Akathiszt az Úr Jézus Krisztus szeretetéhez

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Választott hadvezér és Úr, Jézus Krisztus, igaz szeretet és végtelen irgalom, megéneklünk téged szeretettel, szereteted által üdvözült szolgáid. Te pedig, mivel minden hatalmad megvan a mennyben és a földön, tedd szolgáidat a világosság fiaivá, hogy hangoztassuk Neked: Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

1. ikosz

Az angyalok, ó Jézus, születéseden örvendezve, ezt énekelték: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, az emberekben jóakarat.” Mi pedig jóakaratod mélységén csodálkozva, hálásan hangoztatjuk Neked:

Jézus, az Áldottnak fia, aki a magasságban élvén, rólunk, földiekről sem feledkezel el. * Jézus, nagyirgalmú Isten, aki szereteted erejével hozzánk is leereszkedtél. * Jézus, végtelen irgalom, aki végtelen boldogságod magasságából velünk együtt szenvedsz. * Jézus, aki fényes tekinteteddel látod az emberi szív mélységét. * Jézus, aki isteni igéiddel magadhoz vonzottad a szíveket. * Jézus, igazi szeretet, taníts bennünket is Téged szeretni. * Jézus, gyújtsd fel isteni szereteted tüzét szívünkben. * Jézus, aki megmutatod nekünk a tökéletes szeretet példáját. * Jézus, aki buzdítasz bennünket, hogy akadály nélküli kívánsággal kövessünk téged. * Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

2. konták

Látván az elesett emberiség iránti isteni irgalmasságodat, és tökéletes szeretetedet, amelyet a világ minden gonoszsága sem tud legyőzni, ó Jézus, Királyom, és Istenem, tanítványaid megértették, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Isten Fia. Mi pedig, a gonoszság lelkének sötétségétől minden órában legyőzetve, irgalmadhoz menekülve, könnyek között hangoztatjuk: Alleluja.

2. ikosz

Az értelem nem éri fel az isteni szeretet titkát, hogy az Isten Fia, aki egy gonoszságot sem cselekedett, elfogadja a halált, hogy bennünket megszabadítson, akik hangoztatjuk:

Jézus, az Ős-öreg Fia, aki a gyermek alakját vetted fel. * Jézus, Legtisztább Anyádnak kedves gyermeke. * Jézus, Mária szívének kimondhatatlan öröme. * Jézus, aki a jóság által szebb vagy minden ember-fiánál. * Jézus, apostolaidnak szeretett tanítója. * Jézus, aki a téged nagyon megszeretett Mária Magdolnának sok bűnt bocsátottál meg. * Jézus, az öreg Simeon kegyelmes megnyugvása. * Jézus, aki a téged megtagadott Pétert a könnyekkel való háromszoros megvallás által megerősítetted. * Jézus, aki szeretett tanítványodat, mint az irántad való szeretet példáját nekünk megmutattad. * Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

3. konták

Az isteni szeretet erejével világíts meg minket is, ó Jézus, és ments meg minket minden gonoszságtól, hogy tiszta szívvel szeressünk téged, Urunkat, Istenünket, és felebarátainkat, mint magunkat, örömmel mondva: Alleluja.

3. ikosz

Az irgalmasság kimondhatatlan gazdagságát bírván, ó Jézus, Istenünk, ne vesd meg a mi elszegényedett szívünket sem, és arcod fényessége által világosíts meg bennünket, így imádkozókat:

Jézus, aki telve voltál Atyád iránti szeretettel, taníts meg bennünket is Mennyei Atyánkat szeretni. * Jézus, mentsd meg a bűnös homálytól mindazokat, akik szeretettel tisztelnek téged. * Jézus, aki szeretett Anyádat nekünk segítségül és vigasztalásul ajándékoztad. * Jézus, aki isteni szavaiddal „mert irgalmasságot akarok és nem áldozatot,” minket is irgalmasságra tanítottál. * Jézus, aki a „szeressük egymást” új parancsot ajándékoztad nekünk. * Jézus, kimondhatatlan szeretet, ne zárj el minket szeretetedtől. * Jézus, világosság, akit a sötétség be nem fog, világosítsd meg elhomályosodott szívünket. * Jézus, világosíts fel bennünket mindent eltűrő és mindent legyőző szereteteddel. * Jézus, aki megjelentél az Emmauszba vezető úton a szomorkodó tanítványoknak, tedd, hogy szívünk állandóan égjen szereteted tüzétől. * Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

4. konták

Aki ajkaid szavával a hullámok viharát elcsendesítetted, ó Jézus, a világ teremtője, és parancsolója az elemeknek, csendesítsd le a szenvedélyek viharát, a szent nevedet segítségül hívó emberek szívében, hogy maradjanak csendben, egyetértésben, és leronthatatlan szeretetben, hangoztatva: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a tanítványok isteni és bölcs szavaidat, megrémültek, mondván: „ki üdvözülhet?” Te pedig, szomorkodva emberi szívük keménységén, azt felelted nekik, hogy „Istennél minden lehetséges.”. Ezért, mi is ezt mondjuk Neked:

Jézus, taníts meg bennünket, akaratodat cselekedni, hogy szeretetedben maradjunk. * Jézus, aki kinyilvánítottad nekünk szeretetedet, egyesíts bennünket szereteteddel. * Jézus, aki intettél bennünket, hogy ne csak szóval szeressünk vagy nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal, add nekünk ehhez, hogy ne szomorítsuk meg szeretetedet. * Jézus, parancsolj a gonoszság szellemének, amely azt tanítja, hogy gyűlöljük felebarátunkat. * Jézus, ültesd bele szívünkbe a szelídség és jóság lelkét. * Jézus, Világosság, minden más fénynél. * Jézus, öröm, minden más örömnél. * Jézus, megnyugvás minden más nyugodtságnál. * Jézus, örök és véget nem érő élet. * Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

5. konták

A kereszten kiontott isteni véred által, ó Jézus, megmentettél bennünket a gonoszság szellemének hatalmától, és haláloddal megpecsételted szavaidat, hogy valóban nincs nagyobb szeretet annál, mint aki lelkét adja barátaiért. Te nem csak barátaidért imádkoztál az Atyához, hanem a szavukra minden benned hívőért, és a téged megfeszítőkért. Ezért, hálás ajkakkal és hálás szívvel hangoztatjuk Neked: Alleluja.

5. ikosz

Látták a tanítványok kimondhatatlan irgalmasságodat, amint a betegeket meggyógyítod, a halottakat feltámasztod, és minden lelki és testi bajt orvosolsz, megismertek téged a szeretet Istenének, és hirdették evangéliumodat minden teremtménynek. Mi pedig ezt mondjuk Neked:

Jézus, aki a szeretet minden ajándékát elfogadod, fogadd el a mi méltatlan dicsőítésünket. * Jézus, lágyítsd meg kegyetlen és megkeményedett szívünket. * Jézus, vedd el tőlünk a haragot és a neheztelést. * Jézus, segíts nekünk, hogy ne ítéljük el felebarátunkat. * Jézus, taníts minket, hogy meglássuk bűneinket. * Jézus, aki megalázkodtál egészen a halálig, távolítsd el tőlünk a gőgösséget és az önhittséget. * Jézus, égesd szereteted melegével hideg lelkünket. * Jézus, szabadíts meg bennünket a csüggedéstől és szomorúságtól. * Jézus, vidd ki lelkünket a kétségbeesés sötétségéből. * Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

6. konták

Isteni szereteted hirdetőjeként jelent meg, ó Jézus, szeretett tanítványod és apostolod a hittudós János, aki megszerezve a tökéletes szeretetet, megparancsolta nekünk is, hogy szeressük egymást, hogy egyetértésben és szeretetben hangoztassuk Neked: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál a mindenségnek, ó Krisztus, az igazi Világosság, amely megvilágosít minden e világra jövő embert. Ezért mi is, arcod fénye által megvilágosodva, ezeket hangoztatjuk Neked:

Jézus, aki azt mondtad, hogy a hozzám jövőt nem vetem ki, ne vess el bennünket, akik hozzád járulunk. * Jézus, ne hagyj el minket, bár sokszor is elhagytunk téged. * Jézus, keress fel bennünket, mint eltévedt juhot. * Jézus, vezess bennünket Atyád házába. * Jézus, jöjj ki keresésünkre. * Jézus törekedj, hogy az Atya karja kitáruljon felénk. * Jézus, vigyél be bennünket feldíszített csarnokodba. * Jézus, adj nekünk fényes ruhát, és a halhatatlanság öltözetével öltöztess fel bennünket. * Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

7. konták

Akarván a kezdettől fogva elrejtett titkot kinyilvánítani, hirdetted ennek a világnak az Isten szeretetét, ó Jézus, hogy ezután Isten az embernek ne, mint szörnyű bíró, hanem mint mindenkit magához hívó jóságos Atya mutatkozzék. Ezen örvendezve, minden földi szülött, hangoztassa szeretettel: Alleluja.

7. ikosz

Különösnek mutatta meg előttünk az Úr irgalmasságának mélységét, amikor a kereszten megfeszítőiért is imádkozott az Atyához. Jöjjetek, azért ó emberek, hódoljunk az ő hosszútürelmének, és hangoztassuk leborulva:

Jézus, igazi szeretet, világosíts meg bennünket is szereteted fényességével. * Jézus, aki teljesítetted az Atya akaratát, taníts meg bennünket is mennyei Atyánk akaratát teljesíteni. * Jézus, add nekünk a tökéletes szeretetet, amelyben nincs félelem. * Jézus, add nekünk örömed teljességét. * Jézus, aki vonzod magadhoz a szíveket, vonz bennünket is az isteni szeretethez. * Jézus, aki szereteted jeléül testedet és véredet a híveknek eledelül adtad, add meg nekünk, hogy szüntelenül hálát adjunk neked. * Jézus, ne ítélj el bennünket, akik hanyagok vagyunk szereteted e drága ajándéka iránt. * Jézus, szítsd fel bennünk a vágyat, hogy részt vegyünk Szent Titkaidban a lélek és test meggyógyulására és az örök életre. * Jézus, méltass minket, hogy igazabban részesüljünk Belőled országod le nem alkonyodó napján. * Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

8. konták

Különös dolog a szeretet és irgalmasság Istenét a halálra adatva látni, az egész teremtés a félelemtől megrendült, kételkedve: hogyan fizettek neked a szeretet és hálaadás ajándéka helyett rágalmazással és megalázással a hálátlan emberek. Mi pedig, leborulunk kimondhatatlan jóakaratod előtt, hangoztatva: Alleluja.

8. ikosz

Teljesen szeretet voltál az elesett emberiség iránt, ó Jézus, amikor a kereszten szelíden adva át lelkedet az Atyának, leszálltál a föld alsó részeibe, és minden halottat feltámasztottál, bennünket is eltöltöttél örömmel, amelyet senki nem vesz el tőlünk. Ezért, mi sem rejtjük el ezt az örömet, hanem, angyalaiddal mondjuk az egész világnak: a sírás ideje megszűnt, ne sírjatok, mert feltámadt Krisztus! De, énekeljétek Neki:

Jézus, örök vígasság, távolítsd el tőlünk a könnyek sírását. * Jézus, aki könyörültél a siránkozó Mária Magdolnán, add nekünk síróknak és jajgatóknak kegyelmes vigasztalásodat. * Jézus, aki haláloddal a halált megölted, elevenítsd meg elhunyt testvéreink és nővéreink lelkét. * Jézus, Isten Báránya, aki szeretettel elveszed a világ bűneit, bocsásd meg nekünk minden szándékos és nem-szándékos bűnünket. * Jézus, aki barátod: Lázár miatt könnyeket hullattál, törölj el minden könnyet szemükről. * Jézus, aki felmentél, hogy helyet készíts a téged szeretőknek, helyezd el őket lakásaidba. * Jézus, minden megholtnak, akinek nincsen értük imádkozó rokona, ajándékozd szüntelen imádkozónak Legtisztább Anyádat. * Jézus, aki azt mondtad, hogy a benned hívő nem hal meg, hanem átmegy a halálból az életre, add meg nekik az örök életet. * Jézus, végtelen öröm, méltass bennünket is a velük egyesülés örömére országodban. * Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

9. konták

Az egész, általad teremtett angyali természet, szüntelen énekli szereteted erejét, ó Jézus, az ég és a föld, a Nap, és a hold, és minden csillag és világosság, a halmok és a völgyek, a vizek, és minden tölgyes hódolnak Neked, és dicsőítik fönséges nevedet, megtanítva minket is, hogy énekeljük Neked: Alleluja.

9. ikosz

A hasztalanul bölcselkedő szónokok kételkednek: hogyan lehetséges számunkra magunkat megtagadni, és téged megtalálni. Mi pedig, helyesen tudva az apostollal: ha az egész világot megnyernénk, de szeretetünk nem volna, semmit sem használna nekünk. Ezt tudva hangoztatjuk Neked:

Jézus, nagy-értékű kincs, add meg nekünk, hogy feltaláljunk téged az egyedül szükségest. * Jézus, a világ világossága, ne vess el bennünket, bár semmi jót nem cselekedtünk előtted. * Jézus, fogadj el minket, még ha a tizenegyedik órában jövünk is hozzád. * Jézus, kegyeskedj velünk lenni, hogy örömünk teljes legyen. * Jézus, taníts meg bennünket, hogy ne örüljünk a hamisságon, de együtt örüljünk az igazsággal. * Jézus, add nekünk szeretetedet, amely hosszan tűr és irgalmaz. * Jézus, add nekünk szeretetedet, amely nem kérkedik, és nem büszkélkedik. * Jézus, add nekem szeretetedet, amely mindent betakar, mindent elhisz, mindent remél, és mindent eltűr. * Jézus, adj nekem szeretetet, amely sohasem múlik el, hanem megmarad örökre. * Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

10. konták

Meg akarván menteni a gonoszságban elpusztuló világot, ó Jézus, leszálltál a földre, mindenkinek megmutatva a tökéletes szeretet példáját. Ezért Neked, szeretett Urunknak és Megváltónknak meghatottsággal mondjuk: Alleluja.

10. ikosz

Mennyei Király, Jézus Krisztus, Istenünk, eljöttél, hogy megszabadíts bennünket a Törvény átkától, és a királyi törvényt adtad nekünk, hogy szeressük egymást. Tekints le most is megkeményedett szívünkre, és könyörülj rajtunk, akik lelkünk mélyéből imádkozunk és hangoztatjuk:

Jézus, eleveníts meg mindnyájunkat szereteteddel. * Jézus, küldd le nekünk Vigasztaló Szentlelkedet. * Jézus, irányíts bennünket parancsaid útjára, derítsd ránk arcodat, hogy üdvözüljünk. * Jézus, te vagy a mi erősségünk és megerősödésünk. * Jézus, te vagy a mi Istenünk, te vagy a mi örvendezésünk. * Jézus, te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. * Jézus, te vagy minden világosságot felülmúló Világosság. * Jézus, te vagy a halálból az életbe minket átvivő üdvösséges Pászka. * Jézus, ki választ el bennünket szeretetedtől? * Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

11. konták

Add nekünk, hogy irgalmasságod miatt hálaadó éneket hozzunk neked, ó Jézus, Üdvözítőnk, és fogadd el méltatlan imáinkat. Lelkünk mélyéből hangoztatjuk Neked: Uram, Uram, ne vess el bennünket színed elől, akik hangoztatjuk Neked: Alleluja.

11. ikosz

Mint a szeretet le nem alkonyodó Napja jelentél meg a világnak, ó Jézus, felvilágosítva a sötétségben ülőket. Az értelmetlen zsidók pedig nem akartak Hozzád menni, amíg velük volt a Világosság. Mi pedig, megvallva Téged, az igazság igazi Napját, énekeljük:

Jézus, tekints le a mennyekből, és nézd, és látogasd meg szőlőskertedet, amelyet jobbod ültetett. * Jézus, újítsd meg a szeretet és irgalmasság szellemét Szent Egyházadban. * Jézus, ne zárj ki bennünket a szeretőknek készített boldogságból. * Jézus, ne adj át bennünket irgalom nélkül, mert nem cselekedtünk irgalmasságot. * Jézus, könyörülj a velünk jót tevőkön és bennünket szeretőkön. * Jézus, bocsáss meg minden ránk irigykedőnek és bennünket megbántónak. * Jézus, lágyítsd meg az ellenünk támadó gonosz emberek szívét. * Jézus, távolíts el minden vitatkozást, és szakadást a benned hívők köréből. * Jézus, helyezd belénk a felbonthatatlan szeretet szövetségét. * Jézus, tedd, hogy mindnyájan egyek legyünk, amint Te Atyádban, és az Atya Benned. * Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

12. konták

Adj nekünk is kegyelmet, minden jónak Megadója, ó Jézus, tárd fel előttünk szereteted titkát, ments meg minket minden betegségtől és bajtól a jelen életben, és tedd, hogy ne veszítsük el mennyei országodat sem, akik hangoztatjuk Neked: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve nagy csodáidat, ó Jézus, irgalmasság Istene, szeretettel borulunk le előtted, és buzgón hangoztatjuk: siess, hogy megments bennünket minden bajtól, és emberi rágalomtól, hogy ne hűljön ki bennünk a szeretet, akik alázatosan hangoztatjuk Neked:

Jézus, aki magadhoz hívsz minden fáradozót és megterheltet, add békességedet lelkünknek. Szelíd és alázatos szívű * Jézus, békéltesd meg szomorú szívünket. * Jézus, aki a kereszten kiterjesztetted kezeidet, fogadj bennünket is ölelésedbe. * Jézus, aki megígérted, hogy vele maradsz a téged szeretőkkel, maradj velünk, méltatlanokkal. * Jézus, add meg nekünk megérteni, hogy igád jó, és terhed könnyű. * Jézus, erősíts meg minket, hogy mindnyájan felvévén keresztedet téged kövessünk. * Jézus, tökéletes szeretet, erősíts meg bennünket a hitben és az irántad való szeretetben. * Jézus, végtelen irgalom, könyörülj rajtunk. * Jézus, te tudod, hogy szeretünk téged, de töltsd be szeretetünk hiányosságát irgalmaddal. * Jézus, a szeretet le nem alkonyodó Napja, taníts bennünket is szeretetedre.

13, konták

Ó, Jézus Krisztus, Világosság az Atya világosságából, te vagy az isteni szeretet. Amikor eljössz erővel és dicsőséggel az angyalokkal, akkor irgalmazz nekünk bűnösöknek, és méltass minket, hogy örökösei legyünk az új égnek és az új földnek, akikben örök szereteted él, akik hangoztatjuk Neked: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.