Akathiszt alexandriai szent Eufrozina tisztelendő anyához

/Fordította: Lakatos László atya/

Eufrozina elmenekült a házasság elől atyja házából, hogy szüzességben éljen. 38 évig élt egy férfi kolostorban álnév alatt. Csak halála után tudták meg kilétét.

Ünnepe: szeptember 25.

Konták, 2 hang

Magasztos életet vágyván elérni, * az alantas élvezeteket mellőzni törekedtél, * és férfiak közé vegyültél, ó legtisztább! * Krisztusért, mint vőlegényedért ideig való jegyesedről lemondottál.

1. konták

Istentől jámbor nemzedékből hogy szeplőtelen életével megdicsőítse az Úr nevét, kiválasztott szent Eufrozina anya, tisztaságos lábaid elé borulunk, és meghatottan kérünk téged: terjeszd ki az Úr Istenhez kezeidet, és imádd értünk a mindenek Teremtőjét, hogy irgalmazzon nekünk ebben az életben, akik hozzád kiáltunk:

Üdvözlégy Eufrozina tisztelendő anya, aki a Krisztus iránti szeretetben örömet tapasztaltál.

1. ikosz

A szent angyalokhoz hasonlóak lévén, tisztelendő Eufrozina, istenfélő szüleid szomorkodva gyümölcstelenségük miatt, szüntelenül kérték az Urat, hogy küldjön nekik vigasztalásul gyermeket. A jóságos Úr a mennyei magasságból szolgáinak alamizsnájára, imádságaira és böjtölésére tekintve, jónak látta, hogy az elöljáró imádságaira megáldja jámbor atyádat Pafnutioszt, és feloldozza anyád gyümölcstelenségét. Mi pedig, szépséges Eufrozina, születésednek szüleiddel együtt örvendezve, énekeljük neked:

Üdvözlégy, akit szüleid az Úrtól könnyekkel imádkoztak ki, * üdvözlégy, akit szüleidnek az Úr az alamizsnáért és alázatosságért ajándékozott, * üdvözlégy, aki nekik kimondhatatlan vigasztalására lettél, * üdvözlégy, akit ők jámborságra és igazságosságra tanítottak meg, * üdvözlégy, aki fiatal korodtól, az igaz hitben lettél nevelve, * üdvözlégy, aki Isten törvényeit szívedben őrizted, * üdvözlégy Eufrozina tisztelendő anya, aki a Krisztus iránti szeretetben örömet tapasztaltál..

2. konták

Látva életed szűzi tisztaságát, tisztelendő Eufrozina, nagy okosságodat, és arcod szépségét, Alexandria nemes és előkelő családjaiból sokan kívántak fiaiknak téged feleségül. Atyád pedig Pafnutiosz, teljesen Isten akaratára hagyatkozva:

„Legyen úgy, ahogy az Úrnak kedves!”, szüntelenül énekelte Neki a dicséreteket: Alleluja.

2. ikosz

Értelmének felülről felvilágosítást kérve, Pafnutiosz, lányával elmenvén a kolostorba, az elöljárónak ezt mondta lányáról: „Szent atyám, elhoztam hozzád lányomat, akit nekem imádságaidra Isten ajándékozott, kérlek téged atyám, imádkozzál érte, mert férjhez akarom adni.” Te pedig, ó értelmes Eufrozina, az öreg lábai elé borulva kérted őt: „Kérlek téged atyám, imádkozz értem, hogy az Úr üdvözítse lelkemet” a házasságról egyáltalán nem gondolkozva. Taníts meg bennünket is, hogy inkább a mennyeiről gondolkozzunk, mint a földiről, akik neked így énekelünk:

Üdvözlégy, akit az Úr bőségesen megajándékozott okossággal, * üdvözlégy, aki arcra szép, lelkileg azonban gyönyörű vagy, * üdvözlégy, aki a testet és lelket erényekkel tisztítottad meg, * üdvözlégy, aki életedet bölcsen rendezted el, * üdvözlégy, aki felülről lettél megáldva, hogy Istennek lelkes temploma légy, * üdvözlégy, aki meghallottad a halhatatlan életre hívó Krisztus hangját, * üdvözlégy Eufrozina tisztelendő anya, aki a Krisztus iránti szeretetben örömet tapasztaltál.

3. konták

Az isteni kegyelem ereje valóban megerősített téged, bátor Eufrozina, amikor titkos beöltözésed után, férfiruhába öltöztél, és mindenkitől titkoltan atyád házából elmentél, a földi vőlegényről lemondva, és a Mennyei Vőlegénnyel való találkozásra törekedve, Akinek édesen énekelted: Alleluja.

3. ikosz

Nagy szeretetet bírván a téged megszeretett Úr iránt, boldogságos Eufrozina, Neki szerzetesi élettel kívánva kedvében járni, magadat Izmaragd eunuchnak kiadva, férfi kolostorba mentél, a szerzetesi küzdelmeket igyekeztél felvállalni. Mi pedig, ilyen küzdelmeden elcsodálkozva, ilyen dicséreteket hozunk neked:

Üdvözlégy, aki fiatal éveidtől isteni sugallatú bölcsességgel voltál telve, * üdvözlégy szüzességtől és tisztaságtól ragyogó, * üdvözlégy, mert a szerzetesi munkákra férfias erőt adott neked Krisztus, * üdvözlégy, mert isteni kegyelemtől megerősítve, mennyei Vőlegényedet híven szolgáltad, * üdvözlégy, aki a szerzetesi küzdelmeket törékeny vállaidra félelem nélkül felvetted, * üdvözlégy, aki ezekkel az Úrnak tetszettél, és halhatatlan jutalmat nyertél, * üdvözlégy Eufrozina tisztelendő anya, aki a Krisztus iránti szeretetben örömet tapasztaltál.

4. konták

A kísértések viharát támasztotta fel ellened az emberi nem ellensége, szépséges Eufrozina, mert a testvérek közül sokan a tisztátalan gondolatoktól megzavarodtak, mert az ördög megsebezte szívüket arcod szépsége által. Te pedig, ezért a magányos életre fordulva, elrejtve testi szépségedet, halhatatlan lélekkel Istenben tartózkodtál, buzgón imádkozva Hozzá: Alleluja.

4. ikosz

Hallván és látván a boldogságos Agapét nagy küzdelmeidet és munkáidat, tisztelendő Eufrozina, beszélt ezekről tanulságul az egész közösségnek. Mi pedig, velük együtt, tanulva küzdelmeidből, dicsőítjük a neked ilyen erőt adományozott Istent, így énekelve neked:

Üdvözlégy, aki a kereszt fegyverzetével körülvéve, az ellenségeket legyőzted, * üdvözlégy, aki a buzgó imádságban gyönyörködve, állandóan az Úrral tartózkodtál, * üdvözlégy, mert Krisztus világossága által megvilágosított szíved volt, * üdvözlégy, mert Krisztus szeretete által örökre megsebesültél, * üdvözlégy, mert az Uralkodó tiszta kezeibe helyezted minden reménységedet, * üdvözlégy, mert az Életadó Krisztustól méltán nyertél kettős koszorút, * üdvözlégy Eufrozina tisztelendő anya, aki a Krisztus iránti szeretetben örömet tapasztaltál.

5. konták

A benned megjelent Istentől küldött csillagot megtalálni fáradozott, mindenütt keresett téged jámbor atyád, és kérte a testvériséget, hogy annak imái által, tárja fel a sorsodat szent Eufrozina. Te pedig nappal és éjjel imádkoztál az Úrhoz, hogy senkinek se tárja fel rólad ebben az életben, és Isten meghallgatott téged, mert te hittel énekelted Neki: Alleluja.

5. ikosz

Megtudva a kolostor főnöke, ahol te küzdöttél, Eufrozina anyánk, hogy atyád nagy szomorúsággal epedezik utánad, hozzád küldte őt a cellába, hogy tőled kapjon vigasztalást, mert azt vélte, hogy Szentlélekkel vagy eltelve. Mi pedig, Istennek ilyen kegyelmét látva rajtad, dicsérünk téged ilyen felhívásokkal:

Üdvözlégy, akit a háromszemélyű fény még a földi életben beragyogott, * üdvözlégy, aki a mennyei csarnokot még a földön elkészítetted magadnak, * üdvözlégy, aki az istenhordozó értelmet nappal és éjjel kerested, * üdvözlégy, aki a jámborság jósága által az aranynál tisztábban ragyogtál, * üdvözlégy, akit most az isteni ragyogás tölt el, * üdvözlégy, aki az élet éjszakáját bölcsen eltöltötted, a le nem nyugvó napot elérted, * üdvözlégy tisztelendő Eufrozina anya, aki a Krisztus iránti szeretetben örömet tapasztaltál.

6. konták

Az igazi istenismeretnek és a Krisztus iránti nagy szeretetnek hirdetőjeként jelentél meg, bölcs Eufrozina, amikor földi atyád szeretetét meg nem vetve, mégis, az utánad való szomorúságban őt gyermeki szeretettel melegen vigasztalva, a mennyei Atyához kiáltottál könnyezve: Alleluja.

6. ikosz

Feltündöklöttél, boldogságos Eufrozina, 38 éven keresztül erős munkákkal és önmegtartóztatással fárasztva testedet, a magányos életben énekelve Krisztusnak a győzelmi éneket a látható és láthatatlan ellenségek fölött. Cselekedeteidnek teljes nagyságát kimondani képesek nem lévén, egy kis jutalmat adunk neked így:

Üdvözlégy, aki Krisztus szegénységét akarattal megszeretted, * üdvözlégy, aki ezért a gyógyítások gazdagságát kaptad Istentől, * üdvözlégy, mert a megtartóztatás harmatával a szenvedélyek tüzét eloltottad, * üdvözlégy, mert a Vőlegény-Igének ajándékul a tisztes szüzességet adtad, * üdvözlégy, mert ezért a dicsőség csarnokába Krisztus bevezetett, * üdvözlégy, aki az angyalokkal és a szentek seregeivel örvendezel, * üdvözlégy tisztelendő Eufrozina anya, aki a Krisztus iránti szeretetben kipróbált örömet tapasztaltál.

7. konták

Lelkedet a mennyei lakásokban akarván megnyugtatni, közölte veled az Úr, igaz Eufrozina, Hozzá való elmeneteled napját. Te pedig, földi atyádnak életed titkát elbeszélve, a mennyei Atyához siettél, énekelve Neki: Alleluja.

7. ikosz

A rólad szóló csodálatos titkot feltárta az Úr az elöljárónak és a szent kolostor testvéreinek, ahol, te küzdöttél, szent Eufrozina, hogy dicsőíttessék az Isten, Aki nagy erejét megmutatta gyönge testedben. Kérdd értünk tisztelendő anya az Úr Jézus Krisztust, hogy méltasson bennünket is, hogy igazán fejezve be életünket, elnyerjük az üdvösséget, és az Ő szentjeivel együtt lakozzunk, akik énekelik neked:

Üdvözlégy, aki Krisztus könnyű igáját ifjúságodtól viselted, * üdvözlégy, aki csodáid sugaraival a szenvedélyek tárgyát elégetted, * üdvözlégy, aki a szerzetesi ruhát, mint angyali öltözetet viselted, * üdvözlégy, aki kieszközölted magadnak a felülről szőtt ragyogó ruhát, * üdvözlégy, aki az isteni szeretet tüzével gyújtottad fel szívedet, * üdvözlégy, aki az isteni kegyelem harmatával öntözted meg lelkedet, * üdvözlégy Eufrozina tisztelendő anya, aki a Krisztus iránti szeretetben örömet tapasztaltál..

8. konták

Különös és megfoghatatlan csoda mutatkozott meg szent ereklyéidből, jóságos Eufrozina, amikor a testvérek közül az egyiknek, aki egyik szemére vak volt, tisztaságos tested megcsókolása után megnyílt a szeme. Látva ezt a gyógyulást, az egész testvériség magasztalta Isten kegyelmét, énekelve: Alleluja.

8. ikosz

Mindenki számára okulásul szolgáltál életeddel, tisztelendő anya, mert női természetben férfias erőd volt, és legyőzted az ördög seregét. Adj nekünk is erőt a küzdelmekre és fáradozásokra Isten dicsőségéért, akik téged dicsérünk:

Üdvözlégy, mert szent ereklyéid jó illattal teltek el, * üdvözlégy, mert ezek jó illatát most is élvezzük, * üdvözlégy, mert a gyógyulások áradatát bőségesen és gazdagon árasztod, * üdvözlégy, aki lelked nemességét meg nem sebezve őrizted meg, * üdvözlégy, aki Krisztus Jegyesedre szüntelenül rá tekintesz, * üdvözlégy, Akitől az állandóan folyó kegyelmet szüntelenül nyújtod, * üdvözlégy Eufrozina tisztelendő anya, aki a Krisztus iránti szeretetben örömet tapasztaltál..

9. konták

Magadat teljesen engedelmessé tevén Istennek, értelmed valóban világos és erős volt, istenszerető Eufrozina, mert e világ minden szépségét, mint szemetet tekintetted, és semmi nem tudta lelked templomát megingatni, mindig énekelted Krisztusnak: Alleluja.

9. ikosz

Az emberi szónoklás nem tudja kibeszélni szeretetedet, Krisztus mennyasszonya, Eufrozina, mert tisztaságod és szüzességed által Krisztus templomának mutatkoztál, ezért, magadban tartottad a Szentlelket. Lelked tisztaságától elbájolva, és a Szentlelket magukban is tartani akarva, szellemi dicséretekkel kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, aki a Teremtő Istennek éneket énekelsz, és a szüzekkel örvendezel, * üdvözlégy, aki szüntelenül dicsőíted az Urat a Szentháromságban, * üdvözlégy, mert isteni bölcsességű szőlővesszőnek mutatkoztál, * üdvözlégy, mert a hozzád járulókat a jámborság borával itattad meg, * üdvözlégy, aki a szüzesség fényességével és más jóságokkal tündökölsz, * üdvözlégy, aki türelmed és alázatosságod ragyogásaival a világot megvilágosítod, * üdvözlégy Eufrozina tisztelendő anya, aki a Krisztus iránti szeretetben örömet tapasztaltál..

10. konták

Az üdvözülni akaró hívőknek jó példa életed, isteni bölcsességű Eufrozina anya, ezzel mennyei Vőlegényedet dicsőítetted meg, mert a keresztet felvévén Krisztust követted, ezért az angyalokkal most is együtt örvendezel, énekelve Neki: Alleluja.

10. ikosz

Minden, Istenben hívő és az imádságokkal hozzád menekülők számára erős fal vagy tisztelendő anyánk, mert nem fordítod el arcodat tőlük: a betegeknek gyógyulást kérsz, az árváknak vigasztalást adsz, a bántalmazottaknak és üldözötteknek védelmezője vagy. Mi pedig, ilyen nagy segítségedet és védelmedet fogadva, hálaadással hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy a szerzetesek dicsősége és a tisztelendők ékessége, * üdvözlégy, mert betegségedben megláttad az Úr látogatását, * üdvözlégy, mert fiatal éveidet nem a földi vőlegénynek, hanem a mennyei Vőlegénynek szentelted, * üdvözlégy, mert szeplőtelen áldozatot áldoztál Krisztusnak, * üdvözlégy, mert bátor küzdelmeidre meghatottsággal tekintünk, * üdvözlégy, mert ezekkel szenvedélyeink legyőzésére fegyverkezünk fel, * üdvözlégy Eufrozina tisztelendő anya, aki a Krisztus iránti szeretetben örömet tapasztaltál.

11. konták

Az ének, amelyet neked hozunk, szent Eufrozina, nem elégséges dicsőséges küzdelmeidnek és fáradságaidnak dicsőítésére, de, ismervén irántad való szeretetünket, fogadd el kéréseinket, hogy lelkünk és szívünk teljenek el kegyelmi erőkkel, ajkaink pedig énekeljék a Teremtőnek az angyali éneket: Alleluja.

11. ikosz

Fényt árasztó világosság vagy Krisztus Egyházában Istentől kiválasztott Eufrozina, az élet sötétségében ülőknek kiolthatatlan, Isten trónjánál a mennyei gyertyatartóra felállított, ezért énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki gazdagságod által és Krisztus dicsősége által lettél elnevezve, * üdvözlégy, mert az Ő lelki gazdagságából szüntelenül merítettél, * üdvözlégy, aki szereteteddel felfogod a szenvedőket, * üdvözlégy, aki karjaidba öleled az erőtleneket, * üdvözlégy az imádságos édesség kedveltje, * üdvözlégy a kegyelmes öröm oltalmazója, * üdvözlégy Eufrozina tisztelendő anya, aki a Krisztus iránti szeretetben örömet tapasztaltál.

12. konták

Isteni kegyelmet kérj számunkra az Úrtól istenszerető Eufrozina, hogy általa megtisztítva szívünket és lelkünket, erősek legyünk a jó tettek cselekvésére, ezekkel pedig dicsőítsük a Háromságban dicsért Istent, mindig énekelve Neki: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve fényességes emlékedet, ó jó győzelmű Eufrozina, tiszteljük nagy harcaidat és imádságaidat, dicsérjük hosszútűrésedet és alázatosságodat, dicsőítjük gyönge testben való bátorságodat, boldognak mondjuk szent kimúlásodat. Örvendezve mennyei dicsőségeden, szívbeli meghatottsággal hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, mert földi életed dolgát folytatod, * üdvözlégy, mert üdvösségünk őrhelyén tartózkodsz, * üdvözlégy, mert az evangéliumi tanítás sugaraival behatolsz szívünkbe, * üdvözlégy, mert megtanítasz minket, hogy az imádságban erőt a bölcsesség forrásából merítsünk, * üdvözlégy, mert segítesz nekünk, hogy akaratunkat Isten akaratához illesszük, * üdvözlégy, mert oktatsz bennünket, hogy a bajban és szenvedésben a Mennyei Orvost hívjuk, * üdvözlégy Eufrozina tisztelendő anya, aki a Krisztus iránti szeretetben örömet tapasztaltál..

13. konták

Ó szent Eufrozina, Krisztusnak dicséretes és nagy győzelmű kedveltje! Fogadd el jelen imádságunkat, közbenjárásoddal oltalmazz minket a látható és láthatatlan ellenségektől, kérdd számunkra az Úrtól minden bűnünk bocsánatát, életünk megjobbítását, és a mennyországba való akadály nélküli feljutást, hogy minden szenttel szüntelenül énekeljük Istennek: Alleluja, alleluja, alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták