Akathiszt az Úr jeruzsálemi bevonulásáról

/Fordította: Lakatos László atya/

Többször megjövendölt önkéntes kínszenvedései előtt Jézus Jeruzsálembe jött. Az emberek ünnepélyesen, Messiás királyként fogadták.

Ünnepeljük a húsvét előtti vasárnapon.

Tropár. 4. hang

Veled temetkezvén el a keresztségben, Krisztus Istenünk, * a halhatatlan életre is * méltókká lettünk a te feltámadásod által. * Miért is örömmel kiáltjuk: * Hozsanna a magasságban, * áldott, aki az Úr nevében jő!

1. konták

Diadalmas hadvezérünk és királyunk, emberek meghódítója, Jeruzsálembe való bevonulásodat lelkileg látva, mindnyájan örömmel szemlélünk téged, és a felnőttek és az ártatlan gyermekek ajkaival mindnyájan hozsannát énekelünk. Te pedig, aki azon a nagy ünnepen mindenkitől elfogadtad a neked felajánlott hódolatot, kérünk, fogadd el tőlünk is dicsőítő énekünket:

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

1. ikosz

Az angyalok láthatatlan sokaságán kívül az emberek nagy tömege kísért téged, Jézus, amikor hat nappal önkéntes szenvedésed és halálod előtt Jeruzsálembe, a Szent Városba bevonultál. Ott voltak apostolaid mellett a tőled sok üdvös tanítást halló, és jótéteményeidet állandóan tapasztaló emberek, akik királyként fogadtak, és úgy üdvözöltek téged. Az ő örvendező énekükkel hallgasd meg a mienket is, amelyet szívünkből így mondunk neked:

Üdvözlégy, Jézus, aki örvendező menetben vonultál be a Szent Városba, térj be a mi szívünkbe is! * Üdvözlégy, Jézus, aki akkor királyi trónus gyanánt az oktalan szamár hátára ültél! * Üdvözlégy, Jézus, akit az ujjongó nép, mint királyt fogadott; mi is királyként imádunk téged! * Üdvözlégy, Jézus, aki előző jótéteményeiddel már meghódítottad az emberek szívét!

Üdvözlégy, Jézus, aki valóban az ég és föld királya vagy, uralkodj továbbra is rajtunk! * Üdvözlégy, Jézus, aki akkor, és azóta is sokszor fellelkesítetted az igaz emberek szívét!

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

2. konták

Megtudva a Jeruzsálemben tartózkodó emberek, Jézus, hogy a Húsvét ünnepére te is Jeruzsálembe jössz, sokan eléd siettek, és örvendező énekszóval kísértek Atyád háza, a szent templom felé. Nemcsak egyszerű emberként fogadtak téged, hanem, mint akit Isten küldött, azért énekelték neked: Áldott, aki az Úr nevében jön! Az ő örömteli énekük elhalkította ellenségeid zúgolódását, akik megátalkodottságukban nem tudtak neked örvendezni, és mondani: Alleluja!

2. ikosz

Értelem nélküli tanítóknak mutatkoztak szent bevonulásod alkalmával Izrael írástudói és magukat szenteknek és igazaknak valló farizeusai, Jézus. Miközben a nagy sereg így fogadott és énekelt neked: „Áldott, aki jön, az Izrael királya", ők oktalan szívük gondolatait kinyilvánítva ezt kívánták tőled: „Mester hallgattasd el ezeket!" Ezeknek te isteni méltósággal így feleltél vissza: „Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni!" Az ő értetlenségüket mélyen elítélve a dicséret szavaival hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, Jézus, akit a nagy tömeg kívánva-kívánt látni! * Üdvözlégy, Jézus, mert isteni sugallatra ők felismerték benned az Istentől küldött embert, világosíts fel bennünket is ezzel az ismerettel! * Üdvözlégy, Jézus, aki csodáiddal örökre beírtad nevedet sok ember lelkébe! * Üdvözlégy, Jézus, mert azt hirdették rólad, hogy az Úr nevében érkezel, engedd, hogy mi is így fogadjuk minden látogatásodat!

Üdvözlégy, Jézus, mert bevonulásod alkalmával elnémítottad reád bosszankodó ellenségeidet! * Üdvözlégy, Jézus, aki kész voltál arra, hogy a kövekkel is hirdettesd dicséretedet, erősítsd meg méltatlan ajkainkat szüntelen dicsőítésedben!

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

3. konták

Magasságbeli Atyád titkos hangja többször értésedre adta, Jézus, hogy még nem jött el az idő, hogy elfogjanak téged, és te életedet add juhaidért. Ezért is nem tudtak ellenségeid megfogni és megölni, bár nagyon akarták azt. Mikor azonban Atyád elérkezettnek látta, hogy üdvözítésünk minden művét végrehajtsd, világosan értésedre adta, hogy most már kéri tőled életed feláldozását. Ezért neked, mint Atyád akaratát készségesen végrehajtó Istenünknek énekeljük: Alleluja!

3. ikosz

Azt az erős elhatározást bírva magadban, hogy üdvözítésünk nehéz, de szent munkáját elvégzed, röviddel bevonulásod előtt harmadszor is nyíltan kijelentetted tanítványaid előtt: „Felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát kiszolgáltatják a pogányoknak, átadják a főpapoknak és írástudóknak, kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák, megölik, de harmadnapra feltámad." Látva, hogy erős elhatározásodtól senki és semmi nem tudott eltéríteni, irántad érzett hálaképp fogadd el tőlünk ezt az éneket:

Üdvözlégy, Jézus, aki eljöttél Jeruzsálembe, bár világosan tudtad, ami ott rád vár, erősíts meg minket, hogy készséggel vállaljuk sorsunkat! * Üdvözlégy, Jézus, aki Jeruzsálembe jöttél, mert szavaid szerint a próféta nem veszhet el Jeruzsálemen kívül! * Üdvözlégy, Jézus, aki tudtad, hogy téged a Melkizedek rendje szerinti főpapot majd a törvénytelen főpap elé állítanak, védelmezz meg bennünket a hamis emberek ellen! * Üdvözlégy, Jézus, aki készségesen jöttél, hogy mint az igazság Tanítóját, téged, a Nagy Tanács Angyalát az igaztalanul ítélkező főtanács elítéljen!

Üdvözlégy, Jézus, aki megjövendölted, hogy Jeruzsálemben elveszik tőled életedet egy időre, tedd, hogy mi is gyakran gondoljunk kimúlásunk igazságára! * Üdvözlégy, Jézus, akinek Jeruzsálemben az emberek szenvedést, de mennyei Atyád dicsőséget készített!

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

4. konták

A Szent Város és annak jövendő pusztulása miatti aggódó gondolatok vihara kavarta fel lelked boldogságát, Jézus. Mielőtt ugyanis bementél volna a városba, az Olajfák hegyén messziről megláttad azt akkor még ékesen, de rövid idő múlva teljesen leromboltan. Isteni jóakaratoddal utolsó figyelmeztetéssel jöttél, hogy amint a kotlós szárnyai alá gyűjti csirkéit, te is azt tedd népeddel. Ezért, mint választott néped üdvözítéséért mindent megtevő Istenünknek énekeljünk neked: Alleluja!

4. ikosz

Megtudták apostolaid és a környezetedben levő emberek, hogy te, Jézus, mennyire akarod még azok megmenekülését is, akik ellenséges indulatúak veled szemben. Mert, bár előre kijelentetted Jeruzsálemről, hogy megöli a prófétákat és neked is életedre tör, az Olajfák hegyén, készülve a városba való bevonulásra, könnyeket sírtál érte, ezeket mondva: „Bárcsak te is felismernéd legalább ezen a napon, ami békességedre volna. Jönnek majd napok, amikor ellenséged körülvesz, eltipor és nem hagy benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét!" Ezért neked, mint mindenki iránt jóakarattal levő Üdvözítőnek, szívből énekeljük:

Üdvözlégy, Jézus, aki nem akarod a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen, bűnbánatunkért adj nekünk örök életet! * Üdvözlégy, Jézus, aki annyira szeretted Isten Városát, hogy szívből kívántad annak megmentését! * Üdvözlégy, Jézus, aki Jeruzsálembe jöveteledkor utoljára figyelmeztetted a Várost, hogy ismerjen fel téged, tedd, hogy figyelmeztetéseidet mindig meghalljuk! * Üdvözlégy, Jézus, aki a hozzá való eljövetellel békességet kívántál benne teremteni!

Üdvözlégy, Jézus, aki annyira meg is sajnáltad azt, hogy könnyeket hullattál érte, tégy meg mindent a mi megmentésünkre is! * Üdvözlégy, Jézus, aki most is üdvözíteni akarod azokat, akikért szenvedtél és meghaltál!

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

5. konták

Ragyogó csillagnak tartunk minden jövendölést, amelyek téged előre hirdettek a századok alatt, Jézus. Mert amint a Betlehem fölött születésedkor felragyogott csillag Napkelet bölcseit is elvezette hozzád, hogy megismerjenek téged, úgy ismerjük meg mi is a próféták jövendöléseiből, hogy te vagy az, akire ezek vonatkoznak, és egyedül benned teljesednek be azok igazán. Ilyen csillag irányításával jövünk el lélekben mi is jeruzsálemi bevonulásodhoz, s téged meglátva, örömmel énekeljük neked: Alleluja!

5. ikosz

Az igaz emberek, akik Isten Szentírását értelemmel olvassák, látják, hogy amikor felültél a teherhordó szamár hátára, és egyszerű emberi külsőben eljöttél Jeruzsálembe, a prófétának ezt a jövendölését teljesítetted: „Mondjátok meg Sión leányának, nézd, királyod vonul be hozzád szerényen, szamárháton; a teherhordozó állat csikóján!" Mivel Isten ígéretét ebben is beteljesítetted, a Szentírásból mi is értelmet merítve így kiáltunk hozzád:

Üdvözlégy, Jézus, aki a szerénységet és alázatosságot mindig sokra becsülted, taníts meg minket is ezek gyakorlására! * Üdvözlégy, Jézus, aki azt tanítottad, hogy a magát megalázó embert Isten felmagasztalja! * Üdvözlégy, Jézus, aki szelíden és alázatos külsőben jöttél Jeruzsálembe, tégy bennünket a te igaz követőiddé! * Üdvözlégy, Jézus, akiben az egyszerű külső a mindenek örökösét takarta!

Üdvözlégy, Jézus, mert az istenfélő emberek ennek ellenére is felismerték, hogy te vagy Izrael királya, ismerj fel bennünket te is, ha halálunk után eléd állunk! * Üdvözlégy, Jézus, akit bevonulásodban is, de utána is nagyon felmagasztalt a te Atyád, az Isten!

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

6. konták

Hirdette, és napról-napra mindörökre hirdeti az ég, és rajta minden a te nagyságodat, Jézus, egyik nap a másiknak adva át a híradást a te dicsőségedről! Mivel az ő híradásuk hangtalan, emberi nyelvvel ki nem mondott szavak, méltó és igazságos, hogy az általad teremtett ember is bekapcsolódjék a maga tehetségével nagyságod magasztalásába. Mivel tudjuk, hogy benned az Isten Fia ült a szamár hátán, az Áldott, aki az Úr nevében jött, szívünk és ajkaink hódolatával így köszöntünk téged: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogott az ártatlan gyermekek értelmében a Szentlélek megvilágosítása, mert, bár senki emberi tanító nem tanította őket erre, mégis meglátták benned Isten küldöttjét. Amikor Jeruzsálem utcáin kísértek, és a templom udvarán tartózkodtak, így énekeltek neked: Hozsanna Dávid Fiának! Az ő értelmük megvilágosításán mi is örvendezve, és ezt a nagy kegyelmet a magunk számára is kérve, velük együtt dicsérünk téged, ezeket mondva:

Üdvözlégy, Jézus, akinek a Szentlélek a legkedvesebb énekkart alkotta meg Jeruzsálem utcáin, hadd énekeljük mi is örökre szentségedet! * Üdvözlégy, Jézus, aki az írás szerint a kisdedek ajkaiból nyertél dicsőítő éneket! * Üdvözlégy, Jézus, aki az ő ártatlan és tiszta szívüket és éneküket nagyra értékelted, teremts bennünk is tiszta szívet és igaz lelket! * Üdvözlégy, Jézus, aki a gyermekek énekével tanítottad akkor az értelmetlen felnőtteket!

Üdvözlégy, Jézus, aki, mint a gyermekek barátja, megvédted őket a rájuk támadó irigyekkel szemben, védj meg minket is irigyeinktől! * Üdvözlégy, Jézus, aki hívtad magadhoz és megáldottad az ártatlan gyermekeket!

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

7. konták

Ki akarva menteni a pogányokat az ő szellemi sötétségükből, amelyben ültek, és rá akarva vezetni őket Isten fiainak engedelmességére, ennek jelképéül a szamarat választottad ki, hogy azon vonulj be Izrael szent Városába. Amint prófétád szava szerint az ökör és szamár megismeri gazdáját, úgy ismert meg és engedelmeskedett tanítványaidnak és neked a hozzád elhozott szamár. Ebben a tettedben az oktalan pogányság meghívását és édes igába való hajtását látva, így énekelünk neked: Alleluja!

7. ikosz

Új teremtményként akartad bemutatni az általad teremtett emberiség nagy részét, amely tőled régen és nagyon eltávolodott, Jézus. Azt parancsoltad ugyanis két tanítványodnak: „Menjetek a szemközti faluba, találtok ott egy megkötözött szamarat, csikójával! Oldjátok el és vezessétek ide, mert szükségem van rá!" Ők, teljesítvén a parancsot, ráültettek és egészen Atyád házáig vezettek azon téged. Ezzel a cselekedettel az oktalan pogányokat örökségül kérted magadnak Atyádtól. Hatalmad alá vetetted, és megvilágosított új népként Atyádhoz vitted őket. A pogányok iránti jóságodat is látván, ezt mondjuk neked:

Üdvözlégy, Jézus, aki minden népnek egyformán Istene vagy, maradj továbbra is a mi Istenünk! * Üdvözlégy, Jézus, aki mint Isten-Pásztor, minden embert számon tartasz! * Üdvözlégy, Jézus, aki más akolban levő juhaidról is istenileg gondoskodtál, tedd, hogy követőid mindnyájan egyek legyenek! * Üdvözlégy, Jézus, aki nemcsak népedhez, hanem a pogányokhoz is jöttél!

Üdvözlégy, Jézus, aki a pogányság sötétségében ülőknek lelki világosságot gyújtasz tanításodban, világosítsd meg a mostani pogányok szívét is! * Üdvözlégy, Jézus, aki eljöttél, hogy Istennek szétszórt fiait összegyűjtsd!

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

8. konták

Különös öröm nyilvánult meg azon a napon az emberek szívében, Jézus, amelyen ígéretedet betöltve eljöttél Jeruzsálembe, hogy kínszenvedésed és halálod előtt utoljára menj fel a Húsvét ünnepének megünneplésére.

Akik már jóságodat ismerték, és akik még nem láttak, azok is mindnyájan az útra mentek, hogy köszöntsenek téged, átvéve Jeruzsálem lakóinak örömét. Abba lelkileg mi is belekapcsolódván, mindnyájan, akik tanításodból és jótéteményeidből emberszeretetedet megismertük, boldogan kiáltjuk feléd: Alleluja!

8. ikosz

Egészen a téged ünneplő öröm töltötte be dicsőséges bevonulásod napján Jeruzsálem városát, mert mint győzelmet aratni jövő Királyt, úgy fogadtak téged. Az emberek közül sokan eléd terítették ruhájukat az útra, vagy ágakat tördeltek a fákról, és azt eléd szórták. Mások pálmaágakat tartva kezükben, a győzelem jeléül azzal köszöntöttek. Az előtted menő és utánad haladó tömeg ezt kiáltotta feléd: Hozsanna Dávid Fiának, áldott, aki az Úr nevében jön! Az ő soraikba mi is belevegyülvén, boldog örömmel kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, Jézus, akit a jámboréletű emberek a dicséret szavával fogadtak, méltass minket, hogy örökre társaik lehessünk dicséretedben! * Üdvözlégy, Jézus, akinek bevonulását a hívő jeruzsálemiek győzelmi ünneppé tették! * Üdvözlégy, Jézus, akinek látására és imádására messzi földről is eljöttek Jeruzsálembe, fogadd kedvesen érted hozott áldozatainkat! * Üdvözlégy, Jézus, aki elé ruhájukat terítették, és ezzel saját magukat adták oda az emberek!

Üdvözlégy, Jézus, akit akkor nemcsak a láthatatlan angyalok kara, hanem az istenfélő emberek kórusa is énekelt, sorozz be minket is ebbe az énekkarba! * Üdvözlégy, Jézus, aki előre elfogadtad megváltandó népedtől a köteles hódolatot!

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

9. konták

Az angyalok egész kara elcsodálkozott, amikor téged, az Isten Fiát a szamárháton ülni látott, fölséges Jézus. Ezt magad kérted és saját akaratodból ültél fel arra. Mi emberek is csodálkozva nézzük, hogy miért Isten utolsónak tartott teremtményeinek egyikét emelted fel ilyen magasságra. Mivel azonban megszoktuk, hogy te, Isten Fia, mindent mélységes és isteni bölcsességgel viszel végbe, csodálattal énekeljük neked: Alleluja!

9. ikosz

A pusztán emberi módon bölcselkedők nem tudják megmagyarázni mérhetetlen alázatosságodat, Jézus, hogy te, akinek királyi széke az ég, lábai zsámolya a föld, és angyalok hordoznak kezeikben, hogy kőbe ne üssed lábadat, egy szamár hátára ültél fel és azon tartottad diadalmenetedet a Szent Városba. Azért is, hogy ezzel a tetteddel Zakariás prófétád jövendölését teljesítetted be, de azért is, amit ezzel az alázatosságoddal a világnak tanítottál, csodálattal mondjuk neked ezeket:

Üdvözlégy, Jézus, aki a szamár engedelmessége által tanítottál bennünket mindvégig az engedelmességre! * Üdvözlégy, Jézus, aki a szamárra való felüléssel kinyilvánítottad, hogy minden teremtményedet felhasználod céljaid elérésére! * Üdvözlégy, Jézus, aki ezzel megszégyenítetted a bukott angyalok gőgösségét, irtsd ezt ki teljesen belőlünk! * Üdvözlégy, Jézus, akinek megalázkodását bámulták az angyalok!

Üdvözlégy, Jézus, aki a nagyon megvetett állatra ültél fel, hogy megszégyenítsd az emberi büszkeséget, önts belénk teljes alázatosságot! * Üdvözlégy, Jézus, aki születésedtől halálodig példáddal tanítottál az alázatosságra!

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

10. konták

Üdvözíteni akartad a bűne folytán elesett, de az önmaga erejéből, bűneiből felkelni nem tudó embert. Ezért jöttél el most már utoljára Jeruzsálembe, hogy onnan addig el ne távozz, amíg meg nem keresztelkedsz szenvedéseid és fájdalmaid tengerében. Azért neked, a bevonulás dicsőségében értünk szenvedésre készülő és induló Megváltónknak, mint megváltásodat elnyert és azt hálásan köszönő szolgáid, így énekelünk: Alleluja!

10. ikosz

Erős védfala vagy lelkileg azoknak, Jézus, akik benned bíznak. Szenvedéseid előtti eljöveteled ugyanis azért történt, hogy az Atya embereket üdvözítő terve az isteni elhatározás szerint megvalósuljon. Amikor már a világon uralkodóvá vált a bűn, akkor hoztad el neki Isten túláradó kegyelmét. Megváltásod erejében és áldásaiban bízva és azokat a mi életünkre is kérve, neked, a szenvedésre jövő Megváltónak így énekelünk:

Üdvözlégy, Jézus, aki akkor jöttél el az áldozathozatalra, amikor az ajándékok és égőáldozatok már nem tetszettek Istennek! * Üdvözlégy, Jézus, aki eljöttél Atyád akaratát teljesíteni, amint az a könyvtekercsben írva van, tégy bennünket is mindig készségessé erre! * Üdvözlégy, Jézus, mert Atyádtól testet kaptál, hogy emberi testben üdvözítsd az elbukott embert! * Üdvözlégy, Jézus, aki önmagadat ajánlottad Atyádnak engesztelő áldozatul, fogadd el tőlünk a mi áldozatainkat is!

Üdvözlégy, Jézus, mert ezzel az akaratoddal szentelődtünk meg mindnyájan! * Üdvözlégy, Jézus, mert az üdvözítő tervet, amit Atyáddal elhatároztatok, valóra is váltottad, részeltess mindnyájunkat mindenkor megváltásod áldásaiban!

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

11. konták

Minden ének gyenge és erőtlen annak a kifejezésére, hogy mit tettél te a földön tartózkodva, Jézus. Tanításoddal sok igazságra éhező és szomjazó lelket tápláltál, és bennük világosságot gyújtottál. Körüljárva és mindenütt jót cselekedve pedig lelki örömet árasztottál magad körül ott, ahol voltál. Mindezekért neked, a Názáretböl jövő, de valójában a mennyei Atyától küldött és Jeruzsálembe érkező Jézusnak ezt mondjuk: Alleluja!

11. ikosz

Fényárasztó világosságként ragyogtál fel Jeruzsálemben és földi hazádnak sok más helyén, Jézus, amikor szavaiddal és tetteiddel megmutattad, hogy Isten Fia, igaz Isten vagy. Ezért volt különös, hogy bevonulásod szent ünnepén egyesek ezt kérdezgették rólad: Kicsoda ez? Ezt a feleletet kapták rá: Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretböl. Tudatlanságukon elszomorodva, engesztelésül ezt a hitvallást ajánljuk neked:

Üdvözlégy, Jézus, aki a pogányok Galileájából jővén, mindnyájunk világosságává lettél, öntsd a mi lelkünkbe is világosságodat! * Üdvözlégy, Jézus, aki Názáretböl, mint minden jónak megadója jöttél az emberekhez! * Üdvözlégy, Jézus, aki által egész Júdea eltelt jótéteményekkel, méltass bennünket is, hogy ezeknek mi is részesei legyünk! * Üdvözlégy, Jézus, akit Jeruzsálemben a jó értelműek Messiás királynak fogadtak el!

Üdvözlégy, Jézus, aki az újszövetségi egyháznak vagy a jegyese, tedd mindnyájunk lelkét a tieddé! * Üdvözlégy, Jézus, aki eljöttél, hogy új népet szerezz magadnak!

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

12. konták

Adj kegyelmet a te dicsőséged éneklőinek, Jézus, hogy állandóan eszünkben tartsuk, amit értünk tettél. Mert hogy emberré lettél, istenemberi életed, legutolsó jeruzsálemi bevonulásod azért történt, hogy nagy és csodálatos tetteid által a bűn és az eltévelyedés sötétségéből az Isten fiainak szabadságára vezess, és tulajdon népeddé tegyél bennünket. Ezért a nagy jóságodért, mi, a te új néped, mindnyájan szeretettel énekeljük neked: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve a te győzedelmes bevonulásodat Jeruzsálembe, ó Jézus, énekeljük azt, hogy ezzel eljött üdvözítésünk ideje. A főpapok már elhatározták megöletésedet, mert döntésük szerint jobb, hogy egy ember haljon meg a népért, mintsem az egész nép elvesszen. Júdás is az alkalmas napot várta, hogy pénzért adjon el téged, az Eladhatatlant. Te pedig, a fájdalmas keresztséggel megkeresztelkedni akarván, nagyon vártad, hogy üdvözítésünknek szóban és tettekben való megvalósításáért megtörténjen az. Mi pedig, akik örök hálával tartozunk, ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, Jézus, aki érettünk minden szenvedésre kész voltál! * Üdvözlégy, Jézus, aki eljöttél, hogy a földön megdicsőüljön az Emberfia, add, hogy ebben életünk által mi is részt vegyünk! * Üdvözlégy Jézus, aki emberi természeted szerint féltél a szenvedés órájától! * Üdvözlégy, Jézus, aki éppen ezért az óráért jöttél el, adj nekünk is készséget keresztünk türelmes viselésére!

Üdvözlégy, Jézus, aki vágyva-vágytál arra, hogy tanítványaiddal megedd a húsvéti vacsorát! * Üdvözlégy, Jézus, aki atyád iránt engedelmes voltál mindhalálig, éspedig a kereszthalálig, öntsd belénk is ezt a lelkületet!

Üdvözlégy, áldott Jézus, ki az Úr nevében jössz!

13. konták

Ó, Jeruzsálembe jövő, és abban földi dicsőségedet újra megtapasztaló Jézus Krisztus Istenünk, fogadd el énekünket, amelyben dicsérünk, áldunk, imádunk téged, és hálát adunk neked minden ismert és ismeretlen jótéteményedért, amelyeket kegyesen reánk árasztottál. Bevonulásod örömeiért ments meg minket minden testi-lelki rossztól, a pokol örök büntetésétől, és méltass, hogy a mennyei Jeruzsálemben szünet nélkül énekeljük neked: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.