Akathiszt a szent igaz és sokat szenvedett Jóbhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Ábrahám leszármazottja volt. Arábiában, Húsz földjén élt. Sokat szenvedett, de a próbát kiállta. Isten bőségesen megjutalmazta. Krisztus előtt sok száz évvel azelőtt élt. Egy könyv őrzi emlékét a Bibliában.

Ünnepe: május 6.

Tropár 1, hang

Jóbnak erényekben való gazdagságát szemlélvén, * az igazak ellensége őt eltántorítani igyekezett, * és testének oszlopát megrongálta, * lelki kincseit azonban el nem ragadta, * mert szeplőtelen lélekkel találta felruházva. * Engem azonban fogságba ejtett. * Jöjj hozzám azért még a végórám előtt, * ments meg a kísértéstől, * és üdvözíts engem Üdvözítőm!

1. konták

Az Ószövetség Isten által kiválasztott nagy igaz emberének, az ötödiknek, Ábrahámnak, Izsák fiai fiainak, a sokat szenvedett Jóbnak énekeljünk dicsőítő éneket: mint csodálatos erényei és egész élete által az egész mindenség tanítójának. Te pedig, ó igaz Jób, fogadd el ezt a szeretettel neked hozott dicséretet, gyújtsd fel szívünket a vággyal, hogy kövessük küzdelmedet, hogy egy lélekkel hangoztassuk neked: Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ csodálatos tanítója.

1. ikosz

Isten angyalai egy napon az Úr elé álltak, dicséretet hozva Neki. Velük jött az ördög is. Ez utóbbi, megkérdeztetvén az Úrtól Jób felől, kezdte rágalmazni az igazat, hogy ő a földi javakért tiszteli az Urat, amelyekkel Isten őt megjutalmazta. Mi pedig, az igaz emberre szórt ördögi rágalmazásra keserűen emlékezve, így dicsérjük Jóbot:

Üdvözlégy Jób, mert maga az Úr nevezett téged szeplőtelen és jámbor embernek. * Üdvözlégy, aki az Úrtól minden földi jót elnyertél. * Üdvözlégy, aki a szolgák sokaságát bírtad, és nyájaidat ezresével számítottad. * Üdvözlégy, aki a neked ajándékozott fiúkat és lányokat nagy jámborságban nevelted. * Üdvözlégy, mert gyermekeid iránt nagy törődést mutattál. * Üdvözlégy, mert a földi javak közül szíveddel egyikhez sem kötődtél. * Üdvözlégy, mert bölcsességeddel mindegyik fölött magasan álltál. * Üdvözlégy, mert király voltál a vitézek fölött. * Üdvözlégy, mert a legnemesebb voltál a napkeleten levők között. * Üdvözlégy dicsőséges, Isten igaz kedveltje. * Üdvözlégy, aki nagy jótetteket hajtottál végre. * Üdvözlégy, aki türelmedben felvilágosítottad a világot. * Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ csodálatos tanítója.

2. konták

Ismerve szolgájának törhetetlen hitét, és nagy alávetettségét Isten akaratának, az Úr hatalmat adott az ördögnek, hogy vegye el Jóbtól minden földi javát, és gyermekeit ölje meg. Mi pedig, ezen a különös isteni rendelkezésen csodálkozva, a bölcs Istennek énekeljük: Alleluja.

2. ikosz

Gonosz értelmével nagyon örvendezett az ördög, hogy ilyen isteni rendelkezést kapott. Egy napon, amikor Jóbnak minden gyermeke egyöntetűen legidősebb bátyja házában asztalánál örvendezett, az ördög elküldte akaratának gonosz végrehajtóit, és Jóbnak minden vagyonát elpusztította, és tíz gyermekét a halálra adta. A váratlan kísértések vihara nem ingatta meg az ő csodálatos oszlopát, és ajkaiból ilyen csodálatos szavak jöttek elő: Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, mezítelenül is megyek oda: az Úr adta, az Úr vette el, amint az Úrnak tetszett, úgy volt. Legyen áldott az Úr neve mindörökre! Tisztelve az igaz ember ilyen alávetettségét Isten akaratának, Jób dicséretére mi így beszélünk:

Üdvözlégy, Jób, aki az Úr előtt semmivel sem vétkeztél. * Üdvözlégy, ó sokat szenvedett, aki ajkaiddal sem adtál Istennek értelmetlenségeket. * Üdvözlégy, mert ajtóid mindig nyitva voltak minden átmenőnek. * Üdvözlégy, mert vándor nem maradt házad előtt. * Üdvözlégy, mert nem vetetted meg az özvegy könnyező szemeit. * Üdvözlégy, mert a vakoknak, a sántáknak pedig lába voltál. * Üdvözlégy, mert kenyeredet sohasem etted egyedül, az árváknak pedig bőven adtad. * Üdvözlégy, mert minden tehetetlen, amire szüksége volt, tőled örömmel kapta meg. * Üdvözlégy, mert minden tehetetlenért sírtál. * Üdvözlégy, mert látva az embert a szomorúságokban, súlyosan sóhajtoztál. * Üdvözlégy minden szükségben és szomorúságban gyors segítő. * Üdvözlégy a közbenjárásodat keresőknek el nem alvó oltalmazója. * Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ csodálatos tanítója.

3. konták

Saját erejére támaszkodva a sátán újra megrágalmazza Jóbot, és ezt mondja Istennek: Küld el kezedet, és érintsd csontjait, és testét, akkor nem szemben fog-e megáldani Téged? És az Úr újra átadja a csodálatos Jóbot a törvénytelen kezébe. A gonoszság magvetője pedig kimenve az Úr színe elől, kárörvendően megveri Jóbot lábától a fejéig kegyetlen fekéllyel. És az igaz ember, a városon kívül a szemétdombon ülve, cserépdarabot vesz, hogy vakarja kelését. Mi pedig áldva a kegyetlen leprát a bűntelen Jóbra ráengedő Urat, hogy szolgáját dicsérjük, az Úrnak énekeljük: Alleluja.

3. ikosz

Valóban embert meghaladó türelme volt a sokat szenvedett Jóbnak. A betegség a test leprájában megsokasodott. Az igaz ember felesége pedig, látván férje szenvedéseit, a sátántól is kitanítva, tanácsot adott Jóbnak: Mondj valami szót az Úr ellen, és halj meg. Ő pedig, feltekintve, mondta neki: Miért szóltál, mint egyike az esztelen asszonyoknak? Ha a jókat elvettük az Úr kezéből, ne tűrjük-e el a rosszakat? És mindezekben, amik vele történtek, Jób semmit nem vétkezett ajkaival Isten előtt, és nem mondott értelmetlenséget Istennek. Honnan találhat valaki az igaz embert újra formázó dicsérő szavakat? De mi, Jób iránti szeretettől legyőzetve, Jób szavaival így dicsőítjük a sokat szenvedettet:

Üdvözlégy, mert csontjaid éjszaka összezavarodtak, és ereid bénaságra jutottak. * Üdvözlégy, mert bőröd nagyon elsötétedett. * Üdvözlégy, mert tested állományai a kelésektől égtek. * Üdvözlégy, mert estétől reggelig betegségtől voltál tele. * Üdvözlégy, mert tested a férgek kelésében volt. * Üdvözlégy, mert ételed undorral volt tele. * Üdvözlégy, mert undorodtak tőled, és ellened támadtak, akik láttak téged. * Üdvözlégy, mert a gonosz semmi ravaszsága sem hajlított meg. * Üdvözlégy, mert halálodig az Úr alá voltál vetve. * Üdvözlégy, mert feleséged esztelen szavait leleplezted. * Üdvözlégy bátor oszlop, aki súlyos betegségeidben semmiképp nem adtad át magadat a csüggedésnek. * Üdvözlégy, aki szomorúságaidban Istent áldottad. * Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ csodálatos tanítója.

4. konták

Nagy zavarodások sokasága jött rá az igaz emberre, amikor eljött hozzá három barátja. Ezek, messziről nézve a leprás emberre, nem ismerték meg őt, és nagy szóval felkiáltva sírtak, megszaggatva ruháikat, és behintve fejüket földdel: mellette ültek hét nap és hét éjszaka, és senki nem mondta neki a vigasztalás szavait. Ilyen barátait látva, a bűntelen szenvedő, egész szívével törekedett Isten felé, egyedül Benne reménykedve, és hangoztatva Neki: Alleluja.

4. ikosz

Hallva a nagy hangot, és barátai kiáltozását, megértetted, ó sokat szenvedett, hogy ezek nem adnak neked vigasztalást. Lelki fájdalmadban pedig, az Úr színe előtt, megnyitottad ajkaidat, ó Jób, kezdted mondani, hogy jobb neked meg sem születni, mint Istenhez való közelség nélkül élni. Együtt szenvedve az igazzal az ő kimondhatatlan fájdalmában, az ő Istennek való nagy alávetettsége dicséretére, ilyeneket mondunk Jóbnak:

Üdvözlégy, az Ószövetség nagy igaz embere, aki egész boldogságodat Isten közelségébe helyezted. * Üdvözlégy, aki az elküldött kísértésekben megtapasztaltad a félelmet, hogy Istentől eltaszítva vagy. * Üdvözlégy, aki többre becsülted a halált, minthogy Istentől elhagyatva élj. * Üdvözlégy, aki Isten vigasztalásának várásával bátran viselted el szomorúságaidat. * Üdvözlégy, mert hírt kaptál a végtelen síron-túli életről. * Üdvözlégy, mert az örök halálban nyugalmat feltételeztél. * Üdvözlégy, aki megértetted, hogy a földi bajok mintegy előkészület a jövendő életre. * Üdvözlégy az örök örömöket előre meglátó látnok. * Üdvözlégy, aki az Úrhoz kiáltottál a halál nélküli boldogságért. * Üdvözlégy, aki a földi örömöket csak az Úrral láttad jól. * Üdvözlégy, aki a látható égbolt szépségeit Isten nélkül semminek tartottad. * Üdvözlégy, mert az új eget és az új földet teljes lelkedből vártad. * Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ csodálatos tanítója.

5. konták

Az igaz embernek az Úr iránti teljes odaadottságát három barátja, Jób szavaiban nem értette meg, csak zúgolódását látták Isten ellen: ezért sugalmazták Jóbnak, hogy forduljon Istenhez imádsággal és bűnbánattal bűnei miatt. Az ártatlan szenvedő pedig egyért imádkozott Istenhez, hogy adja meg neki az Úr, hogy bűntelen szenvedéseit értse meg. Az igaz, egészen megtört szívéből Istenhez, a bölcsesség és értelem forrásához kiáltott fel: Alleluja.

5. ikosz

Rá akarván mutatni az Úr kifürkészhetetlen útjaira ezeknek a megértése miatt, és hogy az embernek imádkozni kell Istenhez, te, ó Jób, barátaidat Isten akaratában élni oktattad. Mi pedig, a szenvedő igaz ember bölcs beszédeit tisztelve, ezeket a dicséreteket hozzuk neki:

Üdvözlégy, mert ajkaid Isten ellen nem szóltak igazságtalanságot. * Üdvözlégy, aki barátaid hazugságát bölcsen leleplezted. * Üdvözlégy, aki Isten gondviselésének megfoghatatlanságáról bölcsen adtál hírt. * Üdvözlégy, aki kívántad megvilágítani az igaz ember életét az Ószövetségben. * Üdvözlégy, aki magadat a természettől minden szennybe bemerítve láttad. * Üdvözlégy, aki jámbor szíveddel előre láttad a közbenjárás szükségességét Isten és az emberek között. * Üdvözlégy, aki vágytál Isten atyai szeretetére. * Üdvözlégy, mert könnyezve kérted az Urat, hogy ne távolítsa el tőled az Ő félelmét. * Üdvözlégy, mert kísértéseidet Istentől küldöttekként számítottad. * Üdvözlégy, mert a jövendő halált a földi szomorúságoktól számodra megszabadítóként tételezted fel. * Üdvözlégy Isten útjainak bölcs megmagyarázója. * Üdvözlégy jó vezető a mennyek országába. * Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ csodálatos tanítója.

6. konták

Az isteni mélységek megfoghatatlansága, Isten bölcsessége és értelme hirdetőjeként jelentél meg, ó, sokat szenvedett, amikor leleplezted képmutatóskodó barátaidat, akik azt mondták neked, hogy felismerték Isten bölcsességének útjait. Alázatosan látva magadról, hogy erőtlen vagy Isten gondviselését ismerni, megkívántad, ó igaz, hogy Isten elé ítéletre állj, és Tőle kérj különleges kegyelmet, hogy az Úr vegye el rettenetes kezét, és nem remegtél az Ő félelmétől. Szívedben alázatos könyörgést hordozva az Úr felé, Jób, meghatottsággal hangoztatta az egyedüli Bírónak és Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott lelkedben, ó igaz, a kegyelmes isteni fénysugár, amikor nagy bánatodban a halál közelítését óhajtottad, és készültél az örök homály és sötétség ismeretlen országába való megfordíthatatlan bemenetelre. Mert egész szívedből szeretve az Urat, az Úr hívása után kész voltál a síron-túli világba menni, ó Jób, de szívedben nem vetetted el az új élet Istenhez való közelségének reménységét. Örvendezve a szenvedő igaz ember ilyen világos várakozásának, szeretettel énekeljük neki:

Üdvözlégy alázatos, isteni bölcsességű, bűntelen szenvedő. * Üdvözlégy, aki a halálos közelségről szüntelenül gondolkoztál. * Üdvözlégy, aki az ember kimúlásának napját és óráját Isten bölcs akaratába helyezted. * Üdvözlégy, mert tiszta szívedből Istent kívántad meglátni. * Üdvözlégy, mert az Úr iránti mély átadottságodban bátran megkérdezted Őt. * Üdvözlégy, mert igazságodtól sohasem estél el. * Üdvözlégy, mert Istennél igazi bölcsességet kerestél. * Üdvözlégy, mert barátaidat igaztalan orvosoknak nevezted. * Üdvözlégy, mert szavaikban Isten előtt ravaszságot láttál. * Üdvözlégy, aki szívedet tisztán és szeplőtelenül őrizted meg. * Üdvözlégy, aki félelem nélkül akartál Isten elé ítéletre állni. * Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ csodálatos tanítója.

7. konták

Segíts nekünk, Isten kedveltje, akik szavaidban meg akarjuk érteni az igazi bölcsességet. Hamis barátaidat leleplezve megmutattad nekik, hogy a földi javak és az emberi fájdalom Isten kezeiben vannak. Az Úr bölcsen osztja szét azokat: ettől fogva az igaz is kegyetlenül szenved, az istentelennek is jól megy dolga. Isten világot kormányzásának titkát a porból való ember nem ismerheti meg, de mindenért hálát kell adnia Istennek, és, dicsőítve Őt, énekelni Neki: Alleluja.

7. ikosz

Csodálatos beszédeket hallunk az ószövetségi igaz ember ajkaiból. Képmutató barátai nem adtak vigasztalást Jóbnak, hanem inkább szívének új szomorúságokat okoztak. Az igaz pedig értelmét csak az Úr felé irányította, az egyedüli Oltalmazóban és személyválogatás nélküli Bíróban, Istenben remélt, egyedül Tőle várva vigasztalást. Látva a sokat szenvedőnek ilyen magasztos törekvését, így magasztaljuk őt:

Üdvözlégy a képmutatás bölcs leleplezője. * Üdvözlégy, aki barátaidat gonosz vigasztalóknak nevezted. * Üdvözlégy, aki láttad a barátjuk nagy szenvedései fölött, a fejüket csóváló barátokat. * Üdvözlégy, aki csak az Úrtól kerestél szívednek könnyebbséget. * Üdvözlégy, aki csak a mennyekben az igazi Oltalmazót láttad a magad számára. * Üdvözlégy, mert félelmekkel telt el szíved az Úr előtt. * Üdvözlégy, mert tiszta imádságoddal közeledtél Istenhez. * Üdvözlégy, mert erősen reméltél igazságodban. * Üdvözlégy, mert alázatosságodban méltatlannak tartottad magadat, hogy beszélj Istennel. * Üdvözlégy, aki csak azt kívántad, hogy kérd Istent, Bíródat. * Üdvözlégy, mert bűntelenségedet az egész világ előtt bizonyítod. * Üdvözlégy, mert szemed kegyelmes könnyekkel volt tele. * Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ csodálatos tanítója.

8. konták

Különös dolog nekünk, az Isten Fiának vérével megváltott, és Krisztus evangéliumát bíró Újszövetség fiainak hallani az ószövetségi igaz ember bátor szavait. A síron-túli világ nagy titkai a sokat szenvedett számára nem voltak ismeretesek, Istennek átadott szívével Jób kérte, hogy világosítsa fel őt a mennyekben levő Tanú és oltalmazó, az ilyen titkok ismeretével. Az Úr felé könnyezik a sokat szenvedő szeme, és az igaz, meghatottsággal énekli Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Várva közeli kimúlását, súlyos szenvedéseket tűrve a földön, kegyelmes megvilágosításaiban azt mondta az igaz, hogy, ha nincs a földön a szomorúságokban enyhülés, rejtse el őt az Úr egy időre a föld alá. Amikor pedig megszűnik az Isten haragja, a bűnök és az emberi törvénytelenségek elrejtetnek, akkor az Úr, irgalmassága szerint adja meg az igaznak, hogy közel legyen Hozzá. Mi pedig, a szenvedőnek ilyen világos reménységét látva, különleges dicséretére így beszélünk:

Üdvözlégy isteni bölcsességű látnok és megvilágosított. * Üdvözlégy szent és nagy szenvedő. * Üdvözlégy testileg szenvedett és a bűntől megszabadult. * Üdvözlégy, aki az Úr iránti szeretettel a csüggedés lelkét legyőzted. * Üdvözlégy, mert a jövendő élet világos reménységével voltál eltelve. * Üdvözlégy, mert egész lelkeddel Isten végtelen szeretetében hittél. * Üdvözlégy, mert a síron-túli élet titkait kívántad megismerni. * Üdvözlégy, mert a homályos alvilági lapályokban Isten kegyelmét vártad. * Üdvözlégy, aki a síron túli fényes élet reményében egyenlő voltál Dáviddal, Izaiással, Ezekiellel és más prófétákkal. * Üdvözlégy, mert ezzel a reménységgel egy úton álltál az Ószövetség nagy igazaival. * Üdvözlégy, aki, ezekkel az igazakkal a síron-túli fényes élet örömét hirdetted. * Üdvözlégy Krisztus evangéliuma igazságainak látnok-hirdetője. * Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ csodálatos tanítója.

9. konták

Minden nagy kísértés és szomorúság által lelkileg növekedtél, ó Jób. Az Úr ugyanis különleges kinyilatkoztatásokkal gyönyörködtette lelkedet, ó sokat szenvedett. Isten által kegyelmesen megvilágosítva, te, Isten kedveltje, ezt hirdetted: Tudom, hogy az én Megváltóm él, Aki az utolsó napon ezt a szétesett bőrömet a porból felkelti, én pedig testemben meglátom Istent. Szívünkkel felfogva ezt a hitet a test feltámadására, mi, az igaz ember ilyen kinyilatkoztatásai által értelmessé téve, Istennek énekeljük: Alleluja.

9. ikosz

Sokat beszélő barátaid valóban igazságtalannak tűntek fel, ó Jób. Ezek a hamis vigasztalók azt kívánták, hogy vádoljanak téged, szenvedő barátjukat, mert te az éhezőket nem tápláltad, a szegényeket nem ruháztad, az árvákat és özvegyeket megszomorítottad, és a felebarátok szomjúságát nem enyhítetted. Ó, nagy hosszútűrése a nagy szenvedőnek! Dicsőítve az ilyen hosszútürelmet, és Jóbnak tiszta és erényes életét, ilyeneket hangoztatunk neki:

Üdvözlégy, mert társaidtól a szemrehányásokat alázatosan eltűrted. * Üdvözlégy, mert a kisgyermekek kinevetéseit nagylelkűen fogadtad. * Üdvözlégy, mert barátaid is elfeledték irántuk való szeretetedet. * Üdvözlégy, mert feleséged is értelmetlenül figyelt a gonosz tanácsra. * Üdvözlégy, mert a gonosz sátán, szétrombolva a test oszlopát, lelked kincstárát nem lopta el. * Üdvözlégy az ellenség minden fondorlatát legyőző nagy harcos. * Üdvözlégy, mert a földön az egyedüli Istent és Urat akartad látni. * Üdvözlégy, mert Istennek való átadottságod által dicsőültél meg. * Üdvözlégy, mert küzdelmeid magasságával mindenkit csodálatba ejtettél. * Üdvözlégy, a lelki felvilágosítás megmutatója. * Üdvözlégy minden ember nagy vigasztalása. * Üdvözlégy, mert ezen a világon sokaknak megmutatkozott általad az üdvösség. * Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ csodálatos tanítója.

10. konták

Üdvösséget csak az Úrtól várva, és a síron túl a megújult életre világos reménységet bírván, ó sokat szenvedett Jób, aki az Ószövetség igaz embere lévén, nem remélted, hogy látomásaidban megerősödsz, és testi gondolataidban is kételkedtél, lelkedben is bizonyos fájdalmat tűrtél el. Mi pedig az igaz embernek ebben a fájdalmában együttérezve, és Isten szent akarata előtt meghajolva, felkiáltunk a szerető és bölcs Istenhez: Alleluja!

10. ikosz

Az Úr iránti átadottságban erős falként jelentél meg az egész világ előtt, ó sokat szenvedett, amikor erősen beszéltél bűntelenségedről, és barátaid képmutatásáról. Szívünk együttérzéssel lévén telve a bűntelen igaz szenvedő iránt, egy szájjal, meghatottsággal hangoztatjuk neki így:

Üdvözlégy nagy igaz ember, aki a szörnyű kísértésekben teljesen megőrizted átadottságodat az Úrnak. * Üdvözlégy, aki az emberek közül senkitől nem láttál jó vigasztalást. * Üdvözlégy, aki gyermekeid elvesztése és gazdagságod összeomlása miatt semmiképp nem adtad át magadat a csüggedésnek. * Üdvözlégy, mert mindnyájunkat megtanítasz, hogy a kincsvágy kísértéseit győzzük le. * Üdvözlégy, mert bölcsen megértetted a mennyei világítók változásait. * Üdvözlégy, mert egyikben sem láttál örökkévaló örömet ezen a világon. * Üdvözlégy, mert csak az egyedüli Istenben szemlélted mindig az örömet és igazságot. * Üdvözlégy, mert méltóvá lettél Istentől nagy igazság kinyilatkoztatását elnyerni. * Üdvözlégy, mert a társak hamissága és a felebarátok szemrehányásai lelked erősségét nem győzte le. * Üdvözlégy, mert minden értelmetlen akarást szíved tisztaságával győztél le. * Üdvözlégy, mert minden fényes reménységedben sohasem szégyenültél meg. * Üdvözlégy, mert a síron-túli világ titkaiba a Szentlélek sugallata által mélyültél el. * Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ csodálatos tanítója.

11. konták

Meghatott éneket éneklünk a sokat szenvedettnek, aki tudta saját bűntelenségét, és ismerte az ember megválthatatlan bűnösségét. Látva magán az isteni akarat jobb-kezét, az Isten emberről való gondviselésében hitt az igaz, jó kimúlást várva. Osztozva az ő leronthatatlan fényes hitében, Istenben való reménységében, Aki Jób súlyos szomorúságát meg tudja enyhíteni, vele együtt énekeljük a jóságos Úrnak: Alleluja.

11. ikosz

Fényes a sokat szenvedettnek megvilágosítása, fényes az ő reménysége is. Az idő multával elhallgattak Jób szavai. Elhallgatott az ő három barátja is, akik vádolták Jóbot, mert Jób igaz ember volt előttük. Szól hozzájuk egy új beszélőtárs Eliuz, akinek a beszédeire jóakaratúlag figyel az igaz. Nem tudván pedig Jób felfogni mindezeket az új szavakat, íme, maga az Úr jelenik meg szolgájának, szólt Jóbhoz a viharon és a viharos felhőn keresztül, leleplezve, oktatva, és meggyógyítva őt. Ő pedig, jámbor félelemmel figyelve Isten szavaira, sok hallgatagsággal tett szemrehányást magának, különösen pedig felismerte, hogy ő semmi az Isten színe előtt: és igaz lelke azonnal eltelt kegyelmes alázatossággal. Látva ilyen mély alázatosságát Isten előtt, örömmel énekelünk Jóbnak ilyeneket:

Üdvözlégy, aki nagy vagy szavaid tisztaságában az Úr előtt. * Üdvözlégy, aki nagy vagy alázatosságod mérhetetlenségében az Úr előtt. * Üdvözlégy, aki megismerted semmiségedet, és ajkaidra helyezted ujjadat. * Üdvözlégy, aki Ábrahámhoz hasonlóan földnek és hamunak nevezted magadat. * Üdvözlégy nagybölcsességű, aki az ember sorsát a világban Krisztusig megtapasztaltad. * Üdvözlégy az Úr hűséges szolgája, aki bölcsességedről beszélni nem mertél. * Üdvözlégy, aki barátaid beszédeivel kapcsolatban egy szóval sem botlottál meg. * Üdvözlégy, mert jámboran végig hallgattad az Urat a mindenható Isten csodás tetteiről. * Üdvözlégy, aki Isten előtt, töredelmesen, meggondolatlansággal vádoltad magadat. * Üdvözlégy, aki az egyedüli Isten bölcsessége előtt teljes lelkedből meghajoltál. * Üdvözlégy, aki alázatosságodban a téged megdorgáló Istenre örömmel figyeltél. * Üdvözlégy, aki minden merész szavaidról az Úr előtt lemondtál, és porban és hamuban tartottál bűnbánatot. * Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ igaz tanítója.

12. konták

Nagy, kegyelmes öröm tért be szívedbe ó sokat szenvedett. Láttad viharban és felhőben Uradat. Hallottad az Úrnak, téged leleplező szavát, és haragos szavát hitetlen barátaidhoz. A szörnyű lepra elment tőled, ó Jób, és minden földi javadat kettőzött számban kaptad vissza az Úrtól. Isten kegyelméből szomorúságaidért hosszú életet nyertél, és gyermekeid új tízes számát örömmel szemlélted. A feltámadást az Úr, minden választottjával együtt neked megígérte. Megvetve minden szenvedésedet, ó igaz ember, mi is, velük együtt egész szívünkből örömmel énekeljük az Úrnak: Alleluja.

12. ikosz

Mérhetetlen szenvedéseket eltűrve, és a teljes átadottságot megmutatva Isten akarata felé, az Úr szenvedéseinek élő előképeként jelentél meg ó Jób, Aki a kereszt szenvedéseivel az ördögöt legyőzte. Énekelve csodálatos életedet, dicsőítve mérhetetlen türelmedet, ó sokat szenvedett, Magának az Úrnak szavaival, prófétáinak, és apostolainak és egyházi embereinek szavaival így dicsőítünk téged:

Üdvözlégy igaz ember, akit Isten ajkai az egész világon dicsérnek. * Üdvözlégy, aki az Istenről szóló szavakban az igazságot mutattad, nem úgy, amint hamisan beszélő barátaid. * Üdvözlégy, mert az Úr mutatott be téged egyedüli imádkozónak barátaidért. * Üdvözlégy, mert ezek vétkeit az Úr megbocsátotta imádságaidért. * Üdvözlégy, akit maga az Úr nem egyszer Isten igaz szolgájának nevezett. * Üdvözlégy az Ószövetség nagy imádkozója, egy-sorban Nóéval és Dániellel. * Üdvözlégy, mert az Úr testvére a szenvedés és türelem példájának nevezett téged. * Üdvözlégy, mert ugyanaz a Jakab apostol dicsőítette életedben az Úr dicsőséges kimúlását. * Üdvözlégy, mert Krisztus Egyháza megparancsolta, hogy szent könyvedet a szenvedés hetének napjaiban olvassák el. * Üdvözlégy a bűntelen Úr szenvedéseinek előképe. * Üdvözlégy, mert a szent Aranyszájú felhív bennünket, hogy szenvedéseidnek példájával kövessük küzdelmeidet. * Üdvözlégy, mert neved a Szent Egyházban dicsőített, tiszteletreméltó, és dicsőséges. * Üdvözlégy sokat szenvedett Jób, az egész világ igaz tanítója.

13. konták

Ó nagy igaz embere az Ószövetségnek, ó sokat szenvedett Jób, fogadd el Isten dicsőségére történt mérhetetlen küzdelmeid erőnkhöz mért dicséretét. Isten trónja előtti erős imádságaid által adj nekünk segítséget, akik meghajtjuk térdeinket sokéves súlyos szenvedéseid előtt, hogy, erősek legyünk a kísértésekben és kínokban, töretlenül higgyünk a síron-túli örök életben, hogy Isten kegyelméből elnyerjük az igazak koronáját Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt, reméljük erősen, hogy testünk megújulásában mi is veled, és minden szenttel méltókká legyünk meglátni Megváltónkat és Urunkat, és Neki örökre énekelni: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.