Akathiszt az Úr színeváltozásáról

/Fordította: Lakatos László atya/

A mindent bölcsen intéző Krisztus Isten a Tábor-hegyén történt megdicsőülésével megmutatta tanítványainak, hogy kicsoda Ő, és szenvedései előtt megerősítette őket

Ünnepe: augusztus 6.

Tropár. 7. hang

Átváltoztál színedben a hegyen, Krisztus Istenünk, * megmutatván tanítványaidnak dicsőségedet, amennyire láthatták. * Tündököljön reánk is, bűnösökre, * a te örökkévaló világosságod! * Az Istenszülőnek könyörgései által, * mindeneket megvilágító Urunk, dicsőség néked!

1. konták

Diadalmas Hadvezérünk és Urunk, világ Üdvözítője, miután engem, érdemtelent, a szent keresztségben megvilágosítottál, és mennyei országod lakói közé meghívtál, én, a te méltatlan szolgád, énekekben állandóan dicsérlek téged. Most pedig örökkévaló boldogságom előképét dicsőséges színeváltozásodban ámulattal szemlélve és lelkesülten hozzád kiáltva így magasztallak:

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

1. ikosz

Az angyalok az arkangyalokkal és a többi égi seregekkel csodálkozva szemléltek téged, Urunk, amikor a Tábor hegyén színedben átváltoztál. Mint embert is dicsőségbe, és ékességbe öltözötten láttak ott, aki mint Isten állandóan a fényességbe, mint ruhába öltözködik. Dicsőséged ragyogását és emberi tested szépségét lelkileg most mi is szemlélve, az angyali seregekkel így örvendezünk neked:

Üdvözlégy, mert arcod akkor a fényes Napnál is jobban ragyogott; engedd meg nekem, hogy arcod fényességét én is megláthassam kimúlásom után! * Üdvözlégy, mert arcod fényessége elhomályosította a tündöklő Nap sugarait! * Üdvözlégy, mert ruhád a legtisztább hónál is fehérebben ragyogott, a bűnbánat által tedd az én menyegzős ruhámat is a hónál fehérebbé! * Üdvözlégy, mert lelked tisztasága kisugárzott ruhádra is!

Üdvözlégy, mert akkor a fényességbe, mint ruhába öltözködtél; öltöztess fel engem is első ártatlanságom ruhájába! * Üdvözlégy, mert ezt a mennyei fényességet tanítványaid szemei nem bírták elviselni!

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

2. konták

Előre tudva, Üdvözítőnk, tanítványaidnak emberi gyengeségét elfogatásod és kínszenvedésed idején, megmutattad nekik istenséged dicsőségének ragyogását, hogy midőn szenvedésedet és megfeszítésedet látják, értsék meg belőle, hogy te önként szenvedsz, és emberileg szenvedve is valóságos és szenvedésektől mentes Istennek maradtál. Tanítványaid iránti atyai gondviselésedet látva, velük együtt énekeljük neked: Alleluja!

2. ikosz

Értelmét akartad adni gondviselésednek, Krisztus, aki mindent mélységes bölcsességgel intézel. Éppen ezt a három tanítványodat vitted fel magaddal a hegyre, és csak nekik mutattad be dicsőséges színeváltozásodat. Szándékodban egyaránt vezetett tanítványaid jutalmazása, kitüntetése és a jövendőre való felkészítése, amint te azt jónak láttad. Isteni bölcsességedet ebben is csodálni és megérteni akarva, így dicsérünk téged:

Üdvözlégy, aki isteni voltod előzetes megvallása miatt Pétert, a leendő főapostolt, így kitüntetted! * Üdvözlégy, aki a tiszta és hozzád nagyon ragaszkodó szeretett tanítványt, Jánost, ezzel a látvánnyal jutalmaztad meg; önts belénk is határtalan ragaszkodást irántad! * Üdvözlégy, aki az apostoli testület első vértanúját, Jakabot, ezzel készítetted elő a vértanúságra! * Üdvözlégy, aki a további életükre hasznosakat ott emberszeretőleg megadtad; adj nekünk is ilyen hasznos kegyelmet!

Üdvözlégy, aki a hegyre való felmenetelkor engedted, hogy apostolaid fáradságot érezzenek, hogy megértsék: Isten mennyei országába mindenkinek sok fáradság után lehet bejutni! * Üdvözlégy, aki fáradságukért isteni jutalomban részesítetted őket; részesíts minket is mennyei színelátásodra!

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

3. konták

A Magasságbeli Isten Fia lévén, megtestesülésed után sem váltál el Atyádtól, hanem mindig kapcsolatban voltál és vagy vele. Ezt a szerető kapcsolatot emberi természeted szerint is megvalósítottad, Atyádhoz sokszor imádkozva. Taníts meg bennünket is imádkozni, hogy szívünket az imádság szárnyán sokszor emelve föl Isten felé, őt imádva mondjuk: Alleluja!

3. ikosz

Mennyei Atyád iránti fiúi szeretetet hordozva lelkedben, szerettél a hegyre menni, és ott, a földi zajoktól távol eső helyen küldted fel Atyádhoz imádságodat jó illatú szellemi áldozat gyanánt. A Tábor hegyén is, miután apostolaiddal oda felérkeztél, az imádságnak adtad át magadat. Fiúi szeretetednek ezt a felejthetetlen vonását látva benned, és ezt a mi magunk számára is esedezve kérve, megilletődötten mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert a hegyre való felmeneteled után azonnal buzgó imádságba merültél; taníts meg minket is a gyakori imádságra! * Üdvözlégy, mert ez által emberi természeteddel is a mennyei Atya kebelébe kerültél! * Üdvözlégy, mert imádságodra az Atya válaszként a színeváltozás boldogságát küldte; adj nekünk is lelki vigasztalást imádságainkban! * Üdvözlégy, mert imádságoddal Atyádnak a dicséret áldozatát mutattad be!

Üdvözlégy, mert lélekben és igazságban az Atyának mindig igazi imádója voltál; vezesd a mi szavainkat is ilyen imádságra! * Üdvözlégy, mert imádságod, mint a jó illatú tömjénfüst szállt fel Isten elé kövér égőáldozat gyanánt!

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

4. konták

Viharos jelenségek között jelent meg Isten Mózesnek és Illésnek a hegyen, remegés és rémület lepte meg őket. Isteni parancsra a szikla hasadékába rejtőzve várták, hogy az Úr dicsősége elvonuljon előttük. Ugyanők a mennyei fényességbe öltözött Krisztus Istent födetlen arccal boldogan szemlélték, és félelem nélkül beszélgettek vele. Az ő örömüket és boldogságukat a magunk számára is kérve az örökkévalóságban, mondjuk: Alleluja!

4. ikosz

Megtudták tőled Mózes és Illés emberi testbe öltözésednek és világra jövetelednek célját, Jézus. Arról beszélgettél velük ugyanis, hogy neked Jeruzsálembe kell felmenni, és ott sok szenvedés után életedet a világ üdvösségéért feláldozni. Ezért mi mindnyájan a megváltott emberek örömével mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki legnagyobb földi dicsőségedben a reád váró szenvedésekre gondoltál! * Üdvözlégy, aki kezdettől fogva tudtad, hogy mivel üdvözítheted az emberi nemet; mutasd meg nekem is kegyelmesen az üdvösségre vezető utat! * Üdvözlégy, aki mindig az Istentől ihletett próféták jövendöléseinek beteljesítésén fáradoztál! * Üdvözlégy, aki életedben soha nem feledkeztél el megváltásunkról; tedd, hogy utolsó gondolatunkig emlékezzünk mi is rá!

Üdvözlégy, aki Mózessel és Illéssel együtt átbeszélgetted, amik Jeruzsálemben majd reád várnak! * Üdvözlégy, aki dicsőséges színeváltozásodból emberi természeted megerősítését nyerted a jövendő szenvedések elviselésére; ezt a nagy kegyelmet add meg nekünk is!

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

5. konták

Ragyogó csillagnak tartjuk a hegyen történt dicsőséges átváltozásodat, Krisztus. Egykor a fényes csillag a napkeleti bölcseket vezette hozzád, és ott megmutatott nekik téged, az emberi testbe öltözött igaz Istent. Testednek hegyen való tündöklése felragyogtatja előttünk azt, hogy te Világosság vagy a Világosságtól és igaz Isten igaz Istentől. Ezt a mennyből eredő igaz hitvallást vallva, ajkainkkal és szívünkkel mondjuk: Alleluja!

5. ikosz

Lelki szemeinkkel látva a Tábor-hegyét, hogy az a te akaratodból, Krisztus, az istenjelenés hegyévé változott, elcsodálkozva szemléljük mindazt, ami azon történik. Mert ott te, a kerubok vállain hordozott Isten, feltárod kiválasztott apostolaid előtt istenséged dicsőségét, hogy ámulatba ejtsd őket. Látva az emberi szemeket elvakító ragyogást, melletted pedig Mózest és Illést, áhítatosan leborulva mondjuk:

Üdvözlégy, mert színeváltozásod által a Tábor-hegyet akkor a föld legszentebb helyévé tetted! * Üdvözlégy, mert akkor a földre hoztad az eget; tégy engem is isteni lakhelyeddé! * Üdvözlégy, mert ezáltal megmutattad, hogy tied az ég, és tied a föld! * Üdvözlégy, mert akkor valamennyire érezhetővé tetted a mennyei dicsőséget; tedd, hogy abban teljes mértékben részesüljünk egykor!

Üdvözlégy, mert akkor az ószövetségi istenjelenések dörgése és villámlása helyett békességet, boldogságot és nyugalmat árasztottál magad körül! * Üdvözlégy, mert ez által megmutattad új szövetséged kiválóbb voltát az elmúló régi fölött; tégy minket szándékod szerint megújult emberekké!

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

6. konták

Az Istentől megvilágosított próféták, előre hirdetve, hogy te, Krisztus, hozzánk jössz, isteni tulajdonságokat is jövendöltek rólad. Mert amikor Izaiás Csodálatosnak, Tanácsadónak, Erősnek, a nagy Tanács Angyalának jövendölt, akkor nem közönséges embernek, hanem sokkal kiválóbbnak gondolt el. A Tábor hegyi színeváltozásodat látva és az ott rólad elhangzott kijelentést hallva, tökéletes Istennek vallunk téged, és Istennek kijáró tisztelettel hangoztatjuk: Alleluja!

6. ikosz

Eljöveteleddel, Krisztus, felragyogtattad a világnak az istenismeret világosságát. Keresztelésed alkalmával Atyád úgy nyilatkozott rólad, hogy az ő kedves Fia vagy, amit újból megismételt, amikor a Tábor hegyén mennyei dicsőségben ragyogtál. Ezért mi, a te szolgáid, neked, a fényességbe öltözött Istennek, alázattal mondjuk:

Üdvözlégy, aki újra hallottad az Atyának rólad jó tanúságot tevő hangját; vallj meg engem is sajátodnak Isten és az emberek előtt! * Üdvözlégy, akiről nem ember, hanem az igazságosan ítélő Isten mondta meg, hogy ki vagy! * Üdvözlégy, akit az Atya másodszor is szeretett Fiának nevezett; méltass arra, hogy életem alapján rólam is így nyilatkozzon szent Atyád! * Üdvözlégy, akiről az Atyaisten ismét kijelentette, hogy jó kedve telik benned!

Üdvözlégy, mert tanúskodásával az Atya arra hívott fel bennünket, hogy hallgassunk téged; áldj meg bennünket, amikor téged hallgatunk! * Üdvözlégy, mert, ha, hallgatjuk szavaidat, és tettekre váltjuk azokat, nem halunk meg örök halállal!

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

7. konták

Mivel meg akartad menteni a bűn miatt romlásnak indult teremtményedet, Uram, eljöttél hozzánk, hogy te, mint Isten-pásztor, vállaidra vedd és a mennyek országába vidd vissza a tőled eltévedt embereket. Tanításaiddal magadhoz hívtad, szenvedéseid által magadhoz kapcsoltad azokat, akik magukra vették a te édes igádat. Szent színeváltozásodon keresztül mennyei jutalmukat is bemutattad, hogy igazi követésedre induljanak, énekelve: Alleluja!

7. ikosz

Új teremtménynek mutatkoztál tanítványaid előtt, Krisztus, aki változhatatlan Isten vagy. A Szűz Fiaként, a Tábor-hegyen olyan testben jelentél meg, ahogyan még senki nem látott téged. Mint átváltozott, fényesen ragyogó Isten-ember, saját magadban mutattad meg, hogy milyennek gondoltad és milyenné kívánod tenni az embert mennyei országodban. Irántunk tanúsított nagy jóságodat látva, hálás szívvel ajánljuk neked énekünket:

Üdvözlégy, aki embereket üdvözíteni akaró jóságos Istenként jöttél hozzánk; légy nekünk is jóságos Üdvözítőnk! * Üdvözlégy, aki minden bűnbánó bűnöst menyegzős ruhába kívántál öltöztetni! * Üdvözlégy, aki mindnyájunknak felkínálod örök jutalmul az örök boldogság országát; segíts mindnyájunkat, hogy oda juthassunk! * Üdvözlégy, aki magasságbeli erődet adod azoknak, akik országod elnyeréséért az üdvösség versenypályáján futnak!

Üdvözlégy, aki minden jól harcolónak és a hitet megtartónak biztosan megadod, amit előképben ígértél; váltsd be rajtam is ígéretedet! * Üdvözlégy, aki a saját színeváltozásodban adtad előképét a mennyei jutalomnak!

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

8. konták

Különös kívánsággal fordult feléd a te jó szándékú tanítványod, Péter, akiről evangélistád azt állította, hogy nem tudja, mit beszél. Mert látván, hogy a hegyen való tartózkodásod, valamint Mózessel és Illéssel való társalgásod milyen boldogságot jelent számodra, három sátort kívánt nektek készíteni, hogy minél hosszabb ideig a hegyen tartson benneteket. Életük végéig szerették volna boldogságodat látni és neked így örvendezni: Alleluja!

8. ikosz

Egészen a mennyei magasságokban voltál, Krisztus Istenünk, amikor egész testedet mennyei fényesség árasztotta el. Szentséges arcod, áldott szent kezeid és lábaid vakító fényességtől ragyogtak, ruháid pedig fehérek lettek, mint a hó. Bár ilyen nagy fényességben ragyogtál, mégsem égett el szent tested, mert épségben őrizte meg azt az egész teljességgel benned lakozó istenség. Ragyogó szent emberségedet boldogsággal és csodálattal szemlélve, ezt mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert tested isteni sugárözönben tündökölt; tedd dicsőségessé majd az én feltámadt testemet is! * Üdvözlégy, mert akkor inkább voltál a mennyország lakója, mint a földé! * Üdvözlégy, mert mint Isten azt a dicsőséget öröktől fogva birtokoltad és élvezted; méltass, hogy mi is részesei legyünk annak! * Üdvözlégy, mert a hegyen emberi természetedet is részesítetted a mennyei boldogságban!

Üdvözlégy, mert jótéteményeket árasztó kezeidet Isten így felmagasztalta; tedd ékessé egykor jótetteink jutalmául a mi kezünket is! * Üdvözlégy, mert a békesség evangéliumának hirdetésében járó lábaidat a fényesség ragyogóvá tette!

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

9. konták

Az egész látható és láthatatlan világ összegyűlt melletted a Tábor hegyén, Jézus, mert bár a hegyre mentél fel és a sziklán állottal, mégis a mennyben érezted magad. Az angyalok láthatatlanul hódoltak neked, az Ószövetség két nagy istenlátója pedig emberi testben látva, változatlan Istenként imádott téged. Az ő hódolatukkal fogadd el a mi erőtlen szavunkat is, akik örömmel mondjuk velük együtt: Alleluja!

9. ikosz

A nagyhírű bölcsek nem találnak magyarázatot arra, hogy a régóta halott és ismeretlen helyen nyugvó Mózes és a tüzes szekéren égbe vitt Illés hogyan jelenhetett meg melletted a hegyen, Jézus. Mi azonban ezt látva, az élők és holtak Urát imádjuk benned, aki parancsoltál a földnek, és az élve adta vissza Mózest, parancsoltál az égnek, és az hozzád küldte Illést, mert te, Istenünk, a mennyben és a földön, amit akarsz, mindent megtehetsz. Isteni hatalmadat dicsérve ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert színeváltozásodnál a rólad jövendölő Mózes megjelent! * Üdvözlégy, mert ő Istentől küldött prófétaként üdvözölt téged a hegyen; fogadd el, kérünk, a mi köszöntésünket is az övével együtt! * Üdvözlégy, mert megköszönte neked, hogy valóra váltottad rólad szóló egykori jövendölését! * Üdvözlégy, mert megjelent melletted az Istenért sokat buzgólkodó Illés próféta is; segíts, hogy buzgóságában mi is kövesük őt!

Üdvözlégy, mert benned azt köszöntötte, aki nemcsak Izraelt, hanem az egész világot Istenhez téríti vissza! * Üdvözlégy, mert Illéshez hasonlóan saját népedtől sok szenvedésben részesültél, de mindig érezted Atyád vigasztalását; erre a vigasztalásra méltass bennünket is!

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

10. konták

Üdvözíteni akarván örökségedet, Krisztus, tanításaidban és példabeszédeidben sokféleképpen adtad tudtunkra, hogy miben áll a mennyek országa; mihez hasonlítható az, és hogyan lehet bejutni oda. A Tábor hegyére felmenve a saját színeváltozásoddal mutattad be, hogy fáradságos életünk és feltámadásunk után mit ad majd számunkra az örök élet. Üdvös tanításaidért hálásan köszönetet mondva, mint Istentől küldött tanítónknak énekeljük neked: Alleluja!

10. ikosz

Életed és tanításod által megingathatatlan védfala vagy a földön élő, a sok és állandó ördögi támadással harcoló embereknek, akik üdvösségüket szeretnék elnyerni, és örökké tartó országodba jutni. Színed átváltozásával megmutattad, hogy a te mennyei országod a fényesség, istenlátás és boldogság országa. Apostoloddal pedig megüzented, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem fogta azt a boldogságot, amit készítettél a téged szerető embereknek. Mindezeket örömmel fogadva hálásan kiáltunk hozzád:

Üdvözlégy, aki színeváltozásoddal megmutattad nekünk, hogy van túlvilági boldogság; segíts, hogy eljuthassunk abba! * Üdvözlégy, aki e látvánnyal biztatod és erősíted híveidet az örök életért való küzdelemben! * Üdvözlégy, akivel az örök élet elnyeréséért mindennap felvesszük keresztünket; segíts, hogy örömmel hordozzuk azt! * Üdvözlégy, akinek dicsőséges átváltozása látványa segít minket, hogy a jelen élet küzdelmeit benned bízva bátran vállaljuk!

Üdvözlégy, aki e látvánnyal felüdítesz minket, akik testileg-lelkileg fáradtak vagyunk; üdíts fel mindnyájunkat mindennap! * Üdvözlégy, aki dicsőséged megmutatásával vigasztalsz minket, ha csüggedünk!

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

11. konták

Minden ének erőtlenné válik, amely hozzád illően akarná magasztalni Tábor-hegyi dicsőséges átváltozásodat. Ha a tenger fövényével egyenlő számú, és a legszebb szavakból összeállított dicséreteket ajánlanánk is fel neked, semmit nem érnének azok, mert nagy vagy te, Urunk Istenünk, és nincs szó, amely elégséges lenne dicsőséges tetteid magasztalására! Mivel azonban gyarló ajkainkkal mégis áldani kívánunk téged, fogadd tőlünk a dicséret szavát: Alleluja!

11. ikosz

Fényárasztó világosságnak láttak téged a hegyen tanítványaid, Krisztus, de az emberi természet gyengesége nem tudta elviseltetni velük, hogy sokáig szemléljék dicsőségedet. A vakító látványtól földre estek, arcukat eltakarták, majd ismét felnézve egyedül láttak téged, szokásos megjelenésedben. Mindezek után hamar levezetted őket a hegyről, hogy megszokott életükhöz térjenek vissza. A nekik adott nagy kitüntetésért velük együtt hálát adva, ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert isteni bölcsességed folytán csak rövid ideig engedted szemlélni tanítványaidnak dicsőségedet; engedd, hogy velük együtt örökre részesüljünk abban! * Üdvözlégy, mert megparancsoltad nekik, hogy feltámadásodig zárják szívükbe a hegyen látott és hallott dolgokat! * Üdvözlégy, mert e dicsőséges látvány által megerősítve vitted le tanítványaidat a hegyről a mindennapi küzdelmek közé; erősíts meg minket is e látvánnyal küzdelmeink között! * Üdvözlégy, mert ezzel életük végéig tartó emléket szereztél választott tanítványaidnak!

Üdvözlégy, mert a hegyen megtapasztalt boldogság az érted való áldozatok sokaságára lelkesítette őket; engedd kegyelmesen, hogy bennünk is hasonló eredménye legyen! * Üdvözlégy, mert a mennyei jutalomra gondolva azután életüket is készek voltak érted odaadni!

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

12. konták

Adj kegyelmet nekünk, méltatlan szolgáidnak, Jézus, akik Tábor-hegyi dicsőségedben emberi tested ragyogását látva szinte a mennyországban érezzük magunkat. Péterrel együtt mi is ezt mondjuk: Uram, jó nekünk itt lennünk! Tudjuk, hogy fényességes arcod igazi meglátását csak a földi élet méltó bevégzése utánra rendelted jutalomként. Addig is orcád világosságában járva, és a veled való találkozást várva, vágyakozva kiáltjuk feléd: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve dicsőséges színeváltozásodat, énekeljük egyben utána következő üdvözítő tetteidet is. Péter kívánságára ugyanis nem maradtál a hegyen, hanem lejöttél arról, hogy értünk elszenvedd mindazokat, amikről a hegyen Mózessel és Illéssel beszélgettél. Üdvösségünket akaró szándékodért így mondunk köszönetet neked:

Üdvözlégy, aki lejöttél a hegyről, hogy megsemmisítsd bűneink kéziratát; töröld el az én sok gonoszságomat is! * Üdvözlégy, aki lejöttél, hogy átlyuggassák a hegyen dicsőségesen ragyogó kezeidet és lábaidat! * Üdvözlégy, aki eltűrted, hogy ragyogó köntösödet nemsokára elosszák, és öltönyödre sorsot vessenek; vedd le rólam rossz kívánságaim és szokásaim ruházatát! * Üdvözlégy, akinek Napként ragyogó arcát nemsokára a szenvedések homályosították el!

Üdvözlégy, aki dicsőséged után következő üdvhozó szenvedéseid által visszaadtad Ádámnak a dicsőség ruháját; add vissza nekem is ártatlanságom ruházatát! * Üdvözlégy, aki a hegyről lejőve, a próféták minden rólad szóló jövendölését beteljesítetted!

Üdvözlégy, mennyei dicsőségben tündöklő Krisztus Istenünk!

13. konták

Ó, színedben dicsőségesen átváltozott Krisztus Istenünk, fogadd el rövid imádságunkat, amelyet örömteli és hálás szívvel hoztunk neked. Hálát adunk egyben a te nagy dicsőségedért, Urunk, mennyei Királyunk! Dicsőségedre való gyakori megemlékezésünkért erősíts meg a gonosz ördögtől származó cselekvésekben és kísértésekben, vigasztalj a bajokban és szenvedésekben, segíts meg erőddel, hogy a szűk és keskeny úton haladva biztosan hozzád érjünk, és a boldog mennyei seregekkel örökre énekeljük neked: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.