Akathiszt az Istenszülő örömhír vételére

/Fordította: Lakatos László atya/

Szent Lukács evangéliumának leírása szerint, Gábor főangyal, Istentől küldetve azt a hírt hozta Máriának, József jegyesének Názáretbe, hogy Isten őt választotta ki a Megváltó földi anyjának.

Ünnepe: március 25.

Tropár, 4 hang

Ma van a mi üdvösségünk kezdete, * és az örök titoknak megnyilatkozása, *az Isten Fia a Szűz fiává lőn, * és Gábor arkangyal isteni kegyelmet hirdet. * Azért mi is vele együtt az Istenszülőnek kiáltsuk: * Üdvözlégy malaszttal teljes, Úr van teveled.

1 konták

Az örök tanácsban, hogy a megtestesülés nagy titkát szolgálja, a kiválasztott isteni leánykának Máriának, aki szűzi tisztaságával a fenső mennyei tisztaságtól inkább ragyog, áhítatos énekeket hozunk neked Istenszülő, a főangyaltól való igen örvendetes örömhír vételednél. Te pedig, mint megörvendeztetett, és az elbukott embereknek örömet adni tudó, ments meg minket minden bajtól, és bűnös szomorúságtól, és vezess el bennünket a mennyei örömre, hogy Gáborral hangoztassuk neked: Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled.

1. ikosz

Gábor főangyal, aki Isten trónja előtt állván, állandóan látja a megközelíthetetlen isteni dicsőséget, amikor eljött az emberek megváltásának ideje, az Úr parancsát vette: Légy szolgája a félelmetes csodának és az elrejtett titoknak: irgalmasságommal az elesett Ádám felé fordultam, törekszem felemelni. Menj tehát Názáret városába, amelyben a Mária leányka lakik, hogy meglásd a szüzesség igen szeretett szépségét. Menj hozzá a lelkes isteni szekrényhez, a földön levő második éghez. Menj megtestesülésemnek ehhez a lakóhelyéhez, és hirdesd a tőle való romolhatatlan eljövetelemet. Vigyázz, hogy ne zavard meg, és ne félemlítsd meg a szűz lelkét, hogy örömére legyen és ne szomorúságára örömhír viteled. Ezért, közeledj hozzá szelíden, és első szavad örömet vigyen számára, és így hangoztasd neki:

Üdvözlégy, kegyelmes, aki által öröm ragyog fel, üdvözlégy megörvendeztetett, aki által az átok elenyészik. * Üdvözlégy áldott, aki által az egész teremtés megújul, üdvözlégy igen dicséretes, aki által az egész világ üdvözül. * Üdvözlégy Istentől választott leányka, az elesett Ádám visszahívása, üdvözlégy szeplőtelen szűz, Éva könnyeinek megszabadulása. * Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled.

2. konták

Látván Gábor főangyal, hogy az emberszerető Isten irgalmazott, látva az elvesző emberi nemet, nagyon elcsodálkozott: Isten, akit az egek sem tudnak befogadni, hogyan akar elhelyezkedni a szűzi méhben, hogyan nem égeti el őt az istenség tüze, Isten, akire a kerubok és szeráfok nem mernek tekinteni, hogyan akar a szolga alakjában megjelenni a földön, hogy az emberekkel éljen. Ezen a kimondhatatlan titkon csodálkozva, félelemmel hangoztatta Istennek: Alleluja.

2. ikosz

A félelmetes titok meg nem érthető értelmét feltárva, az angyalok Uralkodója azt mondta a Fővezérnek: Miért zavarodsz meg Gábor, a dolog újdonságán? Ha nem égette meg a tűz a pusztában a lángoló, de el nem égő csipkebokrot, semmiképp sem égeti meg istenségem tüze a szűzi méhet, hanem inkább beharmatozza azt, és megszenteli kegyelmem. Mert, ahol Isten akarja, legyőzetnek a Természet törvényei. Gábor pedig, ezeket hallva, isteni örömmel telt el, és elment Názáretbe, teljesítve az Úr parancsát, gondolkozva magában: hogyan megy be a szűzhöz, és hogyan hirdeti neki a csodás titkot, hogy meg ne zavarja szűzi gondolatait, és mondta magában: Először hirdetek tehát neki örömhírt, és köszöntve ilyen hangot énekelek:

Üdvözlégy az egész világ öröme, mert egyedül hozzád illik, hogy örvendezz, üdvözlégy angyalok édessége, az Úr egyedül tőled akart megtestesülni. * Üdvözlégy tisztaság hervadhatatlan virága, mert te mutattad be az egész világnak a mennyei jó illatot, üdvözlégy a szüzesség hófehér lilioma, mert te ültetted el a földön a paradicsomi szüzességet. * Üdvözlégy mindennél drágább kincs, mert a mennyei király megkívánta jóságodat, üdvözlégy az egész világ fényességes hajnala, mert fényességed által űzetik el a bűnös sötétség. * Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled.

3. konták

Isteni erővel megerősödve repült el a mennyei magasságokból a nagy főangyal, és bement Názáret városába, és megtalálta a szent Szüzet, benső kamrájában, nem a világi dolgokkal törődve, hanem imádságban, és könyv olvasásában lévén. Mert ő, felnyitván Izaiás próféta könyvét, az ő szavait olvasta: „Íme, a szűz méhében fogan, és fiút szül, és nevét Emmanuelnek fogják hívni.” És, szeráfi szeretettől lángolt fel, nem csak azért, hogy hamarosan el fog jönni Krisztus, hanem, az iránt a szűz iránt, aki őt meg fogja szülni, és elgondolkozott, hogy milyen kimondhatatlan nagy titok ez, és milyen nagy annak a szűznek a méltósága, és imádkozott, hogy meglássa őt, és, hacsak lehet, a legutolsó szolgálója lehessen, hogy örömmel énekeljük Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Nagy félelmet és áhítatosságot bírván az isteni leány iránt, akit Isten kiválasztott, hogy a mennynek és földnek királynője legyen, a nagy főangyal közeledett termének benső ajtajához, és íme, azonnal nagy szelídséggel a legáldottabb elé állt, eléje állt a legtisztábbnak a mennyei hírnök, hogy hirdesse a világnak a nagy örömet, a testnélküli a tiszta szűz elé állt, hogy az asszonyi tiszteletlenséget tisztességgé változtassa, és a Teremtő, és teremtmény között eljegyzést hajtson végre, és nagy hangon, azonnal mondta a házasságot nem ismerőnek:

Üdvözlégy kegyelmes, örvendj most és vigadozz, mert az Úr van veled, üdvözlégy áldott, halljad most, és hajtsd ide füledet, mert a király megkívánta jóságodat. * Üdvözlégy megörvendeztetett, mert áldott vagy te az asszonyok között, üdvözlégy igen dicsőséges, mert nagy a te dicsőséged a mennyekben. * Üdvözlégy Istentől kiválasztott leány, mert általad az egész emberi nem megszabadul a csábítástól, üdvözlégy igen szép szűz, mert benned örvendez az egész magasságos angyali rend. * Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled.

4. konták

A kételkedő gondolatok viharát bírván belül, zavarba jött a tisztaságos Szűz, meghallva az ilyen mennyei híradást, és, elgondolkozván magában, milyen lehet ez a köszöntés, mondta a főangyalnak: Éva ősanyám, elfogadva a kígyó okosságát, nélkülözte az isteni ételt, és kiűzetett a paradicsomkertből, ezért, én is félek különös köszöntésedtől, szégyenkezve a hajlandóságon. Ezért távozz el ajtóimtól, és ne hirdess szavakat, amelyeknek túláradását semmiképp sem tudod bemutatni, hogy ne legyek megtévesztve, hogy értelmemet és lelkemet megzavarod. Én pedig, lelkem mélyéből fogom hangoztatni: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a főangyal, a legtisztább szűz alázatos szavainak fönségét, mondta neki: Miért félsz tőlem szeplőtelen, aki inkább félek tőled? Miért vagy tisztelettel irántam, úrnő, aki irántad tisztelettel viselkedem? Ne csodálkozz különös tekintetemen, ne rémülj meg, mert főangyal vagyok. A kígyó elcsábította egykor Évát, én pedig, az Isten előtt álló, elküldettem, hogy Isten örök tanácsát hirdessem neked. Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél, mérhetetlen szűzi tisztaságod miatt. Ezért, méhedben fogansz, és fiút szülsz, és nevét Jézusnak hívod. Nagy lesz ő, és a Magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában, és uralmának nem lesz vége. Hirdetve a jámborságnak ezt a nagy titkát, félelemmel hangoztatom neked ezeket:

Üdvözlégy le nem tűnő csillag, aki a világba hozod Krisztust, a nagy Napot, üdvözlégy örökké ragyogó hajnal, aki bemutatod az embereknek e világ teremtőjét. * Üdvözlégy, a reggelnél fényesebb, aki minden, a bűn sötétségében ülőnek a kegyelem fényét felragyogtatod, üdvözlégy aranynál drágább, aki minden, Istent nem ismerőnek, a hit kincstárát bemutatod. * Üdvözlégy mennyei létra, aki által Isten lejön a mennyekből, üdvözlégy mennyekbe vezető híd, aki által a világ eltelik csodákkal. * Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled.

5. konták

A főangyalnak isteni íhlettségű szavait hallván, a legszentebb Szűz annál jobban zavarba jött, mert azok szülést hirdettek neki. Ezért mondta a fővezérnek: Mondd meg nekem a legvilágosabban, hogyan foganok, házasságban nem lévő szűz leány lévén. Hogyan lesz ez, amikor férjem nincs? Hogyan mondod tehát, hogy szülök, félek, hogy ravaszságot beszélsz? Ezeket nem a hitetlenség miatt mondta, hanem, mert nem tudta, hogyan szülhet, a Természet törvényeit fölülmúlva. Ezért mondta az angyalnak: Mondd el nekem a szülés alakját, hogy meg ne sérüljön szüzességem, és akkor szívemet az isteni akarat iránt készségesre fordítod, hogy örömmel énekeljem Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván a főangyal, a Legtisztább hitének fönségét, mondta neki: A szavak, amelyeket nekem mondasz, a halandó emberek születésének szokásos dolgai, a Természet törvényei szerint nem működik Jézus, a természet alkotója, ó leányka. Te keresed, hogy megtudd tőlem foganásod formáját, de ez kimondhatatlan: a Szentlélek rád száll, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged, ezért a született Szentet Isten fiának nevezik. Tőle méhedben fogadod, és Ő elvégzi benned a kimondhatatlan foganást, ó legszentebb Szűz. Ezért így dicsőítlek téged:

Üdvözlégy a legszentebb Lélek Istentől kiválasztott és elrendelt jegyese, üdvözlégy az Atyaistennek igen szeretett és igen kívánatos leánya. * Üdvözlégy isteni könyvtekercs, amelyben az Atya ujjával beléd íratik az isteni Szó, üdvözlégy arany gyertyatartó, amely által az istenség tüze felragyog az egész világnak. * Üdvözlégy kimeríthetetlen, angyali szemek számára sem belátható mélység, üdvözlégy kimondhatatlan, emberi gondolatokkal felérhetetlen magasság. * Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled.

6. konták

Hiszem, hogy isteni hirdető, és mennyei hírnök vagy, mondta a legszentebb Szűz az angyalnak: mert látom, hogy angyali fényesség ragyog körül, egyébként szégyellem, hogy hamar hittem szavaidnak, nem tudtam meg először teljes bizonyossággal. Mert hallottam egy bizonyos szent szűzről, aki a próféta által előbb megjövendölt Emmánuelt szüli. Ezért akarom megtudni, hogy az emberi természet hogyan tűri az istenség keveredését, hogy felismerjem a titok erejét, és hittel énekeljem Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyog most, legtisztább, általad az egész világnak Isten megtestesülésének titka, mondta a főangyal az Istenszülőnek. Mert te vagy az a szent szűz, akiről Izaiás jövendölt. Te vagy Istennek a tisztasággal megpecsételt és a szüzesség által megőrzött lánya, akit Ezekiel előre látott. Az Úr jön el általad, amint a napsugarak az üveget vagy a kristályt átjárják, megvilágosítva, és megszentelve téged isteni dicsőséggel, hogy Isten valóságos anyjává legyél, aki tökéletes Istent és tökéletes embert szül, és érintetlen szűzzé, úgy a születés előtt, mint a születésben, és a születésed után, mert fiút szülsz, aki megőrzi szüzességedet sértetlenül. Ezért, titkod nagyságát dicsőítve, így énekelek neked:

Üdvözlégy a Mózestől előre látott megéghetetlen bokor, akit nem éget meg az istenség tüze, üdvözlégy az Ezekieltől megjövendölt bezárt ajtó, aki által eljön az Úr. * Üdvözlégy az Ábrahámtól előábrázolt csodálatos sátor, amely a befoghatatlan Istent fogadja be nem szűken, üdvözlégy a Gedeontól hirdetett beharmatozott gyapjú, amelyre az Úr, mint esőcsepp csendesen leereszkedik. * Üdvözlégy, mint gyümölcshozó gabonát tisztán megnövesztő be nem vetett föld, mennyei szó, üdvözlégy Isten fiának, mint isteni kalászt nyíltan felnövesztő felszántatlan földje. * Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled.

7. konták

Hinni akarván a főangyal által hirdetett félelmetes titoknak a legszentebb Szűz, mégis zavarba jött, elgondolkozva ezen a magas dolognak fönségén, és egészen szégyenkezett, mondván: Mondd nekem Gábor a legigazabbakat, tisztaságom érintetlen maradásánál, hogyan szülöm meg testileg a test nélkül valót? Csodák mindig voltak a csodát tevő Isten bőséges isteni ereje által, a szűz pedig, férfit nem ismerve, sohasem szült. Ezért, a mindenkitől be nem fogadott, és mindenkitől láthatatlan, hogyan tud egy szűzi méhben lakozni, amelyet maga alkotott? Mondd meg nekem ezeket, hogy hittel énekeljem Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új, és félelmetes és csodálatos a te titkod, mondta az angyal az Istenszülőnek, és új teremtést mutat fel általad a mindeneket teremtő Úr, mert te egyedül fogadod méhedbe a megtestesülendő királyt, hogy téged egyedül nevezzenek Isten fia anyjának, Tisztaságos. Ezért, ne csodálkozz a csodán, és ne ess kétségbe: Isten, ahol akarja, legyőzi a Természet rendjét, mert minden lehetséges a Mindenhatónak. És, amint Ádám oldalából lett megalkotva Éva, anya nélkül, Isten ősi teremtésével, úgy most is, a te szüzességedből testesül meg atya nélkül a mindenek Ura. És, győzzön meg téged Áronnak szárazon kihajtott vesszője, és Gedeon gyapjúja, hogy, mint a harmatot, fogadod a foganást, romlatlan szűz lévén. Éppígy, a tűzben elégés nélkül maradt bokor, hirdesse neked, hogy az istenség tüzét fogadod, mindenkor Szűz, a szülés után is tiszta maradsz. Ezért, fogadd el köszöntésemet, hogy minden földi nemzedék örömmel énekelje neked:

Üdvözlégy Áronnak az egész világ számára romlatlanságot felnövesztő vesszője, üdvözlégy Dávidnak az elesett emberek számára halhatatlanságot virágoztató cédrusfája. * Üdvözlégy a keruboktól megárnyékozott és boldognak mondott mennyei sátor, üdvözlégy a szeráfoktól megtisztelt, és mindig magasztalt, a szentek Szentjénél nagyobb. * Üdvözlégy a halhatatlan király kelyhe, amelyben a Szentlélektől megnyílik a világra szóló öröm, üdvözlégy az isteni manna edénye, amelyből a hivőknek kimondhatatlan öröm készül. * Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled.

8. konták

Ennek a különös szülésnek fönsége megzavar engem, mondta a legszentebb Szűz az angyalnak, mivel a Jóságosnak tetszett, hogy az értelem fölött belém költözzön, hogy lelkileg és testileg tisztán megőrzött templom legyek számára, szavaidnak örvendező hangját fogadva, amelyek isteni vígsággal vannak telve, hogy szűnjön meg most általam Éva ősi elítéltetése, és, legyen most megbocsátva az emberek adóssága hogy ennek a fényes örömhirdetésnek mindnyájan örvendezve, hálásan énekeljék Istennek: Alleluja.       

8. ikosz

Az egész teremtés örvendezik ma benned, kegyelmes, az angyali sereg, és az emberi nemzedék, mondta a főangyal, mert isteni öröm adatik neked, és, mert Isten minden ígérete most végére jut: ma általad áldást nyert Ábrahám az ő utódában. Most megszabadult Éva az ősi szomorúságtól. Most örvend Ádám, mert ma megvalósul az elesett embereknek az első örömhír: a szűz utóda eltapossa a kígyó fejét. Most általad minden teremtmény megkezdi, hogy megszabaduljon a rabság romlásából, Isten gyermekei dicsőségének szabadságára. Általad, most adatik az egész emberi nemnek minden öröm, és örök vigasság, hogy mindnyájan így magasztaljanak téged örökre:

Üdvözlégy az ősi pátriarkáktól előábrázolt megörvendeztetett szűz, üdvözlégy a minden prófétától egykor előre hirdetett szent istenjegyes. * Üdvözlégy bezárt kert, amelybe a mennyei király kívánt bemenni, üdvözlégy lepecsételt kút, amelyből senki nem tud inni. * Üdvözlégy isteni kert, amelyben a Szentlélek minden virágából paradicsomi jó illat terjed ki az egész világra, üdvözlégy újonnan telepített paradicsomkert, amelyben az élet isteni fáját körülötted növekedésre előkészítették. * Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled. 

9. konták

Az egész angyali természet most elcsodálkozott miattad, legtisztább, hallván csodálatos beszélgetésedet Gábor főangyallal, és főképp ezt az imádat: „Lelkemet megtisztítottam, testemet megszenteltem, templommá tettem magamat, isteni befogadónak és Istentől felékesített sátornak, hogy a Szentlélek lejövetele által lelkes templommá, és az élet tiszta anyjává legyek.” Amikor pedig ezen imádság után alázatos szíved mélységéből kimondtad: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem szavad szerint, hogy bennem lakozzék az Isten,” az összes mennyei erők dicsőítették Istent, látván, hogy szíved kész az isteninek befogadására, és félelemmel, és örömmel énekelték Neki: Alleluja.

9. ikosz

Az isteni szónok, szent Gábor főangyal félelemben és mély hallgatásban volt, és megszakította szavait, amikor, legszentebb Szűz, te kimondtad alázatos szavadat: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem szavad szerint.” A világi lét kezdeténél, a Teremtő által kimondott „legyen” teremtő szóval lett megteremtve minden látható és láthatatlan. Most pedig, a szűz által kimondott ez a szó, a teremtés teremtőjét e világba lehozta, és így, kinyilvánul ma a kezdettől való nagy titok: Isten fia a szűz fiává lesz, hogy Ádámot istenné alkossa. Az Atyával öröktől fogva létező fiú, nem válva el a mennyektől, lejött a földre, és testté lett, és köztünk lakott, kimondhatatlanul erőtlenné lesz és a szűzi méhbe költözik. Örvendezzen azért az ég és föld, és a főangyallal együtt így énekeljen a legtisztább Szűznek:

Üdvözlégy a felső magasságokból az alázatos lélek által lejövő földi mennyország, üdvözlégy az Isten Igéjét kimondhatatlanul befogadott mennyei hajlék. * Üdvözlégy áldott, aki az örök Isten foganását romlatlanul befogadtad, üdvözlégy kegyelmes, aki szüzességed csarnokát a foganásban egyedül őrizted meg. * Üdvözlégy tiszta szűz, aki a Természet törvényeit az Isten megtestesülésében dicsőségesen legyőzted, üdvözlégy istenjegyes, aki örömhír vételedben az angyali természetet csodálatosan megörvendeztetted. * Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled.

10. konták

Meg akarván menteni a világot, az emberszerető Úr, lejött mint az eső a gyapjúra, legtisztább méhedbe, ó istenanya, és azonnal, a legszentebb Lélek kimondhatatlan lejövetele által megtörtént a kimondhatatlan foganás, és Isten örök Igéje testté lett, és beléd költözött, felvéve azt legtisztább véredből, testi gyönyör nélkül, de nem lelki gyönyör nélkül: akkor ugyanis szűzi szíved isteni kívánsággal telt el, és lelked a szeráfi szeretet tüzétől lángolva, értelmed pedig, mint aki magán kívül van, Istenben merült el. És így, e kimondhatatlan istenszeretetet és az értelmi istenlátást élvezve, leborultál a tőled megtestesülendő Urad előtt, és örömmel énekelted Neki: Alleluja.

10. ikosz

Védőfal vagy a szüzek számára, Istenszülő Szűz, mert a Szentlélektől szűzi módon fogantad az örök Istent, és szűz maradtál, és így Évát az ősi szomorúságtól megszabadítottad. Ma az örömhírvétel ünnepe van, szűzi ünnep, és nagy titok, üdvösségünk kezdete. Ma örvendez az ég, és vígad a föld. Ezért, a nagy Gábor, első minden teremtmény közül, lélekben megértvén az örömhír vételének nagy titkát, nagy félelemmel imádta a szűzi méhben megtestesült világ Üdvözítőjét, és a testet adó legtisztább Szüzet majdnem hasonló tisztelettel, mint az ég és föld királynőjét, és nagy áhítattal énekelt neki ilyeneket:

Üdvözlégy az Isten megtestesülése fönséges titkának csodálatos végrehajtása, üdvözlégy Krisztus teste kimondhatatlan összeszerkesztésének dicsőséges megjelenése. * Üdvözlégy a magnélküli eljegyzés terme, amelyben az egész világ teremtője ma elhelyezkedett, üdvözlégy az isteni megtestesülés szekrénye, aki által most az egész mindenségnek öröm ajándékoztatott. * Üdvözlégy Szűz, aki legtisztább testedből Isten Igéjének Istentől szőtt bíbort szőttél, üdvözlégy leányka, aki szűzi véredből romlatlan bíbort kölcsönöztél Isten bárányának. * Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled.

11. konták

Meghatott éneket nyertél, legtisztább, amikor a főangyal eltávozása után meglátogattad rokonodat, az igaz Erzsébetet, és hirdetted neki az örömhírvétel örömét, a lélek örömében, mondván: ”Magasztalja lelkem az Urat, és örvendezett lelkem üdvözítő Istenemben. Mert rátekintett szolgálójának alázatosságára, mert íme, mostantól boldognak mondanak engem az összes nemzedékek.” Ez a látogatásod megörvendeztette az igaz Erzsébetet, és örömében repesett méhében a gyermek János, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel, és mondta: „Honnan van az, nekem, hogy Uram anyja jön hozzám.” Repessen ma lelkünk is, megérezve örömhírvételed napján látogatásod örömét. Ezért, Erzsébettel hangoztatjuk neked:” Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott méhednek gyümölcse,” akinek mindnyájan, mindig énekeljük: Alleluja.

11. ikosz

Nagy és isteni fényesség ragyogott fel lelkedben, Legtisztább, amikor a főangyal szava szerint a Szentlélek leszállt rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékozott téged és, amikor azonnal fogantad Istentől megáldott szűzi méhedben a világosság Teremtőjét, akinek fénye a sötétségben világít, és a sötétség őt nem fogta fel. Ő megvilágosított téged istensége fényével, mint a Nap, egészen megdicsőített és megistenített, és ezért jóságod ragyog, fénylik tisztaságod világossága, amint megjövendölte rólad énekeiben a Szentlélek:  „Egészen jó vagy kedvesem, és hiba nincs benned.” Egészen választottnak, egészen felékesítettnek jelentél meg, akit Isten megszeretett, egészen tiszta, és isteni dicsőségtől eltelt, ettől az isteni világosságodtól megvilágosítva hadd énekeljünk téged mi is énekekben, mint Isten anyját, így:

Üdvözlégy az isteni fény világossága, aki méhedben hordoztad a nem alkonyodó világosságot, üdvözlégy az értelmi Nap fénye, aki Isten személyének fényével az egész világot megvilágosítottad. * Üdvözlégy mennyei világító, akit a földi tartón az egész mindenség számára meggyújtottak, üdvözlégy élethozó forrás, akit a Szentlélek kegyelme bőségesen megöntözött. * Üdvözlégy fényhozó szűz, aki miatt az istenismeret fénye ma mindnyájunkra felragyogott, üdvözlégy választott istenjegyes, aki által most a kimondhatatlan öröm az egész világot elárasztotta. * Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled.

12. konták

Az Isten kegyelme és a nagy öröm virágzott ma ki az egész világ számára, legtisztább örömhírvételed fényhozó napján, mert érted azon a napon az ősi szomorúság megszűnt, és az emberek üdvösségének kezdete letétetett: Isten fia a szűz fiának mutatkozott, és az Éva miatt átkozottá lett föld, általad, Szűz, ma áldást nyert. A kerub az élet fájától eltávozik, és a paradicsomkert kapui a hivők előtt ma újra megnyílnak, az egész világ, pedig eltelt örömmel, amitől a nagy Gábor, neked az örvendezz-t a magasságból hangoztatta. Ezért, az egek ma méltán vigadjanak, és a föld örvendezzen, minden lélek és minden teremtmény pedig énekelje miattad Istennek: Alleluja. 

12. ikosz

Énekelve a főangyaltól való örömteli örömhírvételedet, Istenszülő, dicsőítjük mindnyájan tiszta, és a Szentlélektől való foganásod félelmetes, dicsőséges és nagy titkát, imádjuk a tőled romlatlanul fogant fiadat, Krisztus Istenünket, és teljes szívünkből hisszük, és valljuk, hogy isteni foganásodban is, és szülésed után is mindenkor szűz maradtál. Ezért Gáborral hozzuk neked ezt a főangyali szót:

Üdvözlégy Napba öltözött kegyelmes, aki a kegyelemtől és dicsőségtől az egész mindenség számára ragyogsz, üdvözlégy áldott, napkelettől napnyugatig megénekelt, és felmagasztalt minden, ég alatt levőnél. * Üdvözlégy az angyal nagy csodálata, aki szüzességed szépségével Gábort csodálatba ejtetted, üdvözlégy az egész világ számára jó vígasság, aki az elbukott embereket örömhírvételed örömével megörvendeztetted. * Üdvözlégy az Úr alázatos szolgálója, aki alázatosságod magasságával az Istent a földre lehoztad, üdvösség a Fönségesnek irgalmas anyja, aki anyai közbenjárásoddal sok bűnöst Krisztushoz vezettél. * Üdvözlégy kegyelemteljes, az Úr van veled.

13. konták

Ó, a Vigasztalónak egészen megénekelt jegyese, házasságot nem ismerő tiszta Szűz! Aki a főangyalt a szüzesség szépségével csodálatba ejtetted, és ma az Isten Igéjének romlatlanul testet kölcsönöztél, a Gábortól való örömteli örömhírvételed miatti jelen felajánlásunkat elfogadva, a  Krisztus Jézussal  eljegyzetteket a szüzességben őrizd meg, a tisztaságban, pedig mindenkit erősíts meg és a bajoktól őrizz meg, hogy, általad megszabadulva az örök kínoktól, elnyerjük általad a paradicsomot, ahol, mindnyájan hadd énekeljük miattad Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták