Akathiszt az Úr életadó sírjáról és Jézus Krisztus feltámadásáról

/Fordította: Lakatos László atya/

Jézus, ígérete szerint, szenvedések által testének lebontott templomát három nap múlva helyreállította. Feltámadt, és minden ember számára a testi feltámadás előképét mutatta be.

Ez az egyházi év legnagyobb ünnepe.

Tropár 2. hang

Az Istenfélő József, * levevén a fáról a te legtisztább testedet, * tiszta gyolcsba göngyölé,* és illatos szerekkel ellátva, új sírba helyezé: * de te, Uram, harmadnapon föltámadtál, * adván a világnak gazdag kegyelmet.

1. konták

A halottaiból feltámadt bátor hadvezérnek, neked Krisztus, az örök Királynak diadaléneket ajánlunk, mert mint mindenható, feltámadtál a sírból. Mi pedig az örök haláltól megmenekülve a te tiszteletreméltó sírodnak öröméneket ajánlunk, így kiáltva: Alleluja!

1. ikosz

A trónálló angyal leszállt az égből, elhengerítette a követ a sírról a te feltámadásodnál, Krisztus Istenünk, és a kenethozóknak a feltámadást hirdette, mondva: Menjetek, hirdessétek a tanítványoknak, hogy feltámadt halottaiból! Ők pedig a félelmetes angyali megjelenésen elcsodálkozva, a te élethozó sírodnak dicsőítő éneket kiáltottak:

Üdvözlégy, mert élethozó sír vagy, amelyben Krisztus halottként feküdt, és harmadnap feltámadt! * Üdvözlégy, mert felkelt belőled, és nekünk feltámadást ajándékozott! * Üdvözlégy, mert kilépett belőled Krisztus, mint vőlegény a díszteremből, és az alvilágot megbilincselte! * Üdvözlégy, mert az ő fölkelésével a kezdettől fogva meghaltak feltámadtak!

Üdvözlégy, mert általad Péter, a főapostol megtudta a feltámadást! * Üdvözlégy, mert a benned fekvő Krisztus által az egész földet megszenteled!

Üdvözlégy, élethozó sír, amelyből feltámadt Krisztus!

2. konták

Amikor Mária Magdolna és a másik Mária kimentek a sírhoz, hogy megkenjék testedet, Krisztus Istenünk, angyalt találtak a sírkövön ülve, aki ezt mondta nekik: Ne féljetek, tudom, hogy a megfeszítettet keresitek, nincs itt, hanem feltámadt, amint mondta nektek! És mivel hirdették a tanítványoknak a feltámadást, akkor, mint a mindenek Alkotójának és Urának az angyali éneket mindnyájan így énekelték: Alleluja!

2. ikosz

A gondolatok vihara volt belül a te tanítványaidban, Krisztus, nem ismerve az írásokat, miként kellett neked halottaidból feltámadni. Azért is nem hittek a kenethozóknak, akik feltámadásod hírét hozták. De Péter sírodhoz futott, és behajolva csak a levetett lepedőket látta, és a kendőt, mely isteni arcodon volt. Megerősödött, és a többi tanítvánnyal hitt, és ezért örvendezve a te élethozó sírodnak így zengtek dicsőítő éneket:

Üdvözlégy élethozó sír, mert általad történt az egész világ üdvözítése! * Üdvözlégy, mert minden teremtmény neked hódol! * Üdvözlégy, mert északról és délről hozzád jőve a hívők Krisztust dicsőítik!* Üdvözlégy, mert nyugatról és keletről a benned történt feltámadást mindnyájan dicsőítik!

Üdvözlégy, mert a királyok Királyának voltál ravatala és nyughelye! * Üdvözlégy, mert általad a zsidó templom megszégyenül!

Üdvözlégy, élethozó sír, melyből feltámadt Krisztus!

3. konták

Az őrök, sírod hasztalan őrzői, hallva a földrengést és hogy angyal hirdeti a kenethozóknak a te feltámadásodat, Krisztus, nagyon megijedtek, és olyanok lettek, mint a holtak. A városba futva hirdették a főpapoknak és véneknek a történteket. A törvényszegők pedig el akarták titkolni feltámadásodat, de nem tudták. Ezért mindenkitől kitaníttatva, így énekelünk: Alleluja!

3. ikosz

Arimateai József, aki a zsidóktól való félelme miatt csak titkos tanítványod volt, Krisztus, elkérte Pilátustól isteni testedet. Akkor Nikodémus is eljött szmirna és aloe keveréket hozva. Romolhatatlan testedet illatszerekkel megkenve, lepedőbe csavartak és új sírba helyeztek téged, amelyben senki ember nem feküdt, csak egyedül te, Uram, hogy megszenteld a föld állagát. Látva azonban halottaidból való harmadnapi feltámadásodat, életadó sírodnak kiáltom:

Üdvözlégy, élethozó sír, mert benned a megváltás csodája ment végbe! * Üdvözlégy, mert a feltámadást a véghatárok általad tudták meg! * Üdvözlégy, mert a feltámadás erős hirdetője vagy! * Üdvözlégy, mert belőled Krisztus kijőve, a fogságot fogságba ejtve az emberi nemet az Atyaistenhez vitte!

Üdvözlégy, mert a benned emberként fekvő, mint Isten, dicsőséggel feltámadt! * Üdvözlégy, mert a mindenség alkotóját magadban tartottad!

Üdvözlégy, élethozó sír, amelyből feltámadt Krisztus!

4. konták

Amikor feltámadásodat hirdetve a kenethozók tanítványaidhoz siettek, Krisztus Istenünk, azok örömmel telten a galileai hegyre mentek, amint parancsoltad nekik. Látva téged, az igaz Istent, és nem kísértetként, hanem testet viselőként, mint Istennek, imádva így szóltak: Alleluja!

4. ikosz

Megfoghatatlan értelem volt a zsidók számára, akik nem értették a jövendöléseket, sem nem keresték feltámadásod értelmét, Krisztus, hogyan jöttél ki a sírból meg nem sértve a pecséteket, miért is rágalmazzák felkelésedet Mi azonban a titkot csodálva, élethozó sírodnak dicsőítő éneket hozunk, mondván:

Üdvözlégy, élethozó sír, mert Krisztus feltámadt belőled, és a holtakat feltámasztotta! * Üdvözlégy, mert az alvilág általad megfogatva kiüresedett! * Üdvözlégy, mert a meztelen Ádám újra Istentől szőtt ruhába öltözködik! * Üdvözlégy, mert a testvérgyilkosság miatt Ábel vérétől beszennyezett földet beleszállva újra megszentelted!

Üdvözlégy, mert az angyal által rólad elhengerített kő a kenethozókkal a feltámadást megértettette! * Üdvözlégy, mert a belőled felkelt Krisztus feltámadásának híre az egész földre elterjedt!

Üdvözlégy, élethozó sír, amelyből feltámadt Krisztus!

5. konták

Feltámadásod után a nyolcadik napon elmentél a zárt ajtók mögött lévő tanítványokhoz, a Szentlelket adva nekik ajándékul. Akkor a tanítványnak, Tamásnak mondtad: Jöjj és tapints meg. Megtapintva pedig igazán elismerte, hogy feltámadtál, és nem kísértet vagy. Ezért, a tanítványok a többiekkel így kiáltottak hozzád: Alleluja!

5. ikosz

Az álbölcselkedő szónokokat, a zsidók gyülekezetét, néma halakként látjuk, akik nem tudnak beszélni feltámadásodról, Krisztus, és nem értik a jövendöléseket, mint illett neked, a mindenek Urának, halottaidból feltámadni. Mi pedig feltámadásod titkát csodálva, életadó sírodnak kiáltjuk:

Üdvözlégy, élethozó sír, mert belőled jött ki Krisztus, Pilátus esztelen katonáit megrémítve! * Üdvözlégy, mert a síri pecsétet a belőled feltámadó fel nem törte! * Üdvözlégy, gazdag sír, mert magadban tartottad az életadó Krisztust, aki mindenkinek életet ajándékoz! * Üdvözlégy, mert a belőled feltámadt Krisztusnak az egek örvendeznek!

Üdvözlégy, mert akkor feltámadásoddal minden földit megtanítottál! Üdvözlégy, élethozó sír, amelyből feltámadt Krisztus!

6. konták

Amikor feltámadásod után megjelentél tanítványaidnak a Tibériás tengernél, Krisztus, és megparancsoltad nekik, hogy vessék ki a hálót a csónak jobb oldalán, akkor szeretett tanítványod halászat közben felismert téged, az Urat, és Péternek mondta: „Az Úr az!" És onnan a szárazföldre érve tüzet láttak, rajta halat és kenyeret. Akkor a kenyér átadásánál megismertek téged, és mint feltámadt Istennek mondták: Alleluja!

6. ikosz

Az asszonyok kimentek kora reggel sírodhoz, Krisztus Istenünk, de óhajtott testedet nem találva, nem tudták megérteni feltámadásodat, Jézus. Azonnal angyalt láttak maguk előtt, aki mondta nekik: „Miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, hanem feltámadt". Látva pedig feltámadásodat, életadó sírodnak örvendezve, dicsőítő éneket kiáltottak, mondván:

Üdvözlégy, életadó sír, mert Krisztus benned letelepedve az alvilágot megrémítette! * Üdvözlégy, mert akkor az alvilág, rettegéssel adta ki a holtakat, akiket kezdettől magánál tartott! * Üdvözlégy, mert Krisztus feltámadásával mindenek megelevenedtek! * Üdvözlégy, mert a belőled feltámadt Krisztusnak Tamás felvilágosulva mondta: Én Uram, és én Istenem!

Üdvözlégy, mert Krisztus feltámadásával minden teremtmény örömet talált! * Üdvözlégy, te is, Arimateai, mert kertedbe ilyen kincset szereztél!

Üdvözlégy, élethozó sír, amelyből feltámadt Krisztus!

7. konták

Szenvedésedkor, Krisztus, a Nap nem tűrve a törvényszegők tombolását, fényét elrejtette, és a templom függönye kettészakadt. Amikor pedig életadó sírodba helyeztek, a föld megrendült, mintha el akarta volna nyelni a törvényszegőket. De te dicsőséggel feltámadtál, és Ádám ősatyát is felemelted magaddal, Ezért a valóban feltámadt Istennek így énekelünk: Alleluja!

7. ikosz

Feltámadásod után, Krisztus, megjelentél az úton Lukácsnak és Kleofásnak. Együtt utaztál velük, akik beszélgettek maguk között a veled történtekről, mindenek Ura, azt gondolva, hogy egy jeruzsálemi utazó vagy. Te pedig, mint Isten, aki a rólad szóló jövendöléseket kifejtetted nekik, felismertetted magad a kenyértörésnél. Innen pedig nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, hirdették a tanítványoknak feltámadásodat és megjelenésedet Ezért ők együttesen imádkozva, életadó sírodnak dicsőítő éneket énekeltek:

Üdvözlégy, élethozó sír, mert a mennyei kenyeret, a mindenkinek életet adó Krisztust magadba fogadtad! * Üdvözlégy, mert Krisztusnak, mint alvó királynak helyet adhattál! * Üdvözlégy, mert a belőled feltámadt Krisztustól az ég és föld örömhírrel telik el! * Üdvözlégy, mert általad akkor a zsidók megszégyenültek!

Üdvözlégy, mert ezután a törvényszegők Krisztus feltámadását rágalmazni nem tudják! * Üdvözlégy, mert általad az apostolok kara örömmel telt el!

Üdvözlégy, élethozó sír, amelyből feltámadt Krisztus!

8. konták

Az egész angyali és emberi természet csodálkozik a te érettünk történt nagy üdvgondozásodon, mert az istenségére nézve megközelíthetetlent mindenki, mint megközelíthető embert látta, aki szenvedett és eltemettetett, és feltámadt dicsőséggel, miért is neked, mint alkotónak és királynak énekeljük: Alleluja!

9. ikosz

Új teremtményt mutattál fel feltámadásoddal, Krisztus, a sír pecsétjét fel nem törve miként a Szűzét sem születésedben. Ezért, tiszteljük szenvedésedet, dicsőítjük eltemettetésedet, hittel hajlunk meg dicsőséges feltámadásodnak, és hálaadó éneket hozunk életadó sírodnak, mondván:

Üdvözlégy, élethozó sír, mert Krisztus belőled támadt fel, és az egész világot megújította! * Üdvözlégy, mert a rólad elhengerített kő az alvilág kapuit és ajtóit összetörte! * Üdvözlégy, mert belőled az egész világra szóló fény ragyogott fel! * Üdvözlégy, mert a benned fekvő Krisztustól az alvilág megremegett!

Üdvözlégy, mert akiket régen az alvilág halottként fogadott be, most akarata ellenére élőként engedte el! * Üdvözlégy, a benned elrejtett isteni drágagyöngy víllámfénye!

Üdvözlégy, élethozó sír, amelyből feltámadt Krisztus!

9. konták

Feltámadásod istenhordozó hírnökei a földkerekségre küldettek, hogy hirdessenek téged, igaz Istent, és minden hívőt tanítsanak meg, hogy neked, Alkotónak és Uralkodónak énekeljék: Alleluja!

9. ikosz

Sírból való feltámadásod után kiment Mária Magdolna sötétben a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírról. Ezért, hamar elment a tanítványokhoz, mondva: „Elvitték az Urat a sírból". Péter pedig, mint erőshitű tanítvány, Jánossal a sírhoz futott, és a sírba hajolva csak a levetett lepedőket látta. Feltámadásodat megértve, élethozó sírodnak dicsőítő éneket zengett:

Üdvözlégy, élethozó sír, mert a beléd zárt Krisztus által az alvilágiaknak fény ragyogott fel! * Üdvözlégy, mert a rólad elvetett kő által a kőszívű pogányok megszokták, hogy mondják: valóban feltámadt Krisztus! * Üdvözlégy, mert a testileg elszunnyadt Isten három napig benned tartózkodott! * Üdvözlégy, mert a kezdettől elaludtakat feltámadásod által felébresztetted!

Üdvözlégy, mert a belőled kijövő mindenkinek feltámadást ajándékozott! * Üdvözlégy, mert fényes Nap ragyogott fel belőled, és az egész világot megvilágosította!

Üdvözlégy, élethozó sír, amelyből feltámadt Krisztus!

10. konták

A föld megrendült és elnyugodott, amikor téged, alkotóját, a kis sírban fekve látott. Az alvilág pedig remegéssel adta ki a halottakat, hatalmadtól félve, felmenetelt készítve neked az Atyához, akitől sohasem voltál elválasztva. Ezért, mindnyájan így énekelünk neked: Alleluja!

10. ikosz

Mária Magdolna, aki erősen hitt benned, Jézus Krisztus, nagyon korán kiment sírodhoz, Üdvözítő. Angyal megjelenésére lett méltatva, aki ezt mondta: „Nincs itt, hanem feltámadt". Ezenfelül még magad is megjelentél neki, mint Isten, ezért, mint az örömhír hordozója elküldetett tanítványaidhoz, hogy hirdesse az Atyához való felmenetelt. Azért a tanítványok örömmel eltelve a kenethozókkal együtt élethozó sírodnak dicsőítő éneket ajánlottak, mondván:

Üdvözlégy, élethozó sír, a menny ajtainak megnyitása! * Üdvözlégy, mert a benned levőről az alvilág igazat beszél, mondva: Jobb lett volna nekem Mária fiát be nem fogadni! * Üdvözlégy, mert a belőled feltámadott az alvilágot kiüresítette, és a mennyei Jeruzsálemet betöltötte! * Üdvözlégy, mert magát a Bárányt, az Isten Fiát, mint alvót fogadtad magadba!

Üdvözlégy, mert benned a jövendölés szerint Krisztus elszunnyadt és megpihent, mint az oroszlán, és ki költi fel őt? * Üdvözlégy, mert ugyanő belőled, mint Isten, saját erejéből feltámadt!

Üdvözlégy, élethozó sír, amelyből feltámadt Krisztus!

11. konták

Amikor megállt az Üdvözítő tanítványai között, békét ajándékozva nekik, hatalmat is adott, hogy megbocsássák a bűnöket, és kereszteljenek az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és hirdessék halottaiból való feltámadását. Ők pedig elmenvén, megtanítottak minden nemzetet, hogy a feltámadott Istennek mondják: Alleluja!

11. ikosz

Halottaidból való feltámadásod után, Krisztus, megjelentél magának Simon Péter tanítványodnak, és mondtad: „Simon, Jónás fia, szeretsz-e engem?" És őt irántad való szeretetének hármas kinyilvánítása után egyházad fejévé tetted. Minden hívő csodálva téged, feltámadt Istent, élethozó sírodnak dicsőítő éneket kiált:

Üdvözlégy, élethozó sír, mert a belőled kiszálló Krisztus nekünk a mennybe utat készített! * Üdvözlégy, mert a beléd helyezett Krisztus a kezdettől fogva holtakat feltámasztotta! * Üdvözlégy, mert az akkor feltámasztottaknak örök életet adott! * Üdvözlégy, mert a kereszt és feltámadás benned megdicsőül!

Üdvözlégy, mert általad az őrségtől a feltámadást megtudtuk! * Üdvözlégy, mert az isteni tudományok forrása vagy!

Üdvözlégy, élethozó sír, amelyből feltámadt Krisztus!

12. konták

Irántunk való isteni üdvgondozásodat dicsőítve tiszteljük szenvedésedet, isteni feltámadásodat imádjuk, és a földről az égi Atyához való dicsőséges felemelkedésedet dicsőítve imádkozunk: Ne vedd el tőlünk Szentlelkedet, mert neked, mint Alkotónak és Uralkodónak mindnyájan így énekelünk: Alleluja!

12. ikosz

Amikor felmentél az Olajfák hegyére, Atyának fényessége, fényes felhő takart el. Miközben a tanítványok néztek, Erőteljes, angyalaid az apostoloknak mondták: „Galileai férfiak, mit álltok az égre nézve? Ez, akit láttok felmenni, ugyanő ismét visszajön testben". Ők pedig örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, dicsértek téged, igaz Istent, és élethozó sírodnak, amelyben letéve voltál, és harmadnapi feltámadásodnak dicsőítő éneket ajánlottak, mondván:

Üdvözlégy, élethozó sír, mert belőled ragyogott fel Krisztus, a kimondhatatlan fény, és az egész világot megvilágosította! * Üdvözlégy, mert a belőled feltámadt Krisztustól a kenethozók üdvözletet hallottak! * Üdvözlégy, mert a királyok Királyának, és az uralkodók Urának nyughelye voltál! * Üdvözlégy, mert a mindenség fenntartóját birtokoltad!

Üdvözlégy, mert a bölcs zsidók nem tudva mit mondani a feltámadásról, általad megzavarodtak! * Üdvözlégy, mert általad az angyalok kara örömet talált!

Üdvözlégy, élethozó sír, amelyből feltámadt Krisztus!

13. konták

Krisztus legszentebb és élethozó sírja, az egész világ megjavítása, előtted, mint élethozó előtt állva, imádkozunk a benned fekvő, és harmadnapon dicsőséggel feltámadt Krisztus Istenünkhöz, hogy mentse meg örökségét az éhségtől, földrengéstől, vízáradástól és minden halálhozó bajtól, istenfélő és krisztusszerető uralkodónknak ajándékozzon békét és hajtsa lábai alá az ellenünk harcolókat, mert mindnyájan neked énekeljük, mint Alkotónknak és Uralkodónak: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.