Akathiszt Krisztus születéséhez II

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Aki az angyalok minden endjéből kiválasztottad a legtisztább Szüzet, és testileg tőle születteéál, Krisztus Istenünk, hálaadó imákat hozunk neked a te szolgáid. Uram. Te pedig, mivel kimodnhatatlan irgalmasságod van, minden bajtól ments meg minket, akik mondjuk: Jézus, Istennek érettünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

1. ikosz

Az angyalok sokasága gyült össze Betlehemben, hogy lássák a megfoghatatlan születést, és látván teremtőjüket, mint gyermeket a jászolban fekve, elcsodálkoztak! A Születettet, és a szülőt félelemmel tisztelve, Istenhez méltóan tisztelték, ilyeneket énekelve:

Dicsőség néked, aki az Atyával és Szentlélekkel mindent teremtettél, * dicsőség néked, aki eljöttél üdvözíteni az elveszetteket. * Dicsőség néked, aki egészen a szolga alakjáig alázkodtál meg, * dicsőség néked, a tévelygők felkeresője. * Dicsőség néked, az elveszettek üdvözítője, * dicsőség néked az ellenségeskedés válaszfalát lerombolónak. * Dicsőség néked, aki az engedetlenség miatt bezárt Paradicsomkertet újra megnyitottad, * dicsőség néked, aki az emberi nemet kimondhatatlanul megszeretted. * Dicsőség néked, aki a földön a barlangot mennyországnak nyilvánítottad, * dicsőség néked, aki a téged szülő Szüzet kerub-trónnak mutattad. Jézus, Istennek értünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

2. konták

Látván a testnélküli angyalok, a tiszta Szűztől testet fölvett Uralkodójukat, megrémültek! És egymásnak mondták: ez a dicsőséges titok előttünk megfoghatatlannak látszik: egyébként, csodálkozva az ő kimondhatatlan leereszkedésén, félelemmel énekelték: Alleluja.

2. ikosz

Minden értelmes teremtmény megrémülve, és hálát adva énekli, Urunk, születésed titkát! A mennyei erők örvendeznek, énekelve: dicsőség a magasságban Istennek, és a föld az emberekkel örvendezi, mi pedig szüntelenül énekeljük:

Dicsőség néked, a magasságokban dicsért Istennek, * dicsőség néked, aki a földön békét teremtettél. * Dicsőség néked, aki bennünket magaddal kibékítettél, * dicsőség néked, aki a földön számunkra megjelentél, * dicsőség néked, aki a szűztől kimondhatatlanul megtestesültél, * dicsőség néked, aki csillagot ragyogtattál fel. * Dicsőség néked, aki általa a bölcseket hívtad el magadhoz hódolatra, * dicsőség néked, aki az ajándékokat tőlük kegyesen elfogadtad. * Dicsőség néked, aki megtanítottál minden teremtményt, hogy neked szolgáljon, * dicsőség néked, aki bennünket is értelmessé tettél, hogy neked énekeljünk. * Dicsőség néked, aki bennünket magaddal egyesítettél, * dicsőség néked, aki magad által minket üdvözítettél. Jézus, Istennek értünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

3. konták

A hatalmas az erősségben, a béke Istene, és az irgalmasság Atyja, eljött a földre, megmenteni az elvesző világot. Most Betlehemben, mint gyermek születik a Szűztől, aki az üdvösség anyjául és közbenjáróul mutatott be, mindenkinek, akik az Ő megtestesülését dicsőítik és éneklik: Alleluja.

3. ikosz

Állandóan értünk imádkozóként bírván a téged tisztaságosan megszülőt: örvendezve énekeljük, Uram, megtestesülésed titkát! Szűztől való születésedet Istenhez illően dicsőítve énekeljük:

Dicsőség néked, Istennek értünk megtestesült Fia, a Szűz fia, aki a Szűztől kimondhatatlanul megszületettél. * Dicsőség néked, aki megmutattad az irántunk való emberszeretet mélységét, * dicsőség néked, aki bennünket kimondhatatlanul megszerettél. * Dicsőség néked, aki az elveszett juhot felkerested, * dicsőség néked, aki azt mondtad, hogy Annak megtalálásánál együtt örvendezel az angyalokkal. * Dicsőség néked, aki őt válladra felvetted, * dicsőség néked, aki az Atyához visszavezetted. * Dicsőség néked, aki az embereket az angyalokkal egy nyájba egyesítetted, * dicsőség néked, aki a világot megmentetted a csábítástól. * Dicsőség néked, aki nagy és kimondhatatlan irgalmasságot mutattál irántunk. Jézus, Istennek értünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

4. konták

A kételkedő gondolatok viharát bírván előbb magában a tisztaságos József, most, az isteni barlang belsejében csodálatos dolgokat lát. Bár, mint szűztől született embert látott, de megértette Isten dolgai közül az igazat: ezért, Istenhez méltóan hódolva, örömmel énekelte: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a pásztorok az angyalt, aki hirdette nekik, hogy a világnak Üdvözítő született Dávid városában, és, gyorsan sietve, látják őt, mint szeplőtelen bárányt, a Szűz méhében megoltalmazottat jászolban fekve, és, hogy a szülő tisztelettel szolgál, és, hogy József előtte áll, és szóltak a hozzájuk intézett igékről, és, leborulva a Szülött előtt, mondták:

Dicsőség néked, Isten báránya, a világ Üdvözítője, * dicsőség néked Isten fia, aki a kimondhatatlan csodát nekünk megmutattad. * Dicsőség néked, aki minket az angyalok énekének hallgatóivá lenni nyilvánítottál, * dicsőség néked, aki minket is megtanítottál, hogy velük együtt dicsőítsünk téged. * Dicsőség néked, aki értelmessé tettél, hogy az angyalokkal és emberekkel énekeljünk téged, * dicsőség néked, aki a földön és a mennyben örömet szereztél. * Dicsőség néked, mert miattad a mennyeiek a földiekkel együtt örvendeznek, * dicsőség néked, mert általad a földiek a mennyeiekkel összeköttetésben vannak. * Dicsőség néked, aki az ördög erejét erőtlennek mutattad, * dicsőség néked, aki minket az ő kínzásától megmentettél. * Dicsőség néked, a benned bízóknak kimondhatatlan öröme, * dicsőség néked, a téged szeretőknek kibeszélhetetlen édessége. Jézus, Istennek értünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

5. konták

Meglátva az Istentől küldött csillagot, a csillagimádó bölcsek, amely Krisztus születését jelentette és annak vezetésével a megközelíthetetlent elérték, és a láthatatlant meglátták, és énekelve örvendeztek neki: Alleluja.

5. ikosz

Látván a perzsiai királyok a királyok királyát a Szűz karján, mint kerub-trónon ülve, és annak uraként ismerték fel, bár a szolga alakját vette fel, igyekeztek Neki ajándékokat hozni: aranyat, mint a mindenek királyának, tömjént, mint Istennek, és mirrhát, mint halhatatlannak, és leborulva énekelték:

Dicsőség néked, aki a világosságot mindenkinek felragyogtattad, * dicsőség néked, aki a csillag által bennünket hódolásodra elhívtál. * Dicsőség néked, aki a kegyetlen Heródes gonoszságát leleplezted, * dicsőség néked, aki az ő gondolkozását hiábavalónak mutattad meg. * Dicsőség néked, aki bennünket attól a csábítástól megmentettél, * dicsőség néked, aki megtanítottál, hogy téged, az igazság Napját imádjunk. * Dicsőség néked, aki az értelem világosságával mindenkit megvilágosítottál, * dicsőség néked, aki születésed által a sok-istenség csábítását megszüntetted. * Dicsőség néked, aki az ellenséges uralmat mindvégig megaláztad, * dicsőség néked, aki megtanítottál bennünket, hogy téged az Atyával, és Szentlélekkel imádjunk. * Dicsőség néked, aki a bennünket csábító kígyó fejét összetörted, * dicsőség néked, aki bennünket az örök haláltól megszabadítottál. Jézus, Istennek értünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

6. konták

A rólad szóló istenhordozó jövendölők híreit beteljesítve, megmutattad magadat a földön, Üdvözítő, most a szegényes jászolban megszülettél a tiszta szűztől: és, gazdag lévén, érettünk akarattal szegénnyé lettél, hogy az embereket meggazdagítsd, akik neked hittel éneklik: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál a Szűztől és férfit nem ismerő anyádtól, Jézus, mint a Nap, megvilágítva és elűzve a gonoszság sötétségét: mert a démonok, ó Üdvözítő, el nem viselve a te erődet, mindnyájan megrémültek, és az alvilág, látván a csodát, félelembe esett: mi pedig hálásan énekeljük neked:

Dicsőség néked, emberek üdvözítője, * dicsőség néked, gonosz lelkek elveszítője. * Dicsőség néked, aki születéseddel a csábítás kezdetét megrémítetted, * dicsőség néked, aki a bálvány-csábítást megsemmisítetted. * Dicsőség néked, aki az istenismeret fényével mindenkit beragyogtál, * dicsőség néked, aki a tudatlanság sötétségét elűzted. * Dicsőség néked, az üdvösség vizét mindenkinek forrásozó kő, * dicsőség néked, aki Ádám és Dávid szomjúságát megenyhítetted. * Dicsőség néked, aki születéseddel, mint Nappal, mindenkit megvilágosítottál, * dicsőség néked, aki a kegyelem sugarait a mindenségnek felragyogtattad. * Dicsőség néked, aki megmutattad nekünk az ígéret földjét, * dicsőség néked, aki minket az emberiség átkától megszabadítottál. Jézus, Istennek értünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

7. konták

Ki akarván számunkra nyilatkoztatni a kezdettől fogva elrejtett titkot, minden teremtményből szolgákat mutattál fel a titok számára, Üdvözítő. Az angyalok közül Gábort, az emberek közül a Szüzet, a mennyekből csillagot, a földből barlangot, amelyben kegyeskedtél megszületni: ezért, kimondhatatlan bölcsességeden csodálkozva, mondjuk: Alleluja.

7. ikosz

Új teremtményt mutattál meg, testileg mindenek alkotója, felnövekedve a mag nélküli méhből, és megőrizve őt , mint volt, sértetlenül, és az üdvösség közbenjárójául mutatva, akik éneklik:

Dicsőség néked Isten fia, aki a téged Szülőt az irgalmasság anyjának mutattad, * dicsőség néked, aki őt a szülés után is szűznek őrizted meg. * Dicsőség néked, aki eljöttél, hogy Ádámot üdvözítsd, * dicsőség néked, aki Éva könnyeit letörölted. * Dicsőség néked, aki eljöttél mindenkit üdvözíteni, * dicsőség néked, aki a feltámadás képét megvilágosítottad. * Dicsőség néked, aki bűneink kéziratát szétszakítottad, * dicsőség néked, aki magad által az alázatosság alakját megmutattad. * Dicsőség néked, aki értünk szegénnyé lettél, * dicsőség néked, aki szegénységeddel bennünket gazdaggá tettél. * Dicsőség néked, aki bennünket az üdvösség ruhájába felöltöztettél, * dicsőség néked, aki bennünket szereteted által gyönyörködtettél. Jézus, Istennek értünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

8. konták

Különös, és dicsőséges, a barlangban történt születésedet látva, különüljünk el a világ hiúságától, értelmünket az isteni dolgokra irányítva. Isten ugyanis azért jelent meg a földön, mint alázatos ember, hogy a mennyekbe vezesse azokat, akik neki énekelik: Alleluja.

8. ikosz

Teljes kívánsága, teljes gyönyörűsége vagy a téged szeretőknek, Krisztus Isten, a te isteni leszállásod dicsőítőinek is: mert tiszta Szűztől születtél a földön, minket az égbe vezetsz, akik énekeljük:

Dicsőség néked, Istennek földön született fia, * dicsőség néked, aki a szűztől kimondhatatlanul testesültél meg. * Dicsőség néked, aki megmutattad nekünk magadat, * dicsőség néked, aki bennünket a tőled távol levőket elhívtál. * Dicsőség néked, számunkra kimondhatatlan öröm, * dicsőség néked, szívünk gyönyörűsége. * Dicsőség néked, aki születésedben felragyogtattad az üdvösség fényét, * dicsőség néked, aki üdvösségünkért könnyeket hullattál. * Dicsőség néked, aki ezek által szenvedélyeink tüzét kioltottad, * dicsőség néked, aki bennünket a bűnös szennytől megmostál. * Dicsőség néked, aki törvényszegéseinket megsemmisítetted, * dicsőség néked, aki a romlástól bennünket megszabadítottál. Jézus, Istennek értünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

9. konták

Az összes gondolkozás, és az angyali és emberi értelem sem tudja felfogni a te felfoghatatlan születésedet, a titkot megérteni, Uralkodó, egyébként, jóságos Uralkodó, fogadd el szeretetünket, és hitünket, és üdvözíts minket, akik neked énekeljük: Alleluja.

9. ikosz

A sokbeszédű bölcseket, mint néma halakat látjuk megtestesülésednél, Uralkodónk, mert nem képesek elmondani, hogy, tökéletese Isten lévén, hogyan mutatkoztál tökéletes emberként, és, a házasságot nem ismerő Szűztől hogyan születtél, mi pedig, a titkot nem vizsgálva, egyedül hittel dicsőítjük, énekelve:

Dicsőség néked, Istennek személyes bölcsessége, * dicsőség néked, kimondhatatlan öröm mindenki számára. * Dicsőség néked, aki a bölcselkedőket értelmetleneknek mutattad, * dicsőség néked, aki a rólad kíváncsiskodókat megszégyenítetted. * Dicsőség néked, aki szétszaggattad a mesés fondorlatokat, * dicsőség néked, aki az istenlátás fényét mindenkinek felragyogtattad. * Dicsőség néked, aki tetteidben bölcsességet nyilvánítottál, * dicsőség néked, aki sokak értelmét felvilágosítottad, * dicsőség néked, az irgalmasság kimeríthetetlen mélysége. * Dicsőség néked irgalmasságnak és emberszeretetnek mélysége. Jézus, Istennek értünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

10. konták

Megmenteni akarván az elvesző világot, aki mindenek felékesítője, mint gyermek születik a Szűztől, és a jászolban pólyába takarják, feloldozva a törvényszegések sokágú fondorlatait, és Isten fia lévén, a Szűz fiává lesz! És mindent bölcsen elrendez, hogy üdvözítse a neki éneklőket: Alleluja.

10. ikosz

Az istenellenes gonoszság falának, és oszlopának, és a legtörvénytelenebb fajnak mutatkozott, az Isten ellen harcoló, a mindenkinek életet adót megölni szorgoskodott, és a bűntelen gyermekeket, mint éretlen kalászokat, a kardok aratták le: ezért, mi is, szívünkből mindenféle gonoszságot kivetve, dicsőítjük a bennünket üdvözíteni jövőt, mondván:

Dicsőség néked, aki Heródes szándékát hiábavalónak .mutattad, * dicsőség néked, aki a tőle megöletett kisdedeket az angyalokhoz soroltad. * Dicsőség néked, a gonoszság megsemmisítőjének, * dicsőség néked, alázatosság tanítója, és a halandók szeretője. * Dicsőség néked, aki a gonoszság szarvát letörted, * dicsőség néked, aki az igazság fényét mindenkinek felragyogtattad. * Dicsőség néked, aki magad által a szelídségre és alázatosságra mindenkit megtanítottál, * dicsőség néked, aki mindenkit elvezettél a te ismeretedre. * Dicsőség néked, aki a téged szülőnek méhét születéseddel megszentelted, * dicsőség néked, aki a pásztoroktól a csodálatot, és a bölcsektől az ajándékokat elfogadtad. * Dicsőség néked, aki az értelmetlen dolgokat is megtanítottad, hogy neked szolgáljanak, * dicsőség néked, aki minden teremtményt megszenteltél. Jézus, Istennek értünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

11. konták

Minden ének megsemmisül, aki, érettünk való megtestesülésednek méltó éneket akar felajánlani: és alkalmas dolog a hallgatás. Bár, a tenger fövenyével egyenlő számú éneket ajánlunk néked, szentséges király, de, semmit sem tettünk méltóan, ezért, félelemmel énekeljük: Alleluja.

11. ikosz

Téged, a sötétségben és a halál árnyékában ülők, a le nem nyugvó fényt meglátva, hogy a Szűztől felragyogott, Üdvözítőnk, istenséged tüzével felvilágosodtak, és téged, a bölcsesség és értelem megadójának tartottak, ilyeneket énekelve:

Dicsőség néked, Isten fia, kimondhatatlan fény, * dicsőség néked, igazság Napja, aki születéseddel mindenkit megvilágosítottál. * Dicsőség néked, aki sokfényű világosságot ragyogtattál fel, * dicsőség néked, aki nekünk a kegyelem sokágú folyamát ömlesztetted. * Dicsőség néked, aki a szomjazókat az üdvösség vizével gazdagon megitattad, * dicsőség néked, aki a téged szeretőknek a jó igát, és könnyű terhedet megmutattad. * Dicsőség néked, aki bennünket megkönnyítettél a bűnös igától, * dicsőség néked, aki az ellenséges munkától bennünket megszabadítottál. * Dicsőség néked, aki a földön való megjelenésed által mindenkit megörvendeztettél, * dicsőség néked, aki az újjászületést rendelted, hogy bennünket megvigasztalj. * Dicsőség néked, aki nekünk magadat, mint kívánságaink végpontját mutattad be, * dicsőség néked, aki bennünket, ellenségek lévén, az Atyával kibékítettél. Jézus, Istennek értünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

12. konták

Hogy mindenkinek kegyelmet adj, és az emberek bűneit feloldozd, jöttél el megtestesülésed által, Üdvözítőnk: ezért, a mi bűneinket is feloldoztad, és bűneink kéziratát szétszakítottad: azoknak, akik kimondhatatlan születésedet dicsőítik, és szüntelenül éneklik: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve emberré létedet, dicsérünk, áldunk, leborulunk előtted, Üdvözítőnk, és hisszük, hogy Úr, és Isten vagy, aki üdvözíted mindazokat, akik benned bíznak, és, a te Szűztől való kimondhatatlan születésedet dicsőítik, és ilyeneket énekelnek:

Dicsőség néked Isten fia, akit a magasságban az Atyával és Szentlélekkel imádnak, * dicsőség néked, akit a mennyeiek és földiek minden térde dicsér. * Dicsőség néked, aki a kezdettől elrejtett titkot kinyilvánítottad, * dicsőség néked, aki a te irántunk való kimondhatatlan szeretetedet kinyilvánítottad. * Dicsőség néked, az egész teremtés felékesítőjének, * dicsőség néked, a bennünket kegyelmesen üdvözítőnek. * Dicsőség néked, aki az istenfélelemmel uralkodók kormánypálcáját a földön megerősíted, * dicsőség néked, aki a jámbor főpapokat és papokat bölcsességgel és tisztelettel ékesíted fel. * Dicsőség néked, az Egyház alapja és megerősödése, * dicsőség néked, minden hivő üdvössége, és ékessége. * Dicsőség néked, testünk orvosa és gyógyulása, * dicsőség néked, lelkünk felékesítője és üdvözítője. Jézus, Istennek értünk megtestesült fia, * dicsőség néked.

13. konták

Ó, édességes, és irgalmas Jézus, lelkünk Üdvözítője, Teremtőnk, és Urunk! Fogadd el most ezt a kis imádságos hálaadásunkat, és dicsőítésünket, amint elfogadtad a bölcsektől a hódolatot és ajándékokat, és őrizz meg bennünket, szolgáidat minden bajtól, és ajándékozd bűneink bocsánatát, és mentsd meg az örök kínoktól a te legtisztább Anyától való születésedet híven magasztalókat, és neked hangoztatják: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és 1. konták