Akathiszt az Úr bemutatásáról

/Fordította: Lakatos László atya/

Jézust, a 40 napos istengyermeket Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák a templomban. Ott „találkozott" népének Messiást váró képviselőivel: Simeonnal és Annával.

Ünnepe: február 2.

Tropár 1. hang

Üdvözlégy, malaszttal teljes Szűz, * mert belőled sugárzott ki az igazság napja: Krisztus Istenünk, * megvilágítván a sötétségben levőket! * Te is örvendj, igaz Simeon, * mert karjaidra vevéd az emberi nem Szabadítóját, * ki föltámadást ajándékozott nekünk!

1. konták

Diadalmas hadvezérünk és Urunk, emberek megszentelője, aki születéseddel megszentelted a Szűz méhét, és bemutatásodkor megáldottad Simeon karjait, áldásodat áraszd most is mindnyájunkra, kik igaz szívvel magasztalunk téged! Tekints le a mennyekből, és látogass meg minket, a te szőlőskertedet, hogy örvendjünk neked így énekelve:

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

1. ikosz

Az angyalok serege láthatatlanul kísért téged az úton, amelyen szent Anyád Betlehemből Jeruzsálembe vitt. Látván téged, mint emberi testben a földön negyven napot töltő örök Istent, a Szentlélektől ihletett szavakkal egymásnak,ezeket mondták: Kicsoda ez, aki előjön, mint fölkelő Nap, szép, mint a Hold, választott, mint a Nap, rettenetes, mint a táborok elrendezett serege? Az ő énekükkel együtt mi is szépnek, választottnak, de a gonoszok számára rettenetesnek mondunk téged, negyvennapos Jézus, így dicsérve téged:

Jézus, aki a világot alkottad, most teremtményed karján nyugszol! * Jézus, akit mint Istent, az angyalok hordoznak, most pedig az emberi anya karja hordoz, méltass, hogy állandóan a szívemben hordozzalak téged! * Jézus, mindenütt jelenlévő Isten, akit Betlehemből Jeruzsálembe vittek! * Jézus örökkévaló Isten, aki földi születésed szerint negyvennaposnak neveztetsz, ajándékozz meg minket az örök élettel!

Pólyákkal körülvett Jézus, akit mint Istent a mindenség sem tud befogadni! * Szelek szárnyain járó Jézus, szent Isten, aki most még a földre sem tudsz lépni, tedd, hogy mindig utjaidon járjunk!

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

2. konták

Tudván a te Anyád, aki téged szeplőtelenül szült, hogy az Úr törvényében előírt napok leteltek, elvitt téged Atyád hajlékába, Jeruzsálembe, hogy ott a Törvény előírásai szerint, mint szűzi méhét megnyitó elsőszülöttet bemutasson, és az Úrnak szenteljen téged. Te pedig, mint a Törvény Alkotója, ebben is hűséges voltál törvényeid megtartásában. Fogadd ezért dicsérő énekünket: Alleluja!

2. ikosz

Felfoghatatlan értelme van a te templomban történő bemutatásodnak, Jézus! Mózes törvénye értelmében, mint elsőszülött fiúgyermeket Istennek kellett szentelni téged, aki amúgy is szent Isten vagy, és Melkizedek rendje szerint a világnak örökre rendelt főpapja. De amint majd a Jordánban azért keresztelkedsz meg Jánostól, hogy beteljesíts minden igazságot, úgy Jeruzsálembe is azért mégy bemutatásra, hogy Isten törvénye ebben is megvalósuljon. Ezért a buzgóságodért így áldunk téged:

Törvényt adó Jézus, aki buzgó vagy a törvény betartásában, önts lelkünkbe is buzgóságot törvényeid iránt! * Jézus, égi Atyádnak egyszülött Fia, aki földi anyádnak is egyszülöttje vagy! * Jézus, Isten Fia, aki embernek is Fia lettél, vallj mindnyájunkat gyermekeidnek Atyád előtt! * Istennek az idők teljességében földre küldött Fia, aki anyától születtél a föld számára!

Mindeneket megszentelő Jézus, Isten, akit emberi természete alapján Istennek szenteltek, szentelj meg bennünket is a te igazságodban! * Emberi törvényeken felül álló Krisztus Isten, aki mint ember a Törvény alattvalója lettél!

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

3. konták

A magasságbeli Istené a világon minden teremtmény, amint azt a zsoltárszerző írja: „Az Úré a föld és annak teljessége, a földkerekség, és mindaz, ami benne van!" Te mindig Atyádé voltál, Jézus, de mint negyvennapos gyermeket, mint embert is Atyádnak szenteltek, hogy téged, mint a Törvény legbuzgóbb betartóját mindenki így énekeljen: Alleluja!

3. ikosz

Ádám utódaként eljöttél Ádám utódaihoz, hogy aki megszentel és akik megszentelödnek, egytől, Ádámtól legyenek mindnyájan. Helyre akartad ugyanis bennünk állítani Istennek a bűn által elrútított képét, ezért Isten reád tette mindnyájunk gonoszságát. Ezért kellett téged az Istennek szentelni, hogy mint Isten előtt irgalmas és hűséges főpap, eltöröld a nép bűneit Ezért benned, a negyvennapos gyermekben is jóságos főpapunkat látva, így tisztelünk téged:

Testileg Ádámtól származó bűntelen Jézus, aki felkerested Ádám bűnös utódait, keress és találj fel bennünket is! * Ádámtól származó Jézus, aki nem szégyellted Ádám utódait testvéreidnek nevezni! * Jézus, Szent Isten, aki főpap vagy a bűnösök Istennel való kiengesztelésére, engesztelj ki mindnyájunkat szent Atyáddal! * Bűntelen Jézus, aki már gyermeki vállaidon is a világ bűneit hordozod!

Jézus, mindenkor Szent Isten, akit korán Istennek szenteltek az emberek, tégy bennünket is a te megszenteltjeiddé! * Jézus, jóságos és irgalmas főpapunk, aki gyermekkorodtól sokat szenvedtél!

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

4. konták

Vihar nélkül maradt az ég és föld Jeruzsálemben, amikor szüleid téged a templomban bemutattak, hogy egykor Mózesnek adott törvényed szerint cselekedjenek veled. Te pedig, aki nem megszüntetni jöttél a Törvényt, hanem azt tökéletessé tenni, fogadj kegyelmedbe mindnyájunkat, akik nem törvénytől kényszerítve, hanem önként és szeretettel adjuk oda neked magunkat, énekelvén: Alleluja!

4. ikosz

Szüleid elbeszéléséből megtudták a templomnál szolgálatot teljesítő papok, hogy te Júda törzséből és Dávid királyi családjából származol, az ő királyi városában, Betlehemben születtél, a törvény előtt, pedig mint Mária és József elsőszülött fia szerepeltél. Így jegyeztek be téged, Istennek örök Fia, így mutatták be érted az áldozatot, és fogadták el a megváltási díjat is. Ezért ezeket mondjuk neked:

Atyád isteni kebelén öröktől fogva pihenő Jézus, aki először jössz Atyád földi házába! * Saját magadat feláldozó Jézus, akiért állatot áldoztak fel, fogadd el érted hozott áldozatainkat! * Jézus, felbecsülhetetlen drága kincs, akit pénzért váltottak meg! * Az ószövetségi papi szolgálattól megváltott Jézus, aki az újszövetség örökös főpapja vagy, tedd tökéletessé neked szolgáló papjaidat!

Egykor a városon kívül Magadat feláldozó Jézus, akiért a templom udvarán mutattak be áldozatot! * Magadnak új népet szerezni jövő Jézus, akit az ószövetségi nép soraiba iktattak, tarts meg mindnyájunkat szent népednek!

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

5. konták

Mint a sötét éjszakában a tengeren járóknak világító csillag, olyan a te bemutatásod eseménye nekünk, az élet viharos tengerén hajózóknak. Mert látunk téged és szent szüleidet, hogy mindent megtettek veled, hogy az Úr parancsai tökéletesen megvalósuljanak, és abból semmi el ne maradjon. Ebben az istenfélő buzgóságukban velük együtt énekeljük Istennek: Alleluja!

5. ikosz

Látták a te szüleid és hallották Isten papjaitól, hogy mindent elvégeztek veled és érted, Jézus, amikor mint negyvennapos gyermeket a jeruzsálemi templomba bevittek és a Törvény szokása szerint cselekedtek veled. A szent ténykedések után örömmel indultak vissza Betlehembe, mivel eleget tettek Isten parancsának. Add meg, hogy mindnyájan ezt a boldog örömet érezzük, valahányszor parancsaidat teljesítjük, akik így kiáltunk hozzád:

Jézus, akivel szüleid születésedtől fogva mindent Isten parancsai szerint tettek, világosíts meg minket, hogy mi is így tegyünk gyermekeinkkel! * Jézus, akit szüleid később is az Úr parancsainak megtartására neveltek! * Jézus, aki életednek nevezted Atyád akaratának teljesítését, segíts, hogy mi is megtegyük szent akaratát! * Jézus, aki tizenkét esztendős korodban örömmel zarándokoltál fel Jeruzsálembe a húsvét ünnepére!

Jézus, akit az Atyád házáért való buzgóság emésztett, áldd meg a mi ragaszkodásunkat is templomainkhoz! * Jézus, aki, a téged kereső szüleidet arra figyelmeztetted, hogy neked Atyád házában a helyed!

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

6. konták

Nem annyira ajkaival, mint inkább egész életével hirdette az években megöregedett Simeon az Isten parancsát: „Szentek legyetek, mert én is az vagyok!" Ezért élt hosszú élete alatt, szentül és igaz módon, ő, aki a Szentlélek különleges ígéretét kapta. Ennek teljesedését napról-napra várta, és amikor a Szentlélek sugallatára elfáradt karjaira vett téged, és megismerte benned, a gyermekben is az Uralkodót, mint hűséges szolgád énekelte neked: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogott az öreg Simeonnak a lelki öröm napja, amikor téged a templomba vittek, hogy bemutassanak az Úrnak. Mert a Szentlélektől azt az ígéretet kapta, hogy addig nem ízleli meg a testi halált, amíg meg nem lát téged, Izrael vigasztalását. Midőn kezeire vett téged, öröm töltötte el igaz lelkét, hogy méltóvá lett a láthatatlan láthatására és az ígéret megvalósulásának elérésére. A te eljöveteledből mi is lelki vigaszt merítve örömmel mondjuk neked:

Jézus, aki nekünk is szent meglátásod reménységét adtad, mint Simeon szolgádnak, váltsd be a mi reménységünket! * Jézus, akiben nemcsak Izrael, hanem a te egész új néped vigasztalást vár a földi életre! * Jézus, aki nem annyira a földi életre, hanem inkább az örök életre szóló ígéreteket adtad nekünk, tégy méltókká bennünket ezekre! * Jézus, akit felszentelt papjaid ma is kezükbe vesznek, mint ahogyan egykor Simeon, - a papok kezeiben tartott Jézus, aki magad tartod kezeidben ifjú és idős papjaidat, tartsd őket szent kezedben, életükben és haláluk után! * Jézus, aki lelki örömben részesíted azokat, kik találkoznak veled!

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

7. konták

Meg akartad menteni, Üdvözítő, a te új népedet a külső sötétségtől, ahol büntetés, sírás és fogak csikorgatása lesz, eljöttél hozzá, hogy szavaiddal és életeddel megtaníts mindenkit a sötétség cselekedeteinek elhagyására és a világosság cselekedeteinek gyakorlására. Ezért neked, mint a világ számára világosságot felragyogtató Istennek dicsőséget mondván énekeljük: Alleluja!

7. ikosz

Új teremtményként mutatott be a templomnál tartózkodó istenfélő embereknek Simeon téged, aki az ő teremtője is voltál. Mint a pogány népek világosságáról jövendölt rólad, a negyvennapos gyermekről, aki nemcsak a szamariabeli asszonyt és rajta keresztül az ő egész városát fogod megvilágosítani, hanem mint magasságbeli Napkelet, nyugat szellemi sötétségébe is bevilágítasz. Ezért az általad hozott világosságtól mi is megvilágosíttatva, hálásan mondjuk neked:

Jézus, világosság, aki eljöttél hozzánk, hogy a világ a te világosságodban járjon, árassz ránk is a te világosságodból! * Jézus, aki tanításaidban a téged küldő Atyád tanításával világosítottad meg az embereket! * Jézus, akit, ha követünk, nem járunk szellemi sötétségben, hanem mienk lesz az élet világossága, vezess mindnyájunkat a te buzgó követésedre! * Jézus, aki új néped minden tagjairól is azt akarod, hogy világoskodjanak az emberek előtt!

Jézus, akinek világító szavaiért és dicső tetteiért az emberek mennyei Atyádat áldották, legyen áldott általunk is az Isten! * Jézus, aki a világosság gyümölcseit termetted és azokat tőlünk is kéred!

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

8. konták

Különös dolgot mondott rólad, Jézus, a te igaz szolgád, Simeon, akit Szentlelked az Ószövetség egyik utolsó prófétájává tett. Kezeiben tartva téged, a mozdulatlannak látszó kisdedet, így szólt azokhoz, akik köréd gyülekeztek: „íme, sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben!" Sorozz bennünket azok közé, akiknek lelki és egykor testi feltámadást is adsz, mert énekeljük neked: Alleluja!

8. ikosz

Egészen eltelt Szentlélekkel a te öreg szolgád, Simeon, aki ez által a jövőbe is látott, mert a Lélek által kijelentette rólad, hogy világrajöveteled és földi életed különböző hatássál lesz az emberekre: egyesek az égbe emelkednek, mások a porba süllyednek. Kérve, hogy ments meg minket a bukástól és segíts a felemelkedésre, így kiáltunk hozzád:

Jézus, gyermek, aki majd a jókat örök jutalomra, a bűnösöket örök tűzre ítéled, részesíts mindnyájunkat országod örömeiben! * Irgalmas Jézus, aki inkább magadat áldozod föl, nehogy néped elvesszen! *' Jézus, aki úgy láttad az embereket, mint pásztor nélküli szétszéledt juhokat, tarts meg mindnyájunkat egyházad aklában! * Tökéletes Jézus, aki a repedezett nádszálat nem kívántad kettétörni!

Irgalmas Jézus, aki még a megátalkodott embereket is sajnáltad, szánj meg bennünket, és szabadíts ki bűneinkből! * Jóságos Jézus, aki fölemeled az előtted megalázkodott embert!

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

9. konták

Elcsodálkoztak az istenfélő emberek, akik hallották az életből eltávozni kívánó szolgád szavait, Jézus. Mert ő kezeiben tartva és átölelve téged, a befogadhatatlant, nem közönséges gyermeknek nevezett, hanem annak, aki Istentől küldött, Istentől rendelt felemelője vagy népednek és az egész világnak. Kimondhatatlan jóságodért neked, mint mennyből leszállott és az embereket oda felemelő Istennek így énekelünk: Alleluja!

9. ikosz

A bölcselkedők minden bölcsessége sem tudja méltóképpen megvilágítani azt, hogy te, a beszélni és cselekedni még nem tudó gyermek, hogyan vagy most, és felnőve hogyan leszel Üdvözítő, a pogányok világossága, és népednek, Izraelnek dicsősége. A te születésedet hírül adó angyal szavából megértve, hogy te Isten Szentje és a Magasságbelinek Fia vagy, aki előtt, mint Isten előtt minden lehetséges, áldva így dicsérünk téged:

Jézus, negyvennapos gyermek, aki atyád, Dávid király trónjának vagy örököse, add, hogy részt vehessünk mennyei dicsőségedben! * Jézus, gyermek, aki öröktől fogva létezel, és mindeneket alkottál! * Jézus, egyszerű gyermek, aki igazsággal ragyogod be az emberi lelkeket, ragyogtasd ránk is a te világosságodat! * Beszélni még nem tudó gyermek, aki magasabban állsz minden értelemnél!

Jézus, aki mint gyermek is az emberek feltámadása és örök élete vagy, támassz majd fel bennünket is az igazakkal az örök életre! * Jézus, akinek nevét boldogan viseljük keresztségünk óta!

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

10. konták

Üdvözíteni akarva minden életkorban levő embert, úgy jöttél el hozzánk, és jelentél meg a földön, hogy születéseddel megszentelted a kisded állapotot, bemutatásodban a gyermeki állapotot vitted be mennyei Atyádnak örök hajlékát jelképező földi házába, felnőve pedig örömmel vállaltad az ifjú és felnőttkort, hogy ezért mindenki így dicsérjen téged: Alleluja!

10. ikosz

Légy erős védfala gyermeknek, öregnek, Jézus, akit negyvennapos gyermekként ugyan Simeon tartott reszkető karjaiban, de mégis te tartottad fenn őt gyermekségétől fogva, különösen pedig előhaladott korában! Te pedig, akinek kegyelméből élnek az élők, de még meghalva is neked halnak meg, aki megáldottad Simeon gyenge karjait, erősíts meg mindnyájunkat: fiatalokat és időseket, akik e szavakkal fordulunk hozzád:

Jézus, aki a földre születéssel az emberi sorsot elvállaltad, légy velünk életünk minden napján! * Mindenekről gondoskodó Jézus, akiről földi emberek gondoskodtak! * Tiszta és bűntelen Jézus, aki szeretted az ártatlan gyermekeket, őrizd meg bennünk is az ártatlanságot! * Jézus, gyermek, aki magadban és minden gyermekben példaképet állítottál elénk!

Szelíd Jézus, aki minden ember szívének földjét bírod, erősíts meg minket is a szelídségben! * Simeon karjain nyugvó Jézus, aki védelmezed és gyámolítod a téged szerető öregeket!

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

1l. konták

Minden ének téged énekeljen, Jézus, mert, bár Isten Fia vagy, mint ember is a legnagyobb tökéletességet érted el, és életed teljesen hiba nélküli volt. Ezért mi benned, aki igaz Isten vagy, nemcsak a valóságos, de a tökéletes embert is dicsérve így kiáltunk hozzád: Alleluja!

11. ikosz

Fényt árasztó világossággá lettél, templomi bemutatásod után, Jézus, mert attól kezdve emberileg is nevelkedtél korban, bölcsességben, Isten és emberek előtti kedvességben, amint megíratott rólad. Ezzel példaképül állítottad az emberek elé szent szüleidet, hogy ők is ilyenekké neveljék gyermekeiket Példaképül állsz minden gyermek előtt is, hogy ők is ezekben haladjanak előre. Kérve, hogy világító példádat egész életünkben lássuk, így imádkozunk hozzád:

Jézus, Isten Fia, aki nemcsak mennyei Atyád iránt, hanem földi szüleid iránt is engedelmes voltál, vezess bennünket is példád követésére! * Harminc évig rejtetten élő Jézus, aki példát adsz az üdvös hallgatásra! * Isteni bölcsességgel teljes Jézus, aki a földi tudományban is előre haladtál, taníts meg minket minden igazságra! * Jézus, kedvességben felnőtt Istenember, akit az emberek rajongva szerettek!

Mennyei Atyád félelmében felnőtt Jézus, aki sokszor töltötted el az egész éjszakát Isten imádásában, taníts meg bennünket is imádkozni! * Szent életben felnőtt Jézus, akit a buzgóság emésztett Isten háza iránt!

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

12. konták

Adj kegyelmet nekünk, és nyisd fel mindnyájunk szemét, Jézus, hogy amennyire tudjuk, meglássuk és megértsük, ki vagy te! Nikodémussal valljuk, hogy te valóban Istentől jöttél hozzánk, és mint emberrel is, negyvennapos földi életed alatt is veled van az Isten. A körülötted levő csodás jelenségeket látva, téged emberi testben élő valóságos Istenünknek vallunk, énekelve: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve a te templomi bemutatásodat és a Törvény iránti buzgóságodat, hitet teszünk igaz istenséged és igaz emberséged mellett, Jézus. Mert, bár a betlehemi barlangban kisded csecsemőnek láttunk, aztán a negyvennapos gyermekkel is találkozva, hisszük, hogy gyenge emberi testben is te az erős Isten vagy, akinek tiszteletére szívünk jó beszédet áraszt ki, és neked, az ég és föld Királyának ezt az éneket ajánljuk:

Pólyákba takart Jézus, aki ékes alakú vagy az emberek fiai között! * Jézus, minden áldás forrása, akit mint embert is az Isten megáldott örökre, add áldásod népedre, szent örökségedre! * Még beszélni nem tudó Jézus, akinek ajkai isteni kegyelemmel vannak telve! * még hallgatag Jézus, aki a legszentebb imádságokat fogod Isten elé küldeni, emlékezzél meg Atyád előtt mindnyájunkról!

Jézus, szegény kisded, aki a világ Királya vagy! * Emberként köztünk élő Jézus, Isten, akinek hódolatul a legszebb emberi énekeket ajánlják és éneklik!

Dicsőség neked, negyvennapos Jézus, dicsőség neked!

13. konták

Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia, fogadd el méltatlan, de hálás szolgáidtól ezt a rövid imádságot, amelyet gyermeki szívvel ajánlunk neked, a negyvennapos gyermeknek. Őrizz meg minden téged éneklőt minden gonosztól, verd vissza tőlünk az ördögi támadásokat, hogy testben és lélekben mindig tisztán maradva, ígéreted szerint meglássunk téged, Istenünket, örökre énekelvén neked: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.