztok mindazoknak, akik hittel menekülnek hozzátok, és így hangoztatják:

üdvözölve legyetek a fényes vértanúi sereghez hozzá számláltak. * üdvözölve legyetek, mivel kínjaitokat látva, az emberek sokasága fordult Krisztus felé. * üdvözölve legyetek, akik Uratoknak mindhalálig szolgái voltatok. * üdvözölve legyetek, számunkra vigasztalásul adományozott dicsőséges csodatevők. * üdvözölve legyetek betegségeinket gyógyító szent orvosok. * üdvözölve legyetek, akik erényeitek fényével lelkileg bennünket is megvilágosíttok. * üdvözölve legyetek, álmokban és látomásokban a szenvedők meglátogatói. * üdvözölve legyetek, akik a bajokban és megpróbáltatásokban nekünk segítséget adtok. * üdvözölve legyetek, beteg kisdedek és gyermekek menedéke és gyógyítása. * üdvözölve legyetek szüleik szomorúságának orvoslói. * üdvözölve legyetek, akik a levegőben levő vámosságokban a hívők számára segítséget mutattok. * üdvözölve legyetek üdvösségünkért az Úrhoz imádkozók. * üdvözölve legyetek Istentől megáldott szent orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

8. konták

Vándoroknak és jövevényeknek gondolván magatokat a földön, szent testvérek, ingyenes orvos- gyógyítók Kozma és Damján, e világ mulandó dolgaiból semmit nem kívántatok magatoknak elnyerni, mindig a bennetek működő Krisztust bírván, és az Ő erejével a betegeket meggyógyítjátok, mert a ti orvoslásotok minden napra megsokasodó kimeríthetetlen forrás. Ne hagyjatok el bennünket sem kegyelmes segítségetek által, hogy mindnyájan hittel és szeretettel hangoztassuk Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Egész életetek a földön Isten, és a felebarát iránti szeretettől volt eltelve, szent ingyenes-orvosok, akik a gyógyítások jó illatú myróját forrásozók vagytok, a bajoktól és betegségektől megmentők, minden titeket tisztelők szomorúságainak enyhítői. Hálát adunk, és magasztaljuk a titeket megdicsőítő Urat, Aki nekünk az imádkozók, gyógyítók, és csodatevők csodálatos, fényes gyülekezetét ajándékozta. Őt, ó, szent ingyenesek, kérjétek, hogy üdvözítsen mindenkit, aki nektek ilyeneket énekel:

Üdvözlégy szent Lukács apostol, igazi lelki orvos, aki az evangéliumot minden teremtménynek hirdette. *  Üdvözlégy trimithunti Szpiridon főpap, nagy csodatevő, aki minden betegséget és sebet meggyógyítasz, és a halottakat dicsőségesen feltámasztod. *  Üdvözlégy pergamoni Antipás felszentelt vértanú, aki az ördög erejét megtöröd, és minden kereszténynek kegyelmes gyógyítást ajándékozol. *  Üdvözlégy Modeszt főpap, Jeruzsálem szent városának dicsősége, kimeríthetetlen kegyelem forrása és csodatevő. *  Üdvözlégy Artemász nagyvértanú, aki a császár gonosz kínzóját legyőzted, a forró szenvedéseket kioltod, és a tisztátalan lelkeket kiűzöd. *  Üdvözlégy Hermolaosz felszentelt vértanú, Krisztus nyájának jó pásztora, és szent Pantaleimon gyógyítónak igazi tanítója. * üdvözölve legyetek három egynevű és egyerkölcsű ikerpár isteni bölcsességű Kozma és Damján, ingyenes orvosok, akik a betegek szenvedéseit ingyen gyógyítottátok. * üdvözölve legyetek Cirusz és János vértanúk, isteni orvosok, mert szüntelen csodát tesztek, minden betegségünket meggyógyítva. *  Üdvözlégy Dioméd vértanú, lelkek és testek orvosa, igazi és isteni adományokkal eltelt legyőzhetetlen vértanú. * üdvözölve legyetek dicsőséges Fótiosz és isteni bölcsességű Anicét, vértanú-pár, akik tűzön és kínokon mentek át, és győzelmi koszorút nyertek. *  Üdvözlégy Talaleosz vértanú, jeles orvos, mert téged az Úr Krisztus minden hívőnek gyógyítására adott. *  Üdvözlégy az istenes gyógyítások adományát elnyert, az ördög fondorlataitól bennünket oltalmazó Trifon vértanú. * üdvözölve legyetek Istentől megáldott orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

9. konták

Az egész angyali és emberi természet megcsodálta az Úr irgalmasságának tettét, mert nekünk bűnösöknek segítségül és oltalmazóul ajándékozott téged Sámson tisztelendő atya, az igen jeles és irgalmas, a gyógyulások kegyelmét ajándékozó orvost, aki egyedül kezének érintése által meggyógyította a királyt, a kedvesen fogadott imádkozót, az éhezők és szegények táplálóját, és a szükségben levők nagy harcosát. Ezért, minden hívő, ismerve téged, mint Krisztus szolgáját, és a tisztelendő atyák sorstársát, miattad éneklik a hálaadó éneket: Alleluja.

9. ikosz

A nagyhírű szónokok nem tudnak magasztalni titeket tisztelendő és istent-hordozó atyáinkat, mint a szerzetesek tanítóit és az angyalok beszélő társait, és dicsőíteni küzdelmeiteket és tetteiteket, amelyeket tettetek a földön. Mert kimúlásotok után sem szűntök meg sok és dicsőséges csodát és gyógyítást tenni, mert tisztes ereklyéitek hasonlóak Siloám tavához, ahol a sánták, betegek, bénák, és a gonosz lelkektől letartottak egészséget kapnak. Mivel küzdelmeitekért az Úrtól hatalmat kaptatok, hogy gyógyítsátok a gyógyíthatatlan betegségeket, enyhítsétek szenvedéseinket, támasszatok sírást az emberekben a bűnök miatt, hogy tiszta lelkiismerettel és töredelmes szívvel énekeljük nektek ezeket a dicséreteket:

Üdvözölve legyetek a testnélküliek életéért buzgólkodók. * üdvözölve legyetek az egész keresztény világban, mint nagy megdicsőített gyógyítók. * üdvözölve legyetek, akik nekünk az igazi élet formáját mutatjátok be. * üdvözölve legyetek, akik segítetek nekünk legyőzni a világot, testet és ördögöt. * üdvözölve legyetek, akik ereklyéitekből sok csodát és jelet mutattok. * üdvözölve legyetek, mivel ereklyéitektől az ördögök rettegnek. * üdvözölve legyetek, akik az Úrtól hatalmat kaptatok a tisztátalan lelkek fölött. * üdvözölve legyetek, akik Isten erejével azokat kiűzitek. * üdvözölve legyetek, akik a gyermektelen szülőknek gyermekáldást ajándékoztok. * üdvözölve legyetek, az értelmileg elhomályosultaknak isteni bölcsességű felvilágosítói. * üdvözölve legyetek az isteni irgalmasság olaját forrásozó edények. * üdvözölve legyetek számunkra a gyógyulások folyamait kiárasztó élethozó források. * üdvözölve legyetek Istentől megáldott szent orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

10. konták

Meg akarván menteni az italozás betegségétől letartott embereket a nagyirgalmú Úr, ettől a rossz szenvedélytől segítségekre és gyógyításokra adományozta szent Bonifác vértanút, és más szent kedveltjét és harcosát. Mi pedig, meghajtva térdeinket, és hozzátok, szent atyák és anyák, kiterjesztve kezeinket, kérünk titeket: kérjétek az Urat, hogy adjon gyógyulást az italozástól elvesző testvéreinknek és nővéreinknek, józan és bölcs életet, és mindezek kezdetére méltasson bennünket, hogy legyőzhessük az ellenünk harcoló bűnt, és szüntelenül dicsőítsük Istent, énekelve Neki: Alleluja.

10. ikosz

Védőfala és oltalmazója minden szenvedő embernek az Istenanya csodás ikonja, amely előtt egyes keresztények a borivás szenvedélyétől meggyógyultak. Mert az ikon, gyógyulást ajándékoz a kétségbe esetteknek és elveszőknek, főleg az italozástól szenvedőknek. Ezért kérünk téged Legtisztább Úrnő, gyógyíts meg minket a bűnös szenvedélyektől szenvedőket, Istentől ajándékozott szent gyógyítóink, csodatevőink és segítőink imái által, akikhez hálásan hangoztatjuk ezeket:

Üdvözölve legyetek, akik az italozás kínzó bajától szenvedőket megmentitek. * üdvözölve legyetek, akik őket a buzgó bűnbánatra és megjavulásra vezetitek. * üdvözölve legyetek, akik az Istenanya irgalmának mélységét a szenvedőknek megmutatjátok. * üdvözölve legyetek, mert az Ő kegyelme által az italozás szenvedélyétől sokan meggyógyulnak. * üdvözölve legyetek, akik a kétségbe esetteknek a reményt a segítségre megadjátok. * üdvözölve legyetek, akik a pusztulás mélységéből a reményt vesztetteket kimentitek. * üdvözölve legyetek, akik mindenkit a megtartóztatás küzdelmére hívtok. * üdvözölve legyetek, mert a halált hozó növényektől bennünket megoltalmaztok. * üdvözölve legyetek, akik a szenvedélyektől, a pusztulás álmából bennünket felkeltetek. * üdvözölve legyetek, minden, bűnökkel harcolónak Istentől adományozott oltalmazói. * üdvözölve legyetek, akik minket az új, igaz, és józan életre vezettek. * üdvözölve legyetek, mert imáitok által lelki szomjúságunkat enyhítitek. * üdvözölve legyetek Istentől megáldott szent orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

11. konták

Hálaadó éneket hoznak az egész keresztény világ hívei a Legszentebb Háromságnak, magasztalva a nagy oltalmazókat, gyógyítókat, és vigasztalóit az igazhitű keresztényeknek, a nálunk, és a föld minden táján lakóknak, mert a nekik Istentől adott kegyelem által a vakok megvilágosodnak, a testi és lelki betegségekből meggyógyulnak, az ördögi támadástól megszabadulnak, a támadásoktól oltalmat nyernek, és minden jóra való kérésünket teljesítik, énekelve az általuk megszeretett Krisztus Istennek: Alleluja.

11.ikosz

Az igaz Világosságtól megvilágosított fényességet befogadó világítóként mutatkoztatok, gyógyító szent főpapok, és atyák, felszentelt vértanú, és vértanúk, Krisztusért balgatagok, szent szüzek és asszonyok seregei, és velük a vértanúk és hitvallók gyülekezete a névről ismert és névtelen, az előttünk ismerős és ismeretlenekkel együtt. Mert az emberek, akik bűnökkel, betegségekkel és sok bajjal voltak megterhelve, titeket védelmezőkként és gyógyítókként találtak meg, mert mindennap, gyógyulást adtok a gyógyíthatatlan betegségeknek, a vakoknak látást, a süketeknek hallást, a bénáknak egészséget, a rákos sebektől szenvedőknek gyógyulást, és mindenkinek kegyelmet adtok, örömmel világosítva meg a titeket tisztelő hívők szívét, és akik szeretettel énekelnek ilyeneket:

Üdvözölve legyetek szent orvosok, és nagy csodatevők. * üdvözölve legyetek az Egyház pásztorai és bölcs tanítói, akik a híveknek a gyógyulás folyamait forrásozzátok. * üdvözölve legyetek szent csodatevők, gyors és kegyelmes orvosok. * üdvözölve legyetek szent imádkozók, és csodálatos csodatevők. * üdvözölve legyetek Krisztus megvallásáért szenvedők, a szenvedő kisdedek mindenkori orvoslói. * üdvözölve legyetek jóságos és irgalmas orvosok. * üdvözölve legyetek tisztelendő atyák, akik életetekkel és küzdelmeitekkel a mindenkori atyákat követtétek. * üdvözölve legyetek ingyenes orvosok, akik Isten erejével számtalan csodát és gyógyítást végeztetek. * üdvözölve legyetek szent asszonyok, akik Isten előtt kedvesek lévén, méltókká lettetek, hogy tőle a gyógyítás ajándékát elnyerjétek. * üdvözölve legyetek szent szüzek, akik lelki és testi szépségtől ragyogtatok, és az emberek iránt igazi szeretetet és irgalmasságot mutattatok. * üdvözölve legyetek Istentől megáldott szent orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

12. konták

A kegyelem, amelyet adott nektek az Úristen, hogy minden lelki és testi betegséget meggyógyítsatok, az gyűjtött ma bennünket össze, hogy tiszteljük szent emléketeket, ó szent orvosok, gyógyítók és csodatevők. Ezért, tehát, istenfélelemmel tekintvén tisztes ikonjaitokra, ó Istennek kedveltjei, és szívünk meghatottságával borulunk le előttetek, kérünk titeket: ne csak a bajoktól és betegségektől gyógyítsatok meg bennünket, hanem világosítsátok meg életünket Isten csodás világosságával, áldjatok meg bennünket békével és szeretettel, adjatok nekünk erős hitet, az élet tisztaságát, és Isten félelmét, a bűnös veszélyektől oltalmazzatok meg bennünket, hogy közbenjárásotok által elérjük a mennyei hazát, ahol veletek énekeljük Istennek az angyali éneket: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve a szentjeiben csodálatos Istent, dicsérjük, dicsőítjük most a gyógyítók és csodatevők szent és nagy gyülekezetét, akikkel együtt Maga a Legtisztább Szűz Istenszülő, a főangyalok és angyalok, az isteni apostolok, próféták, és főpapok, a vértanúk, és atyák, és minden boldog igaz ember vigadozik. Dicsőítjük és magasztaljuk a titeket megdicsőítő Krisztus Istenünket, Aki kiöntötte rátok kegyelmi adományainak bőségét, titeket pedig, a szent segítőinket és közbenjáróinkat hálás szívvel és ajkakkal boldogoknak mondunk ilyen énekekkel:

Üdvözlégy szent Ráfael, Isten fővezére, minden testi és lelki bajnak kegyelmes gyógyítója. * üdvözölve legyetek szent igaz Istenősök Joakim és Anna, akik a házastársak gyümölcstelenségét Isten kegyelmével feloldjátok. *  Üdvözlégy győzelmet hozó György nagyvértanú, Krisztus Istenünk legyőzhetetlen harcosa, az erőtlenek gyors orvosa, és, minden, betegségben és bajban levőnek oltalmazója. *  Üdvözlégy Julianna szentéletű vértanúnő, szent Péter apostol tanítványnője, aki a kisdedeket a betegségtől és a haláltól megmented. Üdvözölve légy Nagy Paisziosz atya, aki imáddal újoncodat az alvilágból kivezetted, és bennünket imáiddal az örök kínoktól megszabadítasz. * üdvözölve legyetek szent Florusz és Laurusz vértanúk, fényes ikerpár, jámbor munkaszeretők, és bajaink gyógyítói. * üdvözölve legyetek ó többi jószívűek, akiket sok csodával, és a gyógyítás adományával Isten megdicsőített. * üdvözölve legyetek mindnyájan, akik Istentől gyógyító erőt nyertetek, és minden, hozzátok közeledőnek egészséget ajándékoztok. *  Üdvözlégy egyiptomi Mária tisztelendő anya, aki megtanítasz bennünket, hogy a testi szenvedélyeket a megtartóztatás kardjával szétvágjuk. *  Üdvözlégy Krisztus vértanúja Piroska, aki a kegyelmes világosságot lelki és testi szemeink előtt feltárod. *  Üdvözlégy Agrippina vértanúnő, aki az ettől a betegségtől gyógyíthatatlan leprásokat megszabadítod. *  Üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, aki a kereszt erejével az ördög fejét eltapostad, és sok szörnyű betegség elűzője vagy. * üdvözölve legyetek Istentől megáldott szent orvosok, lelkünk és testünk gyógyítói.

13. konták

Ó, Istennek csodálatos és dicsőséges kedveltjei, szent ingyenes-orvosok, és csodatevők, gyors segítői mindazoknak, akik hittel menekülnek hozzátok, fogadjátok el ezt a dicséretünket, és hozzátok könnyes imáinkat: gyógyítsátok meg lelkünk és testünk különféle betegségeit, és buzgó közbenjárásotokkal kérjetek számunkra Krisztus Istennél oltalmat minden bajtól és támadástól, vétkezéseink bocsánatát, és az örök üdvösség jó reménységét, hogy méltókká legyünk veletek és minden szenttel énekelni mindörökre Üdvözítőnknek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták