Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Ó, boldogságos és tiszteletre méltó kereszt, neked hódolunk mi hívek, és magasztalunk, örvendve isteni felmagasztaltatásodon. Te pedig, mint a győzelem jele, és legyőzhetetlen fegyver, védelmezd és oltalmazd kegyelmeddel, azokat, akik mondják neked: Üdvözlégy boldogságos kereszt.

1. ikosz

Az angyalok a mennyből láthatatlanul, félelemmel vették körül az élethozó keresztet, és látva őt, amint fényt hozó kegyelmével beárnyékolja a híveket, megálltak, hozzá így beszélve:

Üdvözlégy, a világmindenség őrzője, * üdvözlégy az Egyház dicsősége. * üdvözlégy, gyógyulásokat bőségesen forrásozó, * üdvözlégy a világ határait megszentelő. * üdvözlégy csodák forrása, jó illatot árasztó élet, * üdvözlégy kegyelmet nyilvánító igen boldogságos. * üdvözlégy, isteni zsámoly lévén, * üdvözlégy mindenki hódolatára megjelent. * üdvözlégy édességgel megtelt kehely, * üdvözlégy magasságbeli fény áradása. * üdvözlégy, mert általad az egész teremtés, áldást nyer, * üdvözlégy, mert általad hódolunk az Alkotónak. * üdvözlégy boldogságos kereszt.

2. konták

Látván magában a kívánságot, hogy megtalálja a keresztet, Ilona, bátorsággal mondja a királynak: Lelked kívánsága, jónak látszott buzgóságom előtt, ezért, amint mondtad, keresve győzelmed igen erős jelét, hangoztatom: Alleluja.

2. ikosz

Az értelmes ismeretet, amely értelmetlen volt, megértve, a királynő azonnal azt mondja a szolgáknak: törekedjetek gyorsan a föld mélyéből kiásni és felemelni a keresztet. Ezt, pedig meglátva, félelemmel így kiáltott fel:

Üdvözlégy, az igazi öröm formája, * üdvözlégy az ősi átok megszűnése. * üdvözlégy, a földben irigyen elrejtett kincs, * üdvözlégy, az égen csillagokkal ábrázolt jel. * üdvözlégy tűz nemű, négy fénnyel lángoló kereszt, * üdvözlégy a magassághoz erősített egykor előre látott lépcső, * üdvözlégy békés és csodálatos csoda az angyalok számára, * üdvözlégy, a démonok igen siralmas veresége. * üdvözlégy, az Ige édességes kincse, * üdvözlégy, a tévelygés tüzének eloltója. * üdvözlégy szükségben levőknek oltalmazója, * üdvözlégy, jámborul élőknek erős tanítója. * üdvözlégy boldogságos kereszt.

3. konták

A keresztfa ereje nyilvánult meg akkor mindenkinek igaz meggyőzésére, mert a néma halottat feltámasztotta, és ez akkor csodálatos látványa volt mindazoknak, akik az üdvösséget akarták elnyerni, midőn mindnyájan énekelték: Alleluja.

3. ikosz

A legyőzhetetlen fegyvert birtokolván, Ilona fiához sietett. Ő, pedig azonnal megörült nagyon, és, megismerve a nagy keresztet, ezeket mondta neki:

Üdvözlégy, a fény menedék helye, * üdvözlégy, az élet őrzője. * üdvözlégy lelki adományok megadója, * üdvözlégy a viharos tengeren hajózók kikötője. * üdvözlégy, Krisztust, mint áldozatot hordozó oltár, * üdvözlégy titokzatos bort forrásozó ágakat bíró szőlő vessző. * üdvözlégy, mert a népek országát őrzöd, * üdvözlégy, mert te az ördögök fejeit összetöröd. * üdvözlégy, a hit világos megismerése, * üdvözlégy, e világ megváltása. * üdvözlégy, Isten áldása a holtak számára, * üdvözlégy, mert a holtakért Isten előtt való közbenjárót magadon hordoztad. * üdvözlégy boldogságos kereszt.

4. konták

Az istenes buzgóság viharától belül átfogva lévén, Ilona, buzgón kereste, és megtalálta a földben elrejtett, és az égen a királynak megjelenő keresztet, és felemelte ezt, emberei, pedig látták, és hittel kiáltottak fel: Alleluja.

4. ikosz

Hallották mindnyájan, mert megjelent a világon a kereszt, mint a Nap, és mindnyájan, a fénytől eltelve, hozzá futottak, mint csillaghoz, és, szemlélvén a javak megszentelt kezek által felemelt okozóját, énekelték neki:

Üdvözlégy, a szellemi Nap fénye, * üdvözlégy, kimeríthetetlen jó illat forrása. * üdvözlégy Ádám és Éva felszólítása, * üdvözlégy az alvilág fejedelmeinek sanyargatása. * üdvözlégy, mert felemeltetve, minket is felemelsz magaddal, * üdvözlégy, mert megszenteled a neked hódolók lelkét. * üdvözlégy az apostolok világban levő hithirdetői dicsősége, * üdvözlégy e világ ellen harcolók kegyelmes ereje. * üdvözlégy hitetlenek leleplezése, * üdvözlégy hívők dicsekvése. * üdvözlégy, mert általad megsemmisült az alvilág, * üdvözlégy, mert általad eljött a kegyelem. * üdvözlégy boldogságos kereszt.

5. konták

Az isteni fát meglátva, fussunk most mindnyájan oltalma alá, tartva ezt, mint fegyvert, kényszerítsük futásra az ellenség seregeit, és, megérintve a megérinthetetlent, hangoztassuk neki: Alleluja.

5. ikosz

Látva a mennyből való fényt, amely csillagokkal mutatta a kereszt jelét, és benne a teljes győzelmet az ellenség fölött, Nagy Konstantin igyekezett kiásni a földből a kereszt fáját, és, hozzá így szólt:

Üdvözlégy, a kimondhatatlan tanács teljesülése, * üdvözlégy a jámbor nép felemelése. * üdvözlégy az ellenségek erejét futásra fordító, * üdvözlégy, mint a démonokat elégető láng. * üdvözlégy a hívők királyának mennyei kormány pálcája, * üdvözlégy, a krisztusszerető hadsereg legyőzhetetlen fegyvere. * üdvözlégy a barbárok gőgjének megsemmisítője, * üdvözlégy, aki lelkünk iránt figyelmes vagy. * üdvözlégy megoltalmazás a sok gonosztól, * üdvözlégy nagy javak megadója. * üdvözlégy, mert általad a kereszt viselői örvendeznek, * üdvözlégy, mert általad a hitetlenek megszomorodnak. * üdvözlégy boldogságos kereszt.

6. konták

Megjelent az Úr keresztje, mint az egekig érő létra, felvezetve a földről mindenkit a mennyei magasságba, hogy mi, ott, az angyali seregekkel lakjunk, elhagyván a most létezőket, mint nem létezőket, és megtanuljuk énekelni: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtatva a fényt mindazoknak, akik az alvilág sötétségében voltak, Üdvözítő, az alvilág ajtónállói, nem viselhetvén el hogy lássák ragyogásodat, elestek, mint a holtak, a tőlük megszabadultak pedig, látván most a keresztet, felkiáltottak:

Üdvözlégy, halottak feltámadása, * üdvözlégy szomorúak vigasztalása. * üdvözlégy az alvilági kincstárak kiüresítése, * üdvözlégy paradicsomi édesség élvezése, * üdvözlégy az egyiptomi hadsereget elsüllyesztő vessző, * üdvözlégy, a zsidó embereket megitató vessző. * üdvözlégy, életadó fa, a lator megmentése, * üdvözlégy jó illatú rozs, az istentisztelők jó illata. * üdvözlégy a lelki éhség enyhítése, * üdvözlégy, a hívőktől felvett pecsét. * üdvözlégy, titkok ajtaja, * üdvözlégy, mert belőled isteni folyamok folynak. * üdvözlégy boldogságos kereszt.

7. konták

Mózes, meg akarván szabadítani a sokat szenvedett népet az üldözőtől, te adtál neki, mintegy vesszőt, de felismerte, hogy isteni előkép az, ezért, csodálkozott, ó kereszt, hatalmadon, és felkiáltott: Alleluja.

7. ikosz

Aki egykor csodásan törvényt adott az istenlátónak a Sinain, akarattal lett keresztre szegezve a törvénytelen emberekért, és, megszüntette a törvény ősi átkát, hogy mi, mindnyájan, látván a kereszt erejét, hangoztassuk neki:

Üdvözlégy, elesettek felkelése, * üdvözlégy a világ szolgáinak elesése. * üdvözlégy Krisztus feltámadásának megújítása, * üdvözlégy szerzetesek isteni felüdítése. * üdvözlégy jó árnyékot adó lombos fa, amely által befedeztetnek a hívők, * üdvözlégy, prófétailag hirdetett, a földön felnövekedett fa. * üdvözlégy a hazának az ellenségek ellen segítsége, * üdvözlégy, a nemzeti kormányzás erős védelmezése. * üdvözlégy, az igazságos Bíró megjelenése, * üdvözlégy, a bűnös megholtak elitélése. * üdvözlégy árvák védelmezése, * üdvözlégy, szegények gazdaggá tevője. * üdvözlégy boldogságos kereszt.

8. konták

Különös csodát látva, új életre leszünk meghívva, elménket az ég felé emelve, mert azért szegeztetett Krisztus a keresztre, és szenvedett testileg, a magasságba vonzva azokat, akik énekelik Neki: Alleluja.

8. ikosz

Leszálltál a magasságból, egyedüli örökkévaló Ige, születve a szűz anyától, és megjelenve a világban, mint alázatos ember. Ő magára vette a keresztet és életet adott azoknak, akik neki ezt mondják:

Üdvözlégy a békesség fegyvere, * üdvözlégy utasok kiindulása. * üdvözlégy üdvözülőknek bölcsessége és megerősítése, * üdvözlégy elveszendők oktatása és megakadályozása. * üdvözlégy halhatatlan és élethozó növény, * üdvözlégy, üdvösségünket felnevelő virág. * üdvözlégy, mert a földieket a mennyeiekkel összekötöd, * üdvözlégy, mert a földiek szívét felvilágosítod. * üdvözlégy, mert általad a romlás elégett, * üdvözlégy, mert általad a betegség felemésztődött. * üdvözlégy javak kimeríthetetlen boldogsága, * üdvözlégy, a hívek soknevű dicsősége. * üdvözlégy boldogságos kereszt.

9. konták

Az ördögök minden utálatos természete elesett, és megszégyenült a zsidó nemzet, látván, hogy mindenki miként hódol a keresztnek, amely bőven adja a gyógyulást azoknak, akik ezt mondják neki: Alleluja.

9. ikosz

A rosszhírű b bölcselkedések patakjai elcsendesedtek, amikor Te, Krisztus, megfeszültél a kereszten, mert nem tudják megérteni, hogyan mentél fel a keresztre is, és a romlást elkerülted. Mi pedig, feltámadásodat dicsőítve mondjuk:

Üdvözlégy, Isten bölcsességének magassága, * üdvözlégy, az Ő gondviselésének mélysége. * üdvözlégy az értelmetlen üres fecsegések nem-tudása, * üdvözlégy értelmetlen fecsegések elveszése. * üdvözlégy, mert nekünk nyilvánossá teszed Krisztus feltámadását, * üdvözlégy, mert megújítod emlékezetünkben az Ő szenvedéseit. * üdvözlégy, mert az első emberek áthágását feloldoztad, * üdvözlégy, mert a paradicsomi ajtókat megnyitottad. * üdvözlégy mindenkitől boldognak mondott, * üdvözlégy, a téged segítségül hívók védelmezője. * üdvözlégy boldogságos kereszt.

10. konták

Megmenteni akarván a világot, a világ Kormányzója lejött hozzánk titokzatosan, és Isten lévén, a keresztet elszenvedte értünk, mindenben hasonlóvá lévén hozzánk. Ezért, megmentve minket, mindenkitől hallja: Alleluja.

10. ikosz

Az egész világ leronthatatlan isteni falának tisztelünk téged, élethozó kereszt, mert, az ég és föld alkotója kiterjesztette rajtad kezeit, megtanítva mindenkit, hogy hangoztassa:

Üdvözlégy a jámborság alapja, * üdvözlégy az örökség jutalma. * üdvözlégy, aki a szellemi Amalekot elűzöd, * üdvözlégy, akit Jákob, kezeivel előábrázolt. * üdvözlégy, aki által az ősi előképek megújultak, * üdvözlégy, mert általad a prófétai jövendölések beteljesedtek. * üdvözlégy, aki a mindenek Üdvözítőjét hordoztad, * üdvözlégy, aki a lelkek megrontóját megsemmisítetted. * üdvözlégy, mert általad, mi az angyalokkal összeköttetésbe léptünk, * üdvözlégy, mert általad a világossággal megvilágosodtunk. * üdvözlégy, mert tisztelve hódolunk előtted, * üdvözlégy, mert örömet kiáltva hívunk téged. * üdvözlégy boldogságos kereszt.

11. konták

Minden ének elnémul, ha megpróbálja követni csodáid bőségét: mert, ha nagyszámú dicséretet is hozunk neked, tisztes kereszt, semmit nem teszünk méltóan, amiket te adtál nekünk, akik neked énekeljük: Alleluja.

11. ikosz

Fénytárasztó világosságot adtál az élethozó kereszttel a sötétségben levőknek, mert vévén az anyagtalan világosságot, ez mindenki előtt megvilágosítja az utat az istenes ismerethez, a felmagasztalt, pedig most arra indít minket, hogy énekeljük:

Üdvözlégy fényesség, a sötétségben levők megvilágosítója, * üdvözlégy, világot megvilágosító csillag. * üdvözlégy Krisztus gyilkosait megvakító villám, * üdvözlégy ellenségeket megrémítő mennydörgés. * üdvözlégy, mert az igazhitűek gyülekezeteit felékesítetted, * üdvözlégy, mert a bálvány oltárokat szétromboltad. * üdvözlégy, mert jeled az égen megjelent, * üdvözlégy, mert kegyelmeddel a csábítást elűzted. * üdvözlégy, ki a test számára sanyargatást jelentesz, * üdvözlégy, mert a szenvedélyek lázongását enyhíted. * üdvözlégy, mert rajtad Krisztus megfeszült, * üdvözlégy, mert általad az egész világ megmenekült. * üdvözlégy boldogságos kereszt.

12. konták

Kegyelmet akarván adni az embereknek, Krisztus, a kereszten kiterjesztette kezeit, hívva minden népet, és a mennyországot ajándékozza minden neki éneklőnek, és hittel hangoztatónak: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve neked szeretettel az éneket, az Úr életadó keresztje, dicsőítünk téged, mert a mennyei erők rajtad testileg megfeszült Ura megszentelt és megdicsőített téged, és megtanított mindenkit, hogy hangoztassa neked:

Üdvözlégy szellemi kard, * üdvözlégy a szentek szent látványa. * üdvözlégy a próféták és igazak elő hirdetése, * üdvözlégy Krisztusnak fényt hozó győzelme. * üdvözlégy jámbor papok ékessége és koronája, * üdvözlégy tisztes főpapok ereje és erőssége. * üdvözlégy az igazság dicséretre méltó megerősítése, * üdvözlégy az üdvösség kellemes szállása. * üdvözlégy mindenkinek fényes örvendezése, * üdvözlégy Hágár fiainak elűzése. * üdvözlégy a romolhatatlan világosság lámpája, * üdvözlégy lelkem megédesítése Üdvözlégy boldogságos kereszt.

13. konták

Ó, mindenkitől megénekelt tisztes kereszt, amely egykor magadon hordoztad a minden szentek legszentebb Igéjét! Neked megvan az adományod, hogy minden bajtól megszabadíts minket, az örök kínoktól is szabadítsd meg a miattad éneklőket: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták