Akathiszt az Úr mennybemeneteléről

/Fordította: Lakatos László atya/

A feltámadt Jézus 40 nap múlva testével együtt visszatért mennyei Atyjához. Magával vitte a megváltott emberiséget is.

Ünnepe: a húsvét utáni 40. nap.

Tropár 4. hang

Fölemelkedtél dicsőségben Krisztus Istenünk, * és örömet szereztél tanítványaidnak, * megígérvén nekik a Szentlélek leküldését, * és biztosítván őket mennyei áldásodról, * mert te vagy az Isten Fia, *a világ üdvözítője.

1. konták

Dicsőséges Királyunk, Jézus Krisztus, az egész világ Üdvözítője, miután általad az örök haláltól megszabadultunk, és veled a mennyekbe is feljutottunk, mi, a te érdemtelen, de hálás szolgáid, az öröm szavával dicsérünk téged, így kiáltva hozzád:

Mennyekbe felemelkedett Jézusunk, vigyél magaddal bennünket is!

1. ikosz

Az angyali seregek sokasága várt téged, Krisztus Üdvözítőnk, midőn a földről az égbe emelkedtél. És látván, hogy a földtől egyre inkább távolodva mennyei otthonod felé közeledsz, egymásnak így hangoztatták a Szentlélektől ihletett zsoltári szavakat: „Emeljétek fel fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak, táruljatok, hadd vonuljon be a dicsőség Királya! Ki a dicsőség Királya? Az Úr a hatalmas és erős, az Úr, a harcban verhetetlen!" Nyisd fel azért méltatlan ajkainkat, hogy velük együtt így dicsérjünk téged:

Jézus, angyalok öröme, akinek ők, mint embernek is örülnek! * Mennyekbe szálló Jézus, akit az angyalok már nagyon vártak, siess hozzánk is, a mi megvigasztalásunkra! * Szabadító Jézus, akire az alvilágból kiszabadult lelkek negyven napig vártak! * Győzelmes Jézus, aki mennyei Atyád jobbjára ültél, állíts minket is majd a te jobbod felől!

Jézus egyetlen főpapunk, aki áthatoltál az egeken! * Gazdag Jézus, aki ajándékul Atyádnak a megváltott és bűneitől megtisztított embert adtad oda, sorozz bennünket is hozzájuk!

Mennyekbe felemelkedett Jézus, vigyél magaddal bennünket is!

2. konták

Tudva, hogy az érettünk való üdvözítő gondviselést teljesen bevégezted, kijelentetted a téged tartóztatni akaró Máriának, hogy visszatérsz mennyei Atyádhoz. Visszatérésedet azonban nem azonnal valósítottad meg, hanem későbbre hagytad. Szeretteid így mindjobban megbizonyosodtak feltámadásod igazságáról. Fogadd el ezért hálás köszönetünket, akik így kiáltunk hozzád: Alleluja!

2. ikosz

Felfoghatatlan marad az emberi értelem számára, hogy feltámadásod után miért csak rövid időre maradtál láthatólag tanítványaid és az emberek között, Jézus, világnak jótevője. Negyven nap elteltével ugyanis kivezetted apostolaidat az Olajfák hegyére, ott búcsúzóul megáldottad őket, és testestől felemelkedtél előttük az égbe. Ennek a rövid időnek is szívből örvendezve, hálaadó énekünket küldjük feléd:

Hatalmas Jézus, aki sokféleképpen bizonyítottad be szeretteid előtt, hogy te valóban a halottaiból Feltámadt vagy! * Jóságos Jézus, aki sokszor megvigasztaltad tieidet, a tőled való elválás miatt, vigasztaló szavaidat küldd el hozzánk is! * Fölséges Jézus, akinek ellenségeidhez már nem volt szavad! * Jézus, aki mennybemeneteled előtt már többször hagytad magára tanítványaidat, bennünket soha ne hagyj magunkra!

Emberszerető Jézus, aki megígérted, hogy velünk maradsz a világ végezetéig! * Tanítványaidért imádkozó Jézus, aki megígérted, hogy eljössz és magaddal viszed őket, méltass bennünket is hasonló kegyelemre!

Mennyekbe felemelkedett Jézusunk, vigyél magaddal bennünket is!

3. konták

A magasságbeli országból jöttél egykor a földre, és az emberi élet legkisebb korát, a gyermekkort is elvállalva kezdted el emberi életedet közöttünk. Mennybemeneteledkor pedig az emberek fiai között a legékesebbként hagytad itt a földi életeddel megszentelt és megtisztított földet. Mennyei hazádba való visszatéréseden ifjú és idős egyaránt örvendezik, ezt mondva: Alleluja!

3. ikosz

Az volt az elhatározásod, hogy az embert a földről felviszed az égbe. Először te magad mentél fel oda, hogy istenségeddel elválaszthatatlanul egyesített és a halálból feltámasztott emberi testedet részesítsd elsőnek Isten gyermekeinek legnagyobb örömében. Kitüntető emberszeretetedért, hogy bennünket mindig magad mellett akarsz látni, fogadd el örömteli énekünket:

Emberszerető Jézus, akinél jobban az embereket senki nem szerette! * Irgalmas Jézus, aki nagy irgalmasságodat árasztottad az elbukott emberre, irgalmazz nekem is, bűnös szolgádnak! * Könyörülő Jézus, aki nem nézhetted az angyalok után teremtett ember kiűzetését a Paradicsomkertből! * Jóságos Jézus, aki a földi Paradicsomkertnél jobb helyet készítettél nekünk, méltass, hogy oda el is juthassunk!

Halhatatlan Jézus, aki a megváltott embert haláloddal a halálból az életre vezetted! * Mennyekbe emelkedett Jézus, aki a földről az égbe vitted a Szent Véreddel megmosott teremtményeket, tégy bennünket is mennyei lakosokká!

Mennyekbe felemelkedett Jézusunk, vigyél magaddal bennünket is!

4. konták

Az öröm viharos érzései töltötték be az apostolok lelkét, amikor feltámadásod után a negyvenedik napon újra megjelentél közöttük, Isten Országáról hosszú tanítást adva nekik. Szívük lángolásában megkérdezték tőled: „Mostanában állítottad vissza Izrael Országát?" Te azonban a földi ország helyett szellemi országot ígértél nekik, amiért ők örvendezve neked ezt mondták: Alleluja!

4. ikosz

Megtudták az apostolok a te szavaidból, Jézus, hogy nemsokára megvalósítod szenvedéseid előtt elmondott ígéretedet, hogy rövid idő múlva Szentlelkedet küldöd el rájuk magad helyett. Mert ezeket mondtad nekik: „Amikor majd leszáll rátok a Szentlélek, erejében részesültök, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Szamáriában és az egész földön". Megbíztad őket, hogy legyenek Isten Országának nagy erejű hirdetői. Nagyon vágyva arra, hogy Szentlelked által bennünket is részesíts az apostolok tevékenységében, így imádkozunk hozzád:

Jézus, aki tanítványaidnak nem angyalokat, hanem embereket választottál! * Isteni bölcsességű Jézus, aki az egyszerűeket és megvetetteket hívtad meg bizalmasaidnak, bennünket is hívj szolgálatodra! * Nagyhatalmú Jézus, aki mennybemeneteled előtt választottaidat világra szóló hatalommal ruháztad fel! * Csodálatos Jézus, aki mennybemeneteled után láthatatlanul apostolaid mellett működtél, maradj mellettünk is egész életünkben!

Jézus, aki őket az egész világra küldted el, hogy téged hirdessenek! * ígéreteidet beváltó Jézus, aki a földön jó harcot harcoló szolgáidat biztosan magad mellé veszed a mennybe, mindnyájunkat végy magadhoz!

Mennyekbe felemelkedett Jézusunk, vigyél magaddal bennünket is!

5. konták

Tündöklő csillagként éltél a földön, Jézus Krisztus, Istenünk, megvalósítva szavaidat: „Én vagyok az út, az igazság és az élet". Isteni tanításoddal és életed példájával ragyogtál az emberek között. Szavaidra sokan felvették, és azóta is felveszik keresztjüket, és követésedre indulnak, hogy örökre megtartsák életüket. Mint ragyogó csillagunkat követve, neked énekeljük: Alleluja!

5. ikosz

Látva, hogy rövid földi életedben mindent végbevittél, Jézus, amiért Atyád hozzánk, a földre küldött le téged, hálás örömmel ismerjük el, hogy a földieket egyesítetted a mennyeiekkel, és mennybemeneteledkor vállaidra vetted és Istenhez újra visszavezetted a tőle eltévedt bárányt, a megváltott emberiséget. Hozzánk való jóságodra mindörökre emlékezve, ezeket mondjuk neked:

Jézus, jó Pásztor, aki a mennyei angyalokat otthagyva az eltévedt emberekhez jöttél! *Jóakaratú Jézus, aki szándékod szerint az embert elvesztett régi otthonába akartad visszavinni, vezess bennünket is kegyelmesen oda! * Halhatatlan Jézus, aki feltámadásoddal mindenkit életre keltettél! * Emberszerető Jézus, aki mennyekbe emelkedéseddel az egykor elesett embert az égbe vitted, tekints reánk is elesettekre!

Jóságban gazdag Jézus, aki nekünk magad mellett mennyei lakásokat készítettél! * Mindörökre boldog Jézus, aki minket elkészített égi lakásunkba vársz, méltass mindnyájunkat annak elnyerésére!

Mennyekbe felemelkedett Jézusunk, vigyél magaddal bennünket is!

6. konták

Izajás próféta a te földre jöveteled előtt hirdette, Jézus, hogy az áldások teljességét jelented a világnak. Hogy a jövendölés valóban benned valósult meg, azt te jelentetted ki, amikor így olvastad fel hallgatóid előtt: „Az Úr lelke van rajtam, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a vakoknak a látást, a foglyoknak a szabadulást, és az Úr kedves esztendejét". Gazdag kegyelmedet mindnyájan megtapasztalva, hálásan mondjuk: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogott az egész világon a te isteni erőd fénye, mert mielőtt a mennyekbe mentél, tanítványaidat bíztad meg működésed folytatásával az egész világon, ezeket mondva nekik: „Elmenvén az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, és kereszteljetek"! Azt is megígérted, hogy a benned hívők új nyelveken szólnak, ördögöket űznek ki, kézrátétellel betegeket gyógyítanak. Így tölti be erőd az egész világot, hogy hatalmadat mindenki énekelje:

Erős Jézus, akinek hatalma van minden baj és betegség meggyógyítására, látogass meg és gyógyíts meg bennünket! * Csodálatos Jézus, aki apostolaid igehirdetését nagy jelekkel erősítetted meg! * Nagyerejű Jézus, akinek ereje azóta is működik szentjeidben, az ő imáik által könyörülj rajtunk! * Üdvözítő Jézus, aki követőidet sok bajból kimentetted és kimented!

Mindenható Jézus, aki az egész világgal meg akartad ismertetni tanításodat, segíts, hogy minden csodádat hirdessük! * Jézus, Szent Erős, aki a világot annak minden gonoszságával együtt legyőzted!

Mennyekbe felemelkedett Jézusunk, vigyél magaddal bennünket is!

7. konták

Ki akarva menteni az embert a bűn szégyenletes állapotából, eljöttél az elbukott emberhez. Élethozó szenvedéseddel megtisztítottad, és képmásodat helyreállítottad benne, majd dicsőséges mennybemeneteleddel felvitted magaddal az égbe, az angyalok közé. Ezzel mindenkinek megadtad, hogy örökre ott legyen, ahol te, és az üdvözültekkel együtt énekelje: Alleluja!

7. ikosz

Új teremtményt vittél emberi természeteddel a mennybe, a teremtett angyalok közé, az újjáteremtett embert. Bár az angyalok láttak téged, mint gyenge gyermeket, láttak, mint megdicsőült embert a Tábor hegyén, de halottaiból feltámadott, és a testi halált többé meg nem ízlelő testedben mennybemeneteledkor láttak téged. Mivel emberi természetedben is az angyalok fölé emelkedtél, és az Atyaisten jobbján ülsz, mint igaz Istent és igaz embert áldunk téged, ezeket mondva:

Jóságos Jézus, aki teremtményeid közül a legtöbbet az emberrel tetted! •* Jézus, irgalmas Urunk, aki a magasságból leszálltál a földön élő emberért, tekints reánk is kegyelmesen! * Világosságba, mint ruhába öltözködő

Jézus, aki a megváltott embert első szépségébe öltözötten Atyád országába vitted fel! * Jézus, mindenek Ura, aki az embert méltóságban az angyalok után állítottad, életünk végén sorozz bennünket is hozzájuk!

Jézus, aki a jóságban és emberszeretetben téged követőket örökre magad mellett akarod tartani, önts belén jóságot és emberszeretetet! * Erős Jézus, akitől az üdvözülteket többé senki el nem választja!

Mennyekbe felemelkedett Jézusunk, vigyél magaddal bennünket is!

8. konták

Különös érzés töltötte el lelkedet, Jézus, amikor utoljára beszéltél tanítványaidhoz, amikor felmentél velük az Olajfák hegyére. Mert azoktól búcsúztál el, bár rövid időre, akiknek ezt mondtad: „Én választottalak titeket". És: „Már nem szolgáknak nevezlek titeket, hanem barátaimnak, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek'*! Ők pedig a velük való törődésért hálásan énekelték neked: Alleluja!

8. ikosz

Egészen eltöltötte lelkedet a szeretett tanítványaidról való gondoskodás, mert ezt mondtad nekik: „Atyám házában sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Újra eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én". De addig is megígérted: „Nem hagylak árván titeket!" Végezetül atyai áldásodban részesítetted őket, és aztán elváltál tőlük, hogy visszatérj mennyei Atyádhoz. Tanítványaid iránti atyai szeretetedért fogadd el tőlünk a dicséret ezen énekeit:

Választottaidat szerető Jézus, akinek tőlünk való távozása csak testileg történt! * Jóságos Jézus, aki rövid idő múlva Szentlelkedet küldted le szeretteid vigasztalására, jöjj és vigasztalj bennünket is! * Emberszerető Jézus, aki isteni Lelkedet mindörökre közöttünk hagyod! * Jézus, Mester, aki a Szent Iratokból tovább is tanítasz minket, oktass bennünket is a te igazságaidra!

Jézus, aki a Szent Titkokban velünk naponta találkozol! * Üdvözítő Jézus, aki a nekünk már elkészített mennyei lakásokba vársz bennünket, segíts, hogy mindnyájan oda juthassunk!

Mennyekbe felemelkedett Jézusunk, vigyél magaddal bennünket is!

9. konták

Az apostolok csodálkoztak, hogy búcsúztál tőlük, miután felmentél velük az Olajfák hegyére. Nem jutott ugyanis eszükbe, amit feltámadásod reggelén üzentél nekik: „Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez". Búcsúszavaid után mennybemeneteledet is látva, és utánad hosszasan nézve, így búcsúztak tőled: Alleluja!

9. ikosz

A nagy okossággal bölcselkedők nem tudják megmagyarázni, hogy miért éppen az Olajfák hegyét választottad ki és tisztelted meg azzal, hogy utoljára ott tartózkodtál látható alakban tanítványaid között a földön, és onnan emelkedtél az égbe. Mi azonban szent kijelentéseidből tudva, hogy az Emberfiának sok szenvedés után kellett bemenni a dicsőségbe, az Olajfák hegyén nemcsak üdvözítő szenvedéseid kezdetét, hanem égi dicsőséged kezdetét is látjuk. Ezért hozzád, a nagy szenvedések után nagy dicsőségben részesülő Istenemberhez, így kiáltunk:

Türelmes Jézus, akinél többet senki ember a földön nem szenvedett! * Golgota hegyén meghaló Jézus, aki az Olajfák hegyéről emelkedtél fel a dicsőségbe, emlékezzél meg a mi szenvedéseinkről is! * Nagybölcsességű Jézus, aki választottaidat a szenvedés hegyére sokszor felviszed! * Hosszantűrő Jézus, akinek szenvedéseiből számodra is, számunkra is a legnagyobb boldogság fakadt, fordítsd örömre a mi szenvedéseinket is!

Jóságos Jézus, aki a földön jó harcot harcolóknak az örök élet koronáját adod! * Fölséges Jézus, aki az érted megalázkodókat és veled szenvedőket a megdicsőülés hegyére is felviszed, mindezekben tégy bennünket is hozzád hasonlókká!

Mennyekbe felemelkedett Jézusunk, vigyél magaddal bennünket is!

10. konták

Üdvözíteni akarod mindazokat, Jézus, akik életükben szeretnek és követnek téged. A világ végégig hangoztatod ugyanis felénk vigasztaló szavaidat: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak és terheltek vagytok, én megnyugtatlak benneteket!" Mindnyájan, akik az élet viharaiban élünk és üdvözülni akarunk, szent szavaidon felbátorodva hozzád, a mennyekben lakó Üdvözítőhöz segítségért kiáltunk: Alleluja!

10. ikosz

Erős védfala vagy megváltott örökségednek mennybemeneteled után is, Jézus. Szent eltávozásod előtt ugyanis Galileában megígérted apostolaidnak és egyben mindenkinek: íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig! Eszerint tőlünk való távozásod csak látszólagos, jelenléted nem látható módon köztünk marad, ezért benned élünk, mozgunk és vagyunk! Isteni szavaidat az írásokból továbbra is hallgatva, és a Szent Titokban veled találkozva, érezzük isteni jelenlétedet, örömmel mondván:

Jézus, isteni Magvető, aki a Szentírásban naponta hullajtod igéid magját lelkünkbe, tégy mindnyájunkat készséges hallgatóiddá! * Jézus, mindenütt jelenlevő Isten, akit a Szent Titokban a világ minden részén őriznek! * Jézus, mennyei étel és ital, aki naponta táplálod lelkünket az örök élet ételével és italával, add, hogy belőlük méltóan részesüljünk! * Elrejtőzött Jézus, aki titokzatos testedben, az Anyaszentegyházban köztünk vagy!

Jézus, aki gyakran eszünkbe juttatod mennyei hazánkat is, méltass, hogy abba felkészülten mehessünk be! * Erős Jézus, aki földi életünk küzdelmeiben az örök élet ígéretével bátorítasz!

Mennyekbe felemelkedett Jézusunk, vigyél magaddal bennünket is!

11. konták

Minden ének gyengének tűnik, amely a te életadó tetteidet, Jézus, hozzád méltó szavakkal akarja dicsőíteni. Mert milyen emberi szó tudná igazán kifejezni életed tartalmát, hogy körüljárva mindenütt jót cselekedtél, s amikor még Isten előtt bűnösök és ellenségek voltunk, szeretetből te haltál meg értünk. Aztán a mennyekbe felemelkedve minket is Atyád országába vittél. Ezért neked mindörökre hálásan énekeljük: Alleluja!

11. ikosz

Fényárasztó világosság nekünk a te szent mennybemeneteled, Krisztus, mert mindenkinek azt tanítja apostolod szavával: „Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami odafenn van, ahol Krisztus ül az Atya jobbján, ami ott fönn van, arra legyen gondotok!" Szent figyelmeztetésedet szívünkbe fogadva, így imádkozunk hozzád:

Feltámadt és mennybement Jézus, aki minket is feltámasztottál, és a mennybe vittél, méltass, hogy egykor megláthassunk az égben! * Eltemetkezett és feltámadt Krisztus, akivel a keresztségben mi is eltemetkeztünk és feltámadtunk! * Mennyekbe emelkedett Krisztus, aki mint zsákmányt vittél magaddal a földről az égbe, ments ki bennünket az alvilág torkából! * Jézus, drága kincsünk, aki mennyei fényességben tündökölsz!

Az Atyaisten jobbjára megérdemelten ülő Jézus, tedd, hogy egykor mi is jobb kezed felől állhassunk! * Emberi természeteddel is az elmúlhatatlan boldogságba jutott Jézus!

Mennyekbe felemelkedett Jézusunk, vigyél magaddal bennünket is!

12. konták

Adj kegyelmet mindnyájunknak, menyekbe szállt Jézus, hogy mennybemeneteledet szemlélve mindig eszünkben tartsuk szavaidat: „Aki magát megalázza, azt Isten felmagasztalja!" Rajtad kívül senki úgy meg nem alázta magát, hogy Istennek a kereszthalálig is engedelmes lett volna. Ezért Isten úgy felmagasztalt téged, hogy a te nevedre minden térd meghajol a mennyben, földön, de az alvilágban is, és feléd alázatosan minden emberi szájból dicséret száll: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve dicsőséges és boldog mennybemeneteledet, amellyel visszatértél mennyei Atyádhoz, énekeljük a te mély megalázkodásodat is, amellyel leszállottál hozzánk az égből a földre. Mert, hogy felemelkedtél, mit is jelent mást, mint hogy előbb le is szálltál közénk. Isteni megalázkodásodat és érte járó felmagasztalásodat szemlélve, hozzád, a dicsőségben ülőhöz így imádkozunk:

Kereszthalálig alázkodott Jézus, aki a világ Királya lettél! * Jézus, szenvedéseidben az emberek gyalázata, akit még az alvilág is dicsőít, nyisd meg a mi méltatlan ajkainkat is dicséretedre! * Egykor a gonoszok közé számlált Jézus, akinek nevére mindenütt minden térd meghajol! * Emberektől elítélt Jézus, aki egykor az egész világ felett jössz ítéletet tartani, ne ítélj minket a kárhozatra!

Jézus, aki az Atyától a mennyben és a földön minden hatalmat elnyertél! * Atyád áldottainak elmúlhatatlan örök javakat adó Jézus, méltass mindnyájunkat, hogy boldogságodat örökre élvezhessük!

Mennyekbe felemelkedett Jézusunk, vigyél magaddal bennünket is!

13. konták

A földről a mennyei dicsőségbe felemelkedett, és szenvedései után minden mennyei javakban részesülő Jézus, Istenember, fogadd el hálás szívvel hozzád intézett megemlékezésünket és fohászkodásunkat! Ígéreted szerint légy velünk életünk minden napján, halálunk után pedig végy fel mindnyájunkat mennyei Országodba, hogy benned a legigazabban részesüljünk Országod le nem alkonyodó napján, és neked örökre énekeljük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.