Akathiszt az Istenszülő fogantatásáról

/Fordította: Lakatos László atya/

A fölséges Isten szent Fia anyjának testét szeplőtelennek, bűntelennek teremtette. Ezáltal a keruboknál és szeráfoknál is dicsőségesebbé tette.

Ünnepe: december 8./9.

Tropár 4. hang

Ma a gyermektelenség bilincsei föloldattak, * mert Joakimot és Annát * Isten minden remény fölött meghallgatta, * midőn világosan megígérte nekik az isteni Szűz születését, * kitől emberré létében ő maga született, * s aki angyalainak megparancsolta, hogy neki ezt zengjék: * Üdvözlégy Malaszttalteljes, * az Úr van teveled!

1. konták

A minden nemzedék közül kiválasztott és öröktől fogva Isten anyjául rendeltetett, bűn nélkül levőnek és fogantatásában az alvilágot legyőzőnek, neked Istenszülő, a te méltatlan szolgád, ünnepi énekeket énekelek, hogy szabadíts meg engem minden rossztól, aki neked éneklem:

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

1. ikosz

Gábriel angyal leküldetett az égből, hogy hirdessen téged, az áldott gyümölcsöt, Annának, ó Szűz, mert Isten, előre látva a te lelki jóságodat, az ősszülői átoktól sértetlenül őrzött meg, megelőzve benned a kegyelem által a bűnt, aki Éva ősanya engedetlenségébe nem egyeztél bele, hogy te testben és lélekben a szentek szentje légy, és mindenki így énekeljen:

Üdvözlégy, Isten bölcsességének kezdete! * Üdvözlégy, igaz szülők áldott gyümölcse! * Üdvözlégy, akit nemzedékünk várt! * Üdvözlégy, átok megsemmisítője!

Üdvözlégy, a halál sanyargatása! * Üdvözlégy, aki által Ádám visszahívatott! * Üdvözlégy, aki által Éva megszabadult!

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

2. konták

Az egykor sértetlen maradt csipkebokorból fogantatásod rendjét ismerjük meg. Bár az általános bűn tüzének alávetett Joakim ágyékából és Éva méhéből vezetett ki téged a Teremtő, mindazonáltal nem érintett meg téged, sem nem sértett meg a szülői tűz; ezért a veled, nagy dolgot cselekvő Istennek énekeljük: Alleluja!

2. ikosz

Minden értelem zavarban van, hogy kinyilvánítsa, hogyan lett volna lehetséges, hogy Isten megtestesülésének kifürkészhetetlen titkánál szolgálj, és a téged anyául kiválasztó hatalmas Ige anyjává légy, aki minden asszonynál tisztesebb, ha a bűnnek is alá lettél volna vetve. Azért tehát, tudva, hogy igazán Istenszülő vagy, teljesen bűntelennek vallak, és mondom:

Üdvözlégy, az Istenige anyjául kiválasztott! * Üdvözlégy, minden asszonynál tiszteltebb! * Üdvözlégy, az általános tűztől sértetlen csipkebokor! * Üdvözlégy, aki Isten megtestesülésénél szolgáltál!

Üdvözlégy, aki által életre keltünk! * Üdvözlégy, aki által visszafizetést nyert az ősszülők adóssága! * Üdvözlégy, aki által megnyílt az Édenkert! * Üdvözlégy, aki által áldást kaptunk!

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

3. konták

A magasságbelinek ereje öntözte meg Gedeon gyapját, amikor az egész föld száraz maradt, hogy ebben, Mária, a te fogantatásod titkát vegyük észre. Mert ahol az Ádám ágyékából származók mindnyájan bűnökben fogantattak, Isten kegyelmét nélkülözőknek és mezíteleneknek találtatnak, ott, te Leányzó, felülről jövő erővel vagy felruházva, kegyelemmel teljes vagy Ezért a veled irgalmasságot gyakorló Istennek énekeljük: Alleluja!

3. ikosz

Felragyogtál a lélek és test azon tisztasága által, Szűz, amelynél nagyobbat Isten után elgondolni sem lehet, mert bármiféle dolog annál ragyogóbb és ékesebb, minél közelebb jut a világossághoz. Te, minden teremtménynél, minden szentnél, az első kegyelemben teremtett minden égi léleknél tisztább, a legközelebb jutottál a fényhez, a tőled testet kölcsönzött Istenige fölséges fényéhez és végtelen tisztaságához. Tehát lelked tisztasága akkora, hogy felülhaladja a nagyon bűntelen angyalok szentségét, és megvan a fogantatás előtt, és szeplőtelen fogantatásodban méltó vagy ilyen dicséretekre:

Üdvözlégy, a megközelíthetetlen Fény lakhelye! * Üdvözlégy, aki a szentségben mindenkit felülmúlsz! * Üdvözlégy, aki felülről jövő erővel vagy felruházva! * Üdvözlégy, hiba nélküli tükör!

Üdvözlégy, az Ige tüzes szekere! * Üdvözlégy, a fogantatásban kegyelemmel megöntözött gyapjú! * Üdvözlégy, fel nem zavart forrás! * Üdvözlégy, aki által mi, a kiszáradtak, és szomjazók megenyhülünk!

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

4. konták

A vihar és a nagy vízözön minden gyümölcsöt és minden embert eltörölt a földről. Noé bárkája azonban az emberi nem zsengéjét hordozva a vizek közepén ringott, Isten az elmerüléstől teljesen megőrizte, hogy szeplőtelen fogantatásod előképét mutassa. Mert Ádám ősatya minden utóda, aki megnyitja a méhet, nem kerülte el az általános bűn vízözönét, hogy el ne nyelték volna a törvénytelenség vizei, és nem érintették volna az emberi lelkek hajlékát. De téged, a Krisztust hordozó szent bárkát, sértetlenül és kár nélkül megőrzött Anna méhében Isten, amilyen módon csak tudott. Neki hálát adva éneklem az éneket: Alleluja!

4. ikosz

Hallva, hogy te, férfi nélkül való anya, Fiad szülésénél szétzúztad a gyermekszülés Évától örökölt bajait, amelyek a merész ízlelés büntetései, nem vétkezem, ha azt gondolom, hogy téged a Szentlélek kegyelme fogantatásodban megőrzött a bűntől, mivel a büntetés követi a bűnt, és a bűn megelőzi a büntetést. Téged tehát, aki Évában nem vétkeztél, szeplőtelen fogantatásodban énekekkel tisztellek:

Üdvözlégy, eleven és Istentől megőrzött bárka! * Üdvözlégy, bűnös enyészettől megőrzött szekrény! * Üdvözlégy, aki Évát megmentetted bajaitól! * Üdvözlégy, aki az ősanya engedetlenségébe nem egyeztél bele!

Üdvözlégy, aki által megszűnt az általános vízözön! * Üdvözlégy, aki által viharmentes kikötőnk van! * Üdvözlégy, szivárvány, aki által senki vízözönétől nem félünk! * Üdvözlégy, aki által Ádám fiainak maradéka megmenekült!

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

5. konták

Miután az Istenhez hűséges csillag reggel felragyogott, nem tudott győzni egykor a Jákobbal harcoló férfi, hanem kérte, hogy engedje el, előábrázolva a te csodás fogantatásodat, Szűz. Mert csupán felragyogtál, Jákobtól való csillag, és fogantatásod hajnalában meggyengült a mi emberi nemünkkel harcoló ősi kígyó. Miután pedig asszonyi lábak összetiporták az ő fejét, összezavarodott, de nem kerülte ki sarkaidat, miután te Istent érintetted, akinek éneklem az éneket: Alleluja!

5. ikosz

Látva Isten, hogy elközelgett az emberi nem megváltásának ideje, téged az első szépséggel felékesített Évaként mutatott be. Mert illett, hogy amint az igen bűntelen Krisztusban a férfiúi nem tiszteletet nyert, úgy benned az asszonyi nem nyerjen dicsőséget, akiben egy bűn sem tett kárt. Az sem illett, hogy Éva ősanya lelkét nevezzék teremtésében legtiszteltebbnek, nem pedig a tiedet, fogantatásodban, Istenszülő, amelyet Isten vitt végbe a bukásból való felemelésünkre és az átok szétrombolására. Általad tehát felemelkedve, hálából ezt az éneket hozom neked:

Üdvözlégy, aki a fogantatás hajnalán a kegyelemtől csillagként ragyogsz! * Üdvözlégy, aki az alvilági harcost legyőzted! * Üdvözlégy, aki a női természetet megújítottad! * Üdvözlégy, aki az ősszülők elesését helyrehoztad!

Üdvözlégy, aki az ősi kígyót megakadályoztad! * Üdvözlégy, akinek bőséges kegyelem adatott! * Üdvözlégy, akinek fogantatását szentül isteninek nevezik! * Üdvözlégy, aki által a bukásból mindnyájan felkeltünk!

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

6. konták

Az egész világ hirdeti Judit bátorságát és tisztaságát, aki Istentől megoltalmazva nem csak az asszír hadseregtől jött ki sértetlenül, hanem a győzelem jeléül a fő ellenség fejét is kihozta, ami azért történt, Szűz, hogy tiszta fogantatásodról meggyőződjünk. Mert téged, Joakim ágyékából származottat, a bűntől sértetlenül megőrzött, és a szellemi Holofernesz, az ördög ellen megerősített téged Isten, akié minden hatalom. Mintegy fejét levágva megszabadítottad nemünket az ellenség munkájától, és megtanítottál, hogy éneket énekeljünk: Alleluja!

6. ikosz

Miután felragyogtál Annától, elgyengül a nyelv, hogy méltóan dicsérjen téged, az asszonyok között egyedüli tisztát és áldottat. Mert rólad mondta Salamon: „Bár sok lány gyűjtött gazdagságot, és sokan cselekedtek bátor dolgokat, mindazonáltal te", szerencsés lévén, „felülhaladtál mindenkit". Mert senki nem tudta létének első pillanatában legyőzni az alvilágot, rajtad, erős asszonyon kívül, akit maga a Teremtő talált, részt adva neked a zsákmányban, Ádám minden leányánál bővebb gazdagságot, hogy megkapd a fogantatásban Éva első kegyelmét is, az erős asszonyok bátorságát és a gyümölcshozó szüzességet, elhúnytod után pedig testileg és lelkileg a romolhatatlan életet, hasonlíthatatlan szentségedért, amelyekért téged boldognak mondva éneklem:

Üdvözlégy, aki Joakim ágyékából bűn nélkül fogantattál! * Üdvözlégy, aki a pokolbeli Holoferneszt Anna méhében lefejezted! * Üdvözlégy, akit virágként a bűn tövisei el nem fojtottak! * Üdvözlégy, aki ifjú lábakon erős asszony vagy!

Üdvözlégy, aki szépségben minden lányt felülmúltál! * Üdvözlégy, akivel Isten csodás dolgokat cselekedett! * Üdvözlégy, aki világítóként a kegyelemtől állandóan ragyogsz! * Üdvözlégy, aki által az első tisztességre rendeltettünk!

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

7. konták

Meg akarta Isten mutatni lelked és tested rejtett szentségét, s olykor ajtónak nevezte azt, a próféta által mondva: Ezek az ajtók zárva lesznek és nem nyílnak meg, és senki nem mehet át rajtuk, hanem csak Izrael Ura Istene megy át azokon! Mert úgy illett, hogy amint testedben a szüzesség kulcsát születésében nem sértette meg Isten, főként fogantatásodban lelked ajtaját zárva őrizze meg, hogy az ősszülői bűn ne menjen át rajta, mivel ő, Ádám bűnét hordozva, maga fog átmenni rajta, és a kegyelme lelkedben fog lakozni, akinek énekelem az éneket: Alleluja!

7. ikosz

Új és halandó által be nem beszennyezett sírt akart testének a háromnapos nyugalomban a te Fiad és a mi Istenünk. Így semmiképpen sem engedte volna meg, hogy az ősi Ádám halálhozó romlása ártson neked, akiben mint legújabb és minden kegyelemmel felékesített teremben kilenc hónapig élt elrejtve. Amint a sírból a pecséteket fel nem törve jött ki, úgy a te méhedből testet hordozva jelent meg, hogy fogantatásodban mindnyájan örvendezve, és neked örvendve szívvel és ajkakkal énekeljük:

Üdvözlégy, a bűn számára átjárhatatlan ajtó! * Üdvözlégy, az Ige bezárt terme! * Üdvözlégy, mindig Istennek szentelt asztal! * Üdvözlégy, az élet fájával beültetett Paradicsomkert!

Üdvözlégy, aki mint a fogantatásban a bűnt, úgy Fiad szülésében a fájdalmakat nem ismerted! * Üdvözlégy, tisztességre alkotott edény! * Üdvözlégy, Dávidnak az alvilágtól meg nem ingatott oszlopa! * Üdvözlégy, mindig áldott föld!

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

8. konták

Különös dolog volt Isten megtestesülése, különös dolognak tartható, Istenanya, a te fogantatásod is. Mert ha alá lettél volna vetve a bűnöknek, nem nevezhettek volna a Bűntelen anyjának; mert amilyen a fa, olyan gyümölcsöt szokott hozni is, és ha a szülők tisztelet nélküliek, a tisztelet nélküliség gyermeküket is érinti. De Fiadat senki nem vádolhatta bűnről, ezért azt akarta, hogy te is bűntelen anya légy. Neki, mint Istennek éneklem az éneket: Alleluja!

8. ikosz

Egészen jónak, egészen szépnek és hibátlannak énekelt téged a Szentlélektől vezérelt Salamon, hogy minket is vonzzon szeplőtelen fogantatásod dicséretére, amelyben semmi beszennyező dolgot nem szenvedtél. Mert, ha léted legkisebb vonásában beszennyeződtél volna az ősszülői bűn rendetlenségétől, semmiképp sem nevezhetett volna téged a Szentlélek szeplőtelennek, mert a legkisebb hiba miatt is rosszá és hibássá válik a dolog. Megértve, hogy te fogantatásodban egészen jó és szeplőtelen vagy, dicsőítő énekeket írunk neked:

Üdvözlégy, a Bűntelennek anyja! * Üdvözlégy, egészen jó és egészen szép, aki közel vagy a Szentlélekhez! * Üdvözlégy, szeplőtelen bárány, aki a Bárány-Krisztust legeltetted! * Üdvözlégy, tiszta galamb, akiben nincs a bűn epéje!

Üdvözlégy, mint választott Nap, aki keleten a fényt nem nélkülözöd! * Üdvözlégy, szépséges Hold, amely mindig teljességben fénylik a kegyelemtől! * Üdvözlégy, Jessze száraz gyökeréből kivirágzott vessző! * Üdvözlégy, Ádámnak és Évának újbóli visszahívása!

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

9. konták

Az egész természet és minden rend együtt örvend veled fogantatásodban, királynő, amelyben a dicsőség királya Eszternél is jobban megszerette ékességtől sugárzó lelkedet. Mert alighogy a létezés küszöbéig jutottál, ahol mindenki alá van vetve a bűn és halál általános törvényének az engedetlenség miatt, azonnal kinyújtotta feléd a kegyelem pálcáját, és hogy egyedül ne félj az általános büntetéstől, megadatott, hogy megtudjuk - benned a természet törvénye legyőzetett, tisztaságos Szűz, és az ezt akaró Istennek énekeljük az éneket: Alleluja!

9. ikosz

A fogantatásodról rosszul bölcselkedők okoskodásai és kitalálásai pókhálóként foszlanak szét. De azt hinni, hogy fogantatásod bűn nélküli: Istennek tetsző dolog. Mert a Hatalmas megőrizhetett téged szűznek a gyermekszülésben, és a mindenható Isten azt is megtehette, hogy fogantatásodban nálad ne fogyatkozzék meg az elsődleges kegyelem, és hogy úgy teremtsen meg, ahogy mindenképp illő volt az istenanyaság tisztsége miatt. Azért hatalmat rendelt kezével, mely szétszélesztette azokat, akik szívük gondolata által gőgösek voltak és úgy okoskodtak, hogy fogantatásod az általános bűn alatt bűnös volt. Ezek értelmét kerülve, lelkemből énekelem neked:

Üdvözlégy, királynő, aki kegyelmet találtál Istennél! * Üdvözlégy, az általános elbukás törvényének alá nem vetett Eszter! * Üdvözlégy, az általános súlyos büntetéstől Isten kegyelme által egyedül szépen megőrzött! * Üdvözlégy, felszántatlan és megműveletlen föld, hogy felnöveszd Krisztust!

Üdvözlégy, a tisztaság édes illatú virága! * Üdvözlégy, anyagtalan parázs, amely által elégett Ádám kézirata! * Üdvözlégy, aki fogantatásod tisztelőinek javakért jársz közben!

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

10. konták

Isten meg akarta menteni az éhségtől pusztuló emberi nemet, amikor Illés elzárta az eget. A tengerből egy kis és könnyű felhőt támasztott, mint egy emberi lábnyom, az egész földet megöntözte vele, előjelezve a Szűznek Annától való bűntelen fogantatását. Mert amint a tenger, keserű és nehéz lévén, képtelen volt arra, hogy könnyedségben és édességben gyümölcsöt hozzon, úgy a bűnben született Joakim és Anna nemzettek téged, a könnyű felhőt, aki a kegyelemben különbözik tőlük, amelyet kis testben, és létednek kezdeténél azonnal megkaptál, és méltóvá lettél, hogy Krisztust áraszd nekünk, akinek éneklem az éneket: Alleluja!

10. ikosz

A mennyei Jeruzsálemnek, a megközelíthetetlen Fény lakhelyének falait és alapját tiszta és drága kövekből félékesítő Isten, amikor a földre akart leszállni, fényes, az alapoktól kezdve ékes palotájául rendelt téged, aki minden erénnyel ékes vagy. Palotául és városul, magának az Istennek lakhelyéül lettél, szeplőtelen Szűz, amelyhez sem közelíteni, sem azt aláásni nem tudta az ősi tolvaj, aki a Paradicsomkertben ellopta természetünk szépségét. Mert nemcsak a tökéletes életkor ragyogó fala voltál, mint rosszra hajlíthatatlan gyémánt, hanem a létezés küszöbénél is, tested kis, fiatal köreiben és élő lelked alapjánál szentnek, tisztának és erősnek lettél teremtve. Ezért, tisztelve téged, Úrnő, szeretettel énekelem neked:

Üdvözlégy, édességgel tele könnyű felhő! * Üdvözlégy, Anna méhéből, mint tengerből kicsöppenő tiszta harmat! * Üdvözlégy, aki által sohasem zárult be az ég! * Üdvözlégy, Istennek alapjától szent városa!

Üdvözlégy, az ősi tolvajtól alá nem ásott lakóház! * Üdvözlégy, rosszra nem mozduló fal! * Üdvözlégy, Salamonnak az erősektől körülvett arany ágya! * Üdvözlégy, angyalok ezreitől őrzött kincstár!

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

11. konták

Éneket ajánlok neked, Úrnő, de nem méltóságod szerint, mindazonáltal fogadd el hitemet, mert irántad érzett teljes szívből jövő szeretetemet ismered. Fogantatásodat lehetetlen méltóságod szerint dicsérnem, mivel a mennyei Király leányának minden dicsősége benned van, aranyos ruhákba öltöztetve. Szeretetből azt kell hinnem, hogy Anna bensőjében volt dicsőséged, és a kegyelem ruházata tisztesebb, mint a tiszta arany, és hogy a Szentlélektől lelkedbe árasztott ajándékokba behatolni a téged teremtő Isten dolga, akinek énekelem: Alleluja!

11. ikosz

Fényt befogadó volt fogantatásod ideje, Istentől kiválasztott gyermek, amely nem tartozik a Jóbtól megátkozott napok és éjszakák közé, amiben minden ember fogantatik; hanem téged az Úr az ő utjai kezdetén teremtett. Öröktől fogva elgondolt téged az ő műveiben, a föld alkotása előtt. Minden halmok előtti a te fogantatásod. Amikor az eget készítette, amikor az erős fellegeket alkotta, vele voltál. Ajkaiból vitt ki téged a Fönséges minden teremtmény előtt, és általad teremtett a mennyekben, hogy a fény állandóan ragyogjon. Öröktől fogva el volt rendelve létezésed, és nekünk, a sötétségben ülőknek általad ragyogott fel a fény. Igazán megelőzted Ádámnak időben történt engedetlenségét, és a bűnös éjszakának egy órája sem bántott téged, aki lelkedbe fogadtad Isten kegyelmének fényét. Ezt boldognak mondom benned, így énekelve:

Üdvözlégy, a nagy Király leánya, aki Anna belsejében dicsőséget nyertél! * Üdvözlégy, az első kegyelem ruhájával felékesített! * Üdvözlégy, a Szentlélek ajándékaival, mint aranyos ruhákkal színpompássá tett! * Üdvözlégy, Nap, amelyben Istennek kedve telik!

Üdvözlégy, akitől a bűnös éjszaka elűzetik! * Üdvözlégy, akinél Isten kegyelmének fénye nagyon korán felragyogott! * Üdvözlégy, aki idők előtt a Magasságbeli szájából származtál! * Üdvözlégy, aki Ádám bűnbeesése idejének nem lettél alávetve!

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

12. konták

Isten előre akarta jelezni a fogantatásodban neked adott kegyelmet, Szűz, ezért az olajfa ágban nyilvánította azt ki, amelyet Noénak hozott a galamb a vízözön megszűnésének jeléül. Mert amint az olajág az elkorhadt fákból zöldellve, a vizektől sértetlenül jelent meg, úgy te is, a terméketlen Joakimtól és Annától, a bűntől sértetlenül, és a Szentlélek kegyelmétől, aki a világban galamb képében jelent meg, zöldellve jöttél elő Isten büntetése megszűnésének jeléül, amely büntetést igazságosan engedte reánk. Ezért általad Isten kegyelmére méltókká tétetve énekeljük Istennek: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve, Istenanya, a te dicséreteidet, fényesen ünnepeljük a te igaz szüleidtől való fogantatásodat. Mert ha az nem lett volna szent és bűntelen, annak napját nem tisztelné az Anyaszentegyház, és énekekkel és énekekben nem szentelné meg a néppel. Mivel ezt buzgósággal teszi, azért erőnkhöz képest mi is boldognak mondjuk az Istenanya szent fogantatását, és örömmel kiáltjuk hozzá:

Üdvözlégy, a törvénytelenség vizeitől meg nem sértett olajfaág! * Üdvözlégy, sarjadék, aki a vízözönt el nem kerülő fáktól származtál! * Üdvözlégy, aki Isten kegyelmének jeléül adattál! * Üdvözlégy, aki a rossz megismerésének fájához nem közeledtél!

Üdvözlégy, az első kegyelem édes illatú kenetét forrásoztató kenettartó! * Üdvözlégy, termékeny és mindig vágatlan hegy! * Üdvözlégy, aki fogantatásod szentsége által az angyalok bűntelenségéhez lettél hasonlóvá! * Üdvözlégy, akit a föld egész köre tisztel!

Üdvözlégy, aki fogantatásodban mentes vagy a bűntől!

13. konták

Egészen megénekelt anya, örvendetes Mária, minden kegyelemmel ékes Úrnőm, fogadd el szeplőtelen fogantatásod tiszteletére ezt a tőlem, bűnöstől felajánlott kis imát, és amikor elérkezik, hogy lelkem elválik tőlem, emlékezzél meg rólam, és a bűneim miatt nekem járó kínoktól ments meg! Én pedig neked és Fiadnak mindig énekelem az énekét: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.