Akathiszt a szent, igaz, könyörületes Tabitához

/Fordította: Lakatos László atya/

Az Apostolok cselekedeteinek leírása szerint, Tabita, Joppéban élő keresztény asszony volt. Kézi munkájával: ruhák megvarrásával segítette a rászoruló özvegyeket. Miután meghalt, szent Pétert hívták el hozzá, ő támasztotta fel a halálból. Ez a tény sok megtérést eredményezett a városban.

Ünnepelhetjük a szent Ötvened 4. az inaszakadtról elnevezett vasárnapon.

1. konták

Mint az Üdvözítő mennyei bölcsességű tanítványnőjét, és Isten jóságának lelkes ikonját, lelki énekekkel tisztelünk téged, ó Tabita, te pedig, mint az isteni jóság kedveltje, tedd irgalmassá irántunk az Egyedül Jóságost, akik énekeljük neked: Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

1. ikosz

Örömet szerző angyalként mutatkoztál, ó szent, akik itt különféleképpen szenvedtek, ezért illően angyali megtiszteltetésekkel tisztelt meg téged Krisztus Isten, tedd Őt irgalmassá, akik neked ilyeneket hangoztatunk:

Üdvözlégy, a szeretet isteni kincsesháza. * Üdvözlégy, a felső bölcsesség vendégháza. * Üdvözlégy, aki Isten kegyelmét fogadtad. * Üdvözlégy, aki a ravaszságot értelmesen leráztad. * Üdvözlégy a jóságos gazdagság példája. * Üdvözlégy, az isteni fény világítója. * Üdvözlégy Istentől ihletett gondolatok mélysége. * Üdvözlégy szent cselekedetek látható magassága. * Üdvözlégy, aki életeddel Krisztust megdicsőítetted. * Üdvözlégy jóságtól ragyogó. * Üdvözlégy, aki az irgalmasságot mindenki felé megmutattad. * Üdvözlégy, aki bennünket is tanítasz, hogy szeressük felebarátainkat. * Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

2. konták

Lelked tökéletes látásának gondosságával akartál Isten dicsőségéhez felemelkedni, és fogadtad a hit fényességét. Ezért, Krisztus igazi tanítványnőjéül jelentél meg, ó boldogságos Tabita, énekelve a jó dolgok Megadójának: Alleluja.

2. ikosz

Kegyelemtől eltelve, példaként jelentél meg az erényes életben, és a javak kincsesházaként, teljesítve az evangéliumi parancsot: ezért, isteni erkölcsödön csodálkozva, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Krisztus törvényének teljesítője. * Üdvözlégy, az ellenséges hatalom lerombolója. * Üdvözlégy az erényes élet példája. * Üdvözlégy, az életteremtő igék teljesülése. * Üdvözlégy Isten kegyelmét hordozó tűz. * Üdvözlégy, aki lelkedben anyagtalan világosságot hordozol. * Üdvözlégy, az élethozó szőlőskert jó-gyümölcsű vesszője. * Üdvözlégy mennyei bölcsességű és Isten előtt kedves asszony. * Üdvözlégy, mert Isten emberszeretetét követted. * Üdvözlégy, mert az embergyűlölő ördögöt elhomályosítottad. * Üdvözlégy, mert elfordítod tőlünk a gyümölcstelen hiúságokat. * Üdvözlégy, aki az üdvösséges Fény felé fordítasz. * Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

3. konták

Orvosoltad az erőtleneket és szenvedőket, az erősséget szívedből bőségesen árasztva, Krisztust ezekkel megdicsőítve Tőle halhatatlan dicsőségre lettél méltóvá. Ezért tehát, most anyagtalanul énekeled az emberszerető Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Isteni ajándékokkal ragyogtál fel Joppéban, ó isteni bölcsességű boldogságos Tabita. Életed világosságait Krisztus Egyházának nyújtva, ezekkel mi is felvilágosodva, örvendezéssel hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, akinek irgalmas szíve van. * Üdvözlégy, aki mindenkinek vigasztalást adsz. * Üdvözlégy, aki a beteg lelkeket meggyógyítod. * Üdvözlégy, aki mindenben segítesz a hívőknek. * Üdvözlégy, aki az irgalom hullámait árasztod. * Üdvözlégy, aki az angyali renddel hasonló buzgóságú vagy. * Üdvözlégy, akit zergének neveztek. * Üdvözlégy hervadhatatlan liliom. * Üdvözlégy, mert miattad virágzott a joppéi egyházközség. * Üdvözlégy, mert mostanáig tisztelnek a joppéi emberek. * Üdvözlégy, mert közbenjárásodhoz menekülnek. * Üdvözlégy, mert imádságaidat kérik. * Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

4. konták

Téged, a halottat, a sírók számára Péter főapostol élőként támasztott fel, ó tisztes Tabita, életed méltóságát mindenki előtt megmutatva, akik veled az Üdvözítő Krisztusnak éneklik: Alleluja.

4. ikosz

Joppéba eljővén, egykor feltámasztott téged Péter a mindeneket Teremtő parancsára, ezért tehát nagyon megörült, élve kapva téged vissza, ó tisztes nő, velük együtt imádkozzál, ó irgalmas, akik így énekelnek:

Üdvözlégy, az Isten Ige által megszentelt. * Üdvözlégy, aki ragyogtál életeddel. * Üdvözlégy, aki a természet törvénye szerint, mint halott voltál. * Üdvözlégy, a hit szavával feltámasztott. * Üdvözlégy, aki újra éltél a földön. * Üdvözlégy, aki irgalmasságoddal újra szolgáltál mindenkinek. * Üdvözlégy, aki időleges haláloddal jelentél meg a világnak. * Üdvözlégy, aki ennek irgalmasan üdvösséget esedezel ki. * Üdvözlégy, mert a szeretet erejét fényesen megmutattad. * Üdvözlégy, mert a Lélek ragyogását fogadtad. * Üdvözlégy, mert apostol emelt fel halálos ágyadról. * Üdvözlégy, mert az Úr letekintett a hívők imájára. * Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

5. konták

Együttérzéseddel és gazdag alamizsnáiddal dolgoztál, ó irgalmas. Az irgalom Fejedelme előtt Annak dicséretes szolgálójaként és az apostolok küzdőtársaként mutatkoztál, mint dicsőséges tanulónő, ó Tabita, Istenhez kiáltva: Alleluja.

5. ikosz

Szent hiteddel, és tökéletes szereteteddel, ó Tabita, az Üdvözítő Krisztushoz közeledtél, és az Ő parancsainak dicsőséges teljesítőjeként mutatkoztál. Ezeknek a fényességével világosítsd meg tehát, akik ájtatosan éneklik neked:

Üdvözlégy fénytárasztó lámpás. * Üdvözlégy az isteni kegyelem szerve. * Üdvözlégy, az Üdvözítő Istentől ihletett szolgálólánya. * Üdvözlégy a szent apostolok küzdőtársa. * Üdvözlégy a jótett sokgyümölcsű pálmája. * Üdvözlégy, az irgalmasság jól hangzó pásztorsípja. * Üdvözlégy jó erkölcsöket termő szántóföld. * Üdvözlégy szent adományokat nevelő kert. * Üdvözlégy, az özvegyek tisztaságának megerősítése. * Üdvözlégy a szegények jótékony irányítása. * Üdvözlégy sokak fáradságának megkönnyítője. * Üdvözlégy, a sóhajtozás szellemi elmetszője. * Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

6. konták

Nem csak Joppéban, hanem az egész tisztes Egyházban hirdetőiként mutatkoztak az alamizsnáid által megvigasztalt emberek, ó Tabita, dicsőítvén Krisztus nevét, veled együtt énekelve: Alleluja.

6. ikosz

Krisztusban örök megváltást találva, és drága vére által megszentelődve, saját kezeiddel tettél jót a szükségben levőknél ó, adakozónő, ó minden tiszteletreméltó, a szükségben levők pedig újra reménységgel hangoztatták:

Üdvözlégy, aki mennyei gazdagságot nyertél. * Üdvözlégy, aki abból mindenkinek bőven adományoztál. * Üdvözlégy, a megszomorodott szívek vidámsága. * Üdvözlégy, az özvegyek gyors meglátogatója. * Üdvözlégy a szomorúság feloldozása. * Üdvözlégy a kegyelem szétosztója. * Üdvözlégy, mert mindkét kezedet irgalmasságban terjeszted ki. * Üdvözlégy, mert a szükség lángját kioltod. * Üdvözlégy, aki mindenkiben Isten arcát látod. * Üdvözlégy, aki szívedet tőlünk sem fordítod el. * Üdvözlégy, az élet szomorúságainak elűzése. * Üdvözlégy lelkünk reménysége. * Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

7. konták

Az Üdvözítő tanítványainak munkatársnőjeként jelenvén meg, elteltél az igazi isteni megvilágosítással, és a világnak bemutattad Krisztust, ó tanítványnő, életedet bölcsen irányítva, ó Tabita, Istennek hangoztatva: Alleluja.

7. ikosz

Szeplőtelen életeddel, az evangéliumi parancs teljesítésével Isten házában jó-gyümölcsű olajfaként jelentél meg, amint Dávid hangoztatta, ó isteni bölcsességű, fáradságaidnak olajával megvidámítva mindenkit, aki neked énekli:

Üdvözlégy isteni kegyelem gazdagsága. * Üdvözlégy az ellenséges csalások legyőzése. * Üdvözlégy az evangéliumi szellem hordozója. * Üdvözlégy Istentől adott törvények pásztorsípja. * Üdvözlégy a lelki törvény jó illatú virága. * Üdvözlégy titkos vidámsággal tele edény. * Üdvözlégy, mert az erény tetteivel bővelkedsz. * Üdvözlégy, mert megmutatod benső kincsesházadat. * Üdvözlégy, mert életedet tisztesen fejezted be. * Üdvözlégy, mert talentumodat megsokasítottad. * Üdvözlégy, aki magadnak semmit nem kerestél. * Üdvözlégy, aki egyedül Istennek dolgoztál. * Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

8. konták

A rokonságnak és a vándoroknak és minden szükségben levőnek sokféleképpen szolgáltál. Ezért téged, ó irgalmas, az irgalmas Krisztus Isten megtisztelt a szentség adományával. Neki szüntelenül énekled: Alleluja.

8. ikosz

Aki a Paradicsomban is ragyogsz a jóság fényességével, és a testvérszeretet erkölcseivel, Istenhez örömmel elköltözött boldogságos Tabita, mint az isteni dolgok részese dicsőültél meg. Ezért mi is, méltatlanok, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki angyalok közt tartózkodsz. * Üdvözlégy, aki a szentek seregének vagy osztályrészese. * Üdvözlégy, aki Krisztus fényességét szemléled. * Üdvözlégy, aki az élet fájának gyümölcseiből ízlelsz. * Üdvözlégy, aki jóvá lettél a természetfeletti dicsőségtől. * Üdvözlégy, aki halhatatlan tiszteletre lettél méltóvá. * Üdvözlégy, aki különféle adományoktól ragyogsz. * Üdvözlégy, aki az Úrhoz vezetsz bennünket. * Üdvözlégy, az örök boldogság örököse. * Üdvözlégy, mert Krisztust kérleled a téged tisztelőkért. * Üdvözlégy, mert ezek reménységét meg nem szégyeníted. * Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

9. konták

A hit cselekedeteivel istenileg felékesítve, mint a szeretet kincsesháza, a mennyei jóság kiválasztásának részesének mutatkoztál, ó dicsőséges Tabita. Imádságaid által ennek a kiválasztásának részesévé bennünket is méltass, akik énekeljük: Alleluja.

9. ikosz

Irgalmasságod patakjaival megitattad a mélységes szükségben kegyetlenül szomjazókat, ó Tabita, Mivel, mint az együtt-érző szavak forrása, vigasztaló szavaid édességével vidd ki minden szomorúságból a neked éneklőket:

Üdvözlégy, a lelket tápláló javaknak kimeríthetetlen forrása. * Üdvözlégy, a mennyei erények ragyogó oszlopa. * Üdvözlégy, aki kezeid mindenkori jártasságával csodálatba ejtettél. * Üdvözlégy, aki fáradságaiddal őket ruhákkal öltöztetted fel. * Üdvözlégy az éhezők bőséges táplálója. * Üdvözlégy, a szomorúak csendes együtt-érzése. * Üdvözlégy sokakat vigasztaló száj. * Üdvözlégy az üdvösség ruhátlanjainak öltözete. * Üdvözlégy, a kopogtatóknak megnyitó. * Üdvözlégy a kérők bölcs meggazdagítója. * Üdvözlégy, aki senkit nem hagysz vigasztalanul. * Üdvözlégy, aki isteni adományokat ajándékozol nekünk. * Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

10. konták

Mély alázatosságban végezted az irgalmasság cselekedeteit, csak a legközelebbiektől ismerve. De, a szíveket látó Isten megdicsőített téged, hogy ne rejtőzzék véka alatt a gyertyatartó, hanem jótetteivel világítson mindenkinek, aki megdicsőíti a mennyei Atyát: Alleluja.

10. ikosz

Életednek dicsőségét, ó Tabita, mint Jézus el nem hervadó virágkoszorújának fehér liliomát, az isteni bölcsességű Lukács mutatja be nekünk hirdetve. Ezért, benned, a halálos ágyról felemeltben hihetővé téve mindnyájunk általános feltámadását, akik így örvendezünk:

Üdvözlégy a mennyei fény világítója. * Üdvözlégy az erényes élet példája. * Üdvözlégy Krisztus tanítványnője, a kegyelem edénye. * Üdvözlégy, mert az Egyházban vagy felállítva, hogy ragyogj. * Üdvözlégy, aki elteltél mennyei adományokkal. * Üdvözlégy, aki megmenekültél a váratlan kísértésektől. * Üdvözlégy, aki szeplőtelenül éltél Joppéban. * Üdvözlégy, aki az angyali életért buzgólkodtál. * Üdvözlégy, akinek dicsősége belül van, mint a király lányáé. * Üdvözlégy, aki az Isten Anyjáért buzgólkodtál a jótettben. * Üdvözlégy, aki lehajlítod Krisztus jóságát. * Üdvözlégy, aki bemutatod, hogy a szeretet ereje erősebb a halálos kötelékeknél. * Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

11. konták

Hálaadó éneket hoztak a jótéteményeiddel mindennap eltelt joppéi emberek az Üdvözítőnek, Aki neked az együttérzés forrását ajándékozta, ó boldogságos Tabita, veled együtt énekelve: Alleluja.

11. ikosz

A le nem alkonyodó fény szemlélője, az itteniekből a halhatatlan dicsőségbe átvitt, és a felső Sion fönségét élvező ragyogó Tabita, imádkozz értünk, akik neked ilyeneket hangoztatunk:

Üdvözlégy, mert az értelmi világosság sátrába telepedtél le. * Üdvözlégy, mert méltatva lettél Krisztus ragyogására. * Üdvözlégy, mert a szeretet édességét forrásozod. * Üdvözlégy, mert a ravaszság tüzét kioltod. * Üdvözlégy csodálatos ajándékozó vagyonodból. * Üdvözlégy halhatatlan kincsek tisztes megszerzője. * Üdvözlégy Krisztus tanítványainak beszélőtársa. * Üdvözlégy, aki a hívőket Hozzá közvetíted. * Üdvözlégy, aki a Háromságot állandóan dicsőíted. * Üdvözlégy, aki számunkra üdvösséget kérsz. * Üdvözlégy, mert általad a támadásoktól megmenekülünk. * Üdvözlégy, mert általad eljutunk Istenhez. * Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

12. konták

A szentek seregeivel és az angyalokkal szüntelenül Istenben felülmúlhatatlan örömmel örvendezve, ó szent, boldogságos Tabita, imádkozz, hogy mentsen meg bennünket minden lelki szomorúságtól. Hogy mi is méltókká legyünk Istent örömben dicsőíteni és hangoztatni: Alleluja.

12. ikosz

Dicsőítve énekeljük, ó Tabita, tökéletességeidnek gazdagságát. Az isteni jóság harmatát kérd ránk is felülről, hogy legyen hozzánk kegyelmes bűnösökhöz, akik neked énekeljük:

Üdvözlégy, aki a mennyei lakásokban szolgálsz. * Üdvözlégy közbenjárónk és gondoskodónk. * Üdvözlégy, az igazi öröm részese. * Üdvözlégy, a mennyei irgalmasság kimeríthetetlen gazdagsága. * Üdvözlégy, Isten előtt az én megszégyeníthetetlen közbenjáróm is. * Üdvözlégy, aki minden bajt elfordítasz. * Üdvözlégy, aki Krisztushoz mindenkiért imádkozol. * Üdvözlégy, aki letisztítod a lelki szennyet. * Üdvözlégy, aki látod Isten dicsőségét. * Üdvözlégy, aki elfogadod a hívők énekét. * Üdvözlégy, aki üdvösséget kérsz számunkra. * Üdvözlégy Tabita, kegyelemmel teljes edény.

13. konták

Ó, isteni bölcsességű, boldogságos szent Tabita, Krisztusnak istenhordozó tanítványnője, fogadd el ezt az énekünket, mint erőnkhöz mért felajánlásunkat, és légy hozzánk kegyelmes irgalmasságod ajándékaiból, hogy mindnyájan énekeljük Istennek: Alleluja.

Újra az 1. konták és az 1. ikosz.