Akathiszt az Úr keresztelkedéséről

/Fordította: Lakatos László atya/

A minden igazságot betölteni akaró Jézust János a Jordán folyóban megkeresztelte. A magát megalázó Jézusról Isten tett bizonyságot, szeretett Fiának nevezve Őt

Ünnepe: január 6.

Tropár 1. hang

A Jordánban való kereszteltetésedkor, Urunk, * kijelentetett nekünk a Szentháromság imádtatása, * mert az Atyának szózata bizonyságot tőn rólad, * kedves Fiának nevezvén téged, * a Szentlélek pedig galamb képében megerősíté a szózat csalhatatlanságát. * Ki megjelentél, és a világot megvilágosítottad, * Krisztus Istenünk, dicsőség néked!

1. konták

Dicsőséges Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus, minden ember Üdvözítője, te érettünk, elveszett teremtményeidért lejöttél az égből, és emberré lettél, hogy mint Isten ártatlan Báránya elvedd az egész világ bűneit. A Jordán habjaiban látván, hogy a bűnösökkel együtt keresztelkedsz, örömmel kiáltjuk neked:

Aki eljöttél és megjelentél közöttünk, mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség néked!

1. ikosz

Az angyalok minden rendje csodálkozva szemlélt téged, hogy harminc évig Názáretben egyszerű emberként élsz, egyszerű ácsmunkát végzel, és ezért az ács fiának hívnak. Ezt az alázatosságodat velük együtt mi is csodálva, a dicséret szavával ezeket mondjuk neked:

A szentekben nyugvó, és mindig munkálkodó mennyei Atyáddal együtt munkálkodó Jézus, méltass, hogy veletek együtt végezzük mi is a magunk munkáit! * Jézus, Isten Fia, akit az emberi tevékenységed miatt az ács fiának neveztek! * Jézus, az Atya egyszülött Fia, akit az emberek Jakab, József, Simon és Júdás testvéreinek tartottak, áldd meg közöttünk a rokonsági kötelékeket! *Az Atyától anya nélkül, és az anyától atya nélkül született Jézus, akiről az emberek azt állították, hogy ismerjük atyját és anyját!

József fiának tartott Jézus, akiben az Isten Fia végezte az ácsmunkát, tedd, hogy mi is megbecsüljük munkáinkat! * Szavaiddal a mindenséget teremtő Jézus, aki emberi kezeiddel dolgoztál!

Mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség néked!

2. konták

Tudva a vízzel keresztelő Előhírnök, a te keresztelőd, Jézus, hogy eljössz hozzá, nagyon várt téged, mert azt a kijelentést kapta Atyádtól: „Akire látod, hogy leszáll a Lélek, és rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni". Azért, midőn meglátott téged és fejed felett a Szentlelket, neked, mint Istennek hódolattal énekelte: Alleluja!

2. ikosz

Felfoghatatlan volt János értelme előtt az, hogy te, Jézus, aki mint Isten felülről jöttél, és azért mindenki felett állasz, hogyan alázkodsz meg ennyire, hogy beállsz a nyilvános bűnösök közé, és velük akarsz megkeresztelkedni, aki a bűnt soha nem ismerted. A Jordánnál való megjelenésedkor ugyanis lelke újra felujjongott, mint születése előtti látogatásodkor, és felismerte benned az őt megtisztító Istent. Vele együtt ezt kiáltjuk neked:

Örökkévaló létezéseddel mindenkit megelőző Jézus, akit, mint embert, az időben keresztelő János megelőzött! * Jézus, aki kezdetben, mint Ige az Istennél voltál, de a Jordánnál a bűnbánó bűnösök közé álltál, méltass minket igaz bűnbánattartásra! * Kegyelemmel és igazsággal teljes Ige, aki így az igaztalan bűnösök közé kerültél! * Minden e világra jövő embert megvilágosító Jézus, aki láttad az emberek lelkében a bűn sötétségét, világíts bele a mi lelkünkbe is!

Jézus, aki születésed előtt találkozva a még meg nem született Jánossal, anyja méhében megszentelted őt! * Jézus, aki már akkor kiválasztottad őt szolgálatodra, eltöltve őt, a bűnöket megtisztító Szentlélekkel, ezt a tisztító Lelket küldd el hozzánk is!

Mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség néked!

3. konták

A magasságbeli Istentől felvilágosítva, és tőle parancsot nyerve, így mutatott be téged, ó Jézus, az embereket vízzel Keresztelő: íme, itt van az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Az isteni jövendöléseket helyesen értő emberek az ő tanúságából megtudván, hogy te, az Izaiás által megjövendölt, leöletésre szánt szelíd Bárány vagy, tisztelettel énekelték neked: Alleluja!

3. ikosz

Szívedben és lelkedben az örök elhatározással, Jézus, hogy az ördögtől elcsábított, fogságba esett embernek újra visszaadd Istentől szőtt első ruháját, eljöttél bűnbánatot hirdetni az embereknek, újra megismételve Atyád ígéretét: „Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a.skarlát, fehérek lesznek, mint a hó, és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú". Hogy a bűnösök mindnyájan meghallják felhívásodat, magad álltál soraikba, hogy János a bűnbánat keresztségével megkereszteljen téged. Ezért a jóakaratodért fogadd tőlünk a hála szavát:

Irgalmasságban gazdag Jézus, aki eljöttél irgalmadat kiárasztani a földre! * Világossággal, mint ruhával felékesített Jézus, aki felkerested az Ádámtól származó mezíteleneket, keress fel bennünket is életünk minden napján! * Isteni dicsőség ruhájában tündöklő Jézus, aki az emberi test gyenge ruházatába öltözködtél! * Isteni szemekkel mindent látó Jézus, aki emberi szemekkel is látni akartad Ádám meztelen utódait, tekints reánk is irgalmas szemekkel!

Emberektől szőtt ruhában megjelenő Jézus, aki a mennyei dicsőség ruháját hoztad az embereknek, öltöztess fel bennünket is ebbe a ruházatba! * Atyád iránt engedelmes Jézus, aki a törvényszegő Ádámot Isten iránti engedelmességre hívtad!

Mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség néked!

4. konták

Az Isten iránti tiszteletből és félelemből származó gondolatok vihara töltötte el Jánost, amikor te, Jézus, azzal az embert felülmúló kívánsággal fordultál hozzá, hogy kereszteljen meg a bűnösökkel együtt a Jordán vizében. Kívánságodtól zavarba jött, és remegett, mint egykor atyja, Zakariás, Gábor főangyalod előtt. De isteni szavadra mégis a teljes engedelmességgel hajtotta végre parancsodat, ezt mondva neked: Alleluja!

4. ikosz

Megtudták a Jordán folyó partján álló emberek a te Jánossal való beszélgetésedből, Jézus, hogy te nem vagy olyan bűnös ember, mint ők, akik a legteljesebb mértékben rászorultak a bűnbánat keresztségére. Mert midőn ők azt hallották Jánostól, hogy inkább neki van arra szüksége, hogy te kereszteld meg őt, igaz szavaiból megtudták, hogy Jánostól, akit ők tévesen Krisztusnak tartottak, sokkal nagyobb vagy, mert te Szentlélekkel kereszteled meg az embereket. Velük együtt ezt mi is vallván és hirdetvén, énekeljük neked:

Emberszerető Jézus, aki kerested az embert, hogy nagy kitüntetésben részesítsd! * Az egész világgal, mint tulajdonoddal rendelkező Jézus, aki mindenkit felhasználsz célod elérésére, rendelkezzél a mi méltatlanságunkkal is! * Jézus, igazmondó Isten, aki tanítványoddal tétettél tanúságot isteni voltodról! * szelíd és alázatos Jézus, aki Istenként parancsoltál Előhírnöködnek, szólj hozzánk is a szelídség hangján!

Nagyhatalmú Jézus, aki ezzel megmutattad, hogy nagyobb vagy a Messiásnak tartott Jánosnál! * minden teremtmény fölött uralkodó Jézus, aki teremtményeidtől teljes engedelmességet vársz el, vezess bennünket is a teljes engedelmességre!

Mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség néked!

5. konták

A te hajnalcsillagod, Üdvözítőnk, az Előhírnök, alázatosságában ki akart térni a számára félelmetes feladat elől, hogy ő, mint egyszerű ember, megkereszteljen téged. Miután azonban istenileg parancsoló szavaidból megértette, hogy ezt az igazság beteljesítésére kívánod tőle, parancsaid iránt mindenkor engedelmes szívvel énekelte: Alleluja!

5. ikosz

Látván, Jézus, a Keresztelő, Zakariás fia, a te szilárd állhatatosságodat, hogy mindenképp meg akarsz keresztelkedni általa, felhagyott ellenkezésével, és az isteni dolgokban tőled értelmet nyerve, bement veled a folyóba, és kiterjesztve fölötted remegő kezeit, a folyó hullámaiba mártott téged, mondván: Nem ellenkezem veled, hanem amit parancsolsz, megteszem! A folyóba való lemerülésedet áhítattal szemlélve, ezeket mondjuk neked:

Angyaloknak parancsoló Jézus, aki a szolga engedelmességét várod! * Jézus, aki isteni szavaid erejével legyőzted szolgád ellenvetéseit, hajtsd a mi értelmünket is akaratod alá! * Jézus, örök Főpap, aki akkor szolgádnak és rokonodnak papi hatalmat adtál megkeresztelésre! * Jézus, aki ezt a hatalmat apostolaidnak és utódaiknak is megadtad egyházadban, tartsd meg azt mindörökre a bűnök bocsánatára!

Világot kormányzó Jézus, akit most egy szolga tart kezeiben, hogy el ne merüljön! * A világot isteni erőddel fenntartó Jézus, aki akkor erőt adtál keresztelőd kezeinek, áldd meg szent szolgálatokat teljesítő papjaink kezét is!

Mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség néked!

6. konták

A zsoltárszerző isteni szavai előre hirdették, Jézus, hogy felemelik a folyók szavukat, de a sok vizek zúgásánál, a tenger csodálatos dagályánál is csodálatosabb az Úr a magasságban! A Jordánban való megkeresztelkedésed alkalmával, te, mint égnek és földnek Ura, nem a mennyek magasságában, hanem lent, a folyó hullámai között voltál csodálatos. Azért is énekeljük neked: Alleluja!

6. ikosz

A te keresztelkedésedkor, Urunk, felragyogott az Isten nagysága és csodálatos volta. Istenséged tüze nem szárította ki a Jordán folyót, amint egykor az Illés által égből lehívott tűz teljesen megemésztette az ő vízzel elárasztott igaz áldozatát. Inkább megszentelte a vizek természetét és áldáshozó forrássá tette, isteni erőt adván annak, a lélek bűneinek lemosására és eltörlésére. Isteni nagyságodat emberi értelmünkkel mindig csodálva, így dicsérünk téged:

Égből leszállott Jézus, aki a Galileai Názáretből jöttél a Jordánhoz megkeresztelkedni! * Emberként a folyóhoz jövő Jézus, akinek az érkezése megnyitotta az egeket, végy mindnyájunkat kedveltjeid közé! * Szegényes külsőben jövő Jézus, akinek végtelen gazdagsága nyilvánult meg a Jordánnál! * Folyóban meztelenül elmerülő Jézus, aki az embereknek Istentől szőtt ruhát hozol, őrizd meg a mi menyegzői ruhánkat!

Egészen megalázkodott Jézus, akit keresztelésedkor az angyali seregek jöttek le imádni! * Istentől jövő Jézus, aki egyedül tudsz ilyen csodákat tenni az emberek közül, vezess be mindnyájunkat mennyei országodba!

Mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség néked!

7. konták

Isteni erőddel akartad, Jézus, megmenteni azt az embert, akit az ördög a Paradicsomban csellel fogságba ejtett. Mivel elveszítette első ártatlansága ruháját, új, menyegzős ruhába akartad őt felöltöztetni, azzal téve örökké boldoggá, hogy asztalhoz ülteted Isten országában. Ezért léptél ruha nélkül a Jordán folyóba, hogy azt a te saját megkeresztelkedéseddel elrendeld azoknak, akik abban hittel részesülnek és mondják: Alleluja!

7. ikosz

Új teremtményként akartad megalkotni az embert a föld számára, és örökkévaló országod számára, Jézus. Látható földi tartózkodásod végén ugyanis megparancsoltad tanítványaidnak, hogy tegyenek tanítványoddá minden embert, vízből és Szentlélekből újjászülve őket. Ennek hatását így fejezted ki: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül!" Ezt a keresztséget ábrázoltad elő saját keresztelkedéseddel, azért fogadd el tőlünk ezeket:

Jézus, aki a bukott angyalokat elvetetted, de az elbukott emberhez irgalommal voltál, légy irgalmas most is mindnyájunkhoz! * Jézus, aki az égből kibukott angyalok helyét földi emberekkel akartad betölteni! * Irgalomban gazdag Jézus, aki igen nagy szeretettel szeretted a tőled elfordult embert, tartsd meg irántunk is szeretetedet! * Örök boldogságban élő Jézus, aki a bűne következtében boldogtalan embert is örökre boldoggá akartad tenni!

Emberszerető Jézus, aki nem szűntél meg mindent megtenni, hogy bennünket az égbe vigyél, isteni gondoskodásodat mutasd felénk is! * Örökkévaló Jézus, aki a vízből és Szentlélekből újjászületett embereknek örök életet ígérsz és adsz!

Mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség néked!

8. konták

Választott néped számára különösen szent helyet jelentett a jeruzsálemi szent templom, Jézus, mert ott a világban mindenütt jelenlevő Istennek különleges ereje és működése nyilvánult meg. Ezért is mondták: Hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei olyan közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk? Még ettől is szentebb a te keresztelkedésed helye, mert ott Isten az ember számára a legérzékelhetőbb módon mutatta magát. Ezért énekeljük neked: Alleluja!

8. ikosz

Egészen közel volt az Isten az emberekhez, amikor te a Jordán folyóban Jánostól a keresztségben részesültél. Mert te, Isten Fia, bent álltál a vízben, mindenkitől láthatóan, a Szentlélek galamb alakban pihent meg fejeden, a mennyből pedig az Atya nagy hangon adta tudtára a világnak, hogy te az ő szeretett Fia vagy. Mindezeket legközelebbről szemlélte az anyja méhében megszentelődött legkiválóbb ember, az Előhírnök, akivel együtt hódolattal mondjuk neked:

A világmindenséget teremtő, láthatatlan Jézus, aki végül látható alakban is megjelentél a világnak! * Az Atya kebelén levő Jézus, egyszülött Fiú, aki kinyilatkoztattad az embereknek a láthatatlan Istent, taníts meg mindnyájunkat a te igazságaidra! * Egyszerű külsőben megjelent Jézus, aki Isten Fia és Izrael királya vagy! * Erősségben megjelenő Jézus, akinek a megszentelt János nem merte megoldani saruszíját, öntsd lelkünkbe az irántad való tiszteletet és félelmet!

Jézus, akinek isteni ereje volt, hogy kiolthatatlan tűzzel égesd meg a gonoszság polyváját! * Jézus, aki Szentlélektől eltelve mentél el a Jordántól, tölts el bennünket is isteni Lelkeddel!

Mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség néked!

9. konták

Elcsodálkoztak a Jordán folyónál álló emberek, akik még nem ismertek téged, csak Jánostól hallottak rólad valamit. Amint ugyanis megkeresztelkedtél és feljöttél a vízből, mennyei hangot hallottak, amely e szavakkal mutatott be téged a világnak: Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem jó kedvem telik, őt hallgassátok! Bár láthatatlan Atyádat nem látták, de édes hangjának mégis hitelt adva, hódolattal mondták: Alleluja!

9. ikosz

A nagyhírű bölcsek nem tudják megfejteni az istenségnek azt a titkát, amely a Jordánban való keresztelkedésedkor a világ tudomására jutott. Akik eddig ismertek, úgy tudták rólad, hogy Máriának és az ácsnak a fia vagy, ott pedig mindenkinek azt kellett meghallania, hogy te a mennyei Istennek vagy a Fia. Ezt a titkot mi sem fürkésszük, de igazmondó Atyád kinyilatkoztatását elfogadva, hódolattal mondjuk neked ezeket:

Öröktől fogva láthatatlan Atyád kebelében lévő Jézus, akit az emberek a Szűz ölén láttak! * Emberek fiának nevezett Jézus, aki öröktől fogva az Isten Fia vagy, őrizd meg bennünk az istenfiúi méltóságot! * A világ előtt ismeretlen Jézus, akit az égi Atya mutatott be az embereknek! * Sokáig hallgatag Jézus, akinek meghallgatására maga Isten hívta fel a világot, add, hogy szívesen hallgassunk téged!

Csendes ember módjára élő Jézus, aki a mennyei Isten elismerését érdemelted ki! * Földön, emberek között élő Jézus, aki az égi magasságokban levő dolgokat hirdetted az embereknek, világosíts fel minket is igaz szavaiddal!

Mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség néked!

10. konták

Üdvözíteni akarta Isten az elbukott embert, azért mindent megtett tervének megvalósítására. Az égből maga Isten jött az ördög fogságába esett emberhez, hogy őt kiszabadítsa. A bűn által lélekben beszennyeződött és halálra vált teremtményét a bűnöket eltörlő fürdővel kívánta teljesen tisztára mosni, s ezzel a legszorosabban magához kapcsolni, hogy az így Isten újjászületett fiává lett ember örökre énekelje neki: Alleluja!

10. ikosz

Erős védfalat jelent a te keresztelkedésed, Krisztus. Ha ugyanis abban igazabban részesültünk, amit te előképben mutattál, és megkeresztelkedtünk, akkor vízből és Lélekből újjászületve mennyei Atyád fogadott fiai, Szentlelked templomai és lakóhelyei, neked, az élő szőlőtőkének, élő szőlővesszői lettünk. Így sem magasság, sem mélység, sem kard, sem semmi más el nem választhat bennünket Isten szeretetétől. Ezért hálás szívvel mondjuk:

Vizek hullámaiba merülő Jézus, aki keresztvizeddel lelkünk szennyét, a bűnt mosod le! * Vízkeresztségben részesült Jézus, aki tűzzel és Szentlélekkel keresztelsz, tartsd meg nálunk Szentlelkedet! * Jézus, aki a keresztségben részesülőknek a kegyelmet és igazságot adod! * Jézus, aki a megkeresztelteket Atyáddal, Szentlelkeddel és magaddal hozod a legszorosabb kapcsolatba, ölelj mindnyájunkat magadhoz!

Jézus, Isten Fia, aki az emberek fiainak hatalmat adtál, hogy Isten fiai legyenek! * Jézus, aki Szentlelkedet, mint foglalót adod nekünk örök üdvösségünkre, méltass, hogy eljuthassunk oda!

Mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség néked!

11. konták

Minden ének és minden szó elveszti erejét, ha azt akarja kifejezni, hogy az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek isteni tevékenysége mit jelent a világ számára. Mert ki tudná azt méltó emberi szavakkal kifejezni, hogy az emberszerető Atya megszánta elrútított képmását, az egyszülött Fiú eljött a Jordánhoz, hogy meghirdesse megtisztítását, a Szentlélek pedig templomává, isteni lakóhelyévé kívánja őt tenni. Ezért a minket így szerető, üdvgondozásunkat végző Istennek így adunk hálát: Alleluja!

11. ikosz

Fényárasztó világosságot jelent életünkben az Atya és Fiú és Szentlélek isteni tevékenysége, amelyet a Jordánban való keresztelésedkor szemléltünk, Jézus. Atyád hangja azóta is hirdeti, hogy téged hallgassunk, mert általad ő szólt utoljára a világnak. Te az vagy, akit ha magunk előtt látunk, látjuk a mennyei Atyát. A Szentlélek pedig, rajtad maradva megerősíti isteni tekintélyével, hogy mindezek valóban így vannak. Ennek a tündöklő világosságnak ragyogását kérve egész életünkre, hogy ez vezessen bennünket, így szólunk hozzád:

Megközelíthetetlen világosságban élő Jézus, aki földünkre is világosságot árasztani jöttél! * Jézus, isteni világosság, akinek látásánál nem kell arcunkat és szemünket eltakarni, méltass, hogy egykor megláthassuk dicsőséges arcodat! * Jézus, tündöklő ragyogású élet, aki éppen azt akarod, hogy az emberek minél jobban nézzenek rád! * Emberi testben köztünk megjelent Jézus, aki Isten atyai arcát mutattad meg, tedd minél jobban előttünk ismertté őt!

Jézus, igaz világosság, akit, ha követünk, nem járunk sötétségben! * Jézus, világosság és élet, aki az élet világosságát adod azoknak, akik tanításod fényességében járnak, engedd, hogy megláthassuk örök világosságodat!

Mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség néked!

12. konták

Adj kegyelmet mindnyájunknak, Jézus, hogy azt a világosságot, amelyet keresztelkedésedkor a világnak kijelentettél, szívünkbe fogadjuk, arról elmélkedjünk, és életünk útját annak fényében járva botlás nélkül járjuk meg, és téged, a megközelíthetetlen világosságban élő Istenünket annak segítségével elérve, örökre énekeljük neked: Alleluja!

12. ikosz

Énekelvén a te Jordánban való keresztelkedésedet, hódolunk annak az emberi ésszel kifejezhetetlen titoknak, hogy az egy Isten három isteni személyben létezik, akik közül mindegyik igaz, örök és egyvalóságú Isten. Ezt az isteni titkot, amely először a Jordán folyónál nyilvánult meg az emberek számára, az örökkévalóságon át kívánjuk dicsérni, és téged, az ott üdvösségünkre keresztelkedő Üdvözítőt, így énekelni:

Örökkévaló Jézus, aki akaratoddal és szavaddal a világmindenséget teremtetted! * az Atyával együtt örökkévaló Fiú, aki igaz és változatlan képe vagy az Atyának, állítsd bennünk helyre az isteni képet! * Örökkévaló Jézus, akinek Szentlelke az embereket Isten templomává teszi! * Jézus, aki valóságos Fia vagy isteni Atyádnak, őrizd meg bennünk a fogadott fiúságot!

Jézus, aki mint Isten, Atyáddal kormányozod a világmindenséget! * Jézus, aki Szentlelkeddel megszenteled a téged szerető embereket, szentelj meg mindnyájunkat isteni Lelkeddel!

Mindnyájunkért keresztelkedni jövő Üdvözítőnk, dicsőség neked!

13. konták

Ó, üdvösségünkért mindent megtevő, magadat a bűnösök közé is lealázó Jézus, dicsérünk és imádunk téged a keresztelkedésnél láthatatlanul jelen levő angyalokkal, az azt végző Előhírnökkel, és az ott téged látó és megvilágosodott értelmű emberekkel. Tarts meg mindnyájunkat az igaz hitben, erősíts meg félelmedben, tarts távol tőlünk minden testi-lelki romlást, őrizd meg békességben életünket, hogy halálunk után veled boldogan találkozva, örökre dicsérjünk téged: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.