Akathiszt az Úr találkozására

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

A választott király választott anyja látható most, Betlehemből Jeruzsálembe menve, az istengyermek Jézust pedig, mint könnyű felhőn az ő karjai hordozzák. Mi pedig, méltatlanok, találkozva a dicsőség királyával, és legszentebb szűz anyjával, az öreg Simeonnal hangoztatjuk a legáldottabbnak: jöjj, legtisztább, az Úr van veled, és általad velünk.

1. ikosz

A mennyei angyalok mennyei serege a földre hajolva, látják teremtőjüket, és az egész teremtés elsőszülött urát a házasságot nem ismerő anyának szűzi karjaiban, mint gyermeket hordozva, és, Jeruzsálembe, a templom felé menve, és örvendezve énekelik neki, és a szűzi királynőnek az ünnepi dicséretet:

Jöjj ég és föld királya a nagy Király városába, a szent Sionra, * jöjj, fönséges Isten, a fenső magasságokból a kézzel készített földi templomba. * jöjj, Istennek egyszülött fia, hogy az emberekkel lakozzál a földön, * jöjj, Isten szeplőtelen báránya, hogy elhozzanak a mennyben lakó Úrhoz. * jöjj, tisztaságos galamb, a Szentlélek férjnélküli jegyese, * jöjj, bűntelen bárány, Krisztus báránynak romlatlan anyja. * jöjj, Istentől választott gyermek, az Atya Isten igen kívánatos lánya, * jöjj, mennyei királynő, az egész világ jóságos uralkodónője. * jöjj, legtisztább, az Úr van veled, és általad velünk.

2. konták

Látván a legszentebb Szűz, hogy ő, Krisztus születése után tisztaságban van, és nincs szüksége megtisztulásra, mert Krisztus származott tőle, amint a Nap fénye a kristályt átjárja, nem sértve meg legtisztább anyjának szűzi tisztaságát. De, alázatos lévén, nem volt büszke romlatlan tisztaságára, és, amint elteltek a törvény szerinti tisztulásának napjai, felkelvén, jegyesével, szent Józseffel, felvitték az isteni gyermeket, hogy bemutassák őt az Úr előtt Jeruzsálemben, örömmel énekelve neki: Alleluja.

2. ikosz

Megtudva messziről, ó Szűz, hogy te a megtestesült Istent hordozod karodon, Izaiás előre megmondta: „Íme, az Úr, könnyű felhőn ül.” Te pedig, Isten anyja, Jeruzsálembe menve, és az isteni gyermeket karjaidban hordva, elgondolkoztál, hogyan lettél anya, és maradtál szűz. De, tudván, hogy szülésed a természet fölött van, remegéssel mondtad magadban: Hogyan nevezzelek téged, fiam? Ha embernek nevezlek téged, tudom, hogy fölötte állsz az embernek, szüzességemet sértetlenül őrizted meg, mivel isteni a te fogantatásod. Ha Istennek nevezlek téged, mindenben hasonlónak látlak téged az emberhez, a bűnt kivéve. Ezért hirdetnek téged, hogy tökéletes Isten, és tökéletes ember vagy. Mi pedig, találkozván az ő eljövetelénél, a tisztát tiszta módra megtiszteljük, így beszélve:

Jöjj, tiszta szűz, aki tisztán szülted a tiszta Istent, * jöjj, Emmanuelnek házasságot nem ismerő, férfi nélküli anyja. * jöjj, keruboknál tiszteltebb, akinek tisztaságán Gábriel elcsodálkozott, * jöjj, a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőségesebb, aki előtt hódolt az egész angyali természet. * jöjj, be nem vetett föld, amely az élet kalászát növesztette fel nekünk, * jöjj, eléghetetlen bokor, amelyet a szülésben nem égetett meg az istenség tüze. * jöjj, megfoghatatlan edény, akire a hatszárnyúak, és sokszeműek nem tudnak rátekinteni, * jöjj, tűzfényű trónus, akit a föld szülöttei méltóan dicsőíteni nem tudnak.

Jöjj, legtisztább, az Úr van veled, és általad velünk.

3. konták

Az isteni erőtől vezéreltetve, eljött a legtisztább Szűz Jeruzsálem szent városába, mint fényességet hozó Nap, aki Krisztust, az igazság Napját az egész világnak felragyogtatta. Ő, nyilván, mint kerub-trón jelent meg, amely a szüzesség dicsősége által igen magasan felülmúl. Ő ugyanis a kezén hordozza a dicsőség királyát, aki előtt láthatatlanul a hatszárnyú szeráfok állnak, az összes mennyei erőkkel énekelve: Alleluja.

3. ikosz

A Szűznek Isten előtt kedves méhe lévén, felsietett a templomba, tartván kezén isteni gyermekét, Krisztust, és, meghajtván térdeit az Úr előtt, örvendezve, és félelemmel mondta: Ó, örök Atya, íme, itt a fiad, akit te küldtél, hogy megtestesüljön tőlem az emberi nem üdvösségéért. Íme, méhem gyümölcse, aki Szentlelked által bennem fogant, , és kimondhatatlanul előjött, Íme,  elsőszülöttem. Fogadd el tőlem megtestesült Igédet, fogadd el tőlem fiadat, akit felajánlok neked, hogy tőlem felvett teste és vére által megváltsd az emberi nemet. Mi pedig, legtisztább, ezt a titkos imádságodat hallván, így énekelünk fiadnak, és Istenünknek:

Jöjj, legédesebb Jézus, mint a mennyből a tiszta földre szelíden és csendesen lejövő eső, * jöjj édességes élet, mint az esőcsepp, amely a megtestesülésben a földre magadat láthatatlanul lecseppentetted. * jöjj, irgalmas Üdvözítő, aki eljöttél keresni és üdvözíteni az elveszetteket, * jöjj legjobb pásztor, aki az eltévedt bárányokat magadra venni akartad. * jöjj reménytelenek orvosa, aki erőtlenségeinket és betegségeinket magadon hordozni kegyeskedtél, * jöjj Isten báránya, aki az egész világ bűneit kívántad magadra venni. * jöjj, könnyű felhőn hordozott dicsőség királya, aki el fogod venni a csábítás sötétségét, * jöjj a Dávid trónjára eljött dicsőség királya, aki nem e világból nyilvánítottad ki országodat. * jöjj, legtisztább, az Úr van veled, és általad velünk.

4. konták

A kételkedő gondolatok viharát bírván Isten nagy főpapja Zakariás, zavarba jött, látván a legtisztább Szüzet hogy ő a gyermekkel a templom ajtaja előtt, a tisztátalan asszonyok helyén áll, és eljött, hogy a törvény szerinti megtisztulást kérje, tudván, hogy ő, a szentek Szentjében nevelkedett, és megértette lelkében, hogy ez az anya s szülés után is tiszta szűz. Ezért, a szüzek helyére állította őt, ahol nem illett a férjezett asszonyoknak állani, és, találkozván vele, félelemmel és örömmel énekelte a megjelent Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván Zakariás, Isten előtti csodálatos szavaidat, legtisztább, és látva, hogy rá akarja tenni szeretett gyermekét kezére, mint Isten főpapjáéra, mintha magának Istennek kezére helyezné, és, felajánlotta Istennek a szegények áldozatául a Törvény szava szerint a két galambfiút, szívében meghatódott, és hittel, és istenfélelemmel vette át az istengyermeket, és mint törvényes Teremtőnek és Istennek így mondta neki:

Jöjj, napokra nézve Ős-öreg, aki azelőtt Mózesnek a Sinain törvényt adtál, * jöjj, kis gyermek, aki most, a törvényt betartani a templomba jöttél. * jöjj, akinek trónja az ég, aki a földi templomot mennyei dicsőséggel akartad betölteni, * jöjj, aki a szűztől megtestesülve, az emberi természetet kívántad megisteníteni. * jöjj, aki egész a szolga alakjáig ereszkedtél le, hogy minket a bűn szolgáit Isten igazságának szolgáivá alkoss, * jöjj, aki az Atya személyének vagy ragyogása, hogy bennünket a mennyei Atya isteni gyermekeivé nyilváníts. * jöjj, a Törvény beteljesítője, Istennek ajánlottad a galambfiúkat, hogy mi, a galamboknál tisztábban repüljünk fel a mennyekbe. * jöjj, irgalom megadója, aki irgalmasságot akartál és nem áldozatot, hogy mi is az irgalmazás olajával emelkedjünk fel hozzád. * jöjj, legtisztább, az Úr van veled, és általad velünk.

5. konták

Isteni fényességű csillag ragyogott fel, amikor a Lélek által a templomba jött a szent öreg, Simeon. Ő, lélekben ifjú, testben, pedig idős volt, igaz volt és jámbor, a hit által élő, várván Izrael vigasztalását, mert megígérte neki a Szentlélek, hogy nem lát halált, amíg meg nem látja a testben eljött Úr Krisztust. Ránézve a tisztaságos Szűzre, és az általa tartott gyermekre, látta Isten kegyelmét, és a Lélek által megértette, hogy Ő a várt Messiás, sietve lépett hozzá, és, Istennek nagy hálát adva, istenfélelemmel, és szívbeli örömmel énekelte neki: Alleluja.

5. ikosz

Látva az öreg Simeon a Szűz karján, az embereket teremtőt, és urának ismerve fel őt, bár, mint gyermek volt látható, egészen eltelt kimondhatatlan örömmel, és magáról megfeledkezve, vidáman mondja: Téged kívánlak atyák Istene, és irgalmasság ura, rád tekintek, aki mindent átfogsz Igéddel, veled találkozom, aki az élők és holtak fölött uralkodsz. Téged várlak, aki az eget és a földet egyesítetted. Téged szomjazlak, a halottakat feltámasztót. Téged szomjazlak, a szomorúakat vigasztalót, és neked éneklek, így:

Jöjj, akit minden próféta várt, hogy meglátogass bennünket üdvözítéseddel, * jöjj, akit minden nemzet kívánt, hogy megvilágosíts bennünket kinyilatkoztatásoddal. * jöjj, délről eljövő Megváltónk, hogy megváltsd Ádámot és Évát a bűntől, és az ősi átoktól, * jöjj, a földön megjelent Üdvözítőnk, hogy az emberekkel lakjál, és kivezesd őket a sötétségből és halálos árnyékból. * jöjj megvilágosítónk, hirdesd az Úr kedves esztendejét, * jöjj szabadítónk, hogy örömre bocsásd a megtört szívűeket. * jöjj pásztor és tanító, hogy hirdess a raboknak szabadulást, és a vakoknak látást, * jöjj teremtő, és uralkodó, hogy hirdesd a szegényeknek az üdvösséget és minden embernek a bocsánatot. * jöjj, legtisztább, az Úr van veled, és általad velünk.

6. konták

Krisztus eljövetele csodálatos hirdetőjeként mutatkozott az istenhordozó Simeon, amikor, igen eltelve Lélekkel, amikor az emberek közül elsőnek ismerte fel testben eljött teremtőjét, és, elsőnek vallotta meg istenségét, énekelve neki, mint a földön élő mindenkinek nevében: Téged imádunk, mert te vagy a mi Istenünk, hozzád könyörgünk, mert te vagy a mi templomunk, neked szolgálunk, mert te vagy a Törvény alkotója. Te vagy az első Isten, és nincs más Isten, és az Atyával egylényegű rajtad kívül. Általad élünk, mozgunk, és vagyunk. Te szebb vagy minden ember fiánál, mint Isten és ember, Ezért, örvendezzen most az ég, mivel Isten megkönyörült népén, és vigadjanak a föld alapjai, és az alvilágban levők, mert megjelent most a halottak számára a feltámadás, mert most meglátták a világ Üdvözítőjét, énekelve neki: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott az egész világnak az igazság felvilágosítása, amikor a legtisztább Szűz tisztaságos kezeivel átadta az öreg Simeonnak az isteni gyermeket, mint Isten oltáráról titokzatosan az eleven parazsat, mondván: Vedd, tiszteletre méltó öreg, uradat, vedd a kifogyhatatlan kincstárt és a megközelíthetetlen világosságot. Öleld át a halhatatlanságot, és újulj meg és világosodj meg az igazság Napjától. Mert nem éget el az én Uram kegyelmének tüze. Hanem inkább megvilágosít, mert Ő megtisztítja bűneidet, és minden törvénytelenségedet megtisztítja, hogy az egész világ megtisztulásának kezdete légy, és, így, levess minden régit, és öltözködj teljesen újba. A Legtisztábbnak ezt a kegyelmes híradását fogadván, ilyeneket hangoztatunk neki:

Jöjj, égi tisztaságtól ragyogó Szűz, aki felragyogtattad nekünk a le nem alkonyodó világosságot, * jöjj a fenső világ csodálatos királynője, aki bevezetsz minket a magasságos lakóhelyekre. * jöjj, csodálatos bokor, aki által az istenség tüze a fenső magasságokból az egész világ számára felgyulladt, * jöjj, fényhozó felhő, aki által az istengyermek Krisztus mindenki számára előjött. * jöjj, a láthatatlan király lángoló trónusa, * jöjj, Krisztust hordozó mennyei frigyszekrény. * jöjj, a legszentebb Lélek szentséges palotája, * jöjj, a halhatatlan király szeplőtelen jegyese. * jöjj, legtisztább, az Úr van veled, és általad velünk.

7. konták

Akarván, a szent öreg, Simeon, új megtisztulást kapni, amint régen Izaiás, leborult a legtisztább Istenanya előtt, érintette isteni lábait, mondván: Tüzet hordozol, tisztaságos, félek átkarolni a gyermeket, aki a világ fölött uralkodik. Te pedig, mint angyal-szárnyakkal felvilágosítasz engem, átadva, akit a kerubok szárnyaikon hordozni rettegnek. Őt, Simeon, kiterjesztve kezeit, átvette tisztes karjaiba, és örömmel hangoztatta: Alleluja.

7. ikosz

Új, és dicsőséges csoda történik most: Simeon, az öreg, átveszi halandó kezeivel, az embert alkotó Teremtőt, hogy Isten az emberekkel éljen, és az embert a mennyekbe rendezze. Átvévén pedig, a kívántat, és, látván az ígéretek megvalósulását, ő, mint érett gabona, kérelmezte testi feloldozását, és, mint az ősz hajakkal felékesített fehér hattyú, élete lenyugvásánál, vidáman mondta: Látták szemeim üdvösségemet, amely századoktól elrejtett titok. Ezért, most bocsáss el engem, Uram, szolgádat, igéd szerint békességben e testnek kötelékéből, a csodálatos, és el nem avuló életre, hogy, az itteniektől eltávolodva, örömhírt vigyek atyáimnak a te világba való eljöveteledről. Ezért hangoztatom neked:

Jöjj Jézus, élet megadója, hogy életet és feltámadást adj minden hívednek, * jöjj uralkodó, halál megsemmisítője, hogy szabadítsd meg népedet az örök haláltól. * jöjj halhatatlan király, hogy oldozd fel a sötétségtől, és halálos árnyéktól az örökös lebilincselteket, * jöjj édességes élet, hogy a paradicsom ajtóit Ádám előtt a csodálatos életre újra megnyisd. * jöjj, kívánatos vőlegény, mert kívánkozik, és befejeződik lelkem az Úr udvaraiba, * jöjj, igen kívánatos fényesség, mivel megtalálta szívem a siralom völgyében a lakást az élő Istenben. * jöjj örök Isten, mert a téged félőkhöz közel van üdvösséged, * jöjj, irgalmas Üdvözítő, mivel a téged nagyon szeretőknek békét hozott a te Igéd. * jöjj, legtisztább, az Úr van veled, és általad velünk.

8. konták

Hallva a csodálatos öreg különös szavait a gyermekről, József, és a legtisztább Szűz, csodálkoztak a róla elmondott igéken: mert látták, hogy Simeon a gyermek felé fordul, nem,  mint gyermekhez, hanem mint napokban öreghez, és Istenhez imádkozik, akinek hatalma van az élet és halál fölött, hogy azonnal egy másik életre bocsássa el őt, és, szívükben tartva mindezeket az igéket, hálásan hangoztatták Istennek: Alleluja.     

8. ikosz

Egészen Istenben lévén, a szent öreg, Simeon, eltelt prófétai lélekkel, és sokat beszélt az isteni gyermekről, hogy, még az alvilágba is eljön, és minden fogolynak szabadulást ad, és a vakoknak látást, és, hogy a némáknak is szólást. És, odafordult anyjához, Máriához, hirdette neki: Íme, történik ez az engedetlenek bukására, és sok hívő feltámadására Izraelben, és ellent mondó jelnek. És neked, magadnak, ó halhatatlan anya, lelkedet átjárja a szomorúság tőre, amikor meglátod fiadat a keresztre szegeztetve, hogy kinyilvánuljanak sok szívnek a gondolatai, bűneik bocsánatára. Ezt a jövendölést elfogadva, így hangoztatjuk a Legtisztábbnak:

Jöjj, anya és szűz, aki szűzi szülésedben az anyai fájdalmakat elkerülted, * jöjj anyja a báránynak, és pásztornak, aki fiad keresztjénél szívbeli fájdalmakat fogsz viselni. * jöjj örömünk, hogy részesülj Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsőségének megjelenésekor vele örvendezz, * jöjj a szomorúságokban vigasztalás, aki megpróbáltatást szenvedtél, mint arany a kemencében, hogy magad is segíthess a kísértést szenvedőknek. * jöjj örömteli, aki az asszonyok szülési fájdalmát Éva számára meg tudod vidámítani, * jöjj dicsőséges, aki szenvedéseiddel az egész világot meg akarod szabadítani a szenvedésektől. * jöjj, minden teremtménynél tiszteltebb szűz, aki szüléseddel az egész látható teremtést megújítottad, * jöjj, minden szenteknél szentebb anya, aki az angyalokat és embereket találkozásodban egyesítetted. * jöjj legtisztább, az Úr van veled, és általad velünk.

9. konták

Az egész angyali természet elcsodálkozott Istenünknek az emberekhez való nagy leereszkedésén, mondván: csodálatos dolgokat látunk ma, és dicsőségeseket, megfoghatatlanokat, és kimondhatatlanokat: mert aki Ádámot teremtette, öreg kezekbe helyezik Tele vannak a föld határai jóságával, telve van az egész teremtés dicséretével, telve van az egész emberiség lealázkodásával. A mennyeiek, a földiek, és az alvilágiak telve vannak jóságával, telve vannak kegyelmével, telve vannak irgalmassággal, telve vannak ajándékokkal, telve vannak jótettével. Telve van az ég és föld dicsőségével! Ezért, minden nemzetek, tapsoljatok kézzel, énekelve neki: Alleluja.

9. ikosz

Az isteni bölcs, istenlátó Simeon, bár sokat is beszélt, dicsérve és hálát adva, a legszeplőtelenebb istenanyának, aki a világnak Istent és embert, lelkünk Üdvözítőjét szülte, egyáltalán nem tudta méltóan dicsérni, akit a világfölötti értelmek sem tudnak megénekelni, de, a szeretet által legyőzetve, magasztalta őt, mondván: Isten szentséges és csodálatos lakóhelye, te vagy ünneplésünk kezdete, közepe és vége. Te felragyogtattad a Nap fényét, te kinyitottad fiad emberszeretetének forrását, emléked magasabban áll minden szónál, és magasztalásod meghaladja erőtlenségünket. Kérlek téged, szüntelenül emlékezzél ránk, téged dicsérőkre, és lelki elragadtatásban neked ilyeneket éneklőkre:

Jöjj, örökké szüntelen örömünk, aki az egész világnak Krisztust, az örömet megmutattad, * jöjj, örökre boldognak mondott édességünk, aki az istenség tüzét elégés nélkül kezeden hordozod. * jöjj, örökké fénylő hajnal, aki a régi világból új kegyelem által a templomot megvilágosítottad, * jöjj, kiolthatatlan fény, aki találkozásodban a hívek lelkét Krisztus fényével beragyogtad. * jöjj, kezekben hordozott mennyei tűz, hogy általad a szentség és ékesség a szentélyben felgyulladjon, * jöjj, aki mint örökké szűz, a le nem alkonyodó fényt romlatlanul szülted, hogy általad az üdvösséget a föld minden határán hirdessék. * jöjj, Isten lelkes szekrénye, mert általad új, üdvözítő kegyelem jelent meg az egész világnak, * jöjj, Isten sátra az emberekkel, mert általad az istenek Istene Sionban minden ember fölött uralkodik. * jöjj, legtisztább, az Úr van veled, és általad velünk.

10. konták

Az üdvösség hirdetőjeként jelent meg az Istentől ihletett, prófétaságtól tündöklő, és a Törvényben hibátlan Anna, mert nem távozott el az Úr templomától, éjjel és nappal imádságokban és böjtben szolgálva. Kimenve az igaz Simeonnal, hogy találkozzék az istengyermek Krisztussal, félelmetes dolgokat jövendölt, megvallva őt az ég és föld alkotójának. És megölelvén őt, ajkát ajkához érintette, és a Lélek beköltözött ajkaiba, és felkiáltott: Te Isten vagy és ember fia, az uralkodás és megalázkodás fia. Te hallasz, és csendben vagy, látsz, és láthatatlan vagy, mindentudó, és titkos. És sok dolgot mondott prófétailag a felhozott gyermekről, mindazoknak, akik várták Izrael szabadulását Jeruzsálemben, az Istenszülőt, pedig hirdette magasztalva. Ó Fánuel leánya, * jöjj, és állj meg velünk, énekelve Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Örök király, és Isten Igéje! Te ma testileg az egész világnak megjelentél a templomban a szűz anyától, mint karon hordozott gyermek, hogy az emberekkel lakozzál, és mindazoknak, akik Ádámtól valók, hirdesd az üdvösséget. A régiek most mind elmúltak, és íme, minden megújult. Igazságod a mennyből lehajolt, és irgalmasságodat küldted le nekünk, és kegyelmed uralkodik a földön, mert eljöttél, hogy keresd, és üdvözítsd az elveszetteket. Ezért, senkit el nem vetsz, senkitől el nem fordulsz, amint régen Ózától, aki egykor hozzáért szövetséged szekrényéhez, és halállal lett sújtva. Most pedig a parázna nő hozzád járul, és megtisztul, a vérfolyásos nő hozzád ér és megtisztul, a vámosok és bűnösök letelepednek veled, és mint barátaidat fogadod őket, mivel minden fáradozót és megterheltet magadhoz hívtál. Ezért, örömmel találkozunk eljöveteleddel, így énekelve:

Jöjj Krisztus, mindenek királya, és kelj föl találkozásunkra, * jöjj Jézus, lelkünk orvosa, és jöjj segítségünkre és üdvösségünkre. * jöjj jó pásztorunk, aki eljöttél az eltévedt juhot keresni, keress fel minket is tévelygőket, * jöjj jóságos vigasztaló, aki kerested és megtaláltad az elveszett drachmát, keresd meg az elveszett emberek lelkét. * jöjj, irgalmas és emberszerető, és végy bennünket atyai karjaidba, * jöjj irgalmas, és jó akaratú, telepíts le bennünket paradicsomi lakásaidba. * jöjj szomorúak vigasztalója, ments meg és igazíts bennünket az élet hiúságának tengerén hajózókat, * jöjj tévelygők üdvözítője, ments meg, és végy ki bennünket a bűn mélységében elmerülőket. * jöjj tisztaságos, az Úr van veled, és általad velünk.

11. konták

Meghatott éneket ajánlottak megjelenésedkor az istenhordozó Simeon, és az igaz Anna, lelkileg ihletve, ajkaik, pedig örömmel hirdetve minden üdvösséget várónak világba jöveteledet. Az írástudók pedig, és a farizeusok, hallván a gyermekről az ilyen tanúságokat, méltatlankodtak, főleg pedig elítélték, mint a nyilvános törvényszegő Zakariást, mert az anyát a szüzek helyére állította, ezért hamarosan megölték őt a templom és az oltár között. Krisztust pedig, az istengyermeket Heródes bosszújától Egyiptomba vitték, hogy maradjon ott örök jelül, és, hogy ismeretes legyen az Ú az egyiptomiaknak, és, hogy ott áldozatot és ajándékot tegyenek, énekelve neki: Alleluja.

11. ikosz

Fényességül voltál a pogányok megvilágosítására, igazság Napja, a könnyű felhőn hordozott Krisztus, amint Simeon ma prófétailag előhirdette, hogy megjelent az új kegyelem kezdete, kezdve Egyiptomtól a föld végső határáig, mert te vagy az élet forrása és az emberek világossága, hogy a világosság a sötétségben világítson, és a sötétség őt be ne fogadja. Ezért, istenséged fényével világosítsd meg lelki sötétségünket is, hogy egészen felgyulladva szívünkben az erények világossága, Simeonnal és Annával, mint új fényhozókkal, szeretettel találjunk meg téged, így énekelve neked és legtisztább anyádnak:

Jöjj Jézus, világ világossága, hogy szentjeid fényességében megvilágosíts bennünket, * jöjj, megközelíthetetlen fényben élő Üdvözítő, hogy arcod fényességében megisteníts bennünket. * jöjj igazság Napja, hogy felragyogjon napjaidban a földön az igazság és béke, * jöjj szent fényesség, hogy bejöjjön szívünkbe az égből a szeretet és hit tüze. * jöjj mennyei király, hogy áldott, és fényességes legyen eljöveteled, * jöjj, teremtő és uralkodó, hogy a tisztaság égő világítóival menjünk ki találkozásodra. * jöjj csendes, és le nem alkonyodó fényesség, hogy csendben és hallgatagságban éljünk életünk minden napján, * jöjj, Isten egyszülött fia, és Igéje, hogy félelemmel és örömben valósítsuk meg üdvözítésedet. * jöjj legtisztább, az Úr van veled, és általad velünk.

12. konták

Új kegyelmet teljesített ma a régi törvényes templom, amikor beléptél abba, Krisztus, mint karon hordozott gyermek, hogy beteljesedjék Aggeus prófétád jövendölése: Eljön  minden nép számára kívánatos, és betöltöm ezt a templomot dicsőséggel, mert nagyobb lesz ennek az utóbbi templomnak dicsősége az előbbinél, ezen a helyen adok békét. Ezért, hogy istenséged kimondhatatlan fényességétől ékeskedjék a mi Egyházunk is, amely fényesen neked készül, hogy mint vőlegényt befogadjon, a mi lelki kezeinket is világosítsd meg, amint Simeon tisztaságban tártad ki azokat, találkozásodra, vidáman énekelve neked: Alleluja.   

12. ikosz

Énekelve, istenanya, az Úr templomába az isteni gyermekkel való eljöveteledet találkozásra az egész világ számára, dicsérjük angyaloknál is kimondhatatlan szűzi tisztaságodat, imádjuk a tőled felragyogott Napját az igazságnak, Krisztust, Simeonnal keressük őt és vesszük karjainkba. Annával valljuk meg istenségét, Józseffel hozzuk neki ajándékul, mint két galambfiút, lelkünket és testünket, és mint az okos szüzekkel lelkünk lámpásait fényesen felékesítjük, és égő gyertyákat viszünk a világ kinyilatkoztatására megjelent világosságnak, Krisztusnak, és ma ének füzéreket, mint virágokat hozunk neked, mint a hálaadás koszorúját, ilyen dicséreteket:

Jöjj kegyelmes Istenszülő szűz, hogy szüzességed oltalma alatt minket szüzességben és tisztaságban megőrizz, * jöjj az Úr fényes palotája, hogy kegyelmeddel bennünket a Szentlélek házaivá alkoss. * jöjj a reggelnél is fényesebb szűz, hogy bennünket is a nap fiainak életünk végéig megőrizz, * jöjj a Napot hordozó fényesség anyja, hogy bennünket is megvilágosíts kegyelmeddel. * jöjj a nagy titok szent szolgáló leánya, hogy bennünket is megtaníts fiadnak és Istennek szentül szolgálni, * jöjj, az egész világ jóságos segítsége, hogy a világtól, testtől és ördögtől bennünket is sértetlenül megvédelmezz. * jöjj, Szűz Mária, hogy megvilágosítsd szenvedélyektől elhomályosult lelkünket, * jöjj csodálatos leányka, hogy megőrizd a bűnöktől elvakult embereket. * jöjj legtisztább, az Úr van veled, és általad velünk.

13. konták

Ó, egészen megénekelt anya, és szűz, aki elhoztad a szentek szentjébe a legszentebb Igét, találkozásunkra, és a világ üdvösségére, elfogadva ezt az ünnepi felajánlásunkat, takarj be, és oltalmazz meg bennünket minden szükségtől, és bajtól, és ments meg minket minden bűnös hálótól. Te pedig, mint az istenség romlatlan ajtója lévén, nyisd meg nekünk mindnyájunknak, üdvözülni akaróknak a mennyei kapukat, hogy általad az örök kínoktól megmenekülve, énekeljük a mennyben az Úr találkozására: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták