Akathiszt az Isteni Titok bemutatása előtt

/Fordította: Lakatos László atya/

Ezzel az akathisztosszal a Szent Áldozatot bemutató pap készül fel lelkileg arra, hogy méltóan végezze az istentiszteletet

Tropár. 6. hang

Urunk, ki a te Szentlelkedet * a harmadik órában apostolaidra leküldötted, * tőlünk se vond meg őt, ó Jóságos, * hanem újíts meg minket, * kik hozzád esedezünk!

1. konták

Választott Hadvezérem és Uram, szívem Istene és osztályrészem, Istenem mindörökre, mint, aki az ellenség örök munkájától megmenekültem, méltass engem, a te szolgálatodra fölszenteltet, hogy dicséretet hozzak neked; de mint akinek megfoghatatlan ereje van, ments meg engem minden erőtlenségtől, hogy segítségül hívjalak téged:

Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

1. ikosz

Aki angyalaidat szellemekké alkottad, megparancsoltad prófétádnak, hogy a testi embert angyalnak nevezze, mondván: A pap ajkai a tudományt őrzik, és törvények származnak ajkairól, mivel a mindenható Úrnak angyala ő. Mivel kegyelmed folytán ezen angyali rendnek engem is részesévé tettél, tégy engem értelmessé, hogy megőrizzem törvényedet, és nyisd meg ajkaimat, hogy neked ilyeneket énekeljek:

Jézus, megszentelőm, aki az embert angyallá formáltad! * Jézus, átalakítóm, aki megparancsoltad nekem, hogy lélek szerint járjak! * Jézus, jótevőm, aki nekem a Szentlélek eljegyzését adtad! * Jézus, lakótársam, aki velem élsz testemben!

Jézus, Isten Igéje, add belém a kibékülés igéjét! * Jézus, dajkám, tégy takarót szívembe minden gonosz ellen! * Jézus, reménységem, add meg nekem, hogy födetlen arccal szemlélhesselek téged! * Irgalmas Jézus, adj nekem kegyelmet és a közös szolgálatot!

Jézus, bizalmam, a te kegyelmedet ne oltsd belém hiába! * Jézus, megtisztulásom, őrizd meg szolgálatomat szeplőtelenül! * Jézus jóságom, alkalmas időben hallgass meg engem!

Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

2. konták

Látott téged az egész világ, a nagy Főpapot, mint fiatal madarat, aki a jóság szárnyaival mindenkit betakarsz, látta legtisztább kezeid felemelését, mint legtisztább áldozatot az Atya Istennek, amelyet én is, méltatlan szolgád, a te segítségeddel az emberek tudatlanságáért be akarok mutatni, mondván: Alleluja!

2. ikosz

Megismerték főpapi hatalmadat az apostolok, akikért azt mondtad az Atyának: „Értük szentelem fel magamat, hogy ők is fölszenteltek legyenek az igazságban, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük maradjon, és én bennük". Meglátták mérhetetlen szeretetedet, hogy az Atyához menvén nem hagytad el őket, hanem megtanítottad őket, hogy a Legtisztább Titokban téged igaz Istennek és embernek valljanak:

Jézus, a jövendő javak főpapja! * Jézus, az Újszövetség közbenjárója! * Jézus, legtiszteletreméltóbb főpap! * Jézus, a jóság első oktatója!

Jézus, add nekem, hogy jóságban építsem házadat! * Jézus, minden szenny eltörlője! * Jézus, nyilváníts engem a szennytől szabadnak! * Jézus, válassz el engem, a gonoszságot cselekvőktől!

Jézus, tisztítsd meg lelkiismeretemet a förtelmes cselekedetektől! * Jézus, homály nélküli megszentelőm, ne vess el engem megszentelő kezeidből!

Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

3. konták

Amint isteni erőddel az első ember arcába lehelted az élet leheletét, és az ember élőlénnyé lett, úgy lehelted apostolaidba is, mondván: „Vegyétek a Szentlelket!" Most is érintsd meg ajkaimat, és általam kimondott szavaiddal leheld a kenyérre és borra az örök élet leheletét, hogy minden benső részemmel felfogjam életadó ételedet és italodat, mondván: Alleluja!

3. ikosz

Trónusod lévén az ég, és lábaid zsámolya a föld, annyira megalázkodtál, hogy, bár Isten Fia vagy, hozzászoktál, hogy szolgád szavának engedelmeskedj. Úr létedre engedelmeskedsz, és a kenyér és bor színe alatt kegyeskedsz láthatatlanul elhelyezkedni. Hozzám, bűnöshöz, mint Zakeushoz, bejössz, hogy befogadjalak téged, örömmel mondván ezt:

Jézus, aki a lángoló kerubokat oltárrá teszed! * Jézus, egyházadnak arany Feje! * Jézus, aki koronát adsz főpapjaid fejére! * Jézus, minden hárfánál és hegedűnél kedvesebb!

Jézus, a papok minden énekénél kedvesebben fogadott! * Jézus, aki a pásztorok botját megerősíted! * Jézus, főpapok legdrágább ruházata! * Jézus, szent szolgálatokat tevők erős oltalmazója!

Jézus, Ige, szolgáidnak dicsősége! * Jézus, vezeklőknek vezére! Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

4. konták

Bűneim fékezhetetlen viharát lecsillapítottad, Jézus, amikor magadat az Atyaistennek élő áldozatul adva, nagy sóhajtásokkal és könnyekkel ajánlottál fel imádságot annak, akinek hatalma van a haláltól engem megmenteni, és meg hallgatást nyertél engedelmességedért. Hallgass meg engem is, aki neked szolgálni merészelek, hogy vérontás nélküli áldozatot hozva, eléd öntsem imádságomat, mondván: Alleluja!

4. ikosz

Hallottalak, amikor Mózesnek ezt mondtad: „Mindaz, akinek hibája van, ne jöjjön, hogy áldozatot ajánljon fel Istennek, és ne közeledjen az oltárhoz, mert hibája van!" Te egyedül nem lettél részes hibában, neked, a bűntelennek az én minden hibámért és számtalan vétkemért sok sebet adtak, Te egyedül vagy szent, Urunk Istenünk, aki magad megszenteled mindezen ajándékokat, fogadd el tőlem ezeket:

Jézus, aki nekem királyi papságot ajándékoztál! * Jézus, minden értéket felülmúló adomány! * Jézus, aki uralkodsz rajtunk, szolgáidon! * Jézus, aki mint kereskedő, vételárat adsz!

Jézus, aki feltaláltad lelkemet, mint drágagyöngyöt! * Jézus, aki önmagadat, mint gyertyát, a kereszten meggyújtottad! * Jézus, aki engem véreddel váltottál meg! * Jézus, aki engem, mint elveszett drachmát kerestél!

Jézus, aki visszatértél engem vigasztalva! * Jézus, aki engem barátaidnál magasabbra állítottál! * Jézus, aki engem minden vagyontól kiválasztottál! * Jézus, aki kincsedet nekem adtad!

Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

5. konták

Isten szolgája, Mózes, aki egykor a népet tanította, ezt mondta: „Szemtől-szembe beszélt az Úr a hegyen hozzátok a tűz közepéből, én pedig abban az időben az Úr és közöttetek álltam, hogy hirdessem nektek az Úr szavát". Most, Uram, tűz lévén, ne égess el engem, szolgádat, aki közötted és néped között állok, hanem tűrd el, hogy mindnyájan velem mondják: Alleluja!

5. ikosz

Látván téged, Istenem, az Atyaisten jobbján, mindig a dicsőség trónján, az utóbbi időkben pedig a mindenkor-szűz Máriának, a te Anyádnak karjain ülve, most pedig kezeimbe szállva, milyen szemekkel nézzék rád, a bűn kedvelője lévén? Milyen kezekkel érintselek téged? Mit mondok, feleletet adni nem tudó szolgád? Mindazonáltal ezeket merészelem neked mondani:

Jézus, Bárány és Pásztorom! * Jézus, aki lelkedet adtad értem! * Jézus, a világba jött Világosság! * Jézus, aki bűneim ködét elűzöd!

Jézus, legvégső megalázkodás formája! * Jézus, aki Júdás lábaihoz ereszkedtél le! * Jézus, aki kezeimet a tieddel megszenteled! * Jézus, aki jobb kezemet felszenteled!

Jézus, aki tenyereimet megerősíted! * Jézus, aki engem tapintásoddal okossá teszel! * Jézus, aki rám-pillantásoddal engem szolgálatra hívsz! * Jézus, aki általam megáldod népedet!

Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

6. konták

A te hirdetőd, Teológus Szent János, látott huszonnégy vént, akik leborultak a Bárány előtt, és új éneket énekeltek, mert megölettél, és megváltottál minket véreddel, és Istenünk számára minket királyokká és papokká tettél. Ezért mi is leborulunk előtted, és kérjük, adj a mi szánkba új éneket a mi Istenünknek, hogy mondjuk neked: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogott értelmemben prófétádnak szava: „Áldozzátok Istennek a dicséret áldozatát!" akarattal áldozok neked, és megvallom nevedet. Bár imádságom erőtlen és mozgásom undorító, de tudom, hogy a dicséretnek ez az áldozata dicsőít téged, és ez az út az, amelyen megmutatod üdvözítésedet annak, aki mondja:

Jézus, az igazság igazi áldozata! * Jézus, emlékezzél meg minden áldozatomról! * Jézus, ezzel az áldozattal tégy igazzá engem! * Jézus, jó illatú áldozat az Atyaistennek!

Jézus, az én jobb kezemben örökkévalóságom! * Jézus, balkezemben gazdagság és dicsőség! * Jézus, ezért az áldozatért ne marasztalj el engem! * Jézus, értem feláldozott áldozatom!

Jézus, engem megtisztító áldozatom! * Jézus, szolgálatomat elfogadó, engem megelevenítő leölt Bárány! * Jézus, a bűnösökért való tökéletes áldozat!

Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

7. konták

Kezeinkből tiszta és szeplőtelen áldozatot akarván elfogadni, megparancsoltad parancsaidat: Szentek legyetek, mivel én is szent vagyok, Uratok, Istenetek! De ki tiszta a szennytől, még ha egy napig tart is az élete a földön? Te magad, aki adományaidat feláldozod és feláldoztatol, tisztíts meg tisztátalanságaimtól, hogy mondjuk neked: Alleluja!

7. ikosz

Csodálatos bennem a te irgalmasságod, hiszen ugyan megverted Ozát, aki kinyújtotta kezét, hogy megtartsa a frigyszekrényt, engem pedig, aki előtted, Istenem előtt sokat vétkeztem, nem öltél meg, hanem még magad terjeszted ki és tartod jobb kezemet, hogy téged, Istenemet fogadjalak, hogy meghatottan kiáltsam neked:

Jézus, perzselő Ige, ne égess meg engem! * Jézus, távoztasd el tőlem csüggedésem telét! * Jézus, gyógyítsd meg méltatlanságomat fönségeddel! * Jézus, takard be megátalkodottságomat irgalmasságaiddal!

Jézus, oltalmazz meg engem a bajoktól jóságoddal! * Jézus, takard be meztelenségemet gazdagságoddal! * Jézus, világosságom, világosítsd meg szívemet! * Jézus, orvosold lelki vakságomat!

Jézus, takard be mezítelenségemet önmagáddal! * Jézus, tanítsd meg kezeimet a te fogásodra! * Jézus, fegyverezd fel ujjaimat ellenségeim ellen! * Jézus, aki cselekvővé tetted bennem szolgádban, kezedet!

Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

8. konták

Különös és nagy az a látomás, miként öntötte Mária a drága kenetet fejedre. Te pedig vízzel mosod meg tanítványaid lábát. Ő istenséged iránti tiszteletet tanúsított, te pedig, hogy az alázatosságot megtanítsd, a tanítványok lábaihoz hajoltál le. Erősíts meg engem, szolgádat, Jézus Krisztus, hogy előtted, mint Isten előtt boruljak le, és alázatosan mondjam: Alleluja!

8. ikosz

Vizet öntöttél tanítványaid lábainak megmosására, de a földön vért ontottál ki bűneink lemosására. A vacsorától felkelve letetted ruháidat, hogy engem, szolgádat, a halhatatlanság ruhájába öltöztess. Felövezted magadat kendővel, hogy az igazság fegyverével övezz fel engem, aki mondom:

Jézus, a vidámság ruhájába öltöztess engem! * Jézus, az igazság ruháját add nekem! * Jézus, vetkőztess ki engem, a régi embert! * Jézus, új kegyelemmel örvendeztess meg engem!

Jézus, övezz fel engem az igazság erejével! * Jézus, a királyság fényes ruhájába öltöztess engem! * Jézus, ments meg engem a szégyenteljes ruhától! * Jézus, ékesíts fel engem, aki mindenkinél ékesebb vagy!

Jézus, mosd meg lábaidat könnyemmel! * Jézus, tisztítsd meg fejemet az önhittségtől! * Jézus, Istennek legkedvesebben fogadott megbízatása! * Jézus, helyezd elém könnyeimet!

Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

9. konták

Az egész természet megrendül, hogy miként nem az angyali rendet, sem szolgáidat, az égető tüzet, hanem a testi embert, mint hervadó virágot választottad ki erre a félelmetes szolgálatra, mert pára a mi életünk. Te pedig, véghetetlen kegyelmed folytán a rövid szolgálat után el nem múló ígéretet adtál szent szolgálatod végzőidnek, akik mondják: Alleluja!

9. ikosz

A bölcselkedő nyelv nem képes neked méltó hálaadást ajánlani, hogy az embert miért nem tetted kisebbé ebben a szolgálatban, hanem magasabbá tetted az angyaloknál, hogy szüntelenül dicsőítse velünk ezt a te jótéteményedet, ilyeneket mondva:

Jézus, halál legyőzője, éltess engem! * Jézus, az alvilág megsemmisítője, ments meg engem az alvilágtól! * Jézus, a bűn elpusztítója, őrizz meg engem bűntelenül! * Jézus, minden ellenségeskedés megsemmisítője!

Jézus, aki magadnak, mint oltárt, kezeimet erősítetted meg! * Jézus, aki nekem a kerub formáját adtad! * Jézus, az angyalok neked győzelmi éneket énekelnek! * Jézus, neked új éneket énekelnek az arkangyalok!

Jézus, az összes Kezdetek nem szűnnek meg dicsőíteni téged! * Jézus, téged az összes Hatalmasságok egyedüli hatalomnak magasztalnak! * Jézus, az összes Uralmak téged Istenüknek vallanak! * Jézus, a mennyei seregek remegnek előtted!

Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

10. konták

Üdvözíteni akarván népedet, kiválasztottad az embert, mintegy szeráffá tévén őt, hogy mint a törvénytelenséget megsemmisítő égető tüzet adjad legszentebb Testedet és legtisztább Véredet, az örök életet éhezőknek és szomjazóknak, hogy híven mondják: Alleluja!

10. ikosz

Jézus Krisztus, örök Király, az embert ember által akarván megjavítani, felszentelt szolgáid szájába adtad igéidet, és minden nyelv és minden királyság fölé állítottad őket, hogy az elesetteket felemeljék, a bűnösöket megtisztítsák, az erőtleneket megerősítsék, hogy nagy hangon mondják neked, aki erre erőt adtál:

Jézus, minden jónak alapja! * Jézus, ültess jótetteket szívünkbe! * Jézus, a tiszteletlenség lerombolója! * Jézus, teremts bennünk töredelmes szívet!

Jézus, aki kereszteddel leromboltad a halált, rombold le minden törvénytelenségünket! * Jézus, tépd ki a bennem fészkelő szenvedélyeket! * Jézus, légy mellettem, hogy meg ne rendüljek! * Jézus, erősíts meg, hogy mindenkit hozzád vonzzák!

Jézus, add meg nekem, hogy jó feleletet adjak mindenkiről! * Jézus, senkit meg nem szégyenítő egyetlen Jóság! * Jézus, nyilváníts mindnyájunkat magadhoz méltónak!

Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

11. konták

Add, hogy most meghatott éneket hozzak neked, hogy miként Dávid előtted szép rendben hárfát pengetett, kiáltással és trombitaszóval, úgy nekem is, aki neked, a tieidet akarom felajánlani, tedd rendbe szívem hangszerét, magasztald fel siránkozó hangomat, hogy teljes lelkemmel és testemmel mondjam: Alleluja!

11. ikosz

Igaz világosságnak és Istennek látván téged az előhírnök, János, bár tanúságot nyert is tőled, hogy nála nagyobb nem támadt, általad angyalnak és világosságnak neveztetvén, meglátván téged, amint hozzá közeledsz, remegve kiáltotta: Nem merem érinteni fejedet, te szentelj meg engem! Én pedig mit teszek? Mit mondok neked, hozzám közeledő Istenemnek, por lévén és hamu? De erre a nagy szolgálatra isteni kegyelmed által kiválasztva, merészelem neked ezeket énekelni:

Jóságos Jézus, gyújts fényt nekem, elhomályosultnak! * Jézus, vigasztalj meg engem most, vigasztalásod napján! * Jézus, indítsd meg engem, hogy hirdessem hosszútűrésedet! * Jézus, rendezz el engem, hogy magasztaljam irgalmadat!

Jézus, taníts meg engem, hogy leboruljak irgalmasságod előtt! * Jézus, add meg nekem, hogy dicsérjem kegyelmedet! * Jézus, szentelj meg engem egészen, mint élő templomot neked, az Istennek! '* Jézus, őrizz meg engem, a te házadat, a romlástól!

Jézus, minden csontomat mozdítsd a te dicséretedre! * Jézus, a szüntelen hálaadást helyezd be lelkembe! * Jézus, nyilváníts engem igazi imádódnak!

Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

12. konták

Uram, küldd le nekem kegyelmedet a mennyből, áldj meg engem, amint az Istent fogadó Simeon karjait megáldottad, áldd meg népedet a te nevedért, méltass, hogy jó kezdetet tegyünk, és elvégezzük ezt a félelmetes szolgálatot; és fogadd el tőlem ezt az áldozatot minden élőért és halottért, akik kegyelmedet kérik, mondván: Alleluja!

12. ikosz

Énekelvén a te kifejezhetetlen szeretetedet, mindnyájan, akik oltárodat körülálljuk, leborulunk ezen Titokhoz való eljöveteled előtt, a megtestesülés és szenvedés előtt. Hisszük, hogy a magasságból eljöttél a földre, hogy minket a mennyekbe vigyél. Reméljük, hogy nem szégyenítesz meg minket, akik neked szolgálunk, és híven mondjuk:

Jézus, az értelem megadója! * Jézus, add meg nekem, hogy megértsem szeretetedet! * Jézus, vedd el tőlem minden rossz szándékomat! * Jézus, aki hozzám jöttél, tedd, hogy magam akarjam a jót!

Jézus, add nekem irgalmasságod emlékezetét! * Jézus, űzd el tőlem a gonosz szokás emlékezetét! * Jézus, vonzzad feléd látásomat! * Jézus, fordítsd feléd hallásodat!

Jézus, emeld feléd szaglásomat! * Jézus, rendezd feléd tapintásomat! * Jézus, édesítsd meg általad ízlelésemet! * Jézus, kényszerítsd minden érzékemet, hogy neked szolgáljon!

Jézus, erősségem, oltalmazz meg engem!

13. konták

Élő Uram, éltess engem, hogy előtted kedvesen éljek, te rendezd el nekem, hogy jót is akarjak, és elvégezzem most a te szent dolgaidat! Öld meg a bennem élő bűnt, élj bennem, halhatatlan Uram, hogy engem, hűséges szolgádat, sem élet, sem halál el ne válasszon tőled, magad légy számomra igazságos visszafizetés, hogy mindörökre mondjam: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.