Akathiszt a zsoltárénekes szent Dávid prófétához és királyhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

A júdeai Betlehemből származott. Neve akkor lett ismeretes, amikor legyőzte a filiszteus Góliátot. A zsidók második, istenfélő királya lett. 1004-965 között uralkodott Krisztus előtt. Neki köszönhetjük a zsoltárokat.

Ünnepe: Karácsony utáni vasárnap, az Úr rokonaival.

Konták, 3 hang

Az istenes Dávid ma örömmel telik meg, * József pedig Jakabbal együtt dicséretet zengnek, * mert rokonság kötelékébe lépve Krisztussal örvendeznek, * és a kimondhatatlan módon születettnek éneklik, és mondják: * Kegyelmes, üdvözítsd a téged tisztelőket!

1. konták

Istentől a prófétai szolgálatra kiválasztott, aki hőstetteiddel a Teremtőt és Urat megdicsőítetted, a jó terveket az emberi nem üdvösségével kapcsolatban megmutattad, életed szentségével felragyogtál, zsoltáraiddal a Mennyei Királynak dicsőséget adtál, dicsőítő énekeket hozunk neked dicsőséges Dávid király. Te pedig, mivel nagy bátorságod van az irgalmas Úrnál, mennyei közbenjárásoddal állandóan segíts nekünk, hogy hangoztassuk neked: Üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

1. ikosz

Az angyalok teremtője kiválasztott téged Júda törzséből és Jessze házából népének királyává, és prófétai kegyelemmel töltött el téged, hogy énekeld meg a zsoltárokban Teremtőnk nagyságát, irgalmasságát és bölcsességét, és az Ő jó gondviselésének üdvösségünkért való példáját és ígéretét megmutattad. Mi pedig, csodálkozva Istennek irántad való ilyen jóakaratán, így éneklünk neked:

Üdvözlégy Isten választottja, lelkünkért mindig csodálatos imádkozó, * üdvözlégy, aki a Mindenható Igéje szerint testileg az Isten Fiának ősei közé lettél előkészítve, * üdvözlégy az ősi Izrael áldása, * üdvözlégy Krisztus Egyházának, az új Izraelnek imádságos közbenjárója, * üdvözlégy, aki minden hozzád menőt kegyelemmel sugárzol be, * üdvözlégy, aki jó kívánságainkat teljesíted, * üdvözlégy, aki tőlünk minden bajt eltávolítasz, * üdvözlégy, aki emléked minden tisztelőjéről Isten előtt megemlékezel, * üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

2. konták

Látván a mi bölcs Urunk az istentelen Saul királyt, megparancsolta Sámuel prófétájának, hogy menjen be atyádnak, Jesszének házába, és kenje fel nyolc fia közül az egyiket Izrael új királyává, ezáltal, szent Dávid, Isten jövendő mondójának kezétől az olaj felkenését elnyerve, mindenható Istenünknek énekelted: Alleluja.

2. ikosz

Isten kegyelmes értelme felvilágosított, dicsőséges Dávid, mivel a Mózes prófétától Izraelnek adott törvényét az Úrnak ifjúságodtól fogva buzgón betöltötted, felnőttséged napjait munkában és imádságokban töltötted, szemlélve Isten teremtésének nagyságát, az Alkotónak dicsőséget hoztál. Mi pedig, most megénekelve ilyen jámborságodat és értelmességedet, neked így hangoztatjuk:

Üdvözlégy, aki szívedet gyermekkorodtól az Úrnak átadtad, * üdvözlégy, aki értelmedet ifjúságodtól Isten bölcsességével tápláltad, * üdvözlégy, aki a teremtmények szemléletétől értelmedet a Teremtőhöz emelted fel, * üdvözlégy, aki Isten teremtésének szépségét és nagyságát megénekelted, * üdvözlégy, aki a földi atyának tisztelettel engedelmeskedtél, * üdvözlégy, aki gyermekséged napjaitól fogva a Mennyei Király előtt kedves voltál, * üdvözlégy, buzgó imádkozó az Úrhoz gyermekeinkért, * üdvözlégy gyermekeknek és tanítóknak a jámborságban megerősítés, * üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

3. konták

A Szentlélek ereje és kegyelme csodálatosan segített neked, dicsőséges Dávid, minden jó kezdeményezésedben, a Mindenható Isten sok nagy és dicső dolgot adományozott neked: az éneklés adományát, fönséges erényeket, földi nagyságot, és mennyei megkoronázást, az ellenségek és támadók legyőzését, és a népnek irántad való nagy szeretetét, te pedig, mindezekért a jótéteményekért énekelted a Mindenhatónak: Alleluja.

3. ikosz

A gonosz lélektől való nagy háborítást bírván Saul király, megparancsolta, hogy keressenek a hárfán való játszásban művész embert, hogy az megnyugtassa a kegyelmet nélkülöző királyok lelkét. Te pedig, Istent kedveltje, a király parancsára otthagytad nyájadat, a királyi csarnokban laktál, és játékoddal Izrael királyának vigasztalást hoztál. Mi pedig, ilyen jámborságodat és művészetedet dicsérve, ilyeneket mondunk neked:

Üdvözlégy, aki a földi király akaratát megértetted, és neki hűségesen szolgáltál, * üdvözlégy, aki az ő lelki bajait és betegségeit kegyelmesen gyógyítottad, * üdvözlégy, aki megtanítasz minket az igaz engedelmességre, * üdvözlégy, aki a lélek gonoszságát és esztelenségét tőlünk eltávolítod, * üdvözlégy, aki a szenvedélyektől letartottakat a romlástól megmented, * üdvözlégy, aki a gonoszlélek kísértéseitől és a bűnös támadásoktól megszabadítasz, * üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket, hogy szenvedjünk együtt a szenvedőkkel, * üdvözlégy, aki szereteted melegével bennünket felmelegítesz, * üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

4. konták

A nagy filiszteus támadásnak vihara félemlítette meg Izrael földjét, de nem tudta megingatni, szent Dávid hitedet a Mindenható Úrban. Ezért, nagy hitedtől megerősítve, nem féltél Góliát, a félelmetes filiszteus katona ellen menni, és őt legyőzve, hálát adtál Teremtőnknek. Az izraelita emberek pedig, győzelmeden örvendezve, énekelték Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván, ó bölcs Dávid, az izraelita emberektől a dicsérő éneket: „Saul ezret győzött le, Dávid, pedig tízezret,” nagyon zavarba jöttél, és szíved alázatosságában benső hanggal hoztál dicséretet a Mindenhatónak. Mi pedig, hit által történt győzelmedet és alázatosságodat dicsérve, így éneklünk neked:

Üdvözlégy, aki minden reménységedet az Úrba vetetted, * üdvözlégy, mert állandóan magad előtt láttad az Urat, * üdvözlégy hazádnak bátor védelmezője, * üdvözlégy az ellenséges támadások bölcs megsemmisítője, * üdvözlégy, akit néped szeretettel és hálával tisztelt meg, * üdvözlégy, akit Jonatás, a király jámbor fia barátságával ajándékozott meg, * üdvözlégy, aki az irigység miatt Saul királytól üldözést szenvedtél el, * üdvözlégy, aki az erők Urától a hitért és jámborságért koszorút nyertél, * üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

5. konták

Az isteni Lélektől világosult meg szíved, szent Dávid, amikor a Saultól ellened támasztott üldözésben a sok bajt szelídséggel és alázatossággal tűrted el, békeszeretettel, és ellenségeid iránt szeretettel teltél el, és minden reménységedet a jóságos Úrba helyezve szüntelenül énekelted a Mindenhatónak: Alleluja.

5. ikosz

Látván a hit szemeivel Saulnak ellened minden gonoszsággal megtelt szívét, nem zúgolódtál, szent Dávid az értelmetlen királyra, hanem, minden reménységedet Úr-istenedbe vetve, sértetlen maradtál. Mi pedig, fönséges erényeidet és nagy hitedet dicsérve mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki a Fönséges segítségében élvén, az Ő jobbja által megoltalmaztattál, * üdvözlégy, akit minden utadon angyalok szárnyai vettek körül, * üdvözlégy, akit Isten értelmessé tett és megsegített, * üdvözlégy, aki a bajokat és megpróbáltatásokat a lélek gazdagságában viselted el, * üdvözlégy, aki a türelemben és alázatosságban bennünket megerősítesz, * üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket, hogy egymás terhét viseljük, * üdvözlégy, aki oktatsz bennünket, hogy az Úr kegyelmében bízzunk, * üdvözlégy, aki azért harcolsz, hogy mindenért áldjuk a Teremtőt, * üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

6. konták

A jótettek hirdetőjének mutattad magadat, boldogságos Dávid király, mert te, a hit tisztaságáért buzgólkodva, sok fáradsággal törekedtél, hogy az istentelen gyermekek gonosz erkölcseit és szokásait megjavítsd, istenismeretre és jámborságra tanítottad meg felebarátaidat, inkább életed példájával tanítva az üdvösség útjára, hogy mindenki énekelje az üdvözítő Istennek: Alleluja.

6. ikosz

A Napnál fényesebben ragyogtál fel nemcsak Izrael földjén, hanem, a jövendő nemzedékek előtt is, amikor Hebron városában Izrael tizenkét törzsének gyülekezeténél felkentek a királyságra, és nagy dicsőséggel, és Isten bőséges áldásával lettél felékesítve. Mi pedig, ezen csodálkozva, énekeljük neked ezt:

Üdvözlégy az Úr jámbor fölkentje, * üdvözlégy Istentől a királyi szolgálatra meghívott, * üdvözlégy, aki ezt a szolgálatot Isten félelmével végezted, * üdvözlégy, aki országod nagyságát és dicsőségét megerősítetted, * üdvözlégy, aki a nép javáért nagy gondosságot mutattál, * üdvözlégy, aki népedért sok szomorúságot elviseltél, * üdvözlégy irgalmas és szelíd parancsoló, * üdvözlégy a keresztény országok és népek mennyei oltalmazója, * üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

7. konták

Jámboran és igazul kívánva kormányozni Izrael népét, megértetted, hogy nemcsak uralkodásod útjai, hanem „a király szíve is az Úr kezében van,” reménységedet mindig mindenben Istenbe helyezted, tudva, hogy csak „Isten által uralkodnak a királyok, és a vezetők az igazságot törvénybe hozzák.” Ezért magasztalt fel téged az Úr Izrael minden fia fölött, és nagy szentjeinek seregébe számlált. Mi pedig, erről megemlékezve, énekeljük a téged megdicsőítő Úrnak: Alleluja.

7. ikosz

Új Noénak, Izrael országa építőjének és megteremtőjének nyilvánított ki téged az Úr, amikor Isten akarata szerint összegyűjtötted a sereget Sion hegyére és Jeruzsálem városát hozzá csatoltad országodhoz. És ez a város országod fővárosa lett, és ezektől a napoktól Isten nagy kegyelme nyugodott ezen a helyen. Mi pedig neked, az istenszerető királynak, buzgóságunkból ilyen dicséreteket hozunk:

Üdvözlégy szent király, aki mindig Isten akaratát cselekedted, * üdvözlégy Isten háztartásának csodálatos edénye, * üdvözlégy, Istentől nagy és dicső tettekre meghívott, * üdvözlégy tisztes harcos, és nagy dicséretű hadvezér, * üdvözlégy, aki megtanítasz a Teremtő méltó imádására, * üdvözlégy, aki ösztönzöl bennünket, hogy Istent szeressük és akaratát tegyük, * üdvözlégy, aki oktatsz, hogy az Úr törvényeiben járjunk, * üdvözlégy, aki az ellenséges hálókból a híveket kimented, * üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

8. konták

Földi vándorlásodat végezve, a Teremtőbe vetetted reménységedet, bár érintett a bűnös szenny, a bűnbánat által lelkedet megújítottad és felkeltetted. Mi pedig, kérünk téged, szent Dávid, most is imádkozz az irgalmas Istenhez, hogy küldje le a bűnbánat kegyelmét a mennyei Atya minden tévelygő gyermekére, és a bűntől az atyai házba vezetetteket méltassa, hogy veled együtt mindörökre hálásan énekeljük Neki: Alleluja.

8. ikosz

Egészen eltelt Szentlélekkel Náthán próféta, amikor bemenve csarnokaidba, bűneidben megfeddett téged. Te pedig, az ő Istentől ihletett szavaira figyelve, keserű könnyekkel sirattad meg rossz tetteidet, mondva: „Könyörülj rajtam Isten a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint tisztíts meg törvénytelenségemtől.” Az Úr, látva nagy és tökéletes bánatodat, megbocsátott neked, és kegyelmének adományait újból visszaadta neked. Mi pedig, az irgalmasságában csodálatos Urunkat magasztaljuk, és neked ilyen dicséreteket mondunk:

Üdvözlégy, aki bölcsen megtanítasz bennünket az Isten előtt kedves bűnbánatra, * üdvözlégy, aki a bűnös szenvedélyektől bennünket meggyógyítasz, * üdvözlégy, aki a testi kívánságoktól és szenvedélyektől bennünket visszatartasz, * üdvözlégy, aki a hitben és jámborságban bennünket megerősítesz, * üdvözlégy, aki a bűnbánó bűnösöket Krisztussal megbékélteted, * üdvözlégy, aki a hozzád folyamodókat az ördög rabságától megszabadítod, * üdvözlégy, aki felkelted szívünkben a szeretet lelkét a felebarátok iránt, * üdvözlégy, aki Isten irgalmasságát hozzánk hajlítod, * üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

9. konták

Minden rászorulónak buzgón nyújtottad segítségedet, szent király, és nagyon irgalmas voltál a szegények és gyöngék iránt, és senki nem ment el színed elől vigasztalanul. Tekints ránk is jóságoddal dicsőséges Dávid próféta, és a bűnök sebeiből imádságaid által adj nekünk gyógyulást, hogy hálásan énekeljük az Úrnak: Alleluja.

9. ikosz

A sokbeszédű szónokok nem tudják méltóan megénekelni harcaidat és tetteidet, Isten dicső prófétája, Dávid, amiket felvállaltál Isten dicsőségéért és üdvösségünkért: isteni igazsággal világosítottad fel népedet, Jeruzsálem városát Isten jövendő Ígéretének beteljesülésére felemelted és felékesítetted, és a zsoltárok gyűjteményét hagytad ránk, amelyek által most mi is felvilágosodva, hálát adunk neked nagy fáradságaidért, és neked ilyen dicséreteket hozunk:

Üdvözlégy, aki hirdetted Krisztus jövendő megtestesülését, * üdvözlégy, aki hírt adtál az Ő üdvözítő szenvedéseiről, * üdvözlégy, aki a bölcsesség tárházát Isten gyermekének nyilvánítottad, * üdvözlégy, aki ez által a keresztény népet Isten igazságában megerősítetted, * üdvözlégy, aki a világ Teremtőjének kimondhatatlan dicsőségét szemléled, * üdvözlégy, aki állandóan a szentség jó illatában pihensz, * üdvözlégy, aki kéred az Üdvözítőt üdvösségünkért, * üdvözlégy, aki az Istenszülő irgalmasságát felénk fordítod, * üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

10. konták

Irgalmas Teremtőnk, az emberi nem üdvösségét elrendezve, közölte veled, szent Dávid, hogy házadból származik a Messiás. Mi pedig, ismervén ennek az ígéretnek teljesülését, hogy leányod, a legáldottabb Istenszülő és mindenkor szűz Mária által testesült meg Megváltónk, szívünk meghatottságából hálásak lévén, a bölcs Istennek énekeljük: Alleluja.

10. ikosz

Mennyei imádságaid fala által, szent király és próféta, Dávid, oltalmazz és végy körül bennünket az emberi nem ellenségének kísértéseitől, aki örök vesztünket keresi, jól tudván, hogy sokat tehet imádságod Krisztus Istenünk színe előtt, Akit ne szűnj meg imádni mindnyájunkért, aki szeretettel tisztelünk és énekelünk téged:

Üdvözlégy, aki az Istenszülő Máriával és Keresztelő Jánossal állandóan Krisztus trónja előtt állsz, * üdvözlégy, aki az igaz istenősökkel Joákimmal és Annával együtt Isten dicsőségét énekled, * üdvözlégy, aki a szegényeknek védelmet és segítséget adsz, * üdvözlégy, aki a gazdagokat irgalmasságra és jótéteményre indítod, * üdvözlégy, aki a földi gazdagság iránti szenvedélytől bennünket elfordítasz, * üdvözlégy, aki buzdítasz bennünket, hogy a romolhatatlan gazdagságot keressük, * üdvözlégy a tisztátalan és lélekölő szenvedélyek szilárd kiirtója, * üdvözlégy, a szelíd és jó erkölcsöknek jóságos elültetője, * üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

11. konták

Meghatott éneket hozunk neked Dávid király és próféta. Te pedig, az angyali erőkkel Isten dicsőségét énekelve, ne feledkezz el rólunk sem, méltatlanokról, hogy számunkra is megtalálva lelkünk üdvösségét, veled együtt énekeljük Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Lelked fényességet árasztó világítóját állandóan égve találván, mindazért amiket leküldött neked az Úr, áldottad a megpróbáltatásokban és szomorúságokban megerősítő, és kegyelmével téged bőségesen megajándékozó Teremtőnket. Ezért, öregséged bajait, amelyeket értelmetlen fiaid és alattvalóid ellened támasztottak, alázatossággal, és a mindenek Urába vetett reménységgel viseltél el. Most pedig, kérünk téged Isten kedveltje, taníts meg minket, hogy mindenért hálát adjunk Teremtőnknek, és fogadd el tőlünk ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy a szenvedések kemencéjében megtisztult arany, * üdvözlégy vizek forrása mellé ültetett fa, * üdvözlégy, aki a mulandó földi dicsőséget semmibe vetted, * üdvözlégy, aki akaratodat teljesen Isten akaratára adtad át, * üdvözlégy, aki az irigység konkolyától szívünket megtisztítod, * üdvözlégy, aki a képmutatás nélküli szeretet fényével világosítasz meg bennünket, * üdvözlégy, aki megmentesz bennünket a csüggedéstől és kétségbeeséstől, * üdvözlégy , aki a kislelkűségtől, és kishitűségtől bennünket meggyógyítasz, * üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

12. konták

Isten kegyelmétől megerősítve, és küzdve, földi életed útját bevégezve, szent Dávid, halálos álommal pihentél el, és Istenhez reménységgel költöztél át, ezért, szent kimúlásodat dicsőítve, kérünk téged, szent próféta, amikor mi is halálos álommal kezdünk elaludni, kérdd az Urat, hogy lelkünket szelíden válassza el a testtől, és mentse meg azt a gonosz hatalmától, méltasson bennünket az örök üdvösségre, hogy a szentek örömében mondjuk az Úrnak: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve Istennek a hálaadás énekét, örvendünk miattad boldogságos Dávid király, mert minden hasznosat megadsz nekünk, mert általad minden romlás elűzetik, az egészség megadatik, a béke és jólét meghonosul, mivel a mennyekben állandóan közbenjársz értünk, akik így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki minden hozzád járulót Isten kegyelmével világosítasz meg, * üdvözlégy, testünknek Istentől adományozott orvoslása, * üdvözlégy lelkünkért Isten előtt kedves közbenjáró, * üdvözlégy, aki imádságaiddal bennünket a hírtelen haláltól megmentesz, * üdvözlégy, aki az üdvözülés útján való nehézségeinket megkönnyíted, * üdvözlégy, aki jócselekedetek tevésére indítasz mindnyájunkat, * üdvözlégy, aki földi bajainkra és szomorúságainkra rátekintesz, * üdvözlégy, aki eltöltesz bennünket lelki örömmel, * üdvözlégy szent Dávid, Istentől választott király és dicsőséges próféta.

13. konták

Ó, Istennek szent kedveltje, Dávid, király és próféta, fogadd el ezt a mi lelki szeretetből neked hozott kis felajánlásunkat, és kérdd jóságos és irgalmas Teremtőnket, mentsen meg minket minden rossztól és támadástól, hogy ebben az életben jámboran éljünk, és imádságaiddal az örök élet boldogságát elnyerjük, miattad hálásan énekelve az Úrnak: Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták