Akathiszt a töviskoronát viselő és keresztet hordozó Úr Jézus Krisztushoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Üdvösségünkért a legfájóbb, és legmegalázóbb kínokat szenvedő Jézus Krisztust gúnyból királlyá „koronázták”és halálos szenvedésének eszközét: a keresztet is magának kellett a Golgota hegyére felvinni.

Jézus szenvedéseinek emléke főleg a Nagyhét.

Tropár, 4 hang

Megváltottál minket drága véreddel a Törvény átkától, * keresztre szögeztetvén,* és lándzsával átszúratván, * az embereknek halhatatlanságot árasztottál, * Üdvözítőnk, dicsőség néked!

1. konták

Választott hadvezér, és Urunk Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, engem, a bűntől sanyargatottat, engem, a szenvedélyek sötétségétől elhomályosultat felvilágosítani és feléleszteni akarva, meghajlítva az egeket, lejöttél hozzám egészen a halálig, a kereszthalálig. Isteni szereteted ezen kimondhatatlan nagysága előtt leborulva, életet árasztó véred patakjaitól bőségesen megitatott tisztes kereszted előtt arcra borulva, nagy hálaadással, buzgó meghatottsággal, könnyes imádsággal, forró szívvel hangoztatok Neked ilyen éneket, ilyen imádságot hozok Neked: Uram, Jézus, Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

1. ikosz

Angyalok Teremtője, és erők Ura, angyal állt melletted a Getszemáni kertben, erősítve és vigasztalva Téged, amikor bűneim súlyos terhe annyira ránehezedett vállaidra, hogy nagyon szomorkodtál és borzadtál. Ebbe a getszemáni szomorúságodba istenfélelemmel, félelemmel és nagy remegéssel behatolva, lelkemből, így mondom Neked: Uram, Uram, aki tanítványaidnak szomorúságban mondtad: Imádkozzatok, hogy ne kerüljetek kísértésbe, íme, nagy veszély támadt rám, íme, szörnyű szomorúság ért el engem, szüntelen imádsággal erősíts meg engem, kérlek, a kétségbeeséstől könnyes imádsággal őrizz meg engem, kérlek, a zúgolódástól:

Jézusom, édességes Jézusom, aki Pétert és mindkét Zebedeus-fiút: Jánost és Jakabot a Getszemáni belsejébe vitted magaddal, hogy tanúi legyenek erős kiáltásodnak, a kimondhatatlan sóhajtásoknak, az imádságos könnyeknek, vigyél engem is magaddal, aki most kegyetlenül szenvedek, és tégy tisztes szenvedéseid szemlélőjévé, hogy én, a kislelkű, szenvedéseimet türelemmel hordozzam. Krisztusom, édességes Krisztus, aki a Getszemáni kertben szomorkodtál, szorongtál és bánkódtál, tekints rám, amint szomorkodom, amint szorongok, amint bánkódom, gyorsan hallgass meg engem, vond ki lelkemet, és mentsd meg azt a bánatoktól, és ettől az égőtől is. Istennek egyszülött Fia, aki erődnek szavával mindent hordozol, aki a bűneimért való imádságban legtisztább arcoddal a földre borultál, emelj fel engem, elesettet, hívd a mélyre hajoltat. Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

2. konták

Látlak Téged Uram, Istenem, a Getszemáni kertbe bemenőt, egy kőhajításra az apostoloktól eltávozót, látlak, ó Üdvözítőm, a térdre borulót, az imádkozót, és istenfélelmű csodálkozással hangoztatom Neked: Alleluja.

2. ikosz

Az értelem elcsodálkozik bölcsességed és értelmed gazdagságának mélysége előtt, Üdvözítő Istenem, valóban megvizsgálhatatlanok ítéleteid, és kifürkészhetetlenek utjaid az elbukott ember üdvözítésének dolgában. Ezért hangoztatom Neked, jótevőmnek ennek az imádságnak szavával: Uram, Uram, Aki az imádságban Atyádhoz így kiáltottál: Atyám, vedd el tőlem ezt a poharat, íme, Eléd borulva, imádkozom én, a súlyos kísértésben levő: irgalmazz nekem, vedd el tőlem kísértéseim kelyhét, hogy hitem meg ne fogyatkozzék bennem. Jézusom, édességes Jézusom, Aki a getszemáni imádságban akaratodat teljesen átadtad az Atya akaratának, így imádkozva: Nem amint én akarom, hanem, amint Te, de ne az én akaratom, hanem a tied legyen, hallgass meg engem gyöngét és ingatagot, megpróbáltatásom és sikertelenségeim órájában, aki így imádkozom Hozzád:

Istenem, és Uram, ha kedves előtted, hogy szomorúságban, szükségben és kísértésekben legyek mindenfelől, én, minden büntetésre méltó bűnös, nem merek ellentmondani Neked sem, hanem, megalázkodom erős kezed alá, legyen meg a te akaratod, nem, amint én akarom, hanem, amint Te, legyen meg a te akaratod, áldott Uram! Krisztusom, édességes Krisztus, Aki a getszemáni súlyos bánkódástól teljesen elgyengültél az imádságban, de egyáltalán nem gyengültél el, hogy kitartóan, buzgón az imádságos küzdelemben maradj, a földre hulló vércseppekig, Te sugalld belém, kérlek, ingatagba a határozottságot, hogy a halálig küzdjek a jótettekben, hogy ne magamnak éljek, hanem Te, Végtelen Élet élj bennem, és én Benned. Istennek egyszülött Fia, Aki az imádságból tanítványaidhoz visszatértél, és őket a szomorúságtól aludva találtad, mert szemük elnehezedett a szomorúságtól, íme, én is elnehezedtem szomorúságomtól, félelem és remegés jött rám, és elborított engem, átkozottat a különös sötétség, ébressz fel engem, az alvót, élessz fel a halottat, segíts a segítség nélkülinek. Uram, Jézus, Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

3. konták

Erőm meggyöngült bennem, Uram, mindenható Uram, elfáradtam a kiáltozásban, kiszáradtak szemeim a Téged várásban, Krisztusom, Krisztusom! Íme, a téged szidalmazók szidalmai rám estek, be vagyok zárva, és nem tudok kimenni, erőm elgyöngült, íme, várom a velem együtt érzőt, és nincs, és a vigasztalókat, és nem találok, szegény, és beteg vagyok én. Hallgass meg engem Jézusom, erősíts meg engem, ó értem elszegényedett, erősíts meg engem, ó, értem elgyengült, szabadításod, ó Istenem, jöjjön rám, hogy meggyógyult lelkemből hangoztassam Neked: Alleluja

3. ikosz

Az evangélistáktól van szenvedő, és teljesen megsebzett arcod, íme, odajárulok Hozzád én, a szenvedő, szenvedő szívem gyógyíthatatlan, büzlő sebeimmel, és kétség nélkül híve, hogy sebeid az én gyógyulásom, és betegségeid az én egészségem, így hangoztatom Neked:

Uram, Uram, a bűnösök szájaitól leköpött, meggyalázott, megalázott, könyörülvén tekints rám: a bűnös szenvedély halhatatlan lelkemet, ajkaid leheletét meggyalázza, megalázza, igyekezz kiragadni engem e szenvedély fogságából, elveszek. Jézusom, hegyes tövisekkel koronázott édességes Jézusom, aki a földet virágokkal koszorúzod meg, lásd, mennyi éles tövis, ostoba gondolat, illetlen képzelődés kínozza fejemet: irtsd ki azokat, kérlek, és a jó gondolatok, szent érzelmek virágaival ékesíts fel engem. Krisztus, a sötétség hatalmától ócska bíborba öltöztetett édességes Krisztusom, aki a világosságba, mint ruhába öltözöl, fényes ruhát adj nekem, mert ajtód előtt fekszem, és szégyenkezem, és szégyellem testemet. Istennek egyszülött Fia, Akit a mennyekben az angyalok állandóan szent félelemmel és lángoló szeretettel vesznek körül, a földön pedig a félelem miatt mindenkitől elhagyattál, tölts be engem egészen bátorsággal és erősséggel, hogy semmiféle emberi félelemtől ne féljek, semmiféle kíntól, a legszörnyűbbtől sem, hogy Téged bátran megvalljalak, hirdetve nagyságodat: Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

4. konták

A szenvedélyek vihara zajong szívemben, íme, a vizek lelkemig bejöttek, elmerültem, a tenger mélységébe kerültem, íme, bejött az eső, és befolytak a folyók, és fújtak a bűnös szelek, és most hajlékomra támadtak! Vihart lecsendesítő Üdvözítőm, szólj szenvedélyemnek, parancsolj hullámzásomnak:

Hallgass el, szűnj meg! És szavadra nagy csendesség lesz, hogy ebben a csendben hálásan hangoztassam Neked: Alleluja.

4. ikosz

Hallotta Péter, aki téged elárult, a kakas feddő hangját, és azonnal kiment, keservesen sírva. Én is keserűen sírok, látva, hogy eltávolodtam Tőled minden örömnek, világosságnak és vigasztalásnak forrásától, és sírásomban így kiáltok Hozzád:

Uram, Uram, akit a törvénytudó tanításod felől gyötört, ne gyötörd lelkiismeretemet általam végzett gonosz tetteiért, mert felelet nélkül vagyok, ha a vétkeket figyelembe veszed, ki áll meg? Jézusom, Kaifástól hamis tanúskodást halló, és megrágalmazott édességes Jézusom, hogyan tekintsek rád, amikor nem bírom a rám halmozott erőszakos rágalmakat eltűrni, megháborodok, és felkorbácsolnak. Hosszútűréseddel takard be türelmetlenségemet, hosszan tűrő Krisztusom, Heródestől kigúnyolt és megszégyenített édességes Krisztusom, mit mondjak Neked, és mit feleljek, amikor minden órában gőgösnek és büszkének látom magamat? Megszégyenítéseddel, alázatosságoddal győzd le, kérlek, semmivel le nem győzhető büszkeségemet. Istennek egyszülött Fia, Akit Pilátus igaztalanul ítélt és gonoszul ítélt el, milyen feleletet adjak Neked, aki nem látom a gerendát, amely szememben van, és testvérem szemében mindig látom a szálkát, másokat mindig elítélek. Ó, Bíróm, taníts meg engem, hogy egész lelkemmel, egész életemmel teljesítsem nagy parancsodat: Ne ítéljetek, hogy ne ítéljenek el titeket! Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

5. konták

A kereszten kiömlött isteni véredet az Isteni Liturgiában nekem adtad, ó Isten Báránya, mint nagy vigasztalást minden bajomban, mint igen édes édességet minden keserűségemben, mint legyőzhetetlen erőt minden gyöngeségemben, mint a halhatatlanság forrását halandó voltomban. Ezért a kimondhatatlan irgalmasságodért, ezért a felbecsülhetetlen ajándékért, ezért a mérhetetlen szeretetedért egész hálás lelkemből hangoztatom Neked: Alleluja.

5. ikosz

Látva Pilátus nagyságodat megalázottságodban, és bűntelenségedet az ellened felhozott vádakban, Üdvözítő Istenem, el akart téged bocsátani a kegyetlenkedő néphez, mondván: Kit akartok, hogy a kettő közül elbocsássak nektek: Barabást-e, vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Én pedig, egészen megvádolt, Eléd, Bíróm és Teremtőm elé borulva, így mondom Neked:

Uram, Uram, hallván a hálátlan, Általad jótéteményekkel elárasztott néptől hallott, Pilátus kérésére felelt hálátlan hangot: Nem ezt, hanem Barabást. Én is hálátlan, mennyire elfeledtem rám, méltatlanra, mint kegyelmi esőt bőségesen kiárasztott jótéteményeidet, és ezért milyen sokszor elcsüggedtem. Ó, taníts meg engem jóságos Tanító, hogy mindig megemlékezzek előbbi kegyelmeidről, hogy ettől a megemlékezéstől felbátorodva, sohase csüggedjek el gonosz tetteimben. Jézusom, Akit a keresztre feszítéshez a törvénytelenek kiáltásával: Keresztre, keresztre vele elvezettek, édességes Jézus, feszítsd meg lázongó, rossz akaratomat, mert nincs bennem miatta békesség, nyugalom, nincs védőfal, hanem legyen meg bennem mindig a te jóságos, tökéletes akaratod, amely egész életemnek békét, nyugalmat és örömet ad. Krisztusom, töviskoszorút és bíborruhát viselő, és Pilátus által a nép elé így kivezetett édességes Krisztus, add meg nekem, hogy örömmel, és vígsággal és hálaadással viseljem el sértegetéseidet, az Érted való megaláztatást. Istennek egyszülött Fia, Akiről Pilátus ezt mondta: Íme, az ember, irgalmas szemmel tekints rám, íme, én, mint ember vétkeztem, Te pedig, mint irgalmas Isten könyörülj rajtam, látva lelkem erőtlenségét. Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

6. konták

Nagy hangon hirdetik számomra dicsőségedet a csillagos egek, ó Teremtőm, kezed művét hirdeti az erősség, halhatatlan szeretetedről beszélnek mindig a keresztről legtisztább sebeid. Dicsérem dicsőségedet, magasztalom csodálatos teremtményeidet, megénekelem értem keresztre feszített szeretetedet, énekelve Neked: Alleluja.

6. ikosz

Világosság lévén Krisztus, ragyogj fel örökös fényességedből, szenvedélyektől beszennyezett, keserűségtől elhomályosult lelkemnek, hogy, fényességedben lássam meg a megmenekülés, üdvösség, és felkelésem világosságát, hogy, énekelhessek, és így imádkozhassak:

Uram, az ítéletben az igaztalan bírónak feleletet nem adó, mint szelíd bárány Uram, íme, hallgatok, és ájtatossággal vagyok, elnémulok megfoghatatlan, engem, mint igaz úton üdvösségre vezető ítéleteid előtt. Jézusom, Aki Pilátusnak ezt mondtad: Semmi hatalmad sincs fölöttem, ha nem adatott volna neked felülről, édességes Jézus, taníts meg engem, hogy minden lépésében, életem minden szavában felismerjem mennyei akaratodat, hogy erős kezed alatt mindig megalázkodjam. Krisztusom, édességes Krisztus, amikor húsvét péntekje volt, mintegy hat óra, Pilátus a zsidó nép előtt ezt hangoztatta: Íme, a ti királyotok, kérlek Téged, mennyei Király, uralkodj földies értelmemben, hogy mindig a mennyeiekről bölcselkedjek, uralkodj hideg szívemben, hogy általad, az emésztő Tűz által az isteni szeretetben lángoljak, uralkodj ingatag és gyönge akaratomban, hogy erős legyen és kitartó az Előtted való járásban. Istennek egyszülött Fia, Akit Pilátus előtt, néped, az esztelen kiáltással: Nincs királyunk, csak császárunk, elvetett, íme, én, bár minden órában változom előtted, de királyomnak ismerlek el téged, Uramnak és Istenemnek vallak meg téged, ezért, bátorkodlak téged kérni szomorúságomban, súlyos bánatomban: Ne vess el engem, ne hagyj el engem igen nagy bánatomban, amint atyám és anyám elhagytak engem, Te pedig fogadj el engem. Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

7. konták

Bár, sokszor parancsaid útján jártam, Uram, Istenem, és ismét sokszor letértem utadról, elesve, és felkelve, megerősödve és elgyengülve, imádkozva, és henyélve, küzdve és elgyengülve. Ó, én átkozott ember, tudom az Apostollal, hogy nem él bennem, azaz testemben a jó, mert akarom a jót, és ezt nem teszem, nem akarom a rosszat, és ezt teszem. Ó Irgalmas, Magad, Üdvözítőm, ments meg engem önmagamtól, hogy állandóan kiáltsam Neked: Alleluja.

7. ikosz

Csodálkozom, Üdvözítőm, látva, hogy keresztedet hordozva kimentél a „vesztőnek” mondott helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ó, mérhetetlen megalázkodásod, Teremtőm, ó, kimondhatatlan hosszútürelmed, Uram! Félelemmel és örömmel csókolva lábnyomaidat a Golgotára meneteledben, így kiáltok Hozzád:

Uram, a kereszt súlya alatt annyira elgyengülő, hogy a katonák találtak egy cirenei, Simon nevű embert, és rátették, hogy vigye keresztedet, Uram, méltass engem is kislelkűt, hogy életem keresztjét, mint keresztedhez, mint nagy hajóhoz vivő kis csónakot egyesítsem, hogy ennek erejével, a hullámokon vitetve kár nélkül, de átússzam az élet tengerének mélységét. Jézusom, a miattad síró jeruzsálemi asszonyoknak ezt mondó: Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok, hanem sírjatok magatokon és gyermekeiteken, édességes Jézus, hallgasd meg, hallgasd meg most ezt a sírásomat: mert íme, sírok, magam miatt sírok, oktalanságom miatt, ruhátlanságom miatt, szegénységem miatt sírok, szenvedélyességem miatt, bűnösségem miatt. Krisztusom, édességes Krisztus, akit a gonosztevők közé számláltak, a bűnösökkel számítottak, ne számítsd be nekem bűnül a kislelkűségemet és csüggedésemet. Istennek egyszülött Fia, akinek feje fölött Pilátusnak ilyen felirata volt: Názáreti Jézus, a zsidók királya, írdd belém lépes méznél is édesebb nevedet, hogy ajkaim minden nap, és minden órában megvallják ezt a nevet, értelmem ezzel a névvel gondolkozzék, szívem érezze ennek a névnek életét és édességét. Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

8. konták

Vándor voltál, Üdvözítőm, nem lévén, ahol fejedet lehajtsd, amíg, vándorolva a Golgotára mentél, ahol keresztedre lehajoltál, miközben a mennyei erők énekelték Neked: Alleluja.

8. ikosz

Magadat egészen kiüresítetted, Üdvözítőm, magadat egészen átadtad, szeretettel egészen átöleltél engem, szenvedéseidben mindvégig megszerettél engem, Jézusom, kimondhatatlan Szeretet! Ettől a tüzes szeretetedtől fellángolt szívem ilyen imádságos éneket hoz Neked:

Uram, akinek ruhájáért a katonák sorsot vetettek, ki mit visz el, Uram, kezedben van sorsom. Taníts meg, hogyan kell a jóságos igát, és könnyű terhedet felvenni, és ezeket türelmesen hordozni. Jézusom, aki legtisztább kezeidet, amelyekkel engem is teremtettél, kiterjesztetted a kereszten, édességes Jézus, fogadd el felemelt kezeimet, mint esti áldozatot, sok bűnbeesésem terhének megkönnyebbítésére. Krisztusom, édességes Krisztus, akinek lábát a bűnösök könnyekkel áztatták, szegekkel odaszegezték, irányítsd lépteimet, hogy szűk utadon elhajlás nélkül menjek a te örök országodba. Istennek egyszülött Fia, akinek oldalát egy a katonák közül lándzsával átszúrta, szúrd át élő, és minden kétélű kardnál élesebb szavaddal, eldurvult lelkemet. Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

9. konták

Az egész angyali természet, a mennyek, és minden Erők félelemmel és rettegéssel hajoltak le Hozzád, a keresztre feszítetthez, hogy hallgassák imádságodat, amellyel imádkoztál, mondva: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek, Elcsodálkozva ilyen szereteteden, hangoztatjuk Neked: Alleluja.

9. ikosz

Mindent megbocsátó szereteted szónokának, csodás hirdetőjének mutatkozott az értelmes gonosztevő, amikor a kereszten, Veled együtt megsebezve, ó Jézus, imádkozta hozzád: Emlékezzél meg Uram, országodban, Te pedig, felelve, mondtad: Bizony, mondom neked, ma velem leszel a Paradicsomban. Én is, Neked ilyen hangot hozok:

Uram, a gonosztevőnek a Paradicsom ajtaját megnyitó Uram, nyisd meg nekem irgalmasságod ajtaját. Íme, zörgetek rajtuk, ne zárd be, mert Te mondtad: Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Jézusom, édességes Jézus, Akit balról káromoltak, jobbról áldottak, töltsd be ajkaimat imádságoddal, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap áldva téged, aki engem a kereszttel megáldottál. Krisztusom, a Golgotán irgalmazó, a szenvedések között jót tevő édességes Krisztus, tégy értelmessé engem, hogy minden szenvedésben és bajaimban irgalmasságodat felismerjem, jótéteményeidet énekeljem. Istennek egyszülött Fia, Aki az esztelenek egy kiáltozására sem feleltél, és nem jöttél le a keresztről, hanem a kereszten minden kínt mindvégig eltűrtél, szégyenkezem kislelkűségem miatt, hogy türelmetlenségem miatt sokszor törekedtem lejönni keresztemről, bocsáss meg nekem Hosszan-tűrő. Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

10. konták

Megmenteni akarván engem, ó Üdvözítő Istenem, kijöttél keresésemre, a földre jöttél, és ott nem találva, az alvilágig is leszálltál. Dicsőség Neked Megváltómnak, énekelem Neked: Alleluja.

10. ikosz

Örök Király, az atyáktól felmagasztalt Isten, mindörökre áldott, Akit a szolgák a keresztre felvittek, értelmemet és szívemet Hozzád, Megváltómhoz viszem, imádságosan így énekelve Neked:

Uram, Uram, Aki az igazság Napja vagy, a Golgota nyugati részére felmenvén, és isteni szereteted utolsó sugarát is Legtisztább Anyádnak és szeretett tanítványodnak küldted, küldd le fényességedet, és igazságodat, hogy arcod fényességében járjak, és nevednek örvendezzek mindörökre. Jézusom, édességes Jézus, aki a keresztről a síró és zokogó Legtisztább Szűznek vigasztalásul hangoztattad: Asszony, íme, a te fiad, és a tanítványnak: Íme, a te anyád, legtisztább Anyád védőleplével, amelyet Ő golgotai szenvedéseiből szőtt, és könnyeivel, mint drága gyöngyökkel ékesített, takarj be engem minden gonosztól. Krisztusom, édességes Krisztus, aki szenvedéseiddel a föld alapjait megingattad, a sziklákat megrepesztetted, törd össze megkeményedett szívemet, érzéketlenségemet, hogy a királyokkal és prófétákkal előre lássam, és érezzem, hogy Te mindig mellettem vagy, hogy ne ingadozzak. Istennek egyszülött Fia, Aki szenvedéseddel elhomályosítottad a Nap fényét, hogy sötétség volt a földön hat órától kilencig, homályosítsd el szemeim előtt ennek a világnak gyorsan múló minden szépségét, hogy sohase lássam azokat, mint szemetet és port tartsam azokat, hogy értelmemmel, szívemmel mindig Téged szemléljelek. Uram, Jézus, Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

11. konták

Énekem, erősségem, üdvösségem, örömöm, ments meg engem az engem bántalmazóktól, édességes Jézus, adj szolgádnak gyors és ismert vigasztalást, közelíts hozzám mindenütt jelenlevő, hogy én is énekelhessem a zsoltárossal ezt az éneket: Ha halálos árnyék között járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Alleluja.

11. ikosz

A te fényt adó fáklyád, ó a halhatatlan mennyei Atya szelíd világossága, a te hangod, ó Isten Igéje, az Előhírnök: Tartsatok bűnbánatot! kiáltja az embereknek, és tisztuljatok meg, mert íme, itt van Krisztus, a világ bűneit elvevő Isten Báránya. Íme, én is bűnbánó hangon mondom Neked:

Uram, Uram, Aki a kilencedik órában nagy hangon felkiáltottál: Éli! Éli! Lamma szabaktáni, azaz Istenem, Istenem, miért hagytál el engem! Kérlek téged, ne hagyj el engem, ne távozz el tőlem, jöjj, hogy ne menjek el, és azontúl, ne legyek, jöjj, hogy végleg el ne vesszek, ments meg engem. Jézusom, édességes Jézus, Akit a szenvedések hősége égetett, Szomjazom! kiáltottál fel, ébreszd fel bennem a Veled, az élő vizek forrásával való közösséget, hogy ihassak átszúrt oldaladból folyó édességed patakjából. Krisztusom, édességes Krisztus, Akit ecettel és epével itattak, és ezután felkiáltottál: Beteljesedett! Teljesítsd be bennem üdvösséged munkáját, újíts meg engem egészen, szülj újjá, vesd le a régi embert, hanem az újba, amely nem a test szerint, hanem a lélek szerint jár, öltöztess fel. Istennek egyszülött Fia, Aki lelkedet a keresztről az Atyának átadtad, mondván: Atyám, kezeidbe adom lelkemet! És ezeket mondva, lehajtottad fejedet és meghaltál. Íme, fejemet nagyságod előtt meghajtva, átadom Neked Gondviselőmnek lelkemet, egész életemet, vezess oda, ahova akarod, tégy úgy, ahogy akarod. Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

12. konták

Keresztedből, ó Jézus, a nagy kegyelem bőségesen adatik meg mindenkinek, aki hittel hódol kereszted előtt, és szeretettel csókolja meg azt. Hasonlóan nagy kegyelembe öltözködik mindaz, aki a kereszt jelével, istenfélelemmel veszi körül magát, mert ez a fegyver legyőzhetetlen, az ördögök rettegése, az angyalok örökös örvendezése, az igazhitűek dicsekvése, akik éneklik: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve szenvedéseidet, leborulok harmadnapos eltemettetésed előtt, dicsőítem fénythozó feltámadásodat, hiszem a kegyelmed által üdvözült minden vámossal és bűnössel, hogy Téged, Üdvözítőmet birtokolván, sohasem veszek el, még ha bűneim olyanok volnának is, mint a bíbor, Te, mint a gyapjút, fehérré teszed azokat, ha meg is sokasodik bennem a bűn, bőségessé lesz bennem kegyelmed. Így, élni fog lelkem és dicsér téged, és ítéleteid megsegítenek engem. Ezért, ne akadályozd ajkaimat, hogy hangoztassam Neked:

Uram, Uram, Aki szenvedéseid szemlélése által a századost a Te, Isten Igéjének felismerésére vezetted, hogy felkiáltson hozzá: Valóban Isten Fia volt ez! Íme, én is, szenvedéseid szemlélése által meghatódva, megvallak téged Péter főapostollal együtt: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus, édességes Jézus, Akit az istenfélő József és titkos tanítványod Nikodémus tiszta gyolcsba göngyölt, és illatszerekkel új sírba helyezett, és Istenhez méltóan eltemetett, legyenek az én bajaim és szomorúságaim jó illatú áldozatként előtted, és fogadd el könnyeimet, mint kenetet sírodra. Krisztusom, édességes Krisztus, Akit a pecséttel, mint vigasztalás nélküli kincset a sírba pecsételtek, tudom, hogy minden sikertelenségem és nehézségem, Általad nekem küldött szent pecséted. Hálát adok neked, hogy ezzel a szenvedő pecséteddel megpecsételve, hogy így nem fogok Tőled elveszve lenni, szívem örökös Keresőjétől. Istennek egyszülött Fia, és Igéje, Akit az életadó sírnál a kenethozó asszonyok kerestek, keservesen sírva, és felkiáltva: Ez, az az áldott szombat, amelyben Krisztus megpihenve, harmadnap feltámad. Íme, velük én is, bár rest vagyok, mégis nyomodba futok, bár nagyon erőtlen vagyok, mégis a te utadon járok, bár kislelkű is vagyok, mégis viszem a keresztedet, hozzád imádkozva énekelem: Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, a jobbod által rám helyezett üdvös kereszt viselésében erősíts meg engem a végképp kimerülőt.

13. konták

Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, íme, előtted állok félelemmel és örömmel, félelemmel méltatlanságom miatt, örömmel pedig az irgalom miatt, és lelkem mélyéből hangoztatom Neked: Ne fordítsd el tőlem arcodat Uram, Uram, bár bűnöm és förtelmességem miatt méltó vagyok erre az elfordulásra, de, kimondhatatlan dicsőséged képe vagyok, bár a bűnök sebeit is viselem. Bűnös vagyok, de tied vagyok én, üdvözíts engem, oltalmazz, ments meg, könyörülj, segíts és erősíts, szárnyaid árnyékában a bajok és szenvedélyek hőségétől takarj be engem, hogy általad oltalmazva, általad megmentve hangoztassam Neked az angyali rendekkel, hangoztassam Neked a prófétákkal, hangoztassam Neked az apostolokkal, hirdesselek téged a vértanúkkal, hogy teljes szívből imádkozzam Hozzád az atyákkal, énekelve, hangoztatva, kiáltva, és mondva a mérhetetlen örökkévalóságban: Alleluja, alleluja, alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták