Akathiszt az Úr Jézus szent nevéhez

/Fordította: Lakatos László atya/

Szent Lukács evangéliuma szerint, Jézus, születése után a 8. napon kapta meg hivatalosan is azt a szent nevet, amelyet az angyal, még születése előtt hirdetett anyjának, és nevelőatyjának.

Jézus nevének ünnepe: január 1.

Tropár, 1 hang

Ki a magasságban tündöklő királyi széken ülsz * a kezdetnélküli Atyával, és a te isteni Lelkeddel, * kegyeskedtél e földön születni a szeplőtelen Szűztől, * a te anyádtól ó Jézus, * és körül is metéltettél, mint nyolcnapos csecsemő. * Dicsőség ezért a te jóakaratú szándékodnak, * dicsőség a te gondviselésednek, * dicsőség a te alázatosságodnak, egyetlen Emberszerető.

1. konták

Adj nekem értelmet, * Jézus, Istennek Fia, és nyisd meg ajkaimat, hogy hirdethessem nevednek dicsőségét, amint hallást és szót adtál a süketnémának, mondván: Effeta, azaz nyílj meg, és azonnal megnyíltak fülei, és megoldódott nyelvének köteléke, és értelmesen mondta: Alleluja.

1. ikosz

Világosítsd meg szívünk szemeit, Jézus, isteni ragyogásod fényességével, amint megvilágosítottad a vak Timeust, Bartimeus fiát, aki hozzád kiáltott: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Ezért mi is kiáltjuk hozzád:

Jézus, örök Isten, * Jézus, erősséges Király, * Jézus, hosszútürelmű Uralkodó, * Jézus, nagyirgalmú Üdvözítő, * Jézus, világosítsd meg szemeimet, hogy ne aludjak el halálra, * Jézus, nyisd meg ajkamat, hogy dicsőíthesselek téged, * Jézus, tisztítsd le minden törvénytelenségemet, * Jézus, bocsásd meg minden bűnömet, * Jézus, reménységem, ne hagyj el engem, * Jézus, teremtőm, ne veszíts el engem, * Jézus, segíts meg engem a szegényt, * Jézus, fogadj el engem a bánkódót, * Jézus, nagy emberszerető, nyisd meg ajkaimat.

2. konták

Hozzád menekülünk, ó Jézus, üdvözíts minket, gyógyíts meg betegségeinket, amint megtetted a genezáretiek földjén, ahol hozzád hoztak minden beteget, és kértek téged, hogy csak ruhád szegélyét érinthessék. És akik csak megérintették, meggyógyultak, és neked, az Istennek kiáltották: Alleluja.

2. ikosz

A forrólázban fekvő Péter anyósát, Jézus, Istennek Fia, kezed reá helyezésével egészségessé tetted. Kérünk téged: tégy bennünket egészségesekké a testi forró szenvedélytől, és gyújts fel bennünket kegyelmeddel, hogy megszeressünk téged, énekelve:

Jézus, szívbeli édesség, * Jézus, lelki világosság, * Jézus, bizonyító világosság, * Jézus, örök emlékezet, * Jézus, dicsőségem, emeld fel fejemet, * Jézus, dicséretem, aki erőssé teszed erőmet, * Jézus, világosítsd meg lelkemet örök világosságoddal, * Jézus, tisztítsd meg szívemet kedvességeddel, * Jézus, igaz Isten az igaz Istentől, * Jézus, aki megvilágosítasz minden e világra jövő embert, * Jézus, ne vess el engem színedtől, * Jézus, ne vedd el tőlem Szentlelkedet, * Jézus, nagy emberszerető, hallgasd meg imádságomat.

3. konták

Tisztítsd meg ó Jézus, lelkem lepráját, és bocsásd meg bűneimet, amint lejövén a hegyről, megtisztítottad a leprást, aki leborult előtted és mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem! Te pedig, ó Üdvözítő, kiterjesztetted kezedet, és érintetted őt, mondva: Akarom, tisztulj meg! És azonnal megtisztult, és énekelte: Alleluja.

3. ikosz

Az elszáradt kezűt, ó Jézus, egészségessé tetted, szombaton, mondván: Többet ér az ember a juhnál, ezért szabad szombaton jót tenni! Mi pedig, Urunk, Királyunk, eléd borulunk, Üdvözítőnk, mondván: tedd kezünket egészségessé a gonosz tulajdontól, hogy énekeljünk, nevedet dicsőítve:

Jézus, legyőzhetetlen erő, * Jézus, * Jézus, végtelen irgalom, * Jézus, felüdítő szépség, * Jézus, kimondhatatlan szeretet, * Jézus, az élő Istennek Fia, * Jézus, aki a legtisztább Élettől születtél, * Jézus, könyörülj rajtam, bűnösön, * Jézus, taníts engem és tanult leszek, * Jézus, szentelj meg engem és megszentelt leszek, * Jézus, áldj meg engem, és áldott leszek, * Jézus, üdvözíts engem és üdvözült leszek, * Jézus, nagy emberszerető, tisztítsd meg bűnös lelkemet.

4. konták

A farizeusok, kimenvén, tanácsot tartottak ellened, elveszíteni akarván téged. Te pedig, Üdvözítő, felismervén gondolataikat, elmentél onnan, és utánad ment sok ember, meggyógyítottál mindenkit. Mi pedig, hozzád kiáltunk, Jézus: gyógyítsd meg minden lelki és testi betegségünket, hogy meggyógyulván, énekeljük neked, Istenünknek: Alleluja.

4. ikosz

Egy fejedelem, eljöve, leborult előtted, Jézus, mondva, hogy lányom most hal meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és élni fog, és mi, Jézus Király, leborulunk előtted: hozz életre bennünket irgalmasságoddal, hogy magasztaljunk téged, énekelve:

Jézus, a mennyeiek teremtője, * Jézus, a földiek megváltója, * Jézus, az alvilágiak legyőzője, * Jézus, az egész teremtés felékesítője, édességes * Jézus, lelkem vigasztalása, drágaságos * Jézus, értelmem megvilágosítása, jóságos * Jézus, szívem öröme, erősséges * Jézus, testem egészsége, * Jézus, ments meg és könyörülj rajtam, * Jézus, az örök világossággal világosíts meg engem, * Jézus, minden kíntól ments meg engem, * Jézus, a mennyek országába vigyél be engem, * Jézus, nagy emberszerető, bocsáss meg törvényszegő lelkemnek.

5. konták

Ó irgalmas Jézus, aki megelégedésig tápláltál öt kenyérrel ötezer embert, és a Maradékból, tizenkét tele kosarat szedtél, imádkozunk hozzád ó Üdvözítő, elégíts meg minket mennyei kenyérrel, legszentebb igéddel, hogy énekeljük neked, az Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Örvendezve énekelte legszentebb nevedet, ó Jézus, tanítványaid sokasága, minden erődért, amelyeket láttak, mondván: Áldott az Úr nevében eljött Király, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. Mi pedig látván nagyszerű, és kimondhatatlan tetteidet, Üdvözítőnk, énekeljük, dicsérvén téged:

Jézus, dicsőséges király, * Jézus, szeplőtelen bárány, * Jézus, csodálatos pásztor, * Jézus, gazdag tápláló, * Jézus, gyermekkoromban őrzőm, * Jézus, ifjúságomban tápláló, * Jézus, öregségemben dicséret, * Jézus, halálomban reménység, * Jézus, minden teremtmény teremtője, * Jézus, a keresztény nemzedék megváltója, * Jézus, ne emlékezz vétkezésünkre, * Jézus, bocsásd meg bűneinket, * Jézus, nagy emberszerető, üdvözítsd kétségbe esett lelkemet.

6. konták

Történt, amikor ó Jézus bementél Naim városába, és amint közeledtél a kapuhoz, íme, az anyának egyetlen fiát vitték ki, és az özvegy volt, te pedig, Üdvözítő, látván őt, irgalmasságra indultál iránta, és mondtad: Ne sírj, és odalépve érintetted a koporsót. A vivők pedig megálltak, és mondtad a fiúnak: mondom neked, kelj fel! És felült a halott, és szólni kezdett, és anyjának adtad őt. Mi pedig, Jézus, Isten, a bűnös haláltól holtak lévén, imádkozunk: mentsd meg lelkünket az örök haláltól, hogy énekeljük: Alleluja.

6. ikosz

Egy századosnak szolgája nagyon beteg volt, és ő hallott felőled, ó Jézus, Kafarnaumban, és elküldvén a zsidók véneit, kérvén téged, hogy eljövén gyógyítsd meg szolgáját, és újra hozzád küldött másokat, mondván: Uram, ne fáradj, nem vagyok méltó, hogy bejöjj hajlékomba, de mondj egy szót, és meggyógyul gyermekem. Mi pedig méltatlanok hozzád imádkozunk: mondj egy szót, és meggyógyul lelkünk, és méltóan tudja énekelni szent nevedet, mondván:

Jézus, minden fényességet felülhaladó mennyei fényesség, * Jézus, minden szomjúságot felülmúló igazságnak Üdvözítője, * Jézus, minden erősséget legyőző dicsőséges Király, * Jézus, irgalmasságban létező örök Isten, * Jézus, élő kenyér, táplálj engem éhezőt, * Jézus, bővizű forrás, itass meg engem szomjazót, * Jézus, ruhátlanok ruhája, öltöztess fel engem mulandót, * Jézus, utasok menedéke, fogadj be engem méltatlant, * Jézus, a kérők számára adományozó, add, hogy sírjak vétkeimen, * Jézus, a keresők megtalálása, találd meg szívemet, a zörgetőknek megnyitó * Jézus, nyisd meg ajkaimat, * Jézus, bűnösök megváltója, tisztítsd le törvénytelenségeimet, * Jézus, nagy emberszerető, gondoskodj életemről.

7. konták

Ami a világ kezdetétől hallhatatlan volt, Jézus, Isten, a földön megjelent, és az emberekkel együtt élt, fáradságainkat és betegségünket hordozta, és sebei által gyógyultunk meg, mint a juh, nyírói előtt megnémult, és mint a bárány vitetett leöletésre, és mint Isten a halottak közül feltámadt, és nekünk örök életet ajándékozva, felment a mennyekbe. Ezért énekeljük is neki hívek: Alleluja.

7. ikosz

Az emberi nem csodálkozik, ó Jézus, magnélküli megtestesüléseden, mert, mint a Nap felkelt, úgy jöttél ki születésedben a szűzi méhből, és mint a látomás átmegy a levegőn, úgy, a pecséteket meg nem sértve, harmadnapra felkeltél a sírból, és zárt ajtókon keresztül apostolaidnak testben megjelentél. Ezért, mindnyájan, csodálkozva énekeljük neked:

Jézus, Isten Igéje, és minden teremtmény teremtője, * Jézus, megközelíthetetlen fény, és Ádám bukásának helyre hozója, * Jézus, Máriának fia, és az emberi nemzedék Megváltója, * Jézus, örök bölcsesség, és az alvilág hatalmának megsemmisítője, * Jézus, méltass engem üdvözült tagjaidra, * Jézus, ne emlékezz, bűneim sokaságára, * Jézus, ne vedd el tőlem nagy irgalmasságodat, * Jézus, írj be engem szentjeid könyvébe, * Jézus, Üdvözítőm, üdvözíts engem, * Jézus, * Jézus,Királyom, oltalmazz meg engem, * Jézus, Uralkodóm, bocsáss meg nekem, * Jézus, orvosom, gyógyíts meg engem, * Jézus, nagy emberszeretet, ne vess el engem.

8. konták

Fülöp apostolod, ó Jézus, megkérdezett téged, mondván: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és elég nekünk! Te pedig, ó Üdvözítő, felelted, mondván: Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertetek meg engem, Fülöp, aki engem lát, látja az Atyát, és hogyan mondod te: mutasd meg nekünk az Atyát, nem hiszed-e, hogy én az Atyában, és az Atya bennem van? Ezért mi is, csodálkozva énekeljük mindnyájan az Életteremtő Háromságnak: Alleluja.

8. ikosz

Szent jobbodat kiterjesztetted Jézus, az elmerülő Péternek, és mondtad neki: Kishitű, miért kételkedsz? És, miután bejött a hajóba, megszűnt a szél. A hajóban lévők, odamenvén, leborultak előtted, mondván: Valóban Isten Fia vagy! Mi pedig Uram, hozzád kiáltunk: add nekünk legszentebb kezedet, húzz ki bennünket a bűnös mocsarakból, és csendesítsd le háborgó gondolatainkat, hogy dicsőítsünk téged, énekelve:

Szentséges * Jézus, angyalok csodálata, erősséges * Jézus, ősszüleink megmenekülése, édességes * Jézus, pátriárkák dicsérete, nagyirgalmú * Jézus, királyok erősödése, szeretetreméltó * Jézus, próféták kívánsága, dicsőséges * Jézus, apostolok öröme, jóságos * Jézus, vértanúk erőssége, csöndes * Jézus, szerzetesek édessége, örökkévaló * Jézus, böjtölők megtartóztatása, tisztaságos * Jézus, szüzek megerősödése, csodálatos * Jézus, minden hívő vidámsága, irgalmas * Jézus, minden bűnös üdvözülése, * Jézus, nagy emberszeretet, könyörülj rajtam.

9. konták

Az angyalok, főangyalok, kezdetek, erők, hatalmasságok, uralmak, hatszárnyú és sokszemű kerubok és szeráfok szüntelenül dicsőítik a mennyekben nevedet, ó Jézus, énekelve: Szent, szent, szent a seregek Ura, Krisztus, az Atyaisten dicsőségében. Mi pedig, bűnösök, a földön, beszennyezett ajkakkal énekeljük: Alleluja.

9. ikosz

Ó Jézus, méltatlan imádságokat hozunk, fogadj el bennünket, bánkódókat, amint elfogadtad a vámost és farizeust, és a parázna nőt, aki könnyeivel mosta meg lábadat, és hajával törülgette, hogy a bűnöktől megszabadulva, hangoztassuk neked:

Jézus, királyok királya, * Jézus, uralkodók uralkodója, * Jézus, urak ura, * Jézus, élők és holtak bírája, * Jézus, vidd el tőlünk a lelki sötétséget, * Jézus, világosítsd meg szívünk gondolatait, * Jézus, tisztítsd meg érzéki vágyainkat, * Jézus, emeld fel testi szemeinket, * Jézus, minden bűnöst szerető, * Jézus, minden igaz megerősítője, * Jézus, minden nemzet üdvözítője, * Jézus, minden keresztény vigasztalója, * Jézus, nagy emberszeretet, tekints rám.

10. konták

Jézus, mennyei Király, a lélek igazi vigasztalója, tisztíts meg minket minden szennytől, amint megtisztítottad a tíz leprás férfit, ők távol álltak, és felemelték hangjukat, mondván: Jézus, mester, könyörülj rajtunk! És látván őket, mondtad nekik, ó Üdvözítő: Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak! És miközben mentek megtisztultak, és énekelték: Alleluja.

10. ikosz

Jézus, Üdvözítő, látván Zakeust a vad fügefán, mondtad neki: Zakeus siess, szállj le, mert ma a te házadban kell lennem! És, pénz-szerető vámos lelkét meggyógyítva, ó Uralkodó, mindenkinek hirdetted, hogy ma üdvössége van a háznak. Ezért mi is szüntelenül hangoztatjuk: jöjj be szívünk házába, és üdvözíts, vedd el a pénz-szeretet vágyát, hogy énekeljük nevednek:

Jézus, halhatatlan kincs, * Jézus, kimondhatatlan gazdagság, * Jézus, aki minden teremtményt táplálsz, * Jézus, aki mennyországot adsz, * Jézus, özvegyek védelmezője, * Jézus, árvák oltalmazója, * Jézus, a tengeren hajózók kormányosa, * Jézus, minden nélkülöző táplálója, * Jézus, mennyország királya, add nekem, hogy bűneimért sírjak, * Jézus, a föld királya, adj nekem szívbeli bűnbánatot, * Jézus, a mélység király,a adj nekem a jóban kitartást, * Jézus, dicsőség királya, mutasd meg nekem leleplezésedet, * Jézus, nagy emberszeretet, segíts meg most engem.

11. konták

Isten Igéje, * Jézus, Üdvözítőnk, Igéddel a mennyet és földet megteremtetted, Igéddel lelkünket megelevenítetted, Igéddel a negyednapos Lázárt feltámasztottad, ó Krisztus, mondván: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudom, hogy mindig meghallgatsz engem, de a körül álló népért mondtam, hogy higgyenek, hogy te küldtél engem! Ezeket mondván nagy hangon felkiáltottál: Lázár, jöjj ki! Ezért mi is imádkozunk hozzád: végy ki bennünket az örök halálból, hogy mindörökre énekeljük neked: Alleluja.

11. ikosz

Hozzád menekülünk Jézus, Krisztus, aki értünk a kereszten szenvedtél, és haláloddal a mi halálunkat megölted, és feltámadásoddal nekünk halhatatlan életet ajándékoztál, és fölmeneteleddel a mennyekbe vezető utat megmutattad. Ezért énekeljük is, hűségesen dicsőítve nevedet:

Jézus, erős és halhatatlan király, * Jézus, te jóságos, irgalmas, * Jézus, szent és irgalmas Úr, * Jézus, te magad vagy a dicsőséges és erősséges, * Jézus, én kezeid alkotmánya vagyok, * Jézus, hallgasd meg méltatlan imádságomat, * Jézus, add nekem szent jobbodat, * Jézus, vond magadhoz bűnös lelkemet, * Jézus, fogadj el engem, amint a kereszten elfogadtad a gonosztevőt, * Jézus, irgalmazz nekem, amint irgalmaztál a nyilvános bűnösnek, * Jézus, a lélek és test orvosa, gyógyíts meg engem a gonoszlelkű embert, * Jézus, Üdvözítőm, segíts meg engem, aki e világból távozom, * Jézus, nagy emberszeretet, bocsáss meg nekem.

12. konták

Hallgasd meg ó Jézus, sírásom hangját, jusson el kiáltásom hozzád. Emlékezzél meg, Üdvözítő, kezeid művéről, és ne veszíts el engem bűneim miatt, Királyom és Istenem, siess, hogy könyörülj rajtam, amint könyörültél Péteren, aki sokszor elfordult tőled, én tisztátalan tetteimmel fordultam el tőled, és amint elfogadtad a téged üldöző Pált, úgy fogadj el engem méltatlant, ó Világosság, és amint elhívtad Mátét a vámosságból, és evangélistává tetted őt, úgy, engedd meg nekem, hogy dicsőítsem legszentebb nevedet, ó * Jézus, és énekeljem neked életemben, és velük mindörökre a halál után: Alleluja.

12. ikosz

Jézusom, teremtőm, Tamással hiszem, hogy te vagy Uram és Istenem, hiszem, hogy a mennyekben az Atya jobbján ülsz, hiszem, hogy onnan el fogsz jönni ítélni élőket és holtakat, kérlek téged ó Üdvözítő, méltass engem, hogy választottaiddal együtt álljak, és hallgassam szavadat, amely mondja: Jöjjetek, áldottak, Atyám házába!. Hogy énekeljem nevednek:

Jézus, örök király, * Jézus, édes balzsam, * Jézus, jó illatú virág, * Jézus, kedves drágagyöngy, * Jézus, aki kinyilvánítottad nekünk arcod fényességét, * Jézus, aki megmutattad nekünk az üdvösség útját, * Jézus, * Jézus, aki megmentesz minket minden gonosztól, * Jézus, aki kiveszel bennünket az örök tűzből, * Jézus, szívem öröme, * Jézus, testem egészsége, * Jézus, lelkem üdvössége, * Jézus, vigyél fel engem országodba, * Jézus, nagy emberszeretet, hadd dicsőítsem nevedet örökön-örökké.

13. konták

Jézus, Üdvözítőnk, csodálatos nevedről méltatlan ajkainkkal megemlékezve, dicsőítünk téged, amely minden névnél nagyobb. Mert Jézus nevére meghajlik a mennyeiek és földiek és föld-alattiak minden térde, és minden nyelv vallja, hogy az Úr Jézus Krisztus az Atyaisten dicsőségében van. Ezért, mi hívek énekeljük neked: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták