Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Jöjjetek Krisztusról elnevezett emberek, készítsünk dicséretet a tisztes keresztnek, amelyen Krisztus, a dicsőség Királya kiterjesztette kezeit, elvezetett minket az első boldogságra, amelyből a kígyó álnoksága által kiestünk. Te pedig, ó legszentebb kereszt, mivel bírod a megfeszített Krisztus neked adott jelenlevő erejét, mentsd meg és őrizd meg minden bajtól a neked szeretettel hangoztatókat: Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

1. ikosz

Az angyalok seregei, mint Isten szolgálattevői, a kereszt mellett állva, az életadó Krisztus önkéntes szenvedését dicsőítik. Mi pedig, az Ő szenvedései által az örök kínoktól megszabadulva, a felsőbb erőket követve örömmel mondjuk:

Üdvözlégy kereszt, mert rajtad Krisztus, a mi Istenünk kezeit kiterjesztve üdvözítésünket munkálta. * Üdvözlégy, mert a rajtad kifeszített Krisztus által a tiltott fához kezeit kinyújtó Ádám és Éva vétke megszűnt. * Üdvözlégy, mert miután rád feszült, mint bűnös, a Törvényadó, az ősi átok, amely rajtad volt, megsemmisült. * Üdvözlégy, mert a rajtad végbement különös titok által az emberi nem a halálos enyészettől megszabadult. * Üdvözlégy, mert a rajtad Szenvedő és Meghaló által a halál fullánkja semmivé lett. * Üdvözlégy, akinek szenvedése miatt Isten az emberrel kibékült. * Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

2. konták

Látva az elesett embereket, Uram, Te emberré lettél, a keresztet és a halált önként szenvedted el testileg emberi nemünkért, hogy az örök haláltól szabadítsd meg azokat, akik Isten Fiának vallanak téged, és hangoztatják neked: Alleluja.

2. ikosz

Az emberi elme elgyengül megtestesülésed és értünk való önkéntes szenvedésed nagy titkának megértésében, ó Krisztus: hogy te szenvedés nélküli Isten lévén, mint ember elszenvedted a kereszt szenvedését, és halálodnak ezt az eszközét az élet és az üdvösség forrásává tetted mindazoknak, akik benned jámboran hisznek, és dicsérve hangoztatják:

Üdvözlégy kereszt, mert rajtad történt meg az öröktől fogva elhatározott titok. * Üdvözlégy, mert rajtad történt meg az előképekben és jelképekben sokszorosan előábrázolt megváltás. * Üdvözlégy, mert a rajtad Meghaló vért és vizet árasztott ki, amivel bűneinket megmossa. * Üdvözlégy, mert az Ő szent vérének cseppjei lelkünk bűn-szennyét letisztítják. * Üdvözlégy kereszt, amely, mint Isten kertjének közepén levő életfa, a keresztények előtt kívánatos vagy. * Üdvözlégy, aki a halhatatlanság gyümölcseivel minket szellemileg táplálsz, és az örök élet reményével kislelkűségünket bátorítod. * Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

3. konták

A te kereszted, bár lényegére nézve fának mutatkozik, de erőre nézve isteninek van felruházva, és ami a világnak érzékelhetően jelent meg, értelmileg üdvösségünk csodáját műveli, ösztönözve, hogy neked énekeljük: Alleluja.

3. ikosz

Szemeink előtt látva a legszentebb keresztet, illő szent hódolattal tiszteljük a rajta megfeszített Krisztus Üdvözítőért azt, és csókolva mondjuk:

Üdvözlégy Krisztus engedelmessége és szenvedése által megdicsőült kereszt. * Üdvözlégy, amely megdicsőültél annak az Isten Fiának rajtad való felemelkedése által, Aki az egész világot Ádám bukásából felemelte. * Üdvözlégy, mert a rajtad végbemenő szörnyű titoknál a föld megrémült és megremegett, mintegy elnyelni akarván a törvényszegőket. * Üdvözlégy, mert rajtad feláldoztatván az Isten Báránya, a templom függönye kettészakadt és az ószövetségi áldozat megszűnt. * Üdvözlégy kereszt, mert alattad szétesvén a kő, a kőszívű zsidó nép a hitetlenség miatt Istentől elesett, nélkülözve a kegyelmet, a papságot és az országot. * Üdvözlégy, mert miután Krisztus szenvedésénél elhomályosodott a Nap, a sokistenség éjszakája letűnt, és a hit világossága felragyogott. * Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

4. konták

A gonoszság viharától lihegve, és az irigységtől indíttatva, a zsidó főpapok a földbe rejtették a te keresztedet Krisztus Isten, hogy ne legyen az, az ő esztelenségük leleplezője: de az, mint drága kincs, a föld gyomrából felragyogott a jámbor Ilona császárné szorgalma által megtalálva, és mindenek örömére a világnak megjelenve, az Istenhez illő énekkel: Alleluja.

4. ikosz

Látva akkor a keresztény emberek a te tiszteletreméltó kereszted megtalálását, magasztalták a rajta megfeszített Krisztus Istent, „Uram, irgalmazz-„t mondva. Mi pedig most őket utánozva dicsőítjük az Ő keresztjét ilyen dicséretekkel:

Üdvözlégy, földbe elrejtett és a bűneink által beszennyezett földi természetet megszentelő kereszt. * Üdvözlégy, aki a föld mélyéből való megjelenéseddel Krisztus megtestesülésének és istenségének káromlóit megszégyeníted. * Üdvözlégy, mert a rajtad testileg Szenvedő minden hatalmat elnyert a mennyben, és a földön, hogy mindenkit és mindent az Isten Atyához vezessen. * Üdvözlégy, mert a rajtad emberként Meghaló, istenségének erejével az alvilág zárait megsemmisítette és kivezette onnan az igazak lelkeit. * Üdvözlégy kereszt, mert a Krisztussal együtt megfeszített értelmes gonosztevő Őt megvallva, általad, mint lépcsőn a mennyekbe jutott. * Üdvözlégy, mert azokat is, akik a szenvedélyek leküzdésében Krisztussal együtt keresztre feszülnek, bevezeted a mennyek országába. * Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

5. konták

Uram, egykor Mózes prófétádnál éppen kereszted jelét mutatva meg, legyőzted ellenségeidet, most pedig, magát a te keresztedet bírván, segítségedet kérjük: erősítsd meg Egyházadat, és adj neki győzelmet az ellenségek fölött, hogy széledjenek el ellenségeid, akik nem éneklik Neked: Alleluja.

5. ikosz

A tiszteletreméltó kereszt formáját előábrázolva Mózes, meggyőzte az ellenséges Amalekot a sinai pusztában, ó Krisztus: amikor ugyanis kiterjesztette kezeit, keresztalakot formálva, megerősödtek az emberek, most pedig a dolgoknak minden eseménye bennünk végbemenve, ma a kereszt felmagasztaltatik, és a démonok futnak, ma minden teremtmény az enyészettől megszabadul, mivel a kereszt miatt áradt ránk minden adomány. Ezáltal örvendezve mondjuk:

Üdvözlégy kereszt, Krisztus félelmetes fegyvere, amelytől rettegnek a démonok. * Üdvözlégy, mert a rajtad megfeszült Krisztus ereje által, az ördögi seregek messze űzetnek. * Üdvözlégy, mert a benned végbemenő isteni kegyelem a Krisztus-szerető embereknek győzelmet ad az ellenségek fölött. * Üdvözlégy, mert rólad, mint magasra nőtt, és sokgyümölcsű fáról Krisztusnak rajtad való szenvedései az élet és üdvösség gyümölcseit növelik fel nekünk. * Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

6. konták

Krisztus ereje és istensége hirdetőjeként mutatkozott akkor Krisztus élethozó keresztje, amikor érintése által feltámasztotta a halottat, és életre vezette azt, amelyet látva, sokan a zsidók és pogányok közül megismerték a jámborság nagy titkát: hogy az emberi nem üdvösségéért Isten testben jelent meg, és kereszthalált szenvedett, hogy üdvözítse a neki így éneklőket: Alleluja.

6. ikosz

Mint a paradicsomi igen nagy fa emelkedett fel a Golgotán Krisztus tiszteletreméltó keresztje, és onnan az egész világmindenségre kiterjedtek a rajta Megfeszült kegyelmének szellemi ágai: az ő árnyéka alatt találnak enyhülést a szenvedélyek hősége által megperzseltek, és akik Krisztus Jézusban jámboran akarnak élni. Általa mi is, az Ő kegyelmének részesei, örvendezve mondjuk:

Üdvözlégy szent kereszt, amelyet az Ádámért az Édenkertben ültetett életfa előábrázolt. * Üdvözlégy, mert a rajtad kezeit Kiterjesztő a világnak új Ádámként jelent meg. * Üdvözlégy, mert kegyelmes oltalmad árnyéka alá menekül minden hívő. * Üdvözlégy, mert az általad nekünk adott irgalom által a bűnbánó bűnösök a gyehenna tüzét elkerülik. * Üdvözlégy kereszt, vigasztalónk a bajokban és szomorúságokban. * Üdvözlégy, a szenvedélyek, a világ és ördög ravaszságaival való harcban elgyengültek élő oltalma és segítsége. * Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

7. konták

Ki akarván nyilvánítani az emberi nemnek jóságod és irgalmad kimeríthetetlen mélységét, keresztedet adtad nekünk szilárd oltalmul és a démonok elűzőjéül. Általa mi is, mint benned hívők, dicsőítjük szenvedésed nagyságát, hálásan énekelve Neked: Alleluja.

7. ikosz

Csodálatos dolgokat mutattál meg Uram kereszted által: mert miután azon testileg megfeszültél, az egész teremtmény megváltozott: a Nap elrejtette fényét, a föld alapjai megrendültek, az alvilág hatalmad ereje által megsemmisült és kiengedte a megkötözötteket, akiket ősidők óta letartott. Ezért ezt a koszorút kötjük, ezekkel az énekekkel:

Üdvözlégy kereszt, mert a rajtad Felfeszítettel az egész teremtés együtt szenvedett, mint Teremtőjével és Urával. * Üdvözlégy, mert Annak erejét és istenségét bizonyította homályával a Nap és rengésével a föld. * Üdvözlégy, mert a rajtad Meghaló nem lett letartva a halottak között, hanem, lerombolva a halál hatalmát, harmadnapon feltámadt. * Üdvözlégy, mert az Ő feltámadása után az evangélium hirdetése a föld egész végéig eljutott. * Üdvözlégy kereszt, mert általad a pogány bálványimádás és sokistenség megsemmisült. * Üdvözlégy, mert miattad a Háromságban dicsőített egy Istenben való igaz hit az egész földön megerősödött. * Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

8. konták

Különös módon látva lelkileg az emberré lett és a kereszten megfeszített Istent, különítsük el magunkat a hiú világtól, értelmünket az ég felé emelve. Azért jött le Isten a földre, és szállt fel a keresztre, hogy azon, mint lépcsőn a mennyekbe vigye azokat, akik éneklik Neki: Alleluja.

8. ikosz

Ma Ádám Évával vigadozik, látva az előttük levő keresztet, amely által leveretett az ellenség, aki egykor a paradicsomban a tiltott gyümölcs ízlelése által azokat megcsalta és rabjává tette. Ezért mi is, ősatyánkkal örvendezve lelki lekötöttségünk szabadulásán, áhítattal mondjuk:

Üdvözlégy kereszt, mert rajtad a jó Pásztor életét adta juhaiért, sőt, az alvilágba is leszállt, keresve az eltévedettet. * Üdvözlégy, mert Ő nem vetette meg kezének munkáját: Ádámot Évával, hanem a többi igazzal kiragadta az alvilágból, mint erős vadállat torkából, és a mennyekbe helyezte át őket. * Üdvözlégy, mert a rád szegezett Krisztusnak lángoló fegyver adatott a vállára, és az Édenkertet őrző kerub eltávozott az élet fájától. * Üdvözlégy, mert mi most a keresztség által újjászületett Krisztusban levő új teremtmények szabadon részesülünk a paradicsomi ételből. * Üdvözlégy kereszt, Krisztus erejének Sionból küldött vesszője, amely minket az evangéliumi tanítások pázsitjain legeltet. * Üdvözlégy, mert általad sértetlenül őriztetünk meg a lélekgyilkos farkasoktól, mint ordító oroszlánoktól, akik keresik, hogy kit nyeljenek el. * Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

9. konták

Minden bajtól és ellenséges fondorlattól szabadíts meg minket háromszorosan boldog kereszt, mivel kegyelmet és erőt kaptál a reád szegezett Krisztustól, Akinek mint Istennek és Üdvözítőnknek, hálásan és dicsérve énekeljük: Alleluja.

9. ikosz

A földiek semmiféle bölcsessége nem elegendő kereszted dicsőítésére, Uram, amelyen üdvözítésünket végbevitted, ezért, zavarban lévén, hogy azt méltóan dicsőítsük, ezeket mondjuk:

Üdvözlégy kereszt, mert a világnak rád felemelkedett Üdvözítője sok embert hívott el megismerésére és mostanáig is hív. * Üdvözlégy, mert a rajtad felragyogott, mint világító, az igazi Világosság, a föld minden határait az istenismeret világosságával megvilágosítja. * Üdvözlégy, mert most Kelet és Nyugat a rajtad Szenvedőt dicsőíti. * Üdvözlégy, mert téged is, mint Krisztus zsámolyát minden hívő felmagasztalva dicsőít. * Üdvözlégy, mert belőled, mint kimeríthetetlen forrásból a Krisztusról nevezett emberek az örök javak bőségét merítik. * Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

10. konták

Nekünk, akik üdvözülni akarunk, és oltalmad árnyéka alá futunk, légy segítőnk legszentebb kereszt, megőrizve minket minden rossztól a rajtad megfeszített Krisztus erejével, Akinek, mint Istennek és Üdvözítőnknek hálásan és dicsérve énekeljük: Alleluja.

10. ikosz

A bajoktól és támadásoktól minket védelmező fal vagy, legtisztesebb kereszt, és erős oszlop az ellenséges személyek ellen, amelyhez a láthatatlan harcolók odalépni nem mernek, félve a te erődre tekinteni. Ezért hittel vesszük magunkat körül a te szent jeleddel, és örvendezve hangoztatjuk:

Üdvözlégy Krisztus legtisztesebb keresztje, amely a gonoszság szellemeinek támadásai ellen oltalmazol. * Üdvözlégy, mert az ő különféle nyilaik ellen sértetlenül megőrizesz. * Üdvözlégy, mert a hittel és jámborsággal magunkra rajzolt jeled által az alvilág minden ereje, mint a füst a széltől, elenyészik. * Üdvözlégy, mert általad minden erősségük, mint a viasz a tűz színe előtt, elolvad. * Üdvözlégy, mert a szent vértanúk a te jeleddel körülvéve és Krisztus nevét hívva, a kínzások minden fajtáját férfiasan elszenvedték. * Üdvözlégy, mert a tiszteletreméltó atyák az istenség ereje segítségével a te jeled alatt élve, az ördögi fejedelmeket és a lázadások szenvedélyeit legyőzték. * Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

11. konták

Meghatott éneket hozunk néked minden tiszteletre méltó kereszt, és alázatosan könyörgünk a rajtad megfeszült Krisztus Istenünkhöz, Aki nekünk ajándékozott téged védelmül és a szomorúságokban vigasztalóul: hogy szenvedései által, mentsen meg minket a lélekre ártalmas szenvedélyektől, és tanítson meg, hogy hittel énekeljük Neki: Alleluja.

11. ikosz

A nálad titokzatosan levő isteni kegyelem fényével világosítsd meg a mi lelki érzékeinket, legszentebb kereszt, hogy általad megvilágosodva és megtanítva ne botoljunk meg a botrány kövében, hanem, hogy tudjunk Isten parancsainak útján haladni életünk minden napján énekelve neked ezeket:

Üdvözlégy Krisztus szüntelen csodáinak hírnöke és az Ő emberi nem iránti bizalmának hirdetője. * Üdvözlégy kereszt, az emberi nem megújítása és Krisztus új szövetségének pecsétje és megerősödése. * Üdvözlégy a keresztény hit ünnepe és reménységünk jó reményű horgonya. * Üdvözlégy Isten szent templomainak ékessége, és jámbor otthonok oltalma. * Üdvözlégy mezők és kertek áldása. * Üdvözlégy minden elemek megszentelése. * Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

12. konták

Mindenható kegyelmedet add nekünk, Uram, hogy kövessünk téged, Uralkodónkat, felvéve keresztünket, ne szegekkel szegeztessünk ahhoz, hanem fáradsággal, megtartóztatással és alázatossággal: hogy így legyünk részesei szenvedéseidnek, amelyből az örök élet patakjai folynak, amelyek megitatnak minden igazhívőt, aki jámboran énekli Neked: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve a te nagyságodat, minden tiszteletre méltó kereszt, dicsőítünk téged mindnyájan, mint a mennyei Király győzelmi pálcáját, üdvösségünknek pedig igen örvendetes jelét: ami által énekeljük is:

Üdvözlégy kereszt, az igazhitű keresztények hatalmas és leronthatatlan védelme. * Üdvözlégy papok ékessége, és a jámborság minden hősének ereje és megerősítése. * Üdvözlégy kereszt, amely a bölcsőtől a sírig az élet minden útján oltalmaz minket, és a halál után a lelki sorsokon a gonoszság szellemeitől minket megoltalmaz. * Üdvözlégy, mert a te jeled alatt megpihenő, a hitben és jámborságban meghaltak az utolsó napon feltámadnak az örök életre. * Üdvözlégy, mert az égen való megjelenésed által előkészíted Krisztus dicsőséges második eljövetelét. * Üdvözlégy, mert a Krisztust megfeszítők, és minden hitetlen meglát akkor téged, és keserűen felzokognak, az Urat szeretők pedig látva téged, nagyon megörülnek. * Üdvözlégy tiszteletreméltó kereszt, megváltásunk igen örvendetes jele.

13. konták

Ó, Urunk legtisztább, és életadó keresztje, minden keresztény vigasztalása! Téged ma előttünk látva, lelkileg felemelkedünk a rajtad megfeszített Krisztushoz, Akihez alázatosan is imádkozunk: hogy érted irgalmazzon nekünk, bűnösöknek, és méltasson minket a paradicsomi hajlékokban örökre énekelni: Neki: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.