Akathiszt a szent őrangyalhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

A Szentírás tanítása szerint Isten minden népnek, nemzetnek és minden embernek rendelt angyalt, hogy őket vezesse és oltalmazza.

Ünnepük az angyalok ünnepén, november 8-án van.

Tropár 2. hang

Ki Út és Igazság vagy, ó Krisztus! * Küldd szolgáidhoz útitársul a te angyalodat, * mint hajdan Tóbiáshoz, * hogy tartsa meg és minden rossztól teljes épségben, * a te dicsőségedre sértetlenül őrizze meg őket, * az Istenszülőnek imái által, egyetlen emberszerető.

1. konták

Az Úristentől lelkem és testem őrzésére kiválasztott szent angyal, dicsőítő énekeket merészelek neked énekelni, én, a te méltatlan szolgád. Te pedig, mivel bizalommal járulhatsz a mennyei Királyhoz, minden bajtól és szomorúságtól, a látható és láthatatlan ellenségektől oltalmazz meg engem, aki ezt mondom: Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

1. ikosz

Mennyekből leküldött szent angyal, hogy engem őrizz és vezess egész életemben, leborulva imádkozom hozzád: magad oktass, és tégy értelmessé engem, aki szívbeli szeretetből és buzgóságból kezdem neked hangoztatni a dicsőítő énekeket:

Üdvözlégy, Isten angyala, közbenjáróm a legszentebb Háromság előtt! * Üdvözlégy, királyok Királyának test nélküli harcosa! * Üdvözlégy, az uralkodók Urának mennyei szolgája! * Üdvözlégy, az ő értelmes és anyagtalan szolgáinak lakótársa!

Üdvözlégy, aki állandóan Urad akaratát cselekszed! * Üdvözlégy, aki Istentől kaptál parancsot és hatalmat lelkem őrzésére! * Üdvözlégy, aki sohasem válsz el tőlem, bűnöstől! * Üdvözlégy, aki állandóan velem, méltatlannal tartózkodsz!

Üdvözlégy, aki engem megtartasz minden utamon! * Üdvözlégy, aki megőrzöl engem minden rossztól! * Üdvözlégy, Istentől nekem adott vezető életem útjára!* Üdvözlégy, jóságos tanítóm!

Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

2. konták

Látván az emberszerető Úr, hogy Ádám ősatyánk bűnbeesése után minden ember könnyen hajlik a bűnre, az ő kimondhatatlan irgalmából elküldte az egész földre a szent angyalokat, és minden embereknek őrzőt rendelt. Teljesítve tehát Urunk parancsát, a szent angyalok mindig készek segíteni nekünk, akik Istennek tetszően énekeljük: Alleluja!

2. ikosz

Nyerj értelmem számára a magasból felvilágosítást, szent angyal, hogy meg tudjam érteni, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata, és irányítsd szívemet, hogy buzgósággal tegyem meg azt! Téged pedig, őrzőmet, ne szűnjelek meg ilyen szavakkal dicsérni:

Üdvözlégy, aki szívemet szeretettől lángra gyullasztód Istenem, Teremtőm iránt! * Üdvözlégy, aki fellelkesítesz engem minden nap és órában, hogy neki imákat, kéréseket és hálaadásokat hozzak! * Üdvözlégy, aki mint megbízható őrséggel, az Úr félelmével veszed körül lelki házamat! * Üdvözlégy, aki minden gondolatomat a világ bűnéért megfeszített Üdvözítő felé irányítod!

Üdvözlégy, aki az ő szenvedéseit és kereszthalálát értelmembe beleoltod! * Üdvözlégy, aki az Úr szenvedéseire emlékeztetve tanítasz engem, hogy óvakodjak a bűntől! * Üdvözlégy, aki megtanítasz, hogy a mennyekből a Szentlélek kegyelmének védelmét kérjem! * Üdvözlégy, mert biztosítasz engem, hogy csak a szelíd és alázatos szívűekre tekint le kegyelmesen ő, a Vigasztaló!

Üdvözlégy, aki Isten mindenütt való jelenlétének gondolatával mindenhol körülveszel engem! * Üdvözlégy, aki lelki szemeim elé állítod az ő mindentudását! * Üdvözlégy, aki az ő bűnbánó bűnösök iránti irgalmával vigasztalod szívemet! * Üdvözlégy, aki az ő kegyetlenek és töredelmetlenek iránti igaz ítéletével lelkemet megrémíted!

Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

3. konták

Az isteni kegyelem erejét kérd számomra, őrző angyalom, hogy hajlíthatatlanul és akadálytalanul haladjak Krisztus parancsainak üdvözítő útjain, szívemmel és ajkammal szüntelen dicsőítsem a mi Istenünk legszentebb nevét, és énekeljem neki: Alleluja!

3. ikosz

Lelkem sötétségét megvilágosító fényes hajnal vagy nekem, Istentől választott védelmezőm, amely elűzi szívbeli tudatlanságom homályát. Ezért buzgósággal leborulva imádkozom hozzád, hogy a szenvedélyek által elhomályosult érzékeimet tisztítsd meg, hogy el ne tévedjek a bűn sötétjében! Csodálatos fényességedet így éneklem:

Üdvözlégy, a le nem alkonyodó fény csillaga, akit a hármasfényű istenség ragyogtatott fel, és engem állandóan megvilágítasz! * Üdvözlégy, legfényesebb világosság, aki szívemnek bűnöktől elhomályosodott szemét megvilágítod! * Üdvözlégy, mert azon fáradozol, hogy engem, a bűnök sötétségében tévelygőt, az igaz útra irányíts! * Üdvözlégy, mert az Úr parancsait, mint tükröt állítod elém egész életemre!

Üdvözlégy, mert Isten törvényét szövétnekként állítod lábam és világítóként ösvényem elé! * Üdvözlégy, mert arra tanítasz, hogy Krisztus evangéliumának szavai édességül szolgálnak! * Üdvözlégy, mert arra buzdítasz, hogy isteni tanítóm és Uram tanításának kétkedés nélkül higgyek! * Üdvözlégy, mert a szent egyház törvényeivel erősítesz meg engem az engedelmességben!

Üdvözlégy, mert arra tanítasz, hogy a szent apostolok és atyák szabályaival és hagyományával táplálkozzam! * Üdvözlégy, mert megerősítesz engem a szent és igaz hitvallásában! * Üdvözlégy, mert meggyőzöl engem, hogy ezért a hitvallásért a halálra is készen kell lennem! * Üdvözlégy, mert megtiltod, hogy az eretnekekkel és az igaz egyházat elhagyóval közösködjem!

Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

4. konták

A földi élet vihara a világi gondok hullámaival gyötri lelkem hajóját, és szegény lelkem békéje összezavarodik. Hol találom meg üdvösségem csendes kikötőjét? Isten után csak beléd helyezem reményemet, őrangyalom, mert az engem háborgató szellemi viharokban, mint bölcs kormányost találtalak meg téged. Ezért hálásan éneklem Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Hallván és látván téged, mint erős védelmezőmet, ó, Isten angyala, az ég alatti gonosz szellemek nem merészelnek a te legtisztább világosságodhoz közeledni és lélekölő gonoszságaikat ellenem elkövetni. Ezért alázatosan kérlek, ne távozz el tőlem mértéktelenségem miatt, hanem állandóan őrizz meg engem azok gonosz hálójától és ármányaitól, aki meghatottan mondom:

Üdvözlégy, aki szárnyaid erős védelmével megárnyékozol és oltalmazol! * Üdvözlégy, aki állandóan fel vagy fegyverkezve mellettem lángoló karddal! * Üdvözlégy, aki a sötétség fejedelme ellen a harcban segítesz engem! * Üdvözlégy, aki nekem segítesz, hogy az ő gonosz szolgáit legyőzzem!

Üdvözlégy, aki a lélekölő démonokat, mint ragadozó madarakat űzöd el tőlem! * Üdvözlégy, aki értelmessé teszel engem, hogy az ördögi cselvetéseket, mint gonosz rókákat felismerjem! * Üdvözlégy, aki a szívemre és értelmemre való támadásuk szörnyű alakjait elveted! * Üdvözlégy, aki azok nemzedékét, a büszkeséget és gyűlöletet szívemből kiragadod!

Üdvözlégy, aki az irigységet és rossz emléket gondolataimból kiűzöd! * Üdvözlégy, aki buzdítasz engem, hogy a gonosz gondolatok elleni oltalmul a kereszt jelével vegyem körül magamat! * Üdvözlégy, aki megerősítesz engem, hogy az áspison és baziliszkuszon sértetlenül járjak! * Üdvözlégy, akinek legyőzhetetlen fegyvere van minden ellenségem ellen!

Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

5. konták

Istentől eredő és fénytárasztó csillaghoz merlek téged hasonlítani, jóságos őrzőm, amely egykor a világ Betlehemben született Üdvözítőjének imádására vezette el a bölcseket. Azzal ugyanis, hogy elszakíthatatlanul és fényt árasztva velem maradsz, mutatod nekem az igaz utat, amely a magasságbeli Betlehembe, a mennyei Országba vezet, hogy ott az angyalok és arkangyalok seregével legyek méltó énekelni a dicsőség örökkévaló Királyának: Alleluja!

5. ikosz

Látva, hogy engem a homályos éjszaka tart fogva és a szenvedélyek sötét felhője borít el, ó lelkem szent őrzője, ne szomorodj el, ne hagyj el engem, hanem utánozva Üdvözítőm hosszútűrését, várj még, és indíts engem bűnbánatra, amíg szemeim a könnyek árját árasztják lelki tisztátalanságom lemosására. Ezért alázatosan imádkozom hozzád és mondom:

Üdvözlégy, mert állandóan Isten elé viszed értem való imáidat, mint az előtte jó illatú tömjénfüstöt! * Üdvözlégy, mert mindig közbenjársz Teremtőm előtt, hogy üdvözítsen engem! * Üdvözlégy, mert az ő ellenem támadt igazságos haragját közbenjárásoddal elfordítod! * Üdvözlégy, mert kéred a legirgalmasabb Urat, hogy adja meg gonosz tetteim bocsánatát!

Üdvözlégy, mert irgalmassá teszed az ő jóságát, hogy ne veszítsen el engem törvénytelenségeimmel! * Üdvözlégy, mert szüntelenül imádkozol Üdvözítőmhöz, hogy ajándékozzon nekem időt a megjavulásra! * Üdvözlégy, mert felindítasz engem, hogy bűnbánatban töltsem el életem minden napját! * Üdvözlégy, mert sugallod belém a kívánságot, hogy mindig bánkódjam az Úr előtt minden törvényszegésemért!

Üdvözlégy, mert értelmessé teszel engem, hogy lelkileg vizsgáljam meg magamat, és bűneimet gyónjam meg! * Üdvözlégy, mert szívembe töredelmet és bánatot adsz, mert megbántottam legjóságosabb Istenemet! * Üdvözlégy, mert arra indítasz engem, hogy megsirassam nyomorult és beszennyezett életemet! * Üdvözlégy, üdvösségnek fényhozó és el nem hallgató szószólója!

Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

6. konták

Hangosan hirdetem, ó szent őrző Angyalom irántam, bűnös iránt való mindenkori gondoskodásodat: mert a fájdalmakban és veszélyekben, amelyek ebben az igen nyugtalan világban lelkem békéjét háborgatják, megjelensz nekem, mint gyors vigasztaló, megértetve velem, hogy mindezeket a bölcs teremtő küldi, mint gyógyszert lelki bajaimra, és megtanítva, hogy a jót tevő mennyei Orvosnak így énekeljek: Alleluja!

6. ikosz

Felragyog a bajtól és kétségbeesésétől elhomályosult lelkemben a kegyelmes vigasztalás fénye, és szívem megtelik vígsággal és örömmel, amikor, ó szent angyal, állandó tanításaiddal felbuzdulva, mint a vámos, bátorkodom az irgalmas Istenhez kiáltani, hogy legyen irgalmas és bocsássa meg bűneimet. Ne hallgass el tehát, ó én oktatóm, megtanítva és megerősítve engem, aki téged így hívlak:

Üdvözlégy, aki segítesz nekem az üdvösséges türelem jóságos igáját szeretettel hordozni! * Üdvözlégy, aki a bajokban és szerencsétlenségekben az Úr Istenbe vetett reménységgel erősítesz meg engem! * Üdvözlégy, aki megtanítasz engem a bajokat és betegségeket férfiasan elviselni! * Üdvözlégy, aki minden szomorúságot és csüggedtséget szívemből kiűzöl!

Üdvözlégy, aki engem a kétségbeesés hajójába befogadni akaró ellenség ellen harcolni buzdítasz! * Üdvözlégy, aki meggyőzöl engem, hogy az apostol szavainak: "mindenki, aki jámboran akar élni, üldözést szenved", higgyek! * Üdvözlégy, aki a tűrés és kínszenvedés példájának követésére előttem a prófétákat és apostolokat mutatod be! * Üdvözlégy, aki nekem vigasztalásul a Krisztusért vérüket hullatva harcoló vértanuk és hitvallók seregére rámutatsz!

Üdvözlégy, aki Magának az Úrnak és Üdvözítőnek szenvedéseit állandóan lelki szemeim elé állítod! * Üdvözlégy, aki az örök javak örömteli várásával lelkemet élteted! * Üdvözlégy, jóságos és állandó vigasztalóm! Üdvözlégy, jóságos tanítóm!

Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

7. konták

Minden embert üdvözíteni akarva, az én irgalmas teremtőm elküldött téged, angyalát, mint hűséges őrzőt és jó gondviselőt életemben, hogy mindenütt légy segítségemre sugallataiddal, védelmezz az ördög fondorlatai ellen, és előkészíts engem, hogy jótettekkel menjek be az okos szüzekkel együtt a mennyei palotába, az isteni szépségű énekkel: Alleluja!

7. ikosz

Új jóságot mutat be az Úr és az én Uralkodóm rajtam, a haszontalan és mindenek fölött vétkezett szolgáján, mert rátekintve szörnyűségeimre és nehézségeimre, nem veszített el engem törvénytelenségeimmel a jelen napig és óráig sem, hanem hosszú türelmet gyakorolva felette, kegyesen várja szívbeli megtérésemet és szívbeli töredelmemet. Hiszem, jóságos őrzőm, hogy a te Istennél érettem állandó közbenjárásod őrzött meg, ezért az irántad való szeretettől indíttatva hangoztatom:

Üdvözlégy, mert engem, az élet tengerén hányódót, a végső elmerüléstől megőrizesz! * Üdvözlégy, mert törvénytelenségeim verméből segítséged karjával kimentesz engem! * Üdvözlégy, mert lélekromboló lustaságom bűnös álmából fölrázol! * Üdvözlégy, mert a hanyagság által elhomályosult értelmemet fényes jelenléteddel megvilágosítod!

Üdvözlégy, mert segítesz nekem, hogy hideg és nem kevésbé kialudt szívem az imádság által lángoljon fel! * Üdvözlégy, mert Isten dicsőítésére engem mindig felköltesz! * Üdvözlégy, mert hangomat éneklésre rendezed, amelyekkel méltó és igazságos a mindenek teremtőjét dicsérni! * Üdvözlégy, mert megtanítasz engem, hogy Uramat ne csupán szájjal, hanem szívvel is dicsérjem!

Üdvözlégy, mert az ő legszentebb akaratának teljesítésére buzdítasz engem! * Üdvözlégy, mert gondoskodsz arról, hogy megtanuljam az önfeláldozást és a gonosz akaratomnak való ellentmondást! * Üdvözlégy, mert igen hőn kívánod, hogy a galamb egyszerűségét és a bárány szelídségét kövessem! * Üdvözlégy, mert közbenjársz azért, hogy nekem a gyermeki ártatlanság és az öregkori jó ítélőképesség adassék meg!

Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

8. konták

Zarándok és jövevény vagyok ezen a földön, az én életem földi és rövid életű: én pedig beszennyezett, a halál kiszámíthatatlanságát sohasem veszem figyelmembe, sohasem gondolok a szörnyű ítéletre, amelyben az igaz Bíró előtt fogok állni, és feleletet fogok adni minden tettemért és szavamért. Ezért kérlek téged, lelkem őrzőjét, költs fel engem mihamar a bűnös álomból, hogy ne érjen engem megjavulatlanul a halál és, hogy a nagyirgalmú Istentől méltó legyek kérni törvénytelenségeim bocsánatát, és az öröm hangjával énekeljem neki: Alleluja!

8. ikosz

A mindenek Ura és az én teremtőm, amikor hív engem, hogy kiszólítson ezen életből, te, jóságos őrzőm, látva a gonosz lelkeknek és a töredelmetlen bűnösöknek készített kínokat, amelyek engem is várnak, födj be engem a te irgalmad szárnyaival, miként a sas a fiókákat, és akkor enyésszenek el lelkemből, hogy meglássalak téged mellettem állva és a gonosz ellenségeket elűzve. Ezért meghatottsággal imádkozom hozzád ezeket hangoztatva:

Üdvözlégy, aki lelki szemeim elé állítod a keserű és félelmetes halálos órát! * Üdvözlégy, mert erre a kikerülhetetlen és egészen ismeretlen órára engem mindig emlékeztetsz! * Üdvözlégy, aki minden napra, mint már életem utolsónapjára tekinteni tanítasz! * Üdvözlégy, aki minden időben a más-világra való kimenetelre előkészítesz engem!

Üdvözlégy, aki a lelki meghatottságot és a szívbeli töredelmet bennem világra hozod! * Üdvözlégy, aki állandóan kívánod, hogy legalább napjaim végén tartsak bűnbánatot! * Üdvözlégy, aki megtiltod, hogy szeressem a világot és mindazt, ami benne van! * Üdvözlégy, aki a múlandó gazdagság iránti szenvedélyt segítesz kiirtani a szívemből!

Üdvözlégy, aki megmutatod, hogy minden földi jó időleges és gyorsan múló! * Üdvözlégy, aki megérteted velem, hogy ennek a világnak minden szépsége a mezei virágéhoz hasonló! * Üdvözlégy, aki megtiltod, hogy az emberi dicsőséget, mint múló árnyékot keressük!

Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

9. konták

Minden bűnt elkövettem ezen életben és egész életem sok hiábavalóságban telt el, közeledem a véghez: ellenségeim rám támadtak, kiéheztek, hogy elvegyenek, és a halálos mélységbe vessenek engem. Ezért imádkozom hozzád, jóságos őrzőm, légy nekem védelmem, amikor átmegyek a szörnyű viszontagságokon, és károsodás nélkül vezess el engem a mennyország kapuihoz, ahol az angyali seregek örömmel találkoznak azokkal, akik hangoztatják: Alleluja!

9. ikosz

A bölcselkedő nyelv nem tudja elbeszélni, amiket tettél nekem, szent őrzőm, egész életemben: elfogadtad lelkemet a szent keresztség fürdőjétől, őriztél engem ifjúságomban, tanítottál, és értelmessé tettél a gyermekkorban, megőriztél engem a bűnre való hajlamtól az ifjúkorban, tanítottál engem a férfikorba érve, megőriztél engem minden utamon az öregségig is, vitatkozva és vigasztalva, mindenütt segítve és irányítva az üdvösség útjára. Ezért hálásan mondom neked:

Üdvözlégy, mert sohasem nélkülözöm a te segítségedet és oltalmadat! * Üdvözlégy, mert az álomból fölkelve az Úr iránti hálaadásra buzdít az, aki megerősíti erőimet! * Üdvözlégy, mert megtanítasz engem, hogy minden nap kezdetét imádsággal szenteljek meg! * Üdvözlégy, mert megtiltod, hogy a jóságos Gondviselőhöz intézett imádság nélkül kezdjek bátran valamit magammal!

Üdvözlégy, mert gondoskodsz arról, hogy az önbizalmat szívemből kiirtsam! * Üdvözlégy, mert lelkesítesz, hogy az Úr Jézus Krisztus legédesebb nevét állandóan ajkaimon hordozzam, és értelmemben tartsam! * Üdvözlégy, mert minden időben sugallod, hogy egyedül a szükséges és hasznos dolgokat hirdessem nyelvemmel! * Üdvözlégy, mert engem a felesleges beszédtől, sok beszédtől, sőt a gúnyolódástól visszatartasz!

Üdvözlégy, mert evésemben és ivásomban és minden más tettemben mindig velem tartózkodsz! * Üdvözlégy, mert gondoskodsz, hogy az ételben és italban való mértékletességet megtanuljam! * Üdvözlégy, mert mint alvót őrzöl, és az engem álomképekkel kísérteni akaró ellenséget elűzöd! * Üdvözlégy, mert meggátolsz a buja törekvéstől, és szemeimbe helyezed a szűzi szégyent!

Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

10. konták

Mindeneket üdvözíteni jövő jóságos Jézusom, meghatottan imádkozom hozzád, irgalmasságoddal bocsásd meg gonoszságaim sokaságát és mértéktelenségét, a Te anyagtalan szolgád isteni imái által indíttatva erre, akit mellém állítottál őrzőnek gyermekségemtől, mint emberszerető, hogy méltónak mutatkozzam bemenni dicsőséged hajlékába és az igazak lelkeivel énekelni: Alleluja!

10. ikosz

Erős falként jelensz meg előttem mindig ó, szent angyal, ellenségeim ravaszságaival szemben, akik örök vesztemet keresik és lustasággal, és öntudatlansággal gyengítik lelkemet Kérlek tehát téged, őrzőm, hogy közbenjárásod által méltó legyek lelkemnek testemből való távozásakor részesévé lenni Üdvözítőm legtisztább testének és legszentebb vérének, hogy ezzel a romlatlan étellel és elevenítő itallal megerősödve, rettegés nélkül menjek be a másik világba, énekelve téged, jótevőm:

Üdvözlégy, mert erőd és hatalmad van visszaverni a rám irányuló ördögi támadásokat! * Üdvözlégy, mert erősséget kaptál Istentől láthatatlan ellenségeim legyőzésére! * Üdvözlégy, mert hatalmas vagy engem minden rossz tettől és ördögi ravaszságtól megmenteni! * Üdvözlégy, mert a keserű sorsok fejedelmét és a világ bitorlójának szennyes támadásait tőlem eltaszítod!

Üdvözlégy, mert a te közbenjárásoddal körülvéve reménységünk van, hogy a halál óráján nem rémülünk meg a gonoszság szellemeinek ködös személyeitől! * Üdvözlégy, mert remélem, hogy általad megőrizve kár nélkül haladok át a lelki sorsokon! * Üdvözlégy, mert várom, hogy segítségeddel nem leszek letartva az engem váró paradicsom kapuin kívül! * Üdvözlégy, mert a te érettem való közbenjárásod erős Isten előtt, hogy ne legyek a külső sötétségre vetve!

Üdvözlégy, mert állandóan sugallod, hogy a bűnbánat könnyeivel engeszteljem meg az Urat, hogy megmeneküljek a pokol gehennájától! * Üdvözlégy, mert arra indítasz engem, hogy éjjel-nappal imádkozzam, hogy ne küldjenek el a gonosz lelkekkel szenvedni! * Üdvözlégy, meg nem szűnő vezetőm és dajkám! * Üdvözlégy, erős védelmezőm és gyors segítőm!

Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

11. konták

Ez az ének, amelyet bár szívemből hozok neked, szent őrzőm, tudom, hogy nem elég szívbeli hálaadásom kimutatására mindazon jókért, amelyeket tettél nekem, és nem szűnsz meg tenni a jelen napig és óráig, de ezért is kérlek, engeszteld meg a veled lévő teremtőt, hogy az ő félelmetes ítéleténél mentsen meg engem a baloldaltól és méltasson, hogy minden szentekkel énekeljem neki: Alleluja!

11. ikosz

Lámpásom kialudt, a jótettek olaja pedig hogy azt meggyújtsam, nincs: és hova forduljak én szerencsétlen, bűnös álomtól elnehezült, amikor hirtelen elér engem az éjfél, végem órája? Hogy ne halljam én is, mint az oktalan szüzek a Vőlegény szörnyű szavát: Nem ismerlek téged! Segíts nekem, el nem alvó őrzőm, hogy megtöltsem lelkem edényét a jótettek, sőt az irgalom és alázatosság olajával! Most pedig fogadd el tőlem ezt az éneket:

Üdvözlégy, aki állandóan sugallód, hogy egyedül az Úr legyen értelmemben! * Üdvözlégy, aki megújítod szívemben a legjóságosabb iránti szeretet parancsát! * Üdvözlégy, aki lelkesítesz engem, hogy őt, a teremtőt teljes értelmemmel és minden gondolatommal szeressem! * Üdvözlégy, aki állandóan emlékeztetsz, hogy a felebarát iránti lángoló szeretetem is Istennek tetsző legyen!

Üdvözlégy, aki tanítasz, hogy őket nem szóval vagy nyelvvel, hanem tettel és igazsággal szeressem! * Üdvözlégy, aki oktatsz, hogy vigasztaljam a szomorúakat, oltalmazzam a kárvallottakat! * Üdvözlégy, aki szívemet arra hajlítod, hogy javaimból a szegényeknek és nincsteleneknek osszak! * Üdvözlégy, aki buzdítasz engem, hogy az Üdvözítő parancsa szerint készen kell lenni arra, hogy lelkemet is barátaimért adjam!

Üdvözlégy, aki bezárod szemeimet, hogy ne lássam testvéreim vétkeit! * Üdvözlégy, aki nem engeded meg, hogy elítéljem bűnre hajló felebarátomat! * Üdvözlégy, aki megtiltod, hogy esküt tegyek felebarátom rágalmazóira!

Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

12. konták

Kegyelmet kaptál a mindenható Úrtól, szent védelmezőm, hogy őrizz engem minden utamon, nehogy bármilyen botrány kövében megüssem lábaimat, amíg engem bemutatsz üdvözülve az Úr Krisztusnak. Neki minden mennyei erők szüntelenül mondják: Alleluja!

12. ikosz

Énekelem a te csodálatraméltó irgalmadat és sok leereszkedésedet, villámgyors értelem, az Úrnak test nélküli szolgája: mert nem veted meg bűnös tisztátalanságaimat, és nem szűnsz meg értem, haszontalanért, szent imáidat felajánlani a háromszemélyű Isten legszentebb trónjához, hogy ne veszítsen el engem örökre, hanem örököljem a mennyek országát. Méltóztass tehát elfogadni lelki kincseimből a neked felajánlott éneket:

Üdvözlégy, mert az Isten eljövendő szörnyű ítéletére való emlékeztetéssel visszatartasz engem a bűnöktől! * Üdvözlégy, mert lelkesítesz engem, hogy lelkemet, mint menyasszonyt a legszentebb Vőlegénnyel: Krisztussal való találkozásra készítsem elő! * Üdvözlégy, mert mindig kívánod, hogy tegyem magamat méltóvá az ő vőlegényi csarnokára! * Üdvözlégy, mert mindig tanítasz, hogy lelkem lámpását égessem, hogy az okos szüzekkel, az igazak lelkeivel bemenjek abba!

Üdvözlégy, mert arra indítasz, hogy bűnös ruháimat levessem! * Üdvözlégy, mert készségessé teszel, hogy a bűntelenség és tisztaság ruhájába öltözzek! * Üdvözlégy, mert közbenjársz, hogy méltóvá legyek Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt az ő jobbján állani! * Üdvözlégy, mert kérleled Isten jóságát, hogy választottainak seregébe sorozzon engem!

Üdvözlégy, mert az Úrhoz való imádságra indítod a te mennyei lakótársaidat is, hogy helyezzen el velük az ő országában! * Üdvözlégy, jó és éber vigyázóm! * Üdvözlégy, értem bűnösért buzgó imádkozó és jó közbenjáró! * Üdvözlégy, az Úristen és a legszentebb Istenszülő után erős reménységem!

Üdvözlégy, az Úrnak angyala, el nem alvó őrzőm!

13. konták

Ó, dicsőséges és értelmes fényesség, Isten Angyala! Fogadd el ezen hálaadást és imádságos éneket, és amikor a földről az ítéletre fogok menni, mutasd meg irgalmasságodat rajtam, bűnösön: állj mellettem csendesen és örvendezve, az üdvözülés reményével véve el félelmemet, hogy méltó legyek veled együtt a paradicsomi lakásokban örökkön örökké énekelni a dicsőség örök Királyának: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.