Akathiszt az Atyához - a bűnbánó bűnös dicsérete és hálaadása

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Uram, mennyei Isten, a világ Alkotója, és szent Teremtőm, a Háromságban dicsőített Egység, fogadd el imádságomat, íme, hiszek Benned, és leborulok Előtted, hálát adok Neked, és alázatosan dicsőítlek téged, én méltatlan szolgád, mert Te mindent bölcsességgel alkottál, a nemlétből létet hoztál elő, amint akartad, még az embert is képedre és hasonlatosságodra teremtetted, és íme, alázatosan hangoztatom Neked: Alleluja, alleluja, alleluja.

1. ikosz

Az angyali seregek szüntelenül énekelnek Téged, és dicsőít téged minden lélegző. És mit ad hozzá dicsőítésem tökéletes dicsőségedhez, ó Istenem, mennynek és földnek Királya? Ó, egyedüli örök, ki volt tanácsadód, amikor leraktad a föld alapjait? Jóságoddal megteremtetted az embert, hogy szeretetedben maradva gyönyörködjék, miután szent parancsodat áthágta, akkor sem adtad át az örök halálnak, Istenem, mennyei szent Szeretet, de, most a száműzetés földjén tartózkodva mennyei hazám után epekedem, és nagyon szomorkodom, hogy nem láthatlak téged dicsőséges Teremtőmet, én, bűnöktől megterhelt, de, a hit által szemléllek téged, és egyedül neked, ó, irgalmas Istenem, ezt a dicséretet hozom:

Dicsőség neked Istenem, a mindeneket Teremtőnek. * Dicsőség neked Istenem, mert dicsőséged a mennyek magasságáig ér. * Dicsőség neked Istenem, aki a létezőt a nemlétből alkottad. * Dicsőség neked Istenem, aki mindent a nemlétből hoztál létre. * Dicsőség neked Istenem, aki világosságba, mint ruhába öltözöl. * Dicsőség neked Istenem, mert az embert képedre és hasonlatosságodra teremtetted. * Dicsőség neked Istenem, aki az embert a látható világ fölé emelted. * Dicsőség neked Istenem, akit a teremtmény Istennek hív. * Legszentebb Háromság, Istenünk, dicsőség Neked!

2. konták

Látva bűneim sokaságát, félek ítéletedtől. Bűnös szenvedélyektől beteg lelkem lévén, és sok mindenre nem emlékszem, de, mielőtt elítélsz engem, könyörülj, ó irgalmas Uram. És, mielőtt eléd állok, tisztíts, és gyógyíts meg engem, ó Üdvözítőm. Mert még, a földön lévén, alázatosan kérlek Téged, aki első vagyok a bűnösök között, cselekedeteim szerint ne adj át igazságos ítéletednek, hanem, jóakaró szemekkel tekints rám, és tégy igazzá, és könyörülj, és állíts engem méltatlant jobbodra, választottaiddal, mert neked minden órában hangoztatom: Alleluja.

2. ikosz

 Gyönge értelem a mi értelmünk, és hiú törekvések nyomják, és nincs jó irányítója gondolatainknak, sírok előtted, ó Üdvözítő. Gyűjtsd össze szétszórt gondolataimat, Uram, és éleszd fel megholt lelkemet, bűnbánatot adva nekem, mint Péternek, sóhajtást, mint a vámosnak, és könnyeket, mint a tékozlónak, légy nekem pásztorom, és taníts meg engem, amiket gondolni, amiket szólni, és amiket megtenni kell. Mert egyedül hozzád futottam, és neked hangoztatom:

Uram, ajándékozd nekem bűneim meglátását. * Uram, ajándékozd nekem is szent félelmedet. * Uram, ajándékozd nekem, hogy megtanuljam, mi a szelídség és alázatosság. * Uram, tisztíts meg engem a tisztátalan gondolatok sebeitől. * Uram, küldd el kegyelmedet segítségül, nekem, a bűnösnek. * Uram, világosítsd meg, és szenteld meg értelmemet. * Uram, moss meg engem a szent bűnbánat könnyeivel. * Uram, öltöztess engem a tisztaság és halhatatlanság ruháiba. * Uram, könyörülj rajtam, bűnösön, a te nagy irgalmasságod szerint.

3. konták

Jobb kezed erejével teremtetted a világot, ó Legszentebb Háromság, feloszthatatlan lényeg, össze nem vegyült személyek, dicsőítlek téged, és alázatos hálaadásokat hozok neked, mert nem hagysz el engem a bűnökben élő embert, hanem állandó megtérését várod a tékozlónak, főként pedig egyszülött Fiadat, Urunk Jézus Krisztust küldted a világba embereid üdvözítésére. Megköszönöm neked, hogy a bűnbánókat kegyelmesen elfogadod, és kedves fiadnak nevezed, ezért, buzgósággal hangoztatom Neked: Alleluja.

3. ikosz

Az isteni irgalmasság sokaságát bírván a bűnösök iránt, feltártad előttem abban az időben, hogy Te vagy az Isten, és mindent jóságoddal teremtettél. És én abban az órában felismertem, és most erősen hiszem, hogy te vagy az örök szeretet, aki a világot teremtetted. Örvendezett ezen az én lelkem, és most alázatosan hangoztatom Neked:

Hogy váratlanul, és irgalmasan jöttél hozzám méltatlanhoz, hálát adok Neked. * Hogy vétkeimre nem emlékeztél, hálát adok Neked. * Hogy leküldted nekem bűnösnek Szentlelkedet, hálát adok Neked. * Hogy irgalmasan elfogadtál engem, mint gyermeket a karodon, hálát adok Neked. * Hogy megmutattad nekem szeretetedet, és hogy jó vagy, hálát adok Neked. * Hogy tanítasz engem az üdvösség útjára, hálát adok Neked. * A békéért, és örömért, amiket irgalmasságod szerint nekem adsz, hálát adok Neked. * Dicsőség, és hálaadás neked, Istenem, mindenért.

4. konták

A kételkedés vihara fogja el értelmemet, hogyan lehetséges az, hogy meg akarod mutatni a tiszta szívűeknek arcodat? Istenem, Csodálatos Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, egyetlen feloszthatatlan. Ó, Boldogságos, aki megnyitod teremtményed ajkait, hogy szóljon Teremtőjéhez. Ó, felfoghatatlan Isten, Aki azt ajándékozod a teremtménynek, hogy áldja Teremtőjét. De kérlek Téged, tisztíts meg engem Istenem, tisztítsd meg szívemet, és lelkemet, mert nagyon akarlak szeretni Téged, és örökre Veled lenni. Üdvözíts engem bőséges kegyelmedért mindenféle módon, és, méltass az örök életre, hogy az angyalokkal, és minden szenttel énekeljem Neked, én méltatlan: Alleluja.

4. ikosz

Hallották híveid a szent igehirdetésben csodálatos gondviselésedet, hogy minden jót megtalálsz, és üdvözíteni akarsz mindenkit. Ezen csodálkozva hangoztatom: Szenteltessék meg ó, Isten a te neved a földön. Mindenek a kezed művei, Istenem, én is csak Benned reménykedem, és állandóan szent nevedet hívom. Légy nekem segítségem, és védelmem az üdvösségre. Íme, az én Istenem, és dicsőítem Őt, örök Isten, és magasztalom Őt, mert dicsőséggel megdicsőült:

Dicsőség neked, a szentjeidben csodálatosnak. * Dicsőség neked, mert megalázod az embereket, hogy kiáltsanak Hozzád. * Dicsőség neked, aki kedveled a tiszta szíveket. * Dicsőség neked, aki nagyon szereted az alázatos lelkeket. * Dicsőség neked, egyedül Nagy, és Dicsőséges. * Dicsőség neked egyedül Csendes, és Irgalmas megközelíthetetlen dicsőségedben. * Dicsőség neked egyedül Szent, és Igaz. * Dicsőség neked egyedül Jó, és Tökéletes. Legszentebb Háromság, Istenünk, dicsőség neked.

5. konták

Isten szava teremtette a földet és az egeket, az embert pedig mindennél jobban megszeretve a Teremtő, saját képét és hasonlatosságát adta neki, és Lelke által megszentelte. Most pedig, szüntelenül hívsz bennünket, ó Uram: Jöjjetek hozzám, és én megnyugtatlak titeket. Tudjuk, hogy út, igazság, és örök élet vagy ó, Krisztus. De Tőled állandóan messze földre elhajlok bűnös önakaratban, és lelkem, mint víz nélküli puszta szomjazza, hogy megismerje akaratodat, és ihassa kegyelmedet, és hangoztassa: Alleluja.

5. ikosz

Láttam Uram, hogy bűnös tetteim és gondolataim által elvesztettem lelkem szépségét, és elsőnek teremtett tisztaságát, de, újíts meg engem, Teremtőm, hogy dicsőítselek téged, mert eléd borulok, Uram, és kérlek Téged, hogy kegyes szemekkel tekints rám, életem minden napján, mert egyedül Neked hangoztatom szüntelenül:

Uram, tisztítsd meg bűneimet. Uram, ments meg engem a hiú gondolatoktól. * Uram, oltsd ki testi és lelki szenvedélyeim lángját. Uram, tiszta szívet teremts bennem. * Uram, ne hagyj el engem jóakaratod és segítséged nélkül. * Uram, Szentlelkedet ne vedd el tőlem, méltatlantól. * Uram, maradj velem, irgalmasságoddal, most és mindörökre. * Uram, tégy velem akaratod szerint, amely mindig áldott. * Uram, könyörülj rajtam, bűnösön, a te nagy irgalmasságod szerint.

6. konták

Hithirdetőknek mutatkoztak a szent apostolok, megtestesülésed titkát, ó Üdvözítőnk, feltárták a világnak, de hogyan lehetséges, hogy a Szentháromság Egyike, emberként mutatkozott a földön? Ó, Isten lévén, testileg hogyan ember, és keresztre szögeztetett, és szenvedett? Látom az Urat térdre esve a Getszemáni kertben, és verejtéke, mint a földre esett vércseppek. Látom Istenemet a kereszten, és kezeiből és lábaiból való isteni szent vérével megmosakodtam. Ó, világnak szelíd és alázatos Ura, ezt tetted szolgáid iránti szeretetből, és a mennyei Atya iránti engedelmességből, és ezt mondtad Neki: Bocsáss meg nekik Atyám! Ezért üdvözíted, ó Irgalmas minden emberedet. Engem, bűnöst is üdvözíts, mert minden lehetséges Neked. Szenvedéseid előtt leborulok, Uram, és szent feltámadásodat dicsőítem, és meghatottan énekelem: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott számunkra az igazság világossága szent Egyházadban. Most is látom, ó Isten Fia, templomodban a szent kelyhet, és egész lelkemből és gondolkodásommal hiszem, hogy ez a te legtisztább Tested, és ez a te legtisztább Véred. Bűnös lévén, hogyan látom a Láthatatlant, érintem a Megfoghatatlant, és ajkaim, és bensőm befogadják a mennyek által Befogadhatatlant? Ó, jóságod mélysége, Istenem. Ó, szereteted kimondhatatlansága, Emberszerető, amint teremtményednek adományozod, hogy ízlelje Istene testét, és az Ő legdrágább vérét, hogy átistenüljön, és éljen. De csodálkozom, hogyan lehet ez, ez a titok nagy, és ezt, ebben az órában, az emberben végrehajtani Te egyedül tudod. Én pedig alázatosan leborulok Előtted, és így adok hálát neked:

Mivel a keresztség szentségében gyermekednek nevezel engem, hálát adok Neked. * Mivel drága testedet és véredet számomra betetőzöd, hálát adok Neked. * Mivel bűnös imáinkat nem veted el, hálát adok Neked. * Mivel ezek után láthatatlanul megáldasz bennünket, hálát adok Neked. * Mivel erőd által számomra bűneimre bocsánatot adsz, hálát adok Neked. * Mivel engem, méltatlant testedben és véredben részesítesz, hálát adok Neked. * Mivel szereteted kimondhatatlan, hálát adok Neked. * Mivel a kinyilatkoztatásban világosság vagy a pogányok számára, hálát adok Neked. Dicsőség és hálaadás neked, Istenem, mindenért.

7. konták

Az üdvösségre akarván behalászni minden nemzetet, Szentlelkedet leküldötted apostolaidra, és én alázatosan imádkozom: Mennyei Király, jöjj, és lakozzál bennünk, és minden szennytől tisztíts meg bennünket és tégy szent és igazi templomaiddá, amelyekben szeretsz tartózkodni, és kérlek Téged, ne zárkózz el tőlünk sohasem. Tedd meg szent akaratodat bennem, és általam, méltatlan szolgád által. Hogy megszenteltessék a te neved, Istenem, a földön, amint a mennyekben, és mindnyájan hívjanak Téged: Alleluja.

7. ikosz

Csodálatosak a te tetteid, ó mennyei Isten, és téged illet a dicsőség, téged illet az ének, és téged illet a hódolat, és tisztelet, és ismét a végtelen dicsőség, a nagy dicsőítés, irgalmas, jóságos, csodálatos Istenem. Nekem pedig elesett teremtményednek sírnom kell vétkeim és méltatlanságom miatt, de ne hagyj el engem mennyei szeretet. Ó, jóságos Isten, segíts nekem elesettnek, mert, íme, nincs élet, amely, nélküled van, hanem valóban halál. És kérlek téged: nagy irgalmasságod szerint gyógyíts meg, könyörülj, és üdvözíts engem, bűnöst, ó Istenem. És méltass az örök életre, ahol az örvendezők lakása, és végtelen gyönyörűség, és az arcodat szemlélőknek kimondhatatlan jóság van. Én pedig nagyon reménykedem benned, a szent Istenben, a méltatlan szolga, így dicsérlek:

Dicsőség neked, aki irgalmasságodat helyezed el kezed minden művébe. * Dicsőség neked, aki mindent elborítasz jósággal. * Dicsőség neked, aki az embereknek minden bűnét megbocsátod. * Dicsőség neked, aki annyira megszeretted teremtményedet. * Dicsőség neked, aki ismered a szívek legrejtettebb gondolatait. * Dicsőség neked, mert nem kívánod teremtményeid elveszését, hanem, hogy mindenki éljen. * Dicsőség neked, aki megszeretted ellenségeidet. * Dicsőség neked, aki megparancsoltad, hogy imádkozzunk megbántóinkért. * Legszentebb Háromság, Istenünk, dicsőség neked.

8. konták

Csodálatos a Szentháromság titka, és ésszel meg nem ismerhető, Előtted, három Személyben egy Istenem előtt dicsőségesen hódolok, kérem sok bűnöm bocsánatát. Sírok előtted, látva nagy bukásomat és erőtlenségeimet, és, mivel magam nem tudok meggyógyulni, sem felkelni, de Te, Teremtőm, ezeket nélkülem tudod, és Te egyedül segíthetsz nekem, mert nincs bűn, amely fölülmúlja irgalmasságodat. Íme, Eléd borulok, irgalmas Isten, és lelkem mélyéből könnyekkel kiáltok Hozzád: tisztíts meg engem mennyei Teremtőm, és gyógyíts, és szentelj meg engem, és segíts nekem bűnösnek, hogy egyedül Téged szeresselek egész szívemből, gondolkodásomból, és egész lelkemből, és sohase hajoljak a gonoszságokra. Ó, segíts nekem, Teremtőm, mert Neked hangoztatom: Alleluja.

8. ikosz

Ismered Istenem minden törvénytelenségemet, és nincs bűn, amely elrejtőzne előled, ó szívek vizsgálója, de sóhajtásaimat is hallod, és elfogadod imádságomat. Mit tudnék tenni, ha nem bírnám segítségedet? Milyen javam lenne, ha nem adnád nekem? Hogyan tudnék üdvözülni, ha nem irgalmasságod, és a bánkódó bűnöshöz való leereszkedésed szerint? Szegény, és gyönge vagyok a jótettektől, hanyagságom, és lustaságom miatt, és semmim sincs előtted: Ádám könnyeit nem szereztem meg, és az igazak bűnbánatát nem igyekszem követni. Még tetteimmel, és szavaimmal is mindig megszomorítlak téged, de fogadd el tehát betegeskedő lelkem sóhajtását, és add meg nekem, hogy megismerjem szeretetedet, és mérhetetlen jóságodat, mert egyedül Neked hangoztatom:

Uram, bocsásd meg nekem minden bűnömet, amelyeket nagyon bánok. * Uram, könyörülj rajtam, és főleg irgalmazz nekem mindig. * Uram, taníts meg engem minden jótettre. * Uram, tiszta szívet teremts bennem. * Teremtőm, gyógyíts meg engem nagy szereteted szerint. Uram, add nekem, hogy akaratodat teljesítsem, dicsőségedre. * Uram, add nekem kegyelmedet, hogy lelkem égjen szeretetedtől. * Uram, könyörülj rajtam, bűnösön, a te nagy irgalmasságod szerint.

9. konták

Minden angyali rend dicsőséget hoz neked a mennyben, ó, dicsőséges Isten. Én pedig, szolgád, hálát adok neked a földi úton nekem adott minden jótéteményedért, mert egész napom azokkal telik meg. Méltatlan vagyok Uram szeretetedre, és sok jóságodra, de újra, ó Üdvözítőm, ne fordulj el tőlem, beszennyezettől, és sohase vedd el tőlem gazdag kegyelmeidet. Mert neked, jóságos jótevőmnek hangoztatom: Alleluja.

9. ikosz

Nem tud bölcselkedni értelmem, mert elhomályosodott az élet szenvedélyeitől, az angyali énekkel hívlak téged: Szent, szent, szent vagy Atya, Fiú, és Szentlélek, egy imádásra méltó Istenünk. Én bűnös, teremtményed, a földön utánad vágyódom nagyon, és egyedül téged kereslek, ó, Teremtőm, könnyekkel eléd borulok, és kérlek Téged: Istenem, segíts nekem bűnösnek, hogy ne szeressem ezt a világot, hanem egyedül téged szeresselek meg, Istenemet. Szeresselek meg teljes szívemből, teljes értelmemből, egész lelkemből, egyedül rólad gondolkozzak, és szüntelenül hozzád imádkozzak, és buzgón küzdjek utolsó sóhajtásomig. Te pedig mindig taníts engem a jótettekre, kimondhatatlan emberszereteteddel őrizz meg engem minden bűntől. Te uralkodjál bennem, jóságos Uram, és tégy engem egészen tieddé, és méltass engem, hogy akaratod szerint éljek, hogy hívjalak téged:

Mivel kegyelmesen eljöttél a bűnösöket üdvözíteni, hálát adok neked. * Mivel engem, az eltévedettet szüntelenül kerestél, hálát adok neked. * Mivel nekem, a bánkódónak a bűnöket megbocsátod, hálát adok neked. * Mivel kegyelmeddel engem betakarsz, hálát adok neked. * Mivel szereteteddel állandóan rám tekintesz, hálát adok neked. * Mivel a bűnök által tőled elesettekről sem feledkezel meg, hálát adok neked. * Mivel az örök élet reménységét bírom Benned, hálát adok neked. * Mivel a földi javakat is megadod nekem minden nap, hálát adok neked. * Dicsőség és hálaadás neked, Isten, mindenért.

10. konták

Üdvözíteni akarván teremtményedet, megjelentél a földön, szelíd Világossága mennyei Atyád szent dicsőségének. Értünk szenvedéseket, és keresztet tűrtél el, ezáltal az alvilágban gyötrötteket is kivezetted, és Anyádat számunkra közbenjáróvá nyilvánítottad. Egyházadnak megadod Lelked által, hogy megértse az isteni titkokat. Ezért Te dicsőségünk vagy, segítő, és felvilágosító, ezért örülünk, a mi csodálatos, jóságos, és dicsőséges Istenünkben, és hívjuk: Alleluja.

10. ikosz

Égnek és földnek dicsőséges Királya, földből alkottad az embert, és megadtad neki, hogy felismerjen téged a Szentlélek által. A bűnbánó gonosztevőt a Paradicsomra méltattad, és a bálványimádás sötétségében gyötrődő népeket dicsőítésedre hívtad. Tekints kegyes szemekkel embereidre, és a kis megtérésért ajándékozz nagy kegyelmet, erősíts meg minket jóságodban, hogy el ne vesszünk, hanem, az örök életben örvendezzünk, és állandóan énekeljük Neked:

Dicsőség neked Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan. * Dicsőség neked, aki igen nagyon megszeretted teremtményedet. * Dicsőség neked, aki előre láttad a nem-létezőket, mint létezőket. * Dicsőség neked, aki ezer évet úgy tekintesz, mint egy napot. * Dicsőség neked egyedüli Erősnek és Hatalmasnak. * Dicsőség neked, a Mindentudónak, és Mindenhatónak. * Dicsőség neked a világ jóságos és irgalmas Teremtőjének. * Dicsőség neked az egyedüli Örökké Uralkodónak. * Legszentebb Háromság, Istenünk, dicsőség neked.

11. konták

Meghatottsággal teljes éneket hozok neked, irgalmas Uram, ismerem irgalmasságodat három Személyben egy Isten, és emlékedtől lángol lelkem, és lelkem vonzódik, hogy megszeressen téged. Én is akarom azt, nagyon akarlak szeretni téged, de ahogyan akarom, ahogyan illik, úgy, egyáltalán nem szeretlek. A hiú gondolatok sokasága kerül be értelmembe, és szüntelenül elesek tőled. Tisztítsd meg, ó Teremtőm, értelmemet és szívemet, és lelkemet szenteld meg, ó szent Isten. Hogy egyedül téged szeresselek meg, mert bűnbánatban neked hangoztatom: Alleluja.

11. ikosz

Mennyei fény lévén, eljöttél a tudatlanság sötétségében levőkhöz, jóságos Uram, irgalmas Teremtőm. Ezért imádkozom Hozzád: Világosíts meg engem is világosságoddal, hogy ne éljek az emberek előtt, hanem egyedül Te előtted. És, hogy ne gondoljam én, átkozott, hogy szentnek mutatkozzam az emberek előtt, hanem állandóan sírjak magamon, jóságos, szíveket Vizsgáló, az igaz bűnbánat könnyeivel. Add nekem Istenem, a bűnösnek, hogy lássam bűneimet, és méltatlanságomat, adj nekem szívbeli töredelmet, és könnyeket, hogy ez által megmosdjon lelkem a szennytől, és tiszta ruhában találtassék előtted, mennyei Vőlegény, mert egyedül Neked hangoztatom:

Uram, bocsásd meg nekem minden bűnömet. * Uram, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz. * Uram, sohase fordulj el tőlem, bűnöstől, hanem állandóan tartózkodjál bennem. * Uram, a gőgtől, a képmutatástól, és minden szennytől tisztíts meg engem. * Uram, küldd le kegyelmedet segítségül nekem, bűnösnek. * Uram, taníts meg engem, akaratodat cselekedni. * Uram, te Szent, látogass meg, és gyógyítsd meg erőtlenségeimet. * Uram, add nekem bűnösnek az alázatosság és szent szeretet lelkét. * Uram, könyörülj rajtam, bűnösön, a te nagy irgalmasságod szerint.

12. konták

Adj nekem kegyelmet, és jóakaratodat életem útján, mennyei Istenem, irgalmas Teremtő, és a világ Üdvözítője, hogy felgyulladjon lusta és átkozott lelkemben szereteted tüze, hogy neked, egyedül, ó életadó Jóság, sóhajtozásom, reménységem, szent, mennyei Szeretet, kegyelmes Jótevőm, szolgáljak, és állandóan téged nézzelek, és veled legyek, és mindenben megtegyem akaratodat. És sohase fordítsd el tőlem szent irgalmasságodat, hogy általuk megerősödve, eljussak le nem alkonyodó dicsőségedbe, és ott mindörökre énekeljem: Alleluja.

12. ikosz

Állandóan énekelem csodáidnak és irgalmasságodnak kifürkészhetetlen mélységét, Uram. Te vagy az én Istenem, Te az én örvendezésem, Te vagy erősségem, és üdvösségem, bár bűneimmel felfeszítettelek téged, te irgalmazol nekünk, és kegyelmedet ajándékozod, bár elfordulunk tőled és eladunk téged, de te nem hagysz el bennünket, szereteted állandóan világot teremt, jóságod fenntart mindeneket Lelked által mozdul a látható, és láthatatlan, add nekem, hogy állandóan énekeljem Neked:

Mivel az elenyésző testből az örök boldogságba viszel át engem, hálát adok neked. * Mivel az igazság világosságát megmutattad nekem, hálát adok neked. * Mivel a szeretet édessége vagy, hálát adok neked. * Mivel jóságoddal táplálod a mennyeieket, és földieket, hálát adok neked. Mivel mindent a teremtés javára rendelsz, hálát adok neked. * Mivel az embereket az üdvösségre ragadod meg, hálát adok neked. * Mivel engem a világosságban akarod, hogy legyek, hálát adok neked. * Mivel el akarsz rejtőzködni tőlem, hogy felismerjem az ember tehetetlenségét, hálát adok neked. Dicsőség és hálaadás Neked, Istenem mindenért.

13. konták

Ó, legszentebb Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek. Fogadd méltatlan imáimat, és csekély dicsőítésemet, amelyet hoztam neked, és légy irgalmas szolgáidhoz, küldd le nekünk szent mennyei áldásodat, és segítségedet minden jó dologban, és támassz fel bennünket dicséretedre, tégy velünk, ahogy óhajtod, és ahogy akarod, és ahogy tudod, hogy eljussunk országodba, és ott, minden szent angyaloddal örökre énekeljük Neked: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.