Akathiszt az Úr születéséről

/Fordította: Lakatos László atya/

Amikor Isten szemében elérkezett az idők teljessége, Isten Fia emberként asszonytól született. Az emberekhez jött a földre, hogy őket a mennyekbe vigye.

Jézus, az Istenember születésének ünnepe: december 25.

Tropár 4. hang

A te születésed, Krisztus Istenünk, * földerítette a világnak az istenismeret világosságát, * mert a csillagimádó bölcseket a csillag megtanítá, * hogy téged, mint az igazság Napját, leborulva imádjanak * és mint magasságbeli napkeletet tiszteljenek, * Uram, dicsőség néked!

1. konták

Diadalmas Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus, az Atya egyszülött Igéje, mivel érettünk és a mi üdvösségünkért emberi testbe öltöztél, a mennyet és a földet, az Istent és az embert összekötötted. Ezért a dicséret szellemi áldozatát hálával eltelten ajánljuk neked, az angyalok énekét hangoztatván: Dicsőség a magasságban Istennek! Fogadd el hozzá emberi szavunkat is:

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

1. ikosz

Az angyalok serege örömmel szállt le a mennyből, és jött a szűk barlangba, Jézusunk, hogy meglásson ott téged megtestesülten. Először látva Urukat és Teremtőjüket kisded emberi testben, csodálkozva néztek reád. Elámulva mélységes megalázkodásodon, a hódolat szavával énekeljük velük együtt neked:

Jézus, aki az Atyától a hajnali csillag előtt születtél! * Jézus, aki az Atyaisten változatlan képmása vagy, vésd bele szentséges arcodat a mi lelkűnkbe! * Jézus, aki mint kezdetnélküli Isten, születésed által kezdettel bíróvá lettél! * Jézus, aki igaz istenségedhez az igaz emberi természetet is felvetted, szenteld meg az én emberi mivoltomat!

Jézus, aki ez által Isten és ember vagy két természettel, de csak egy személyben! * Jézus, akit ezért Istennek és embernek tartunk, tégy bennünket is igaz emberekké életünkben!

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

2. konták

Tudván, hogy a földi ember atyától és anyától származik, Anyád is és tisztaságos jegyese is azt tudakolta, hogy miként történik majd meg a te megtestesülésed és születésed, ó Jézus. Isten angyala világosította fel őket, hogy szűztől való megtestesülésed és születésed messze meghaladja a természet rendjét, mert Isten ahol akarja, megváltoztathatja az általa alkotott rendet. Az isteni felvilágosítást meghallva és szívükbe fogadva, megnyugodva énekelték: Alleluja!

2. ikosz

A felérhetetlen titok értelmét hiába akarja megfejteni az emberi ész. Miképp születtél, mint Isten, az Atyától öröktől fogva anya nélkül, az időben pedig hogyan lettél, mint ember, Máriának fia, földi atya közreműködése nélkül? — kérdezik. Ezt a nagy titkot emberi eszünkkel mi sem fürkészve, hanem Isten iránti köteles hittel fogadva, így magasztalunk téged:

Jézus, akinek születésében különösen megnyilvánult Isten ereje és működése! * Jézus, akinek örök születése az örök Atyától az emberi ész számára felfoghatatlan, add, hogy én is mindig hittel fogadjam titkos végzéseidet! * Jézus, akinek földi születése a mindenható Istenbe vetett hit által fogadható el! * Jézus, akinek mindkét születése örök titok marad a kételkedők és kíváncsiak előtt, óvj meg engem a felesleges és szükségtelen kíváncsiskodástól!

Jézus, akinek megtestesülése és születése által az isteni és az emberi került egymással örök kapcsolatba! * Jézus, akiben ez a kapcsolat soha fel nem bomlik, méltass, hogy én is örök kapcsolatba kerüljek veled!

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

3. konták

A magasságbeli Atyaistennel öröktől fogva a legbensőbb kapcsolatban vagy, ó Jézus! Hiszen mint Isten; vele egylényegű lévén, vele egy-kezdetnélküli, egyuralkodású és örök vagy. Sem megtestesülésed, sem földi anyától való születésed, sem földön kezdődő életed ezen nem változtat semmit, azért, mint igaz Istenünket imádunk téged, barlangban született, jászolban, szalmán fekvő Jézusunk, és ezt mondjuk: Alleluja!

3. ikosz

Elfogadván isteni természeted mellé az emberit is, ó Jézus, emberek védelmére és táplálására szoruló, beszélni nem tudó, erőtlen kisgyermekként születtél meg a barlangban. Ott anyád gondoskodott Rólad, aki pólyákba takart és jászolba fektetett téged. Mi azonban benned így is az öröktől fogva létező, a világnak az Atyaisten által megígért Fiát fogadjuk és imádjuk. Hitünk megvallását, mint ünnepi ajándékot tárván eléd, a legmélyebb imádással mondjuk neked:

Jézus, a láthatatlan Isten látható képmása, alakítsd ki lelkemben is a te képedet! * Jézus, aki által, és akiért Isten a világot teremtette! * Jézus, aki szavaid erejével fenntartasz mindeneket, légy nekem is testi-lelki támaszom földi életemben! * Jézus, aki az angyalokénál is nagyabb dicsőséggel és tisztelettel vagy megkoronázva!

Jézus, akiben az Atya elhozta a világ számára az utolsó időt, méltass, hogy átkerülhessek belőle az örökkévalóságba! * Jézus, akiben az Atya az utolsó kinyilatkoztatásokat tette a világnak!

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

4. konták

Vihar, villámlás, mennydörgés és minden más, félelmet keltő jelenség nélkül születtél valódi emberként a világra, ó Jézus, Isten Fia. Amikor mély csend árasztotta el a világot, és az éjszaka a maga járásában elérte az éjfélt, te, Istennek mindenható Igéje, akkor szálltál le a földre. Szelíden és alázatosan történő érkezésedet boldogan fogadva, neked, a földre békességet hozó Istenünknek örömmel énekeljük: Alleluja!

4. ikosz

Megtudták a pásztorok az angyalok megjelenéséből és hirdetéséből, hogy félelemre egyáltalán nincs okuk, hanem ellenkezőleg: a legnagyobb örömre! Mert te, az Istentől megígért Üdvözítő, minden jóakaratú ember örömére, nem messzire megszülettél tőlük. Az angyal felszólításának azonnal engedelmeskedtek, keresésedre indultak, és a barlangban megtalálva így köszöntöttek téged:

Jézus, igazi világosság, aki az éjszaka sötétségében születtél a világnak! * Jézus, akinek földre jövetelével az igazság Napja ragyogott fel a nagy szellemi sötétségben, tedd, hogy egész életünkben ez a világosság vezessen bennünket!* Jézus, aki először az egyszerű, jó szándékú embereknek adattad tudomásukra születésed örömhírét! * Jézus, aki igaz pásztor, és a pásztorok fejedelme vagy, őrizz és kormányozz minket életünk minden napján! * Jézus, aki egyben Istennek a világ bűneit elvevő Báránya is vagy, keress fel minket is, amikor bűneink folytán tőled eltévedtünk!

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

5. konták

Fénylő csillag tűnt fel az égen, ó Jézus, és az hirdette a világmindenségnek születésedet. Bár titokban születtél egy barlangban, de az egek azt mindenkinek hirdették, csillagot rendelvén hirdető ajkak gyanánt. E csillagot lelki szemeinkkel mi is látván, és vezetésével téged vágyakozva keresve, addig is, amíg Veled színről-színre találkozunk, szüntelenül énekeljük: Alleluja!

5. ikosz

Látván messze Napkeleten a csillagok tudós vizsgálói, az égen születésedkor megjelent nagyfényű csillagot, ó Jézus, keresték annak jelentését és értelmét. Istentől megvilágosítást nyerve hamar útnak indultak, sietve mentek, hogy megtaláljanak téged. Betlehembe érkezve, és hozzád bemenve, drága ajándékokkal borultak le előtted, ilyen köszöntést mondva:

Jézus, aki nemcsak a választott népnek, hanem a pogányoknak is Istene vagy! * Jézus, aki a mi meghívásunkkal a pogányokat is jászolodhoz, és egyben egyházadba hívtad, tarts meg mindnyájunkat egyházad kebelében! * Jézus, akinek drága aranyat hoztunk, mint a világ királyának! * Jézus, akinek jó illatú tömjént ajánlunk fel, mint igaz Istennek kijáró áldozatot, méltass, hogy imádságaink mindig ilyenek legyenek!

Jézus, fogadd el tőlünk a mirhát, amelyet Neked, a három napos halottnak előre készítettünk! * Jézus, aki majd visszaküldesz magadtól, hogy másoknak is hirdessünk téged, tégy mindnyájunkat ilyen követeiddé!

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

6. konták

Évszázadokkal előre hirdették Isten kiáltó szavai, a zsoltárokban és jövendölésekben, ó Jézus, hogy te, az ősszüleinknek a Paradicsomkertben megígért Megváltó, eljössz a földre. Jövendöléseiket figyelmesen olvasva és vizsgálva, és bizonyságot nyerve, hogy te, Jézus, a jövendöléseket mind beteljesítetted, neked, és a századokon keresztül atyáinkhoz szóló mennyei Atyádnak hálásan énekeljük: Alleluja!

6. ikosz

Születésedkor felragyogott a mindnyájunk előtt ismeretes Isten szavainak igazsága, ó Jézus. Ő ugyanis ősszüleink bűnbeesése után sok alkalommal tett ígéretet az általa küldött emberek ajkaival, hogy mely helyen, milyen körülmények között küld téged a világra, akiben mindent megújít és helyreállít Örömmel tapasztalva, hogy Istennek egy jövendölése sem veszett el, hanem beteljesedett, a mindenekben igazat mondó Istennek hálásan mondjuk:

Áldott légy, aki igazmondásod szerint Ábrahám ősatya családjából engedted származni az Üdvözítőt, hogy általa áldást nyerjen az egész világ, ezt az áldást engedd életemben és halálomban is megéreznem! * Áldott légy, aki Izaiás jövendölése folytán a Szűztől küldted el a világnak Emánuelt, hogy örökre velünk maradjon! * Áldott légy, aki Betlehemben mutattad meg a világnak a testben megjelent Üdvözítőt, Mikeás prófétád szavai szerint, ragyogtasd fel őt a mi otthonainkban is! * Áldott légy, aki Jákobból ragyogtattad fel a világnak a csillagot, amint Bálám prófétád előre megmondta, ragyogtasd fel az én lelkemben is az ő örök életre vezető fényét!

Áldott légy, aki ígéreted szerint Dávid házából küldtél Megváltót, hogy elnyerje az ő királyi trónját! * Jézus, aki születésedben minden prófétai jövendölést betöltöttél, segíts, hogy mi is mindent elvégezzünk, amit ránk bíztál!

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

7. konták

Meg akarván menteni az általad jónak teremtett, de bűnei miatt sok rossznak alávetett embert, ártatlan gyermeki testben jöttél hozzánk, ó Jézus, aki a bűnt nem ismerted. Örök bűntelenségedet és ártatlanságodat keresztre feszítésedet elrendelő bírád is elismerte, amikor semmi bűnt nem talált benned. Meghajolva gyermeki tisztaságod és ártatlanságod előtt, mi, bűnösök, bűnbánó szívvel merészeljük neked a szentek énekét énekelni: Alleluja!

7. ikosz

Új teremtményt mutatott be a világnak az embereket teremtő Isten a te születésedben, ó Jézus, amikor egyszerű, ártatlan gyermek módjára küldött az emberek közé, mindenki Üdvözítője. Így akarta már akkor megtanítani az embereket azokra az igazságokra, amelyeket te később így tanítottál a gyermekekről: „Ilyeneké a mennyek országa!" És: „Ha meg nem változtok, és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem juthattok be oda!" Isteni figyelmeztetéseidet szívünkbe vésve, e szavakkal küldjük hozzád dicsérő énekünket:

Jézus, hatalmas Isten, aki az ember legkisebb, legegyszerűbb formájában, gyermekként jelentél meg közöttünk! * Jézus, aki ezzel mindenki szemében megszentelted a gyenge gyermekkort, emlékezzél meg az én gyermekkori ártatlanságomról! * Jézus, aki gyermekséged által tanítottad az embereket az egyszerűségre és ártatlanságra! * Jézus, aki gyermeki viselkedéseddel a szelídség és alázatosság példáját adtad nekünk, növeld bennünk is ezeket, mindnyájunk tanítója!

Jézus, aki az embereknek már születésedkor isteni példaképet adtál! * Jézus, aki gyermeki lelkületed utánzóinak a mennyek országát ígérted és adod, méltass, hogy mindnyájan elnyerjük azt!

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

8. konták

Különös születésedet látva és azon örvendezve, örülünk annak is, hogy benned az érkezett el hozzánk, aki rajtunk, a pásztor nélküli juhokon szánakozni fog, aki majd viseli fájdalmainkat, hordozza emberi gyengeségeinket, akire Isten ráteszi betegségeinket, és az ő sebei által gyógyulunk majd meg. Születésedben Isten üdvözítő terveinek közeli megvalósítását látva, neked, mint üdvösségünk szerzőjének és végrehajtójának hálásan énekeljük: Alleluja!

8. ikosz

Egészen leszállottál a földre, az emberek közé, egészen részesültél az emberi élet és sors minden eseményében, a bűnt kivéve, ó Jézus. Mert, hogy hűséges főpapunk és Isten előtt hathatós közbenjárónk légy, részesülnöd kellett az emberi élet minden bajában, hogy meg tudd segíteni azokat, akik hasonló bajokba estek. Ebben is értünk való emberszeretetedet és hozzánk való részvétedet ismerve meg, ezeket mondjuk neked:

Jézus, a világ Ura, akinek világrajöveteléhez senki nem adott emberi szállást, végy állandó lakást szívemben! * Jézus, akinek születéséről választott népe nem akart tudomást venni! * Jézus, aki hamar találkoztál a hatalmasok rosszakaratával, ments meg engem mindig ezektől! *Jézus, akinek élete nagy részében nehéz munkát kellett végeznie!

Jézus, aki részesültél az emberi sors minden megpróbáltatásában, segíts meg minket ezekben! * Jézus, aki ezért minden Hozzád kiáltónak segítségére vagy bajaiban!

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

9. konták

Az egész teremtett világ örül a Te születésednek, Jézus, mert nem félelmet keltő ószövetségi angyali jelenés, nem csupán Isten közvetítő embere, hanem maga a valóságos Isten jött el hozzánk benned az emberekhez, hogy meglátogassa őket. Az üdvözítő terveit megvalósítani eljövő Fiúnak hálát adva boldogan énekeljük: Alleluja!

9. ikosz

A nagyon bölcs szónokok sem tudják emberi szakkal megmagyarázni a világnak, ó Jézus, hogy te, kisdedként jászolban fekvő és még szólni sem tudó gyermek, hogyan lehetsz valóságos Isten is. Mi pedig csodálatos születésed körülményeit figyelembe véve és azon elmélkedve, úgy látjuk, hogy mindezek együtt emberek születésénél soha elő nem fordulván, csak az Isten világba lépésénél valósulnak meg. Ezért énekeljük neked, jászolban fekvő Istenünknek:

Jézus, aki valóságos Istentől, a Szentlélektől vetted emberi természetedet, méltass arra, hogy Szentlelked bennünk is működjék! * Jézus, akinek születésedkor Isten fényes csillagot ragyogtatott fel az égen! * Jézus, akinek születését Isten angyalai hirdették a pásztoroknak, hozzánk is küldd el őket az üdvözülés örömhírével! * Jézus, aki Istentől kaptad mindkét nevedet: a „Velünk az Istent" és az „Üdvözítőt"!

Jézus, akit mint gyermeket, a messziről jött bölcsek Istenkirályt megillető ajándékokkal tiszteltek meg, add, hogy mi is ilyen ajándékokat hozzunk Neked! * Jézus, akit az Atya kétszer is szeretett Fiának nevezett!

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

10. konták

Életed jósága és szentsége által üdvözíteni akartad mindazokat, ó Jézus, akik az első ember bűne által elvesztek. Mivel Ádám által ismerte meg az ember a bűnt, te, mint új Ádám akartad velünk megismertetni a kegyelmet. Hogy amint Ádámban mindnyájan vétkeztek, úgy általad mindnyájan tisztákká és szentekké legyenek. Ezért is születtél a világra az emberek közé, amiért mi szüntelenül hálálkodva énekeljük neked: Alleluja!

10. ikosz

Erős védfalat jelent hitünkben és életünkben az, Jézus, hogy te elsősorban azért születtél a földre, hogy a bűnösöket a bűnbánatra hívd. Ezért lettél ember, hogy lelki orvosa légy a betegeknek, keresd azt, ami elveszett, és mint Isten Báránya, elvedd a világ bűneit. Emberszeretetednek ezért a szavakkal ki nem fejezhető jóságáért, a világ minden bűnösével együtt így mondunk neked köszönetet:

Jézus, aki születéseddel határt akartál szabni a bűnnek, erősíts meg engem is a vele való küzdelemben! * Jézus, aki a bűnösöket annyira kerested, hogy a bűnösök barátjának nevezted magad! * Jézus, aki egy bűnbánó bűnöstől sem fordultál el, fordítsd felém is arcodat, mert bánom sok bűnömet! * Jézus, aki minden bűnbánó bűnös bánatát elfogadtad, és levetted lelkükről bűneiknek terhét!

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

11. konták

Minden ének erőtlen és gyenge, ó Jézus, amely születésed áldásait szavakkal ki akarná fejezni. Mert bármilyen mélységű emberi szavakkal akarnánk azt összefoglalni és körülírni, nem tudnánk azon szavaidnak mélységét kifejezni, amelyekkel ezt mondtad: „Azért jöttem, hogy életük legyen és bővebben legyen." És: „Én vagyok az út, az igazság és az élet a világ számára." Világra való születésednek minden ismert és még ismeretlen következményét boldogan fogadva énekeljük neked: Alleluja!

11. ikosz

Mint fényárasztó világosság ragyogsz a világnak, te Betlehemben, a jászolban nyugvó Jézus! Mert hogy ki vagy, azt csak a te és a Szentlelkedtől ihletett apostolaid sokszoros kijelentéseiből tudtuk meg. Tanításaidat, amelyből isteni erő és tekintély áradt ki, szomjas lélekkel hallgatva, csodálattal mondjuk neked:

Jézus, aki a Krisztus vagy, az élő Isten Fia! * Jézus, aki egy vagy az Atyaistennel, kapcsoljatok engem is minél szorosabban magatokhoz! * Jézus, akiben az istenség teljessége lakozik! * Jézus, akiben az isteni bölcsesség és tudomány minden kincse megvan, részesíts engem, méltatlant is minél jobban e drága kincsekből!

Jézus, akinek tanítása szellem és élet! * Jézus, akinél az örök életre vezető tanítás van, tedd, hogy minél többet tudjak szent tanításodból!

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

12. konták

Adj nekünk kegyelmet, ó türelmes Jézus, hogy barlangban való születésedet, a szalmán és jászolban való fekvésedet azzal a lelkülettel szemléljük, amellyel Te vállaltad és fogadtad azokat. Mert, mint minden művedben, ebben is isteni bölcsességed vezetett, hogy tudtára add az embereknek: nincs itt a földön maradandó városunk. Ezért mindenben a jövendőre, Isten örök országára irányítsuk gondolkodásunkat, kérve, hogy ezt állandóan idézd eszünkbe nekünk is, akik énekeljük neked: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve dicsőséges születésedet, ó Jézus, dicsérjük azt a lelki magatartásodat is, amellyel zúgolódás nélkül alávetetted magadat születésed minden, nemcsak Istenhez, de még emberhez sem méltó körülményének. Bár tied volt a föld és annak teljessége, és mindaz, ami a földön található volt, alig jutott neked belőle valami, ami születésedkor szolgálatodra volt. Ezt a nagy és emberi ésszel felfoghatatlan kiüresedést látva, így énekelünk neked, megalázkodott Istenünknek:

Gazdag Jézus, aki már születésedkor megtapasztaltad az emberi szegénységet, tedd, hogy mi se zúgolódjunk, amikor részesítesz benne! * Jézus, akinek mint legfelsőbb Lénynek, csak az állatok barlangja jutott szülőházul! * Jézus, akinek az a hely sem volt sajátod, amiben születtél, add, hogy mi se ragaszkodjunk mindenáron a földi dolgokhoz! * Jézus, akinek nemsokára onnan is menekülnie kellett Heródes gyilkos terve miatt!

Jézus téged, aki bár befogadhatatlan vagy, a szalmával bélelt jászol tartott magában, végy állandó lakást szívünkben! * Jézus, aki mindezek ellenére is a földön maradtál, és elvégezted Atyád megbízatását!

Áldott légy, Jézusunk, igaz Isten és igaz ember!

13. konták

Ó, legszentebb és legáldottabb Gyermek, aki az isteni és emberi természettel egyformán és elválaszthatatlanul kapcsolatban vagy, fogadd el tőlünk ezt a rövid dicsérő, és hálaadó éneket, amelyet szívünk-lelkünk mélyéből örömmel ajánlunk fel ajándékul neked. Te pedig, aki a gyermeki testben is Szent Erős vagy, védelmezz meg minket isteni erőddel minden testi-lelki rossztól, ments meg a gonosz támadásaitól, amelyeket minden nap és minden helyen intéz ellenünk. Méltass minket, akik születésedről elmélkedünk, és azt dicsérjük, hogy életünk végén téged, nem mint jászolban fekvő, hanem tökéletes férfikort megért Istenünket lássunk meg, és mindörökre énekeljük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.