Akathiszt a vakon született meggyógyításáról

/Fordította: Lakatos László atya/

Jézusnak legjobban kivizsgált csodája arról szól, hogy megnyitotta a született vak testi szemeit, de lelki szemeit is a hitre.

Ünnepeljük a húsvéti idő 5. vasárnapján.

Konták. 4. hang

Lelki szemeimre vak lévén, * mint a születésétől vak, hozzád járulok, Krisztusom! * Bűnbánattal kiáltom neked: * Te vagy a sötétségben ülők * tündöklő világossága!

1. konták

Mint minden rossz felett győzedelmeskedő és az embereket sokféle betegségtől megszabadító, nagy erejű és mindenható Istenünknek, dicsőítő éneket hozunk neked Krisztus, örvendezve a vakon született ember meggyógyításának és megvilágosításának, szívből könyörögve hozzád:

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

1. ikosz

Angyalok és emberek megvilágosítója, Krisztus Isten, aki az igaz világosság vagy az igaz világosságtól, te megvilágosítasz minden e világra született embert. Te mindenkinek, aki testi vakságának elvételéért hozzád folyamodott, lelki szemeit is megvilágosítottad. Ezért, téged meglátva, örömmel mondták neked:

Jézus, aki az Atyaisten fényessége vagy, ragyogj nekünk életünk minden napján! * Jézus, aki az érzékelhető világosság felragyogtatója vagy, hálásan köszönjük ezen adományodat! * Jézus, akinek ragyogása elhomályosítja a tündöklő Napot is, tündökölj nekünk szelíd világosságoddal! * Jézus, aki örökké tündöklő világosság vagy, engedd, hogy mindnyájan megláthassunk téged!

Jézus, aki mint Isten megközelíthetetlen világosságban lakozol, mutasd meg nekünk egykor arcodat! * Jézus, aki az értelmi világosságnak is megadója vagy, részeltess bennünket ebben is!

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

2. konták

Tudtad, mindeneket tudó Krisztus, hogy mindazok, akik mellett elmész, és akiket magadnak választasz, a veled való találkozás által megvilágosodnak, és életük a világosság gyümölcseit termi. Így történt Lévi vámossal, Zakeussal és a vakon született emberrel, és ők megváltozott életük gyümölcséül ezt hozták hódolatul neked: Alleluja!

2. ikosz

Isten gondviselésének megfoghatatlan értelmét megérteni akarva tanítványaid, látva a születése óta vak embert, ezt kérdezték tőled: Ki vetkezett, ez-e, vagy a szülei, hogy vakon született? Azt gondolták ugyanis, hogy a testi csapások az elkövetett bűnök büntetései. Te azonban igaz isteni szavakkal vezetted őket a helyes értelemre, hogy mindenkitől ezeket halljad:

Jézus, aki egyedül ismered Isten kifürkészhetetlen gondolatait, add, hogy alázatosan meghajoljunk előttük! * Jézus, aki minden embert felülmúló bölcsességgel rendelkezel, adj nekünk helyes értelmet! * Jézus, akinek kijelentései Isten szava, tedd figyelmessé rá értelmünket! * Jézus, akinek emberi ítéleteivel Isten mond ítéletet, csendesítsd le lelkünket, ha háborog ellenük!

Jézus, aki ítéleteidben mindig igazságos voltál és vagy, ruházd fel a mi ítéleteinket is ezzel! * Jézus, aki az ártatlanoknak mindig pártfogója vagy, tekints reánk és védelmezz meg ellenségeinkkel szemben!

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

3. konták

A magasságbeli Isten gondolatát, amely úgy felülhaladja az emberi gondolatokat, mint az ég a földet, adtad tudtára téged kérdező apostolaidnak, amikor így feleltél kérdésükre: Sem a vak ember nem vetkezett, sem a szülei, hanem ez azért van, hogy Isten tervei kinyilvánuljanak benne, és ezért mindenki így kiáltson hozzá: Alleluja!

3. ikosz

Lelkedben hordozva a minden szenvedő iránti irgalom gazdagságát, amint azelőtt a harmincnyolc éve fekvő inaszakadtat isteni parancsoddal járóvá tetted, úgy tetted látóvá a harmincnégy éve testi vakságban szenvedőt, mert a te kezedben van minden betegség gyógyszere, emberi betegségeink és fájdalmaink isteni orvosa. Hozzád fordulunk azért, alázatosan mondva:

Jézus, akinek irgalmassága mindig készen áll, hogy segítsen az embereken, irgalmazz nekünk is! * Jézus, aki Isten tudásával tudod, hogy mire van az embernek szüksége, tekints a mi szükségeinkre! * Jézus, aki kérésünk nélkül is könyörülsz rajtunk, előzd meg kéréseinket segítségeddel! * Jézus, aki a testi-lelki betegségek gyógyszerét tartod isteni kezeidben, részeltess azokból bőségesen!

Jézus, akit a szenvedések látása segítségre indít, jöjj segítségünkre minden bajunkban! * Jézus, aki betegségeinket és erőtlenségeinket hordoztad, taníts meg minket mások iránt részvéttel lenni!

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

4. konták

Különös gondolatok és érzések vihara kavarta fel a vak ember lelkét, Uram, amikor megérezte, hogy sarat kentél szemeire. Ettől amúgy is hasznavehetetlen szemeinek inkább romlását vélte bekövetkezni, mint javulását, ezért nem tudta neked bizalommal mondani: Alleluja!

4. ikosz

Megtudták apostolaid különösnek látszó tettedből, hogy a te kezed által minden az ember gyógyulását szolgálhatja, mert te teremtményeid közül azt ruházod fel isteni kezed erejével, amelyiket akarod. Gyógyító kezed erejével áldd meg minden teremtményedet, hogy betegségeinkből meggyógyulva ezt mondjuk neked:

Jézus, aki leghatalmasabb gyógyító vagy, eléd tárjuk minden bajunkat! * Jézus, aki minden betegségnek és bajnak mindentudó ismerője vagy, tekints reánk és könyörülj rajtunk! * Jézus, aki nem ismersz lehetetlent, emeld fel hatalmadat és jöjj segítségünkre! * Jézus, aki gyógyító erődet a legegyszerűbb teremtménnyel is tudod közölni, segíts meg bennünket úgy, ahogy akarod!

Jézus, aki mindennel úgy rendelkezel, mint sajátoddal, fordíts mindent testi-lelki gyógyulásunkra! * Jézus, aki testi-lelki bajainkra a legjobb gyógyszert adod, legyen meg a te akaratod!

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

5. konták

A gyógyulás reménységének csillaga ragyogott fel, Uram, a vak lelkében, amikor isteni szavaidat hallotta: „Menj és mosdjál meg a Siloe tavában!" Szavaidból oly tekintély és erő áradt, aminek nem tudott ellentmondani. Ezért, érezve benned a csodatevőt, késedelem nélkül a tó felé igyekezett az énekkel ajkain: Alleluja!

5. ikosz

Látták tanítványaid, nagy erejű Jézus, hogy a gyógyulni vágyó vak parancsod szerint a Siloe-tó felé indul, hogy abban megmosdva, lemossa a rákent sarat szemeiről. Kíváncsian várták, hogy miképpen fog onnan visszajönni, teljesítve parancsodat. Az ő engedelmességével bennünket is áldj meg, akik így figyelünk rád:

Jézus, akinek parancsa Isten parancsa, parancsolataid szikláján erősíts meg minket! * Jézus, akinek, ha engedelmeskedünk, Istennek engedelmeskedünk, tégy bennünket készségesen engedelmesekké! * Jézus, aki te is kész voltál engedelmeskedni Atyádnak mindhalálig, taníts meg bennünket is erre! * Jézus, akit engedelmességéért felmagasztalt az Atya, jutalmazz meg bennünket is, amikor téged követünk!

Jézus, akinek engedelmessége jóvátette Ádám engedetlenségét, óvj meg bennünket az engedetlenségtől! * Jézus, akinek engedelmessége által a bűnösök igazakká lettek Isten előtt, engedd, hogy közéjük tartozzunk mi is!

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

6. konták

Isteni erőd hirdetőjeként tűnt fel akkor a vakságából csodálatosan meggyógyult ember. Mert nem a szemére kent sár, nem is a folyóvíz adta meg szemeinek a látóerőt, hanem te, akinek kezétől és ruhája szegélyének érintésétől is meggyógyultak a betegek, így örvendezvén: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogott a még soha nem látott világosság fénye engedelmesen benned bízó szolgádnak, amikor a Siloe-tóban szeméről a tisztátalan sarat lemosva és megmosdva, meglátta a mindig kívánt világosságot. Meggyógyulva, hozzád, a világ Világosságához fordulva, ezeket mondta:

Jézus, aki a teremtés kezdetén felragyogtattad a világosságot, ragyogtasd fel az igaz világosságot minden teremtményed lelkében! * Jézus, aki magad vagy a világ Világossága, világíts be tévelygő életünk sötétségébe! * Jézus, aki a világosságba, mint ruhába öltözködsz, ékesítsd fel lelkünket a világosság gyümölcseivel! * Jézus, aki a sötétséget jöttél elűzni a földről, tekints mindazokra, akik szellemi sötétségben élnek!

Jézus, akinek eljövetelével a pogányok Galileája meglátta a világosságot, látogasd meg azokat, akik a pogányságban még mindig őket követik!

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

7. konták

Meg akarva menteni a sok, nappali világosságban is lelki sötétségben járó embert, a meggyógyult vakot az emberek között hagytad, Uram, hogy mindenki láthassa a rajta végbement nagy csodát, és elálmélkodva Isten csodatevő erején, megilletődve mondja: Alleluja!

7. ikosz

Új hirdetője lett az általad meggyógyított vak a te isteni hatalmadnak, Jézus, Isten Fia. Az emberek kérdezősködésére nemcsak meggyógyításának történetét mondta el, hanem bátran megvallotta, hogy te, Jézus tetted szemére a sarat, te küldted el a tóhoz megmosdani, és a te erőddel nyerte el a testi látás régen óhajtott adományát. Ilyen hitvallásra bennünket is erősíts meg, hogy ezekkel a szavakkal beszéljük el csodáidat:

Jézus, aki csodálatos vagy minden tettedben, add, hogy ne szűnjünk meg téged csodálni! * Jézus, akinek szavára minden engedelmeskedik, űzd el tőlünk az ártó gonosz szellemeket! * Jézus, akinek intésére a baj, betegség azonnal eltávozik, parancsolj a bennünk levő bajoknak is! * Jézus, aki a betegségekkel nemcsak büntetsz, dicsőítsd meg nevedet a mi szenvedéseink által is!

Jézus, aki a beteg ember személyében magad vagy az emberek között, nyisd fel szemeinket, hogy meglássunk téged bennük! * Jézus, aki a gyógyítások által isteni erődet mutatod meg, hadd lássuk meg erődet mi is!

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

8. konták

Különös módon fogadták az emberek a te gyógyításod hírét, nagyhatalmú Jézus. Egyesek kételkedtek, hogy ugyanazt gyógyítottad meg, aki azelőtt koldult, mások kétségbe vonták, hogy ő egyáltalán vakon született, mások nem Istentől valónak tartottak téged. Egyedül csak a látóvá tett ember tett rólad igaz tanúságot, mindenki előtt hangoztatva: Alleluja!

8. ikosz

Egészen a szellemi éji sötétség tartotta hatalmában a zsidó főembereket, Uram. A törvényesség látszatát keltve akarták kivizsgálni az emberi ésszel felfoghatatlan csodát, és mindenképpen elítéltek téged. Bár látóknak tartották magukat, lelki vakságuk továbbra is megmaradt. Őrizz meg bennünket az ő lelki vakságuktól, akik így teszünk melletted hitvallást:

Jézus, akinek életét és tetteit csak a hit látásával láthatjuk igazán, erősítsd bennünk ezt a hitet! * Jézus, akinek cselekedeteit csak az Istentől megvilágosított értelem közelítheti meg, világosítsd meg értelmünket! * Jézus, akiben az Isten-ember viszi végbe a tetteket, istenségedet és emberségedet egyformán áldjuk! * Jézus, isteni erő, nyisd fel ajkainkat tetteid dicsőítésére, hogy énekeljük és zengjük erődet!

Jézus, csodákban megnyilvánuló, szóval ki nem fejezhető szeretet, hadd hirdessünk téged egész életünkben! * Jézus, amint a meggyógyítottnak, úgy nekünk is nyisd fel szemeinket csodáid észrevételére!

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

9. konták

A kérdések egész sokaságával árasztották el ellenségeid a te meggyógyított szolgádat és szüleit, Uram. Nem elégedtek meg azzal, hogy tőle fogadják el szavát, hanem szüleivel is bizonyíttatták azt, hogy saját vakon született fiukról van szó. Ennyi bizonyíték folytán is hitetlenek maradtak, hogy ne kelljen csodatevő erődet elismerve mondani: Alleluja!

9. ikosz

Az ellenséges emberek sokszavú hangja próbált téged megrágalmazni, Jézus, szent Isten. Voltak, akik bűnösnek neveztek, mások istentelennek tartottak és a szombat megszegésével vádoltak, ismét mások Mózessel állítottak szembe, atyáink Istene. Rosszakaratukban előre elhatározták, hogy azokat, akik téged Messiásnak tartanak, kivetik Isten népének közösségéből. Tarts vissza mindnyájunkat a hasonló rosszakarattól, hogy így kiáltsunk hozzád:

Jézus, akit csak az elvetemült emberek merészeltek bűnnel vádolni, őrizz meg bennünket, a halált hozó bűntől! * Tisztaságos Jézus, aki előtt a hatszárnyú szeráfok is eltakarják arcukat, önts belénk lelki tisztaságot! * Jézus, aki elvetted a világ bűneit, de az nem szennyezett be téged, vedd el a mi bűneinket is! * Jézus, aki előtt Mózes hódolattal jelent meg a Tábor-hegyen, add, hogy mi is minden időben imádjunk téged!

Jézus, aki életeddel bizonyítottad be, hogy szent előtted a szombat, Atyádnak nyugalmi napja, pihentess meg bennünket is a szent napokon! * Jézus, aki csodáiddal nyilvánítottad ki, hogy Ura vagy a szombatnak, lelkesíts bennünket is a felebaráti szeretet tetteire!

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

10. konták

Jóakaratra vezetni és üdvözíteni akartad az ellened támadt dühös ellenségeidet is, Üdvözítő. Nagy erejű szót adtál a látóvá tett vaknak, hogy igaz és bátor szavain elgondolkozva, és megvilágosodva, szívük gonoszságát megváltoztatva alázattal forduljanak hozzád, irgalmadat kérve: Alleluja!

10. ikosz

Erős védfal voltál, Uram, erős Isten, a távolból is a meggyógyított ember számára. Mert amíg faggatói és bírái a te csodádat meg nem történtté tenni, téged pedig kisebbíteni akartak, ő bátor szavakkal hirdette, hogy te nem lehetsz bűnös, te próféta vagy, te Istentől vagy, Isten akaratát tiszteled, és olyat tettél, amilyet a világ kezdete óta senki más nem tett. Mindezekhez fogadd el a mi hitvallásunkat is:

Jézus, aki minden emberi ajkat dicséretedre teremtettél, nyisd meg a mi bűnös ajkainkat is dicséretedre! * Jézus, aki a kisdedek és csecsemők szája által készítesz dicséretet, fogadd el gyermekeink ártatlan tiszta énekét! * Jézus, aki mindenkitől elfogadod nagy neved magasztalását, fogadd el a mi gyarló dicséreteinket is! * Jézus, aki bátorsággal erősítetted meg meggyógyított szolgádat, erősíts meg bennünket is a te dicséretedben!

Jézus, akinek erejével ő szép hitvallást tett rólad, indíts fel bennünket is az ő követésére! * Jézus, akinek erejével ő megszégyenítette a téged rágalmazókat, szégyenítsd meg a nekünk ártókat is!

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

11. konták

Minden igaz ember éneke feléd száll, emberszerető és nagyhatalmú Jézus. Nem tudjuk szavakkal kifejezni, hogy a vak ember meggyógyításakor emberszereteted vagy isteni erőd volt-e nagyobb; kérjük, fogadd el tőlünk ezt az örökös hálaéneket: Alleluja!

11. ikosz

Szívünkben is gyújts lelki világosságot csodád fényével, igaz Világosság, amint ezt a vak emberrel is megtetted! Csodás tetted ugyanis megtanított mindnyájunkat, hogy téged jóságosnak, emberszeretőnek, könyörületesnek, irgalmasnak és mindenhatónak nevezzünk. Tartsd meg bennünk ezt a lelki világosságot, hogy általa egész életünkben ezt mondjuk neked:

Jézus, aki csodáiddal bámulatba ejtesz angyalokat, embereket, mi is énekeljük egész nap nagyvoltodat! * Jézus, aki isteni hatalommal változtatod meg az általad teremtett rendet, hatalmadat mutasd meg a mi életünkben is! * Jézus, aki csodáiddal mindig dicsőséget hoztál Istennek, dicsőüljön meg bennünk is a te szent Atyád neve! * Jézus, aki csodáiddal emberszereteted nagyságát is kimutattad, mutasd meg ezt rajtunk is, hogy még jobban szeressünk!

Jézus, aki a hitetlenek és kíváncsiskodók kérésére sem jeleket, sem csodákat nem tettél, őrizz meg bennünket az ő lelkületüktől! * Jézus, akinek csodái után, dicsérték az embereket meglátogató Istent, sorozz bennünket is a téged örökké dicsérők közé!

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

12. konták

Adj nekünk kegyelmet, Jézus, Istennek Fia, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék megadója! Te kérés nélkül is megadtad a vakon születettnek a testi és lelki látás kegyelmét. Méltass, hogy míg testi szemeinkkel látunk, lelki szemeink se homályosodjanak el soha, és teljes épségben énekeljük neked: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve dicsőséges csodádat, megénekeljük azt is, hogy a vaknak a testi világosság mellett felragyogtattad a lelki világosságot is, világosan kinyilvánítva előtte, hogy te vagy az Isten Fia, amiért ő leborulva imádott téged. Világosíts meg minket is ezzel a lelki világossággal, hogy érte hálásan mondjuk neked:

Jézus, aki magad nyilatkoztattad ki magadat a meggyógyított vaknak, mutasd meg nekünk is istenséged szépségét! * Jézus, aki az ő testi szemei mellett lelki szemét is megnyitottad, ezt az ajándékot nekünk is add meg mindenkor! * Jézus, aki előtt ő, mint Isten előtt borult le hódolva, tedd, hogy az egész örökkévalóságon át mi is vele hódoljunk neked! * Jézus, aki elfogadtad tőle a neked kijáró imádást, fogadd el most neked elmondott hitvallásainkat!

Jézus, aki egész életére szóló testi-lelki világossággal küldted őt el magadtól, ajándékozz meg minket is ezzel! * Jézus, aki a világ Világossága vagy, akit követve nem járunk mi sem szellemi sötétségben, vezess bennünket isteni fényeddel országodba!

Jézus, minden ember megvilágosítója, könyörülj rajtunk!

13. konták

Ó, jóságos Jézus, testi és lelki betegségek mindenható gyógyítója és megszüntetője, irgalom tárháza, fogadd el szívből jövő imádságunkat és nyilvános hitvallásunkat, amelyet a testi és szellemi vakságból meggyógyított emberrel ajánlunk neked! Tarts meg mindnyájunkat az igaz hitben, őrizz meg az ördög hálóitól, amelyeket a hitetlenség és megátalkodottság által vet ki ellenünk! Tedd, hogy mindnyájan megláthassuk mennyei országod világosságát is, ahol örökre énekelhetjük neked: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.