Akathiszt az Úr tiszteletreméltó Keresztjéhez

/Fordította: Lakatos László atya/

A kereszt Jézus szenvedésének és halálának szörnyű eszköze volt Ugyanakkor: „általa Istennel kerültünk barátságba. ..,a halálból és romlásból megmenekültünk." (Aranyszájú Szent János)

Ünnepei: Nagyböjt 3. vasárnapja és szeptember 14.

Tropár 1. hang

Üdvözítsd Uram a te népedet * és áldd meg a te örökségedet! * Adj győzelmet ellenségei fölött a mi magyar nemzetünknek, * s Kereszteddel őrizd meg a te népedet!

1. konták

Ó, háromszorosan boldog és tiszteletre méltó Kereszt, neked hódolunk, mi hívek, és magasztalunk, örvendve isteni felmagasztalásodon, mert győzelmes és legyőzhetetlen fegyver az. Védelmezd és oltalmazd kegyelmeddel azokat, kik mondják neked:

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

1. ikosz

Az égi angyalok láthatatlanul, félelemmel veszik körül élethozó Keresztedet, és úgy látják, hogy az most a hívőknek fényesen ad világosságot árasztó kegyelmet. Megfélemlenek és állva ezeket mondják neki:

Üdvözlégy, Kereszt, a világ őrzője! * Üdvözlégy, egyház dicsősége! * Üdvözlégy, bőven forrásozó gyógyulás! * Üdvözlégy, mert megvilágosítod a világ határait!

Üdvözlégy, életet árasztó fa, és csodák kincsesháza! * Üdvözlégy, háromszorosan gazdag összetétel és kegyelmek megadója! * Üdvözlégy, mert isteni zsámoly vagy! * Üdvözlégy, mert mindenki számára nyugalom vagy!

Üdvözlégy, édességgel tele pohár! * Üdvözlégy, a magasságbeli világosság tartója! * Üdvözlégy, aki által áldást nyer a teremtés! * Üdvözlégy, aki által imádjuk az Alkotót!

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

2. konták

Látva Ilona saját küldetését, nagylelkűen mondja a királynak: „Lelkednek kívánsága előttem kedvesnek látszik". „Keresd tehát", - felelte ő, - „az uralkodói győzelmet", mondván: Alleluja!

2. ikosz

Az előbb felérhetetlen értelmet a császárnő megértve, a szolgáknak kiáltotta: Igyekezzetek, hogy a föld belsejében hamar megtaláljátok, és adjátok nekem a Keresztet; amikor pedig megtalálták, nézte, és félelemmel beszélt, ezeket mondva:

Üdvözlégy, az igazi öröm előképe! * Üdvözlégy, az első átok megrontója! * Üdvözlégy, a földben irigyen elrejtett kincs! * Üdvözlégy, égen feltűnő jel!

Üdvözlégy, négyágú és tűzfényű Kereszt, Istentől megerősített lépcső, amelyet némelyek elvetettek! * Üdvözlégy, angyaloknak örömet okozó csodája, az ördögtől nagyon megsiratott seb! * Üdvözlégy, az Ige édes menedékhelye! * Üdvözlégy, az álnokság tüzének oltogatója!

Üdvözlégy, Kereszt, a tévelygők szószólója! * Üdvözlégy, utazók vezére!

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

3. konták

A Kereszt ereje mindenkinek igaz meggyőzésére nyilvánult meg akkor, amikor a némát és a halottat életre hozta, akik felette nagyon akartak látást és üdvösséget kapni, midőn azt énekelték: Alleluja!

3. ikosz

A legyőzhetetlen fegyvert birtokolván Ilona, fiához futott, az pedig nagyon megörült, azonnal megismerte a tiszteletre méltó Keresztet, hangszerekkel és énekekkel ezeket kiáltotta neki:

Üdvözlégy, Kereszt, a fény menedékhelye! * Üdvözlégy, Kereszt, a Lélek ajándékainak megadója! * Üdvözlégy, a tengeren hajózok viharmentes kikötője! * Üdvözlégy, asztal, amely áldozatul Krisztust hordozza!

Üdvözlégy, szőlővessző, amely a bűnösöknek titkos italt hordozol! * Üdvözlégy, mert az uralkodók kormánypálcáját őrződ! * Üdvözlégy, mert a kígyó fejét megrontod! * Üdvözlégy, a hit világos megismerése!

Üdvözlégy, az egész világ megmentése! * Üdvözlégy, a halottak számára szóló istenáldás! * Üdvözlégy, elhunytak közbenjárója Istennél!

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

4. konták

Az isteni buzgóságot Ilona belsejébe fogadta, az ösztönözte őt, és így pontosan megtalálta a földbe rejtett és a királynak az égen megjelent Keresztet, azt felemelte és az emberekre nézve, hittel mondta: Alleluja!

4. ikosz

Mint látható Nap jelent meg a világban a Kereszt, és az egész világot betöltötte, és futván hozzá, miként a fényhez, s látván őt, mint a jótettek szerzőjét isteni kezekben felmagasztalva, neki énekelve mondták:

Üdvözlégy, szellemi nap fénye! * Üdvözlégy, kimeríthetetlen műró-forrás! * Üdvözlégy, Ádám és Éva felszólítása! * Üdvözlégy, az alvilág fejedelmeinek sanyargatása!

Üdvözlégy, mert felemeltetve minket is felemelsz magaddal! * Üdvözlégy, mert megszenteled a neked hódolók lelkét! * Üdvözlégy, apostolok világra szóló dicsősége! * Üdvözlégy, a szenvedők kellemes erőssége!

Üdvözlégy, Kereszt, a zsidók leleplezése! * Üdvözlégy, hívő emberek dicsérete! * Üdvözlégy, aki által legyőzetett az alvilág! * Üdvözlégy, aki által felragyogott a kegyelem!

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

5. konták

Az isteni és győzelmet hozó fát látván, az ő oltalma alatt járunk most, és mint fegyvert viselők legyőzzük az ellenséges hadakat, és érintve a megérinthetetlen Krisztust, neki ajkainkkal mondjuk: Alleluja!

5. ikosz

Látta Nagy Konstantin az égi fényt, amely megparancsolta neki, hogy a Keresztet használja jelül, és ezzel győzze le az ellenség sokaságát; igyekezett a Fát megvallani, és Hozzá ezeket mondta:

Üdvözlégy, kimondhatatlan bűnök öröklétű vége! * Üdvözlégy, istentisztelő emberek ereje! * Üdvözlégy, ellenséges seregek elhárítója! * Üdvözlégy, mert az alvilág lángját felemészted!

Üdvözlégy, a Király hadseregének égi kormánypálcája! * Üdvözlégy, krisztusszerető hadsereg legyőzhetetlen győzelme! * Üdvözlégy, barbárok gőgjének megsemmisítője! * Üdvözlégy, ember lelkének megőrzője!

Üdvözlégy, minden rossz szellem elűzője! * Üdvözlégy, sok jótett támogatója! * Üdvözlégy, akiben a Krisztuskövetők örvendeznek! * Üdvözlégy, aki miatt a zsidók sírnak!

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

6. konták

Égig érő létra az Úr Keresztje, mely mindenkit felvezet a földről az ég magasságába, ahol mindig együtt tartózkodnak az angyali seregekkel, akik elhagyják a most létezőket, mint nem-létezőket, és tudják énekelni: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogtatva a fényt mindenütt, Üdvözítő, megvilágosítottad lent az alvilágban alvókat, az alvilág ajtónállói nem bírták elviselni ragyogásod látását, kiadták a halottakat, a megmenekültek pedig, látván most az Úr Keresztjét, mondják:

Üdvözlégy, halottak feltámadása! * Üdvözlégy, szenvedők vigasztalása! * Üdvözlégy, alvilági kincstárak kiürítése! * Üdvözlégy, paradicsomi édességek élvezete!

Üdvözlégy, egyiptomiak seregét elsüllyesztő vessző! * Üdvözlégy, aki vizet adtál a zsidó embereknek! * Üdvözlégy, életadó fa, a lator megmentése! * Üdvözlégy, jó illatú rozs, az istentisztelők jó illata!

Üdvözlégy, lelkileg éhezők étele! * Üdvözlégy jel, amelyet az emberek felvesznek! * Üdvözlégy Kereszt, a csodák fája! * Üdvözlégy, amelytől kiáradoznak az isteni patakok!

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

7. konták

Mózes által megszabadítani akarva a sokat szenvedett népet a szenvedéstől, vesszőt adtál neki, de ő felismerte, hogy annak csodálatos ereje is van, miért is, Kereszt, elcsodálkozott a te erődön, s mondta: Alleluja!

7. ikosz

Aki egykor a Sínai hegyen Törvényt adott az Istenlátónak, akarattal a Keresztre szegeztetik a törvényszegő emberekért, az átkot fa által megtörte, hogy látván a Kereszt erejét, mindnyájan mondjuk:

Üdvözlégy, elesettek megigazulása! * Üdvözlégy, világ szolgáinak leesése! * Üdvözlégy, Krisztus feltámadásának megújulása! * Üdvözlégy, szerzetesek isteni felüdítése!

Üdvözlégy, jó árnyékot adó lombos fa, amellyel befödöztetnek a hívők! * Üdvözlégy, prófétáktól előre hirdetett földbe ültetett fa! * Üdvözlégy, királyok ellenségtől való oltalmazója! * Üdvözlégy, polgárok hatalmas szószólója!

Üdvözlégy, igazságos Bíró látványa! * Üdvözlégy, elveszett emberek elítélése! * Üdvözlégy, árvák oltalmazója! * Üdvözlégy, Kereszt, szegények gazdagítója!

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

8. konták

A különös csodát látva, éljünk más életet, elménket az ég felé emelve, mert ezért szegeztetett Krisztus a Keresztre, és szenvedett testben, magához akarva vonzani azokat, akik mondják: Alleluja!

8. ikosz

Teljesen leszálltál a magasságból, az istenséget viselve, egyedül kezdet nélküli Ige, születtél Szűz Máriától és megjelentél a világnak, mint egyszerű ember, elfogadtad a Keresztet, feltámasztottad azokat, akik ezt kiáltják:

Üdvözlégy, Kereszt, a békesség fegyvere! * Üdvözlégy, utasok kiindulása! * Üdvözlégy, üdvözültek bölcsessége és megszilárdítója! * Üdvözlégy, kárt okozók összezavarodása és szétrombolása!

Üdvözlégy, jó gyümölcsöt adó halhatatlan és élethozó sarjadék! * Üdvözlégy, virág, amely felvirágoztattad nekünk az üdvösséget! * Üdvözlégy, mert a földieket az égiekkel összekötöd! * Üdvözlégy, mert a földiek szívét megvilágosítod!

Üdvözlégy, aki által a romlás elégett! * Üdvözlégy, aki által a betegség fölemésztődött! * Üdvözlégy, javak számlálhatatlan kincse! * Üdvözlégy, hívők sokarcú dicsősége!

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

9. konták

Elesett az ördögök utálatos serege, és a zsidó nép megszégyenült, látva a mindenkitől óhajtott, imádott Keresztet, amely mindig gyógyulást forrásoz azoknak, akik kiáltják: Alleluja!

9. ikosz

A rosszhírű bölcselkedések patakja megszűnt, midőn a Keresztre szegeztek téged, Krisztus, mert nem tudják igazán megérteni, hogyan vetted fel a Keresztet is, és a romlást is elkerülted, mi azonban felkelésedet magasztalva mondjuk:

Üdvözlégy, Isten bölcsességének magasztossága! * Üdvözlégy, az ő gondviselésének mélysége! * Üdvözlégy, mert általad az üres fecsegések esztelensége megnyilvánul! * Üdvözlégy, mert általad az esztelen képzelgők romlása beteljesedik!

Üdvözlégy, mert Krisztus feltámadását nyilvánvalóvá teszed! * Üdvözlégy, mert az ő szenvedéseit nekünk megújítod! * Üdvözlégy, mert az ősi áthágást feloldod! * Üdvözlégy, aki a paradicsom ajtóit megnyitod!

Üdvözlégy, hívek számára tiszteletre méltó Kereszt! * Üdvözlégy, hitetlen népek ellenharcosa! * Üdvözlégy, Kereszt, szenvedők orvosa! * Üdvözlégy, téged hívók állandó segítője!

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

10. konták

Megmenteni akarván a világot, a világ felékesítője eljött abba kimondhatatlanul, és a Keresztet felvette, Isten lévén, értettünk mindent felvett szerintünk, miért is megmentve minket mindenkitől hallja: Alleluja!

10. ikosz

Az egész világ legyőzhetetlen és isteni védfalának ismer téged, életadó Kereszt, mert az ég és föld Alkotója állított fel téged, kiterjesztve rajtad kezeit. Különös hallomás! És mindnyájan megtaníttatva mondjuk:

Üdvözlégy, jámborság oszlopa! * Üdvözlégy, örökkévalóság öröksége! * Üdvözlégy, szellemi Amalek legyőzője! * Üdvözlégy, amelyet Jákob kezeivel előábrázolt!

Üdvözlégy, mert te alakítottad át az ószövetségi árnyékot! * Üdvözlégy, mert te teljesítetted be a prófétai szavakat! * Üdvözlégy, mert a mindenek megmentőjét hordoztad! * Üdvözlégy, mert a lélek megrontóját megsemmisítetted!

Üdvözlégy, mert általad az angyalokkal egyesültünk! * Üdvözlégy, mert általad fénnyel világosodtunk meg! * Üdvözlégy, mert neked hódolunk, tisztelőid! * Üdvözlégy, mert téged kívánunk, ezt mondva:

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

11. konták

Minden ének elnémul, amely magába fel akarja ölelni csodáid sokaságát, mert ha a dicséretek sokaságát hozzuk is neked, tiszteletre méltó Kereszt, semmi méltót nem tettünk ahhoz képest, amiket te adtál nekünk, egyébként mondjuk: Alleluja!

11. ikosz

Fényt árasztó világosságot ad a sötétségben levőknek az élethozó Kereszt, mert szellemi fényt ad, az isteni értelemre tanít minket, felemeli most felemelkedett értelmünket, hogy ezeket énekeljük:

Üdvözlégy, sötétségben levők megvilágítója! * Üdvözlégy, világot megvilágosító csillag! * Üdvözlégy, Krisztus gyilkosait megrémítő villám! * Üdvözlégy, hitetleneket elhomályosító csillag!

Üdvözlégy, mert megvilágosítod az igazhitűek gyülekezeteit! * Üdvözlégy, mert megdöntötted a zsidó áldozatokat! * Üdvözlégy, mert képed az égen megjelent! * Üdvözlégy, mert kegyelmed a gonoszokat elűzi!

Üdvözlégy, aki a test számára sanyargatást jelentesz! * Üdvözlégy, aki a szenvedélyek lázongását enyhíted! * Üdvözlégy, akin Krisztus szenvedett! * Üdvözlégy, aki által az egész világ megmenekült!

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

12. konták

Kegyelmet akarva adni Krisztus az embereknek, kiterjeszti kezét a

Kereszten, egybehív minden nemzetet, és égi országot ajándékoz mindenkinek, aki neki méltón és hittel énekli: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve a te énekedet, buzgón dicsérünk téged, mint az Úr elevenítő fáját, mert rád szegeztetett testileg az, aki az égi erőkön uralkodik. Szentelj meg, magasztalj fel és taníts meg, hogy neked ilyeneket énekeljünk:

Üdvözlégy, szentek szent látványa! * Üdvözlégy, akit a próféták és igazak előre hirdettek! * Üdvözlégy, Krisztus legfényesebb győzelme! * Üdvözlégy, jámbor uralkodók hatalma és oltalma!

Üdvözlégy, istenfélő papok ékessége és igazság igen fényes bizonyítása! * Üdvözlégy, üdvösség boldog megerősítése! * Üdvözlégy, mindnyájunk fényes öröme! * Üdvözlégy, Hágár fiainak elűzője!

Üdvözlégy, a romolhatatlan világosság tartója! * Üdvözlégy, lelkem öröme!

Üdvözlégy, háromszorosan boldog fa!

13. konták

Ó, magasztalt fa, amely a minden szentek legszentebb Igéjét hordoztad, fogadd el hódolatunkat, ments meg minket minden szerencsétlenségtől, és végy ki az örök kínokból, akik neked énekeljük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.