Akathiszt az Úr nem-kézzel- festett képéhez

/Fordította: Lakatos László atya/

A hagyomány szerint, Abgár edesszai fejedelem, betegségéből meggyógyulni akarván, Jézust magához hívta. Jézus, egy kendőn, szent arcának képét küldte el hozzá. Ezt a szent mandélyont sokáig Konstantinápolyban őrizték.

Ünnepe: augusztus 16.

Tropár, 2 hang

Szent képed előtt meghajlunk Jóságos, * kérvén bűneink bocsánatát Krisztus Istenünk,* mert önként kegyeskedtél testileg a keresztre fölmenni, * hogy megszabadítsd, kiket alkottál az ellenség rabságából. * Ezért hálásan kiáltjuk neked: * Mindeneket örömmel betöltöttél Üdvözítőnk, * eljövén a világot üdvözíteni.

1. konták

Legtisztább képed előtt leborulunk, Jóságos, kérvén bűneink bocsánatát Krisztus Isten, mert önként kegyeskedtél testileg felmenni a keresztre, hogy megszabadítsd, akiket alkottál az ellenség rabságából, ezért, reménykedve kiáltjuk Neked: Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

1. ikosz

„Jézus, Üdvözítőm, imádkozta alázatosan Abgár edesszai király, jöjj hozzám, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet, amelyekben sok év óta szenvedek.” Őt követve, én is, a bűn leprájától leveretve, imádsággal így kiáltok fel:

Uram, Istenem, könyörülj rajtam nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint tisztítsd le bűneimet. Uram, Üdvözítőm, kegyelmed harmatával moss meg engem gonoszságomtól, és bűnömtől tisztíts meg engem. Uram, fordítsd el arcodat bűneimtől, és minden gonoszságomat tisztítsd le. Uram, tiszta szívet teremts bennem, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Uram, ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem. Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

2. konták

Látván az edesszai Abgár szeretetét, és hitét, Uram, ezt írtad neki: „Boldog vagy Abgár, aki nem láttál engem és hittél bennem, elküldöm tanítványomat, és ő meggyógyít téged, és az örök életet adja neked, és a veled levőknek.” Küldd el Uram, kegyelmedet nekem is, aki hangoztatom: Alleluja.

2. ikosz

Az értelem nem érti fel a titkot, hogy az Úr, a kendőnek isteni arcához való érintésével, hogyan ábrázolta azon képmását, elküldte azt Abgárhoz, teljesítve kívánságát. Ő pedig, nagy örömmel eltelve leborult Krisztus képe előtt. Előtte mi is, most istenfélelemmel leborulunk, imádsággal, és hittel eltelve hangoztatjuk:

Uram, Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám hirdeti dicsőségedet, * Uram, Uram, add vissza nekem az üdvözítés örömét, és uralkodói Lélekkel erősíts meg engem. Uram, egyedül előtted vétkeztem, és gonoszt előtted cselekedtem, irgalmasságod szerint könyörülj rajtam, Uram, Üdvözítőm, tekints lelkem betegségére, és siess segítségemre. * Uram, Uram, hallgass meg engem, és minden szomorúságtól ments meg engem. Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

3. konták

A szeretet és öröm erejétől eltelve borult le Abgár a világ Üdvözítőjének nem-kézzel-festett képe előtt, és, elnyervén betegségeinek gyógyulását, hittel kiáltott fel: „Krisztus Isten, minden benned bízó sem szégyenül meg.” Ezzel megtanítva bennünket is, hogy mindig reménykedjünk az Úr irgalmában, és énekeljük Neki: Alleluja.

3. ikosz

Az elbukott emberi nem iránt szeretetet bírván, Te, Krisztus Isten, tanítványaid közül egyet, Asárt kihívtad a bűnös sötétségből, és felvilágosítottad lelkét igazságod fényével. Hívj ki engem is a bűnös mélységből, hogy én is sírással így hangoztassam neked:

Uram, Uram, add nekem a meghatottság könnyeit, hogy általa engem, kérlek Téged, megtisztíts a vég előtt minden bűnömtől, Uram, világosítsd meg lelkemet isteni ismereted világosságával, és vezess be engem irgalmasságod szerint országodba, Uram, világosságom, és Üdvözítőm, hozzád menekültem, taníts meg engem akaratodat cselekedni, Uram, tedd értelmessé szívemet, és űzd el tőle a gonosznak kísértését, és taníts meg engem az üdvösség útjára, * Uram, Uram, ne vesd meg kérésemet, és hallgass meg engem, jóságod által erősítsd meg szívemet félelmed által. Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

4. konták

A szenvedélyek, és az élet izgalmainak vihara elmerít engem, és a halál félelmétől megfogott szívem hangoztatja neked: Uram, nincs, aki nekem segítsen a földön, üdvözíts engem, amint egykor Abgárt, és add, hogy vele együtt énekeljem Neked: Alleluja.

4.ikosz

Hallva, hogy a zsidók gyűlölnek Téged, és valami rosszat akarnak tenni Neked, Uram, Abgár ezt írja: „Kérlek téged, jöjj hozzám, és lakj velem.” Az ő szeretetét követve, én is, felkelve elbukásom mélységéből, bátran kérlek Téged, Krisztus Isten, így:

Uram, Istenem, jöjj lelkem házába, és elválhatatlanul maradj velem, bűnössel, * Uram, szívem Istene, jöjj, és egyesíts engem Veled örökre, * Uram, Uram, Hozzád ragaszkodott lelkem, jöjj, és töltsd el örömmel szívemet. * Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

5. konták

Áldott, aki az Úr nevében jön! Énekelték egykor a zsidó gyermekek, fogadva az Urat Jeruzsálemben. Mi pedig ma, megnyitva szívünk ajtóit, a hozzánk jövő Üdvözítő előtt, meghatottsággal hangoztatjuk: Alleluja.

5 .ikosz

Csodálatos szavakat mondtál Uram, minden elveszendőnek: „Ne zavarodjék meg szívetek, és ne rémüljetek meg, Istenben hívén bennem is higgyetek, és bírjátok a világ kezdetétől nektek készített Országot.” Én pedig, gondolkozva bűneimen, kérlek Téged Jóságos, erősítsd meg szívemet, és világosítsd meg Hozzád kiáltó értelmemet:

Uram, Uram, tekints rám, és világosítsd meg szemeimet, hogy ne aludjak el halálra, * Uram, Uram, Aki vezetted Izraelt a fáraó földjéről, oktass engem a te utadra, hogy igazságodban járjak, Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, hiszek benned, segíts hitetlenségemnek, * Uram, Uram, ne haragodban feddj meg engem, és ne távozz el tőlem bűneim miatt. Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

6. konták

Szemeimmel, képedre tekinteni, ó Uram, nem merek én átkozott, gonosz cselekedeteim miatt, de amint a vámos, sóhajtva kiáltok Hozzád Istenem, tisztíts meg engem, bűnöst a farizeusi képmutatástól, és taníts meg, hogy tiszta szívvel énekeljem irgalmasságodnak: Alleluja.

6 .ikosz

Felragyogott szomorúságomban vigasztaló szavad, Üdvözítőm, amelyeket mondtál: „Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.” Ezért én, kifutván a kétségbeesés sötétségéből, reménykedve menekültem emberszeretetedhez, Hozzád így imádkozva:

Uram, Uram, menedékem a bajban és szomorúságban, ne hagyj engem egyedül, Uram, bűntelen Uram, Akit a bűnösök közé számítottak, végy ki engem az engem gyűlölők kezeiből, * Uram, Uram, a látható és láthatatlan ellenségek gúnyolódásaitól őrizz meg engem, * Uram, Uram, bocsáss meg nekem, és fogadj engem karjaidba, mint egykor a tékozlót, Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

7. konták

Csodálatos tetteidet mutattad meg, Uram, tisztaságos ikonodban, csodásan adtál vigasztalást minden földinek, megtanítva őket, hogy az élet szomorú körülményeiben irgalmasságodhoz meneküljenek, és Neked szeretettel énekeljék: Alleluja.

7 .ikosz

Templomot hordozva, és a testit egészen beszennyezve, az általam megtett szennyes tettek sokasága miatt, remegek a félelmetes ítélet napján, és kérem: Nyisd meg nekem Életadó a bűnbánat ajtaját, és mint Dávid énekelem neked:

Uram, Uram, hallgasd meg imádságomat, figyelj imádságomra, és könyörülj rajtam. Uram Istenem, tied vagyok én, tégy értelmessé engem, és lelkem élni fog. Uram, Istenem, eltévedtek Pásztora, amint az eltévedt juhot, keresd fel szolgádat, és üdvözíts engem, Uram, könyörülj rajtam, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened, Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

8. konták

Eljöveteled félelmetes napjától megrémülök, ó Krisztus, és remegek, mert a bűnök sokaságát bírom, de Te, irgalmas Isten, a vég előtt téríts meg engem, aki Neked éneklem: Alleluja.

8 .ikosz

Egészen szeretet voltál az elveszett emberek iránt, ó Jézus, és nekik adtad szent képedet, amely világosan mondja minden betegségben és szomorúságban levőnek: „Jöjjetek hozzám mindnyájan fáradtak és megterheltek, és én megnyugtatlak titeket.” Ezért, az elvesző, bizalommal kérlek téged Krisztus, így szólva:

Uram, Uram, védelmezőm, őrizz meg engem a rám támadó ellenségektől,Uram, a magasságban élő, és az alázatosokra letekintő Uram, tekints rám bűnösre, és légy védfalam, * Uram, Uram, ments meg engem az élet kísértéseinek mélységében elmerülőt, * Uram, Uram, ne háborodjék meg szívem, és ne remegjen nevednek megvallásában, * Uram, Uram, fogadj el engem amint a vámost, amint a kánaáni asszonyon könyörültél, könyörülj rajtam irgalmasságod szerint. Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

9. konták

Jöjjetek minden nemzetek, szeretettel és félelemmel boruljunk le a világ Üdvözítőjének legtisztább ikonja előtt, Aki megváltott minket az ellenség rabságából, és hálaadással énekeljük Neki, a halál és alvilág legyőzőjének: Alleluja.

9. ikosz

A bűnös leprától egészen leverve, kételkedem: hogyan tudlak méltóan magasztalni Téged, ó nagyirgalmú Uralkodó, de szívbeli hittel Isten igaz Fiának vallak meg téged, alázatosan állok szent ikonod előtt, így imádkozva:

Uram, Jézusom, Örömöm, add meg nekem, hogy örvendezzem irgalmasságodon, Uram, jóságos Üdvözítőm, mentsd meg szolgádat a hitetlenségtől, és törvényszegéstől, * Uram, Uram, kimondhatatlan Irgalom, kegyelmeddel pusztítsd el szívemben a haragot, * Uram, Uram, leírhatatlan tisztaság, add meg nekem a szív és értelem tisztaságát. * Uram, Uram, aki a fénybe, mint ruhába öltözöl, szentelj meg engem az élet gondjaitól elhomályosultat, Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

10. konták

Uram, Uram, irgalmas Üdvözítőm, hideg tetteim miatt gonoszul inaszakadt lelkemet emeld fel isteni irgalmasságoddal, amint előbb az inaszakadtat a juhkapunál, és állítsd azt az üdvösség útjára, hogy énekeljem Neked: Alleluja.

10. ikosz

Örökkévaló Király, Vigasztaló, igaz Krisztus, tisztíts meg engem minden szennytől, amint megtisztítottad a tíz leprást, és gyógyíts meg engem, amint meggyógyítottad Zakeus vámos pénzsóvár lelkét, hogy énekeljek Neked, így beszélve:

Uram, Uram, aki elfogadtad bajainkat, és betegségeinket hordoztad, gyógyítsd meg szívem betegségét, Uram, Uram Jézus, Segítőm, segíts nekem, mert lelkem elgyöngült ettől a bajtól, * Uram, Uram, aki szemet adtál a vaknak, hogy lásson, adj nekem szemet, hogy meglássam szelídségedet és türelmedet, hosszú-türelmű Uram, mentsd meg lelkemet a szerencsétlenségtől, és üdvözíts engem irgalmasságodért. Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

11. konták

Ne vess meg engem ó Jóságos Uram, aki Neked meghatott éneket hozok, és töredelmes szívvel imádkozok! Fordítsd el arcodat bűneimtől! De ne fordítsd el arcodat szolgádtól, aki énekli Neked: Alleluja.

11, ikosz

Krisztus igaz Világosság, aki megvilágosítasz és megszentelsz minden, világra jövő embert, tekints rám bűnös és haszontalan szolgádra, és irányítsd életemet parancsaid szerint, és lelkemet szenteld meg, hogy így ajánljak fel neked imádságot:

Uram, Jézus, Krisztus, Te a világ Világossága, világosíts meg engem, * Uram, Uram, Te, az élet forrása, add meg lelkemnek a romolhatatlan életet, és erősítsd meg azt parancsaidban. Uram, Jézus Krisztus, Te, az igazság Napja, igazságoddal égesd lelkemet és világítsd meg értelmemet, * Uram, Uram, Oktatóm, taníts meg engem, hogy akaratodat cselekedjem, és szeresselek Téged egész szívvel, * Uram, Uram, Te megnyitottad szemét a vaknak, nyisd meg nekem is a bűnbánat ajtóit, mint irgalmas, tisztítsd le minden vétkemet. Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

12. konták

Erősséges kegyelmeddel erősítsd meg szívemet a hitben, reményben, és szeretetben, ajándékozd nekem, hogy bűnbánattal és parancsaidnak fáradhatatlan teljesítésével elérjem a mennyországot, ahol az apostolok karaival éneklem Neked: Alleluja.

12. ikosz

Te, a jó pásztor mondtad mindenkinek, akik betegségben és szomorúságban vannak: „Barátaim, én atyámhoz megyek, és a ti Atyátokhoz, hogy helyet készítsek nektek, de újra eljövök, és magammal viszlek titeket, ha parancsaimat megtartjátok.” Erre áhítatosan figyelve, én is, a kegyetlen betegségben elmerült, bátorkodom hozzád járulni, így imádkozva:

Uram, Uram, irgalmas Üdvözítőm, ments meg engem, elveszendőt, * Uram, Uram, űzd el tőlem a hitetlenség, gonoszság és ellenségeskedés fellegeit, és jóságos Lelkeddel taníts meg engem az igazság útjára, * Uram, Uram, lelkem vigasztalása, vigasztalj meg engem a szomorúságban levőt, Uram, Istenem, a te nevedért élessz fel engem, és igazságoddal vedd ki a szomorúságból lelkemet. Uram, erősséges Király, emlékezz rám, amikor eljössz országodba, Uram, Istenem, Üdvözítőm, jöjj hozzám elveszendőhöz, és gyógyítsd meg gyógyíthatatlan betegségeimet.

13. konták

Ó, irgalmas és jóságos Uram, Istenem, Üdvözítőm, aki eljöttél a világba az elbukott ember megmentésére, ne vess meg engem, aki minden embernél jobban vétkeztem, és ne fordítsd el tőlem arcodat, de fordítsd lelkem szörnyű betegségére és szomorúságára, gyógyíts meg, és erősíts meg az igazságnak és szeretetnek fényességében, hogy énekeljem Neked: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták