Akathiszt az Úr Istenhez a békéért és kölcsönös szeretetért az emberek között

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Bátor hadvezér, és a világ teremtője, hallgass meg minket, bűnösöket, akik hozzád: Teremtőnkhöz és gondviselőnkhöz könyörgünk, tekints le szent lakod magasságából gyűlölettől kiszáradt szívünkre, és újítsd meg azokat Legszentebb Lelked kegyelmével, hogy mi is hangoztassuk Jótevőnknek és életünk Urának: Isten, a béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

1. ikosz

Angyalok teremtője, nagy és mindenható Istenünk, te lábaid alá vetettél minden elemet, te egy szavaddal tilalmat rendeltél a viharnak, és megparancsoltad, hogy csendesség legyen a Genezáreti tavon, ilyen mindenhatóságodon elcsodálkozva, Neked, a világ Urának ezt hangoztatjuk:

Ó, béke és szeretet forrása, oltsd ki a gyűlöletet és irigységet híveidben. * Ó, béke és szeretet forrása, harmatozd be Szentlelked kegyelmének cseppjével megfagyott kegyetlen szívünket. * Ó, béke és szeretet forrása, növeszd fel híveid szívében a szelídség és alázatosság erényét. * Ó, béke és szeretet forrása, irtsd ki bennünk a különféle hamisságot és képmutatást. * Ó, béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

2. konták

Urunk és Üdvözítőnk, ne hagyj bennünket árván, hanem figyelj imádságunkra, akik hittel hangoztatjuk Neked: Alleluja.

2. ikosz

Ezt mondta az Úr, tanítványainak: „Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, amint én is szerettelek titeket, hogy ti is így szeressétek egymást.” És mi, meghatottsággal hangoztatjuk Neked:

Ó, béke és szeretet forrása, küldd le nekünk, híveidnek a békesség angyalát, a hűséges vezetőt. * Ó, béke és szeretet forrása, égesd a kegyelmes szeretet és a béke lángjával lelkünket és szívünket. * Ó, béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

3. konták

A magasságból erővel felruházott szent tanítványaid és apostolaid, elmenvén a világba, és hirdetvén szent evangéliumodat a szeretetről és békéről, örömmel énekelték Neked: Alleluja.

3. ikosz

A szeretetnek és a kimondhatatlan irgalomnak gazdagságát bírván, ó, Urunk, Istenünk, távolítsd el tőlünk, akik szent nevedet segítségül hívjuk, a szakadásokat, és adj gyors kibékülést híveidnek. Töltsd be szívünket szereteted melegével, hogy szent neved dicsőségéért mi is, Neked, Üdvözítőnknek és Istenünknek ilyeneket ajánljunk:

Ó, béke és szeretet forrása, fordíts bennünket a testvéri szeretethez és kibéküléshez. * Ó, béke és szeretet forrása, ments meg bennünket az irigységtől, haragtól, és a felebarát iránti gyűlölettől. * Ó, béke és szeretet forrása, legyen mindnyájunkkal Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Isten és Atya szeretete. * Ó, béke és szeretet forrása, békítsd meg életünket, küldd le békédet, és könyörülj rajtunk. * Ó, béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

4. konták

A dühösség és méltatlankodás viharát űzd el tőlünk, és taníts meg bennünket, hogy egy szájjal és egy szívvel hangoztassuk Neked: Alleluja.

4. ikosz

Hallván, Uram, szent tanítványaid, legtisztább ajkaidról: „aki ismeri parancsaimat, és megtartja azokat, az szeret engem, és aki engem szeret, Atyám is szeretni fogja őt,” csodálkozva kimondhatatlan szereteteden, ilyeneket merészelünk énekelni Neked:

Ó, béke és szeretet forrása, tisztíts meg minket bűneinktől, amelyek kiszárítják bennünk a felebaráti szeretetet. * Ó, béke és szeretet forrása, aki a pusztában a sziklából vizet fakasztottál, fakassz szívünkből bűnbánatot bűneinkért, emberszeretetet és irgalmasságot. * Ó, béke és szeretet forrása, őrizz meg bennünket sértetlenül minden lélekölő szenvedélytől. * Ó, béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

5. konták

Ó, béke és szeretet Istene, Te békédet hagytad híveidnek, látogass meg bennünket is, örökségedet a békével, hogy teljes szívünkből hálaadással hangoztassuk Neked: Alleluja.

5. ikosz

Mennynek és földnek Ura, mindenható Isten, ég és föld teremtője, az irgalom és kegyelem Atyja, a kimeríthetetlen emberszeretet forrása, aki mindent bölcsességgel teremtettél, Akinek kezeiben van minden élő lehelete, Akinek engedelmeskednek a csillagok, Te, mivel Isten vagy, a béke és szeretet Napja, tekints bűnökben levő híveidre, kegyelmezz örökségednek, amely lelke mélyéből hangoztatja Neked:

Ó, béke és szeretet forrása, add meg nekünk, hogy szeressük egymást szóval, tettel és igazsággal. * Ó, béke és szeretet forrása, szelídítsd meg engedetlen szívünket. * Ó, béke és szeretet forrása, add meg nekünk, hogy szeressünk Téged teljes szívünkből, és teljes lelkünkből. * Ó, béke és szeretet forrása, add meg nekünk, hogy szeretetben és jámborságban éljünk életünk minden napján. * Ó, béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

6. konták

Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk, akik az egész világ békességéért kiáltunk hozzád, és hangoztatjuk Neked: Alleluja.

6. ikosz

Mindenható Istenünk! Te úgy szeretted a világot, hogy egyszülött Fiadat adtad, hogy mindaz, aki hisz Benne, és teljesíti akaratát, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért mi is, méltatlanok, remélve végtelen szeretetedben és irgalmadban, ilyeneket énekelünk Neked:

Ó, béke és szeretet forrása, tartsd távol tőlünk az irigységet, büszkeséget, és a rosszra való gondolatot. * Ó, béke és szeretet forrása, tépd ki a bennünk gyökerező önszeretet romlását: a sok gonosz gyökerét, és az emberszeretet csendes tudatával lehelj ránk. * Ó béke és szeretet forrása, add meg nekünk, hogy mindig lássuk bűneinket előtted és a felebarátok előtt, békíts meg bennünket, hogy a testvért sohase ítéljük el, hanem, mint önmagunkat, szeressük. * Ó, béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

7. konták

Dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek szolgák az Urat! Fogadd el Uram a téged magasztalók énekét, és akik hangoztatják Neked: Alleluja.

7. ikosz

Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, magasztaljuk kimondhatatlan szeretetedet irántunk, és ilyeneket hangoztatunk Neked:

Ó, béke és szeretet forrása, aki apostolaidat a béke és szeretet kapcsolatával kötötted össze, egyesíts bennünket is a képmutatás nélküli egymás iránti szeretet kapcsolatával. * Ó, béke és szeretet forrása, égesd az irántad való szeretettel szívünket, ó Krisztus Istenünk, hogy tiszta szívvel, és jó gondolkozással és teljes erőnkből szeressünk meg téged, és felebarátunkat, mint sajátmagunkat. * Ó, béke és szeretet forrása, taníts minket az erényes életre szeretetedben. * Ó, béke és szeretet forrása, hogy egyetértő, egy-gondolkozásban dicsőítsünk téged ó emberszerető Isten. * Ó, béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

8. konták

Cselekedj velünk Uram jelet a jóra, és, hadd lássanak bennünket gyűlölőink, és hadd szégyenüljenek meg, hogy te Uram segítettél nekünk, és megvigasztaltál bennünket. Neked, gondviselőnknek és az örök javak megadójának énekeljük: Alleluja.

8. ikosz

Szeretlek:téged, Uram, erősségem, Uram, erőm és menedékem, neked Istenemnek, és az igaz Világosságnak így éneklek:

Ó, béke és szeretet forrása, harmatozz be bennünket irgalmasságod harmatával, és vidámítsd meg szívünket. * Ó, béke és szeretet forrása, ébreszd fel bennünk a szunnyadó lelkiismeretet, és erősítsd meg annak hangját. * Ó, béke és szeretet forrása, add meg nekünk, hogy megismerjük az elbukott emberiség iránti szereteted erejét. * Ó, béke és szeretet forrása, tégy bölcsekké bennünket, hogy hirdetői legyünk felebarátaink iránti szeretetednek. * Ó, béke és szeretet forrása, ékesíts fel bennünket a jó érzelmek gyümölcseivel. * Ó, béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

9. konták

Szeretjük egymást, hogy egyetértően énekeljük Neked: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok, mint a néma halak, nem tudják mondani szavaidat, ó Isten: „Ha parancsaimat megtartjátok, szeretetemben maradtok, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és szeretetében maradok.” Mi pedig énekeljük szereteted énekét:

Ó, béke és szeretet forrása, mindnyájunknak add meg kegyelmesen békédet. * Ó, béke és szeretet forrása, ne tűrd az ellenségeskedést, békíts meg bennünket, hogy örömödben és békességedben maradjunk. * Ó, béke és szeretet forrása, aki a pusztában jól lakattál kenyérrel ötezer embert, lakass jól bennünket is az óhajtott békességgel és szent szeretettel. * Ó, béke és szeretet forrása, aki a galileai Kánában a menyegzőn a vizet borrá változtattad, változtasd szent szeretetté a szívünkben levő gyűlöletet. Isten, béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

10. konták

Üdvözítsd Uram népedet, és áld meg neked éneklő örökségedet: Alleluja.

10. ikosz

Erőnek, bölcsességnek és tisztaságnak Királya, Krisztus Jézus, magasságbeli harmatoddal oltsd ki szenvedélyeink tüzét, hogy tiszta szívvel, és szennynélküli ajkakkal énekeljük Neked ezt a dicsőítő éneket:

Ó, béke és szeretet forrása, őrangyalunk karjával távolítsd el tőlünk a büszkeség és irigység szellemét. * Ó, béke és szeretet forrása, tisztítsd meg szívünkben a gonosz akaratokat és a rossz gondolatokat. * Ó, béke és szeretet forrása, végy körül bennünket szent angyalaiddal, és erős seregeikkel. * Ó, béke és szeretet forrása, vedd el tőlünk a testünkben létező kő, és gonosz szívet, és adj új: jó, irántad és a felebarát iránt való szeretettől égő szívet. * Ó, béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

11. konták

Hajtsd meg füledet és hallgass meg bennünket, akik szívünk mélyéből hangoztatjuk Neked: Alleluja.

11. ikosz

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az emberekben jóakarat, énekelték Neked, a betlehemi barlangban Születettnek az angyalok. Ó, békesség és szeretet királya, üdvözítsd lelkünket, hogy ilyeneket énekeljünk Neked:

Ó, béke és szeretet forrása, emberszerető Urunk, aki a tűzből harmatot forrásoztál, forrásozd a szeretet harmatát szívünkből. * Ó, béke és szeretet forrása, add nekünk a békét, és életünk csendességét. * Ó, béke és szeretet forrása, aki azt mondtad tanítványaidnak: „Békesség nektek,” küld le hozzánk is üdvözítő, kívánatos békédet. * Ó, béke és szeretet forrása, küld le nekünk szereteted örökké folyó hullámait szívünkbe. Isten, béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

12. konták

Áldd meg népedet Istenem békességgel, a Hozzád kiáltókat: Alleluja.

12. ikosz

Istenem, Te az első és legnagyobb parancsot adtad nekünk, hogy szeressünk téged, Urunkat és Teremtőnket teljes lelkünkből, és teljes elménkből és erőnkből. És a másodikat, amely hasonló hozzá: hogy szeretni a felebarátot, mint önmagunkat. Ezen a két parancson alapszik az egész Törvény és a próféták. Befogadva szívvel is szavaidnak nagy kegyelmét, ilyeneket hangoztatunk:

Ó, béke és szeretet forrása, aki méltattál bennünket, hogy megismerjük a legnagyobb parancsot a szeretetről, add nekünk megismerni, hogy a gyűlölet: a legnagyobb és legterhelőbb bűn. * Ó, béke és szeretet forrása, oltsd ki gyűlöletünk és szemrehányásunk tüzét. * Ó, béke és szeretet forrása, mosd le a kölcsönös ellenségeskedés lepráját, és tisztítsd meg szívünket. Isten, a béke és szeretet forrása, állítsd fel a békét és szeretetet szívünkben.

13. konták

Ó, mindenható Isten! Gondviselőnk, a béke és szeretet forrása, az életnek és a javaknak megadója, fogadd el ezt a teljes szívből neked hozott éneket, hallgasd meg Uram, imádságunkat, és csendesítsd le a szakadásokat, ellenségeskedést, gyűlöletet és irigységet felebarátaink szívében és a mi szívünkben, és adj nekünk békét, csendességet, szeretetet, megbékélést, hogy Neked a béke forrásának örömben hangoztassuk: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.