Akathiszt az Úr Prófétájához és Előhírnökéhez, Keresztelő Szent Jánoshoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Az asszonyok szülöttei közt legnagyobbnak, az Urat megkeresztelő és Isten törvényéért lefejezést szenvedő Jánosnak élettörténetéről az evangéliumok számolnak be.

Születésének ünnepe: június 24. fejvételéé: augusztus 29.

Tropár. 4. hang

Téged, Krisztus eljövetelének prófétája és hírnöke, * mi, a te tisztelőid, * méltóan magasztalni képesek nem vagyunk, * mert a te dicső születésed által feloldatott az anya magtalansága * és az atyának némasága, * s hirdettetik a világon * az Isten Fiának megtestesülése.

1. konták

Krisztusnak választott tanúságtevője, János, rólad mondja az evangélista: „Volt egy ember Istentől küldetve, az ő neve János, ez bizonyságul jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindnyájan higgyenek neki". Ezért mi, Krisztusban hívők, bizonyságtételed után mondjuk neked:

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

1. ikosz

Az Úr angyala megjelent atyádnak, Urunk keresztelője, János, a tömjénoltár jobboldalán állva, hogy hirdesse csodálatos foganásodat, mondván: „Ne félj, Zakariás, mert imádságod meghallgatást nyert, és feleséged, Erzsébet, fiat szül neked, és Jánosnak hívod az ő nevét; örömödre és vígságodra lesz, és születésén sokan örvendeznek". Mi is örvendezve ezen, örömmel ajánljuk neked ezeket:

Üdvözlégy, sokak örömének megadója! * Üdvözlégy, gonosz bánatok elűzője! * Üdvözlégy, híveknek Istentől küldött ember! * Üdvözlégy, aki az igaz Világosságról bizonyságot tettél!

Üdvözlégy, magas-rangú pap fia! * Üdvözlégy, igaz szülők gyümölcse! * Üdvözlégy, a pusztában kiáltónak szava! * Üdvözlégy, aki mindenkit eltöltesz jóval!

Üdvözlégy, mert fogantatásodat angyal hirdette! * Üdvözlégy, mert születésed sokakat megörvendeztetett! * Üdvözlégy, Istentől küldött angyal! * Üdvözlégy, mert az Úr színe előtt utat készítettél!

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

2. konták

Látjuk, hogy a világ ájtatosan ünnepli tisztes fogantatásodat, János, ugyanis anyád méhében megszentelődtél. Az Úr szava, miként Jeremiáshoz, hozzád is szólt: „Mielőtt a méhben alkottalak téged, hívtalak téged, és mielőtt a méhből kijöttél volna, megszenteltelek téged". Azért mi is ünnepeljük ünnepedet, és téged dicsérve énekeljük Istennek: Alleluja!

2. ikosz

Megtudva az Istenszülő Mária a hírhozó angyaltól a te szent fogantatásodat,ó, János, sietve ment Juda városába, és bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet, és lőn, mikor meghallotta Erzsébet Mária köszöntését, örvendezett méhében a magzat; azért mi is örömmel énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki az anyai méhben megszentelődtél! * Üdvözlégy, aki születésed előtt Szentlélekkel teltél be! * Üdvözlégy, akit az angyal nevezett Jánosnak! * Üdvözlégy, mert szüleid, ezért nevezte Jánosnak!

Üdvözlégy, mert anyád méhében megismerted Alkotódat! * Üdvözlégy, mert az ő eljövetelét örömmel imádtad! * Üdvözlégy, az igazi Nap hajnalcsillaga! * Üdvözlégy, Urunk Jézus Krisztus rokona!

Üdvözlégy, mert anyád, Erzsébet, eltelt Szentlélekkel! * Üdvözlégy, mert ő az Istenszülőt áldottnak nevezte az asszonyok között! * Üdvözlégy, mert miattad szüleid örvendeztek! * Üdvözlégy, mert sokan csodálkoztak öreg szülőktől történt fogantatásodon!

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

3. konták

A magasságbeli erővel leküldött angyal dicséretesen hirdette fogantatásodat, János. Hallván pedig erről atyád, Zakariás, mondta: „Hogyan értsem ezt, én már öreg vagyok, feleségem is előrehaladott napjaiban". Felelte neki az angyal; és mondta: „Én vagyok Gábriel, aki Isten előtt állok és küldettem, hogy hirdessem neked ezeket". Teljesülvén pedig az igazság, Zakariás buzgón mondta Istennek: Alleluja!

3. ikosz

Gondolkoztak az emberek atyádnak, Zakariásnak titkán, aki némán jött el a tömjénáldozat oltárától. Megértették, hogy látomása volt a templomban. Meglátva pedig örömteli születésedet, sokan megörültek, és örvendező éneket ajánlottak neked, mondván:

Üdvözlégy, jólelkű és jó-reménységű gyermek! * Üdvözlégy, Isten minden áldásával teljes gyermek! * Üdvözlégy, aki csodálatos születésedet nekünk kijelentetted! * Üdvözlégy, mert sokakat megörvendeztettél!

Üdvözlégy, mert veled van mindig az Úr keze! * Üdvözlégy, mert születésedet nagy prófétai jövendölések előzték meg! * Üdvözlégy, mert atyád ajkát lezártad! * Üdvözlégy, mert az anya gyümölcstelenségének szégyenét elfordítottad!

Üdvözlégy, mert születésed előtt a legtisztább Szűz eljött hozzád! * Üdvözlégy, mert a mindeneket Teremtőnek hordozója, hozzád, jó akaratú volt! * Üdvözlégy, mert atyád, Zakariás eltelt Szentlélekkel! * Üdvözlégy, mert ő jövendölve énekelte Krisztust magasztaló énekét!

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

4. konták

Az öröm vihara támadt Erzsébet szívében, attól, hogy méhében röpöstél, Szent János, eltelt Szentlélekkel, nagy hangon kiáltott az Istenszülőhöz, és mondta: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, és hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám, mert amint köszöntésed szava fülembe, a magzat örvendve röpösött méhemben". Azért mi is örvendezve énekeljük Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Meghallván a környéken lakók, hogy születésed után, ó, teljesen boldog János, atyádnak, Zakariásnak megnyílt az ajka és nyelve, és betelt Szentlélekkel és jövendölt mondván: „Áldott az Úr Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta népét!", dicséretet mondtak a csodálatos dolgokat létrehozó Istennek, ezért mi is áldva a téged küldő Istent, kiáltjuk neked mondván:

Üdvözlégy, aki ifjúságodtól fogva Istennek szolgáltál a pusztában! * Üdvözlégy, aki minden testi kívánságot megöltél Istenért! * Üdvözlégy, aki bort és részegítő italt nem ittál! * Üdvözlégy, aki magadon teveszőr ruhát hordtál!

Üdvözlégy, aki sok embert térítettél az Úristenhez! * Üdvözlégy, aki életeddel sok népet világosítottál meg! * Üdvözlégy, akinek eledele sáska és erdei méz volt! * Üdvözlégy, aki a Jordánhoz jött embereket megkeresztelted!

Üdvözlégy, aki a farizeusokat és szadduceusokat bátran elmarasztaltad! * Üdvözlégy, aki megparancsoltad, hogy bűneikért bűnbánatot tartsanak! * Üdvözlégy, aki az eltévedetteket az igaz útra irányítottad! * Üdvözlégy, aki a bűnbánóknak a mennyek országát hirdetted!

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

5. konták

Mint Istentől küldött csillagot látva téged a Jeruzsálemből küldöttek, megkérdezték: „Te ki vagy?" És megvallottad nekik, bölcs János, hogy „nem én vagyok Krisztus", hanem „a pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját!". „Én vízzel keresztellek titeket, köztetek áll azonban, akit ti nem ismertek, ő az utánam jövendő, aki előttem volt". Mi pedig tanúságtételed által megismerve Krisztust énekeljük: Alleluja!

5. ikosz

Látva a Magasságbeli prófétájának nevezett gyermeket, hogyan tudunk méltóan dicsérni téged, akit Isten megtisztelt, ó, kiválasztott János, akiről az Úr mondta: „Nem támadt az asszonyok szülöttei között nagyobb". Mi méltatlanok, a nagy öröm miatt téged örömmel hívunk mondván:

Üdvözlégy, aki Isten előtt az igaz Noénál is igazabb vagy! * Üdvözlégy, aki az Úr szava szerint a hívő Ábrahámnál is hívőbb vagy! * Üdvözlégy, aki az áldozatra vitt Izsáknál is engedelmesebb vagy! * Üdvözlégy, aki Lévinél is az ő törzsében méltóbb vagy!

Üdvözlégy, aki a tisztaságban Józsefnél is ékesebb vagy! * Üdvözlégy, aki a szenvedésedben Jóbnál is türelmesebb vagy! * Üdvözlégy, aki az Isten törvényében Mózesnél is engedelmesebb vagy! * Üdvözlégy, aki az áldozati szolgálatban Áronnál is szentebb vagy!

Üdvözlégy, aki Isten segítségével Eleázárnál is bátrabb vagy! * Üdvözlégy, aki bátrabb vagy a lelki intelmekben Józsuénél is! * Üdvözlégy, aki az ígéret Földjének kémlelésében Kálebnál is dicséretesebb vagy!

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

6. konták

Téged, a bűnbánat hirdetőjét, a farizeusok küldöttei megkérdeztek: „Miért keresztelsz, ha te nem vagy Krisztus, sem Illés, sem a próféta?" Te pedig, szent János, feleltél nekik mondván: „Én vízzel keresztelek bűnbánatra, az utánam jövő pedig, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó saruit hordozni, ő titeket Szentlélekkel keresztel". Ezért mi is megkeresztelkedve tőle, veled együtt énekeljük Istennek: Alleluja!

6. ikosz

Életednek kimondhatatlanul tündöklő önmegtagadását látván, méltán csodálkozunk, ó, János; megértjük ugyanis, hogy te mint angyal testben a földön az emberekkel lakoztál. Ezért dicsőítve emlékedet, örömmel énekeljük neked, mondván:

Üdvözlégy, nagy vezető az üdvösségre! * Üdvözlégy, aki a bűnösöket javulásra vezeted! * Üdvözlégy, Krisztus csodáinak nyilvános dicsérete! * Üdvözlégy, csüggedő lelkek megerősítése!

Üdvözlégy, aki a Jordán folyóban a bűnöket lemosod! * Üdvözlégy, aki Isten kegyelmére méltó voltál! * Üdvözlégy, aki az Isten Bárányára ujjaddal mutattál rá! * Üdvözlégy, aki a világ bűnének elvevőjét hirdetted!

Üdvözlégy, aki a bűnöktől megtisztító keresztséget adtad! * Üdvözlégy, aki az Isten kegyelmének elfogadására előkészíttettél! * Üdvözlégy, aki a gonosz erejét Krisztus erejével összezúztad! * Üdvözlégy, aki Krisztus erejével a híveket megerősítetted!

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

7. konták

A világ kezdetétől halhatatlant akarván kijelenteni, az Isten Fia a Jordánhoz jött, hozzád, János, megkeresztelkedni. Te pedig igyekeztél visszatartani őt, mondván: „Nekem kell tőled megkeresztelkedni, és te jössz hozzám?" Felelvén pedig neki Jézus mondta: „Hagyd most, így illik nekünk most teljesíteni minden igazságot". Mi pedig dicsérve a tőled megkeresztelt Istent énekeljük: Alleluja!

7. ikosz

Új kegyelmet adván az Isten, emberként jelent meg neked a Jordánnál, János, és méltó voltál az ő legtisztább fejét kezeddel érinteni, és az égből a tanúságtevő hangot hallani: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik". Ezért mi neked örömmel kiáltjuk:

Üdvözlégy, az imádandó Szentháromság megvallója! * Üdvözlégy, a három személyben egy Isten igaz imádója! * Üdvözlégy, aki a mennyből az Atyaisten hangját hallottad! * Üdvözlégy, aki az Atyának Fiú iránti szeretete megjelenését megismerted!

Üdvözlégy, aki a Jordánban megkeresztelted az Isten Fiát! * Üdvözlégy, aki kezedet az Uralkodó fejére tetted! * Üdvözlégy, aki a Szentlelket, mint galambot láttad! * Üdvözlégy, aki tanúja voltál annak, hogy ő lejött az Atyától a Fiúra!

Üdvözlégy, aki a minden igazság betöltésénél szolgáltál! * Üdvözlégy, aki megparancsoltad, hogy az Úr ösvényeinek igazságát cselekedjék! * Üdvözlégy, aki a bűnök bocsánatára keresztséget hirdettél! * Üdvözlégy, aki a keresztelkedőknek a megnyílt eget kijelentetted!

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

8. konták

Látva a farizeusok és szadduceusok különös seregét, ó, boldogságos János, akik a keresztségre jöttek, mondtad nekik: „Gonosz nemzedék! Ki mondta nektek, hogy fussatok a jövendő harag elől? Teremjétek tehát a bűnbánat méltó gyümölcseit!" Azért mi is bűnbánattal énekeljük: Alleluja!

8. ikosz

Nemcsak az emberi, de az angyali értelem fölött állsz, dicséretre méltó János, te ugyanis nagy próféta vagy, rólad van írva: „ Íme, én elküldöm angyalomat színed előtt, aki elkészíti utadat előtted". Azért mi is énekeljük neked ezeket:

Üdvözlégy, aki szellemileg a csodálatos Gedeonnál bátrabb vagy! * Üdvözlégy, aki lelkedben az erős Sámsonnál erősebb vagy! * Üdvözlégy, aki szívedben a tisztes Sámuelnél alázatosabb vagy! * Üdvözlégy, aki zsoltáréneklésben a szelíd Dávidnál kedvesebb vagy!

Üdvözlégy, aki értelmedben a bölcs Salamonnál nagyobb vagy! * Üdvözlégy, aki buzgóságban a dicsőséges Illésnél tökéletesebb vagy! * Üdvözlégy, aki a felebaráti szeretetben a kegyes Elizeusnál kedvesebb vagy! * Üdvözlégy, aki prófétálásban az isteni szavú Izaiásnál ismeretesebb vagy!

Üdvözlégy, aki tűrésben a síró Jeremiásnál nagyobb vagy! * Üdvözlégy, aki látomásban az Istent szemlélő Ezekielnél nagyobb vagy! * Üdvözlégy, aki értelmedre a kívánatos Dánielnél éleselméjűbb vagy! * Üdvözlégy, aki még az engedelmes Báruknál is jobb vagy!

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

9. konták

Egészen angyalhoz hasonló életedet látván, ó, János, elcsodálkozunk. Minő dicséretet és imádságot hozzunk neked? Nem támadt ugyanis az asszonyok szülöttei között nagyobb nálad, és napjaidtól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved az Úr tanúságtétele szerint; neki énekeljük hívek: Alleluja!

9. ikosz

A bölcsességkedvelő szónokok nem tudnak méltóan dicsérni téged, Krisztusnak minden dicséretre méltó előhírnöke és keresztelője, János, mi pedig a szeretettől indíttatva bátorkodjuk neked ezeket énekelni:

Üdvözlégy, nekünk megjelent angyali élet! * Üdvözlégy, aki a bűnös szenvedélyeket rendbe hozod! * Üdvözlégy, alázatosság képviselője! * Üdvözlégy, türelem tükre!

Üdvözlégy, égő és világító gyertya! * Üdvözlégy, aki megelőzöd az Igazság Napját! * Üdvözlégy, isteni parancsok tanítója! * Üdvözlégy, sok ember megtérítője!

Üdvözlégy, igazi értelemre tanító! * Üdvözlégy, titokzatos értelem magyarázója! * Üdvözlégy, a világi dicsőség hátrahagyója! * Üdvözlégy, aki a földön égi életet éltél!

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

10. konták

Meg akarván menteni Heródes királyt, a negyedes fejedelmet, bátran megfeddted, Szent János, testvérének, Fülöpnek felesége miatt; nem engedted meg neki, hogy őt elvegye. Ő viszont nem akarva a megmenekülést, megparancsolta, hogy zárjanak téged börtönbe, te pedig abban őriztetve, szeretettel énekelted Istennek: Alleluja!

10. ikosz

Megerősített fal voltál azoknak, akik hozzád jöttek keresztelkedni, és megkérdezték, mondván: „Mit tegyünk?" Miután pedig üdvös tanításokat adtál nekik, ezeket elfogadva hozzád kiáltottak mondván:

Üdvözlégy, bölcs szónok! * Üdvözlégy, igen édes bizonyító! * Üdvözlégy, aki mondtad, hogy Isten jövendő haragja elől fussanak! * Üdvözlégy, aki megtanítottál a bűnbánat méltó gyümölcsét teremni!

Üdvözlégy, aki az alamizsnálkodásra megtanítottál! * Üdvözlégy, aki megparancsoltad, hogy a nincstelennek ruhát adjanak! * Üdvözlégy, aki a vámosokat bűnbánatra indítottad! * Üdvözlégy, aki őket a parancsok megtartására oktattad!

Üdvözlégy, aki a harcosoknak Istennek tetsző tanítást adtál! * Üdvözlégy, aki figyelmeztetted őket, hogy zsoldjukkal elégedjenek meg! * Üdvözlégy, aki megparancsoltad nekik, hogy senkit se károsítsanak meg! * Üdvözlégy, aki azt parancsoltad, hogy egymást ne rágalmazzák!

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

11. konták

Urunk szava és keresztelője, János, a börtönben hálaadó éneket énekeltél, hallottál az Isten Igéjének, Jézusnak tetteiről, és elküldtél kettőt tanítványaid közül, hogy megkérdezzék: „Te vagy-e az eljövendő vagy mást várjunk?" Felelvén Jézus, mondta nekik: „Menvén, hirdessétek Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok!" Azért mi is megtudva róla, ugyanannak az Istennek éneket ajánlunk: Alleluja!

11. ikosz

Krisztus, a világ Világossága, fényt árasztó szövétneknek jelentett ki téged mindenki előtt. Amikor elmentek tanítványaid, dicsérőleg kezdte mondani a népnek rólad, János: „Mit mentetek ki a pusztába látni? Prófétát? Igenis, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat". Azért mi is, méltatlanok, dicsérünk téged, énekelvén:

Üdvözlégy, a megszentelt Ózeás prófétánál szentebb! * Üdvözlégy, az istenkedvelte Joelnél kedvesebb! * Üdvözlégy, Ámosz pásztornál hosszantűrőbb! * Üdvözlégy, Abdiásnál, az Úr szolgájánál méltóbb!

Üdvözlégy, a galambbal egynevű Jónásnál jámborabb! * Üdvözlégy, az alázatos Mikeásnál engedelmesebb! * Üdvözlégy, a vigasztaló Náhumnál kedvesebb! * Üdvözlégy, az erős harcos Habakuknál is erősebb!

Üdvözlégy, aki az őrálló Szofóniásnál jobb vagy! * Üdvözlégy, aki Istennél az örvendező Aggeusnál is kedvesebb vagy! * Üdvözlégy, aki a jó emlékezetű Zakariásnál ismeretesebb vagy! * Üdvözlégy, aki Malakiás küldöttnél hűségesebb vagy!

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

12. konták

Kegyelemhez hasonló nevű János, a bűnbánat kegyelmét hirdető legtiszteltebb fejedet az istentelen Heródes parancsára levágta a hóhér, tálra tette, és a leánynak adta azt, a lány pedig anyjának. Tanítványaid pedig erről hallván eljöttek, elvitték testedet, sírba tették azt, és sírva mondták Istennek: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve földön töltött angyali életedet, János, minden ember a háromságban egy Istent dicsőíti, és neked, aki a mennyekben vagy, öröméneket ajánl, mondván:

Üdvözlégy, mennyei élet tanítója! * Üdvözlégy, a testben eljött Krisztusnak bizonyságtevője! * Üdvözlégy, minden prófétánál tiszteltebb próféta! * Üdvözlégy, Istennek apostoloknál dicsőbb küldötte!

Üdvözlégy, a világi gazdagságot és tiszteletet megvető pusztalakó! * Üdvözlégy, ifjúságodtól az Úrnak szolgáló böjtölő! * Üdvözlégy, testben és lélekben szűz ifjú! * Üdvözlégy, bátorságban igen erős vértanú!

Üdvözlégy, az Úr szelíd megvallója!* Üdvözlégy, szerzetesek csodálatos feje! * Üdvözlégy, lelkünk örömei * Üdvözlégy, üdvösségünk hirdetője!

Üdvözlégy, János, az Úr nagy prófétája, előhírnöke és keresztelője!

13. konták

Urunk dicséretes prófétája, előhírnöke és keresztelője, János, elég neked dicséretül magának az Úrnak bizonyságtétele, mert nagyobb vagy minden prófétánál. Ők szóval hirdették Krisztust, te pedig ujjal mutattál rá, mondván: „ Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit"! Fogadd el ezért tőlünk ezen dicsőítő énekeket, és kérleld őt, vegye el rólunk törvénytelenségeinket, és méltasson minket égi országára, kik neki kiáltjuk: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.