Akathiszt a szent igaz Mártához és Máriához, az igaz Lázár testvéreihez

/Fordította: Lakatos László atya/

Mária, Márta, és Lázár testvérek voltak, Bethániában éltek. Igaz életük miatt Jézus megkedvelte őket, és szívesen tartózkodott házukban. Többször is vendégül látták Őt. Jézus feltámasztotta a sírból a negyednapja halott Lázárt. Életükről utána semmi pontosat nem tudunk.

Ünnepelhetjük őket Nagyböjt 6. Lázár-szombatján.

1. konták

Az új kegyelemnek Istentől kiválasztott szolgálói, az igaz Lázár istenszerető testvérei, Márta és Mária, ti a tevékenységgel és értelemmel, a hitben és szeretetben Krisztust követtétek, és most a szent asszonyok karaiban tartózkodtok, gyönyörködvén a paradicsomi szépségekben és vidámságban. Ezért, mint akiknek bátorságuk van az Úrhoz, kérjétek Őt buzgón, hogy mentsen meg bennünket a bajoktól, betegségektől és bűnös bukásoktól, hogy általatok taníttatva kedvesek legyünk Krisztus Isten előtt, ne szűnjünk meg meghatottsággal hangoztatni Neki: Alleluja.

1. ikosz

Az angyalok és emberek királya és Ura, előre látván lelketek jóságát, és titeket mindvégig megszeretve, földi életének napjaiban áldott házatokat meglátogatta, és testvéreteket Lázárt, halottaiból feltámasztotta. Mi pedig, bűnösök, az Ő ilyen emberszerető leereszkedéséről megemlékezve, szívünk meghatottságában így hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik teljes szívetekből, teljes lelketekből és teljes elméből megszerettétek Uratokat, * üdvözölve legyetek, akik szereteteteket nem szóval, vagy nyelvvel, hanem tettel és igazsággal mutattátok ki, * üdvözölve legyetek, akik szeretettel kerestétek a Krisztusba, a mennyei Atyától származó Isten Fiába vetett hitet, * üdvözölve legyetek, akik hittel, engedelmességgel, a szeretet és irgalom tetteivel szolgáltatok Neki, * üdvözölve legyetek, akik ez által a mennyek országát elnyertétek, * üdvözölve legyetek a tisztes és szűzies asszonyok dicsérete és ékessége, * üdvözölve legyetek Márta és Mária, akik a hit és szeretet példáját mutatjátok nekünk.

2. konták

Tudván, ó igaz asszonyok, hogy az Úr, akinek nem volt hova fejét lehajtani, hozzátok jön, befogadtátok házatokba, mint isteni tanítót, hogy hittel és szeretettel hallgassátok, és nagy buzgósággal szolgáljátok Neki. Ezért, tanítsatok meg bennünket is, hogy Neki, az érettünk megtestesült Istennek fáradhatatlanul szolgáljunk, és buzgón hangoztassuk: Alleluja.

2. ikosz

Megtanítva bennünket, hogy az idegenek szeretetét se hagyjuk el, és az Isten igéjéért szorgalmasan buzgólkodjunk, mert, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, Urunk és Tanítónk Márta munkaszerető szolgálatát nem vetette el, és Máriának lábánál való ülését nagyon boldognak mondta. Ezért, az ő istenszerető kettősüknek mi is hangoztatjuk:

Üdvözölve légy Márta, aki az értünk megtestesült Krisztust házadba fogadtad, üdvözölve légy, akit Ő, testének javára való szolgálatában nem vetett el,*  üdvözlégy, aki megtanítottál bennünket is, hogy az irgalmasság tettei által szolgáljunk Neki, * üdvözlégy Mária, aki Jézus lábainál, az Ő ajkai igéivel megteltél, * üdvözlégy, aki az egyedül szükségest, mint jó részt választottad, * üdvözlégy, akit az Úr szavai hallgatásának buzgóságáért , Ő a boldogok közé számlált, * üdvözölve legyetek Márta és Mária, akik a hit és szeretet példáját mutatjátok nekünk.

3. konták

Isteni erőtől megerősítve, a csüggedéstől nem sebesültetek meg, amikor megláttátok, hogy testvéretek a súlyos betegségtől elgyengült, hanem a bajok Gyógyítójához, az Úr Jézushoz küldtetek, reménységgel, hangoztatva: Uram, akit szeretsz, beteg. Ezt követve, mi is, minden körülményben, hogy a csüggedésnek át ne adjuk magunkat, reménységgel hangoztatván Krisztus Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Szerette Jézus Mártát, és testvérét, és Lázárt, és kifürkészve és megerősítve hitüket az örök élet eljövendő országába, mondta: Ez a betegség nincs halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy ezért megdicsőüljön az Isten Fia. Ti pedig, ó istenszerető testvérek, testvéretek halálának színe előtt hittől és szeretettől Krisztus iránti lelkülettől lángolva, az Ő isteni erejében nem kételkedtetek. Ezért, fogadjatok el tőlünk ilyen dicséreteket:

Üdvözölve legyetek, mert a reménytelen csüggedésbe a baj idején sem estetek bele, * üdvözölve legyetek, mert az élet bajaival terhelteket ez serkentett, * üdvözölve legyetek, mert szomorúságotokban, gondolataitok alázatos reménységével a testek és lelkek Orvosához, az Úr Jézushoz fordultatok, * üdvözölve legyetek, akik az Ő arcát nem látva, az Iránta való jó megalázottságban maradtatok, * üdvözölve legyetek, akik ebben a megpróbáltatásban, mint Ábrahám, erős hitet mutattatok, * üdvözölve legyetek, mert a szenvedésben, miként Jób, erős türelmet mutattatok, * üdvözölve legyetek Márta és Mária, akik a hit és szeretet példáját mutatjátok nekünk.

4. konták

Tudva, hogy mit fog tenni, mindenható Urunk és Üdvözítőnk,ezt mondta tanítványainak: barátunk Lázár elaludt, de megyek, hogy felkeltsem őt, megtanítva mindenkit, hogy Isten színének fényében járjon, és hangoztassa az élet Megadójának: Alleluja.

4. ikosz

A zsidók közül sokan jöttek el Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük Lázár miatt. A testvérek pedig menekültek tőlük, mint akikben nem volt reménység Krisztus Jézusban. Márta örömmel irányította lépteit az egyedüli Vigasztaló felé, amikor Ő Bethániába érkezett. Lázár testvéreinek Krisztusba vetett ilyen erős szeretetét és hitüket látván, örömteli hangokkal hangoztatunk nekik ilyeneket:

Üdvözölve legyetek, akik lelketek jóságával a hitetlen zsidók megkeményedett szívét engedelmességre tudtátok venni, * üdvözölve legyetek, akik nem a hiú csüggedésnek, hanem Isten jóakaratának adtátok át magatokat, * üdvözölve legyetek, akik szomorúságotokban az egyedüli jóságos Krisztusba vetettétek reményeteket, * üdvözölve legyetek, akik a Vele való találkozásra sietve irányítottátok lábaitokat, * üdvözölve legyetek, akiket reménységetekben a Mindenható igazolt, hogy megment, * üdvözölve legyetek, akik bennünket megtaníttok, hogy a bajokban ne az embereknél, hanem Istennél keressünk vigasztalást, * üdvözölve legyetek Márta és Mária, akik a hit és szeretet példáját mutatjátok nekünk.

5. konták

A boldogságos Márta, amikor az Úrral találkozott, vigasztalást keresve Tőle, ezt mondta: ha Te itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. De most is tudom, hogy bármit, amit kérsz Istentől, megadja neked Isten. Neki teljes lelkünkből mi is énekeljük: Alleluja.

5. ikosz

Üdvösségünk iránti isteni gondoskodását megmutatva, az Úr Jézus, mint az életnek és halálnak Ura, kegyeskedett neked ezt mondani, Márta: Feltámad testvéred. És ismét: Aki bennem hisz, ha meghal is élni fog, Hiszed-e ezt? kérdezte tőle. Te pedig ezt felelted Neki: Igen Uram, hiszem, hogy Te vagy Krisztus az Isten Fia, aki a világba jött. Ezért, általad Krisztusban, az Isten Fiában való hitben megtaníttatva, így dicsérünk téged:

Üdvözlégy boldogságos Márta aki a testvéred feltámadásáról szóló ígéretet, Magától az Életadótól hallottad meg, * üdvözlégy, mert megkérdeztetvén Tőle hited felől, nem a testnek és vérnek, hanem a mennyei Atya hangjának engedelmeskedtél, * üdvözlégy, mert Tőle megtanítva, Krisztust erősen Isten Fiának vallottad meg, * üdvözlégy, mert ezzel a hit szikláját mutattad meg, amelyen az Úr Egyházát alapította meg, * üdvözlégy, mert ebben a megvallásodban hasonló lettél Péterhez az első főapostolhoz, * üdvözlégy, mert igazán méltó vagy, hogy a főapostollal boldognak mondjanak, * üdvözölve legyetek Márta és Mária, akik a hit és szeretet példáját mutatjátok nekünk.

6. konták

Aki a megrepedt nádat nem töri össze, az emberszerető Úr, amikor látta Máriát, és a vele jött síró zsidókat, mivel szerette Lázárt, Maga könnyezett. Hogy mi is tehetetlenek, bajokban levők, félelem nélkül könnyekkel Hozzá siessünk, énekelvén Neki: Alleluja.

6. ikosz

Valóban áldott testvéred miatti sírásod Mária, amit látván, könnyezett Jézus. Ezért, meghatottsággal így mondunk téged boldognak:

Üdvözlégy istenszerető Mária, aki szeráfi szeretetedben az Úr iránt és rokonaid iránti szeretetedet nem oltottad ki, * üdvözlégy, aki Lázár miatti sírásoddal bennünket megkeményedett szívekben levőket lelepleztél, * üdvözlégy, aki Krisztus Istent arra indítottad, hogy elveszett teremtményéért könnyeket hullasson, * üdvözlégy, aki az erőtlenségünkkel együtt érző Úr Jézus könnyeiben minden sírónak és szenvedőnek a vigasztalás olaját megmutattad, * üdvözlégy, mert bajainkban magad is tudtál velünk együtt érezni, * üdvözlégy, aki testvéreddel Mártával az irgalmasság nővéreinek Isten előtt kedves első főnöknője, * üdvözölve legyetek Márta és Mária, akik a hit és szeretet példáját mutatjátok nekünk.

7. konták

Az istensége szerint Mindentudó, emberi természetét meg akarván mutatni, Lázárról kérdezősködtél, Jézus Krisztus: hova tettétek őt. És a követ a sírtól elvenni parancsoltad, hogy a halál szaga által bezárassanak a hitetlenek ajkai. Mi pedig hívők, Neked, a halált legyőzni eljövőnek bátorsággal hangoztatjuk: Alleluja.

7. ikosz

Az emberi természet erőtlenségét mutatva, a halott nővére, Márta, ezt mondta Jézusnak: Uram, már szaga van: mert negyednapos. Mária pedig, látván a sírról elvett követ, hallgatásban volt. Máriának erre a hallgatására meghatottsággal figyelve, Mártával pedig, az Úr iránti kishitűségét bátran megvallva, ilyeneket hangoztatunk felétek:

Üdvözlégy Mária, mert a szagos ember sírjához remegő hallgatagságban mentél Krisztus után, * üdvözlégy, mert ezzel mindnyájunkat megtanítottál, hogy értelmünket rendeljük alá a hit engedelmességének, * üdvözlégy Márta, mert megtanítottál, hogy hitünk gyengeségén erőt vegyünk, * üdvözlégy, mert mindnyájunknak megmutattad, hogy mondjuk: igen Uram, hiszem, hogy te vagy Krisztus az Isten Fia, * üdvözölve legyetek boldogságos testvérek, akik lelketek és testetek erőtlenségeiben Krisztust nem hagytátok el, és Őt szeretettel követtétek, * üdvözölve legyetek, akiket a kegyelmes megértés magasságára Maga a Mindentudó vezérelt el, * üdvözölve legyetek Márta és Mária, akik a hit és szeretet példáját mutatjátok nekünk.

8. konták

Saját dicsőségét, mint az Atyától egyszülöttnek, minden hívő előtt megmutatva, Atyjának hálát adva, Jézus nagy hangon kiáltotta: Lázár jöjj ki. És a léleknélküli, a lélegzést Adót meghallva, feltámadt a halálból, és kijött a sírból, hogy ezt a csodát látva, velük együtt mi is a halál Legyőzőjének énekeljük: Alleluja.

8. ikosz

Nagy és különös csodát tett Krisztus Istenünk, a negyednapos Lázárt feltámasztva a halálból. Hogy bennünket, mindnyájunkat a Benne, mint Isten Fiában való hitben megerősítsen, a lélek halhatatlanságát és a mindenki általános feltámadását elhitetve. Mi pedig, Annak aki ezt tette istenimádást adva, boldogoknak mondjuk az Általa feltámasztottnak nővéreit, és ilyeneket hangoztatunk feléjük:

Üdvözölve legyetek az igaz Lázár testvérei, akik Krisztust nem képmutatóan szerettétek, * üdvözölve legyetek, akiket Krisztus hűségetekért megszeretett, * üdvözölve legyetek, akik Krisztus szenvedései előtt az általános feltámadást a hitben megláttátok, * üdvözölve legyetek, akik hitetek által a mi hitünket is megerősítettétek, * üdvözölve legyetek Krisztusnak dicséretre méltó tanítványasszonyai, * üdvözölve legyetek az apostoli kar igazi résztvevői, * üdvözölve legyetek Márta és Mária, akik a hit és szeretet példáját mutatjátok nekünk.

9. konták

A sötétség fiai, látván a halottat és Isten szavával a romlásból feltámasztottat, szívük keménységében nem hittek Krisztusnak, egészen a mai napig elvakultságban lévén. Mi pedig, ezek értelmetlenségéhez nem csatlakozva, hanem, az általános feltámadásban Isten Fiának szava szerint híve, Neki, mint Életadónak nagy hangon és egész lelkünkből hangoztatjuk: Alleluja.

9. ikosz

Dicséretes és félelmetes dolgokat cselekedvén Jézus Bethániában, húsvét előtt hat nappal újra eljött ebbe a faluba. És vacsorát rendeztek Neki, és Lázár egyike volt a Vele letelepedetteknek. Ti pedig, mindenkor boldogságos nővérek, a mindenek Megadója iránt hálásak lévén, Márta szorgalmasan szolgált Neki, Mária pedig olajt öntött lábaira. Ezért, örömötökbe bejutni kívánva, mi is meghatottsággal mondjuk nektek:

Üdvözölve legyetek isteni bölcsességű asszonyok, akik a jótevő Úr iránt elteltetek dicsérettel és hálával, * üdvözlégy munkaszerető Márta, íme, már másodszor szolgáltál az Úrnak a vacsorán, * üdvözölve legyetek, akiket ebben a hálás szolgálatban az Úr kegyesen fogadott, * üdvözlégy Mária, aki az édes Jézus lábait drága kenettel kented meg, * üdvözlégy, aki Júdás gáncsoskodásainak leleplezésére Jézus dicséretére lettél méltatva, * üdvözlégy, mert a drága kenetnek Krisztus lábára való öntésével megtanítasz bennünket is, hogy Isten házának ékességét szeressük, és arról gondoskodjunk, * üdvözölve legyetek Márta és Mária, akik a hit és szeretet példáját mutatjátok nekünk.

10. konták

Márta és Mária, a hívek, követvén titeket mindenki a maga rendjében, Krisztus Üdvözítő elé borulunk, és kérvén Tőle erőtlenségeink gyógyulását, és a bűnös halálból való feltámasztást, hálás ajkakkal hangoztatjuk Neki: Alleluja.

10. ikosz

Mindvégig hívők lévén Krisztus iránti szolgálatotokban testének napjaiban, és méltókká lévén szenvedéseinek tanúivá lenni, Lázár feltámasztójának sírjához, ó dicsőséges Márta és Mária, a kenethozó nők között jelentetek meg. Most velük Isten dicsőségének trónja előtt állván, imádságaitok által ezeknek éneklő karához csatoljatok bennünket is, akik hangoztatjuk hőstetteiteket:

Üdvözlégy Márta, aki Krisztus iránti sokban törődő szolgálatodban, mint a hitvallásban is szorgalmas voltál, * üdvözlégy a vándorokat befogadó és irgalmas nővéreknek bajnoknője, * üdvözlégy Mária, aki a Krisztust szerető tanítványhoz Jánoshoz voltál hasonló az Iránta való lángoló szeretetben, * üdvözlégy a Krisztussal életükben eljegyzett szeplőtelen szüzek igazi vezetője, * üdvözölve legyetek istenszerető nővérek, akik Krisztus követésének tevékeny élettel és szívbeli figyelemmel való valódi buzgólkodói, * üdvözölve legyetek, akik bennünket bölcsen megtaníttok, hogy mindkét úton éljenek együtt a testvérek az Úr előtt kedves életet, * üdvözölve legyetek Márta és Mária, akik a hit és szeretet példáját mutatjátok nekünk.

11. konták

Milyen szó tudja méltóan megénekelni Krisztus feltámadásának világra szóló örömét, amelynek ti, a többi kenethozó asszonnyal azon a nagy és szent napon részesei voltatok, ezért, mi is, Krisztus feltámadásának szentséges fönségét magasztalva, énekeljük Krisztusnak: Alleluja.

11. ikosz

Imádkozva, hogy minden kísértés elmúljon és, az örök életet elnyerjétek, mint Krisztus hűséges tanítványasszonyai, mindegyik a maga útján, de a hitnek és az Iránta való szeretetnek egy szellemével fáradtatok, emiatt az Ő országában az örömre is méltókká lettetek. Ezért, megemlékezve fáradságaitokról és hőstetteitekről, és hogy Krisztus országában az Ő dicsőségében örvendeztek, ilyeneket hangoztatunk nektek:

Üdvözölve legyetek Krisztus hűséges tanítványasszonyai, akik életetekben nem embereknek,hanem Istennek voltatok tetszésére, * üdvözölve legyetek, akik a lelki szegénységgel a mennyországot nyertétek el, * üdvözölve legyetek, akik a szelídség lelkével az ígéret földjét örököltétek, * üdvözölve legyetek, akik az irgalmasság tettei által, a mennyországban az Úrtól irgalomra lettetek méltókká, * üdvözölve legyetek, akik tiszta szívvel látjátok az Isten Igét, * üdvözölve legyetek Krisztus hitének hitvallói, akik nagy jutalmat nyertetek a mennyekben, * üdvözölve legyetek Márta és Mária, akik a hit és szeretet példáját mutatjátok nekünk.

12. konták

Az irgalmas Isten kegyelme által nagy bátorságot nyertetek Hozzá, ó boldogságos nővérek. Vigyétek az Ő dicsőségének trónja elé értünk bűnösökért való imádságaitokat és kéréseiteket, hogy közbenjárásotok által üdvözülve, a Feltámadottnak, és az Általa feltámasztottnak mindnyájan az angyali éneket hangoztassuk: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve most minden mennyei erőkkel a szentjeiben csodálatos Istennek a háromszor szent éneket, ó, Lázárnak boldogságos nővérei, tekintsetek a mennyei magasságból ránk, bűnösökre, akiket az élet tengerének hullámai dobálnak, és csendes kikötőre vágyunk, és titeket szeretettel így magasztalunk:

Üdvözölve legyetek, akik a mennyben a dicsőségben az angyalokkal és minden szenttel uralkodtok, * üdvözölve legyetek, akiket a földön is, Krisztus Egyházában énekelve dicsőítenek, * üdvözölve legyetek, akik jótetteitekkel mint mennyei csillagok ragyogtok ennek az életnek sötétségében, * üdvözölve legyetek, akik életünkben számunkra Istentől adott tanítók vagytok, * üdvözölve legyetek az irgalmasság Krisztus iránti szolgálata által első vezérek, * üdvözölve legyetek Isten előtt értünk buzgó imádkozók, * üdvözölve legyetek Márta és Mária, akik a hit és szeretet példáját mutatjátok nekünk.

13. konták

Ó, csodálatos, istenszerető kettős, Krisztus hűséges tanítványasszonyai, dicsőséges Márta és Mária, akik lelketekben a szeretet és hit tüzét felgyullasztottátok, és ezért a dicsőség országába a Feltámadott ereje által bejutottatok, kérjetek nekünk segítséget Krisztus Istenünktől, hogy itt e földön a ti utjaitokon járjunk, hogy a mennyei Atya lakásaiba beköltözve, veletek és minden szentekkel együtt, mi is a dicsőség trónján Ülőnek énekeljük az angyali éneket: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták