Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

A harcokban győzelmes, a béke napjaiban üdvösséges, tisztes kereszt, keresztény jel, téged magasztalunk, neked hódolunk, és hálaadó énekeket éneklünk. Te mennyei erővel vagy felruházva. Őrizz meg bennünket, hogy örvendezve hívjunk téged: Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme!

1. ikosz

A tisztes keresztet ma láthatatlanul veszik körül félelemmel a szemlélődő angyalok, és a most, a hívőknek bőségesen adott, fényességet hozó kegyelmet nyilvánvalóan látva, istenfélelemmel állva, ilyeneket hangoztatnak:

Üdvözlégy kereszt, te győzelmi jel. * Üdvözlégy ésszel fel nem fogható csoda. * Üdvözlégy, az angyali tekintetnek a te fényed csodálkozás. * Üdvözlégy, az ördögi pillantásoknak a te látásod megsebesülés. * Üdvözlégy világ fölötti lakások öröme. * Üdvözlégy a földalatti kínzók keserűsége. * Üdvözlégy az ég által a világnak megjelent látványosság. * Üdvözlégy az alvilág keserűsége a föld fölött. * Üdvözlégy az égbe felvezető létra. * Üdvözlégy a világosságra elvezető felhő. * Üdvözlégy, te az Isten leszállása vagy a földre. * Üdvözlégy, te a halandó fölmenetele vagy a felső világba. * Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme!

2. konták

A fára feszített Mindenható Krisztus nyíltan mutatja, hogy az átok fája az üdvösség fája, és nagy isteni erővel rendelkezik, az üdvösség keresztje a győzelem jele, félelmetes a gonoszlelkeknek, áldásos a hívőknek, akik a kereszt által oltalmazva éneklik Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Megmutatkoznak hittel Krisztus erői, Konstantin császár a harc mezején imádkozott, látva pedig az égen a csillagokkal ábrázolt kereszt jelét a déli órában, és a csodálatos feliratot: „Ezzel győzz”, egészen megilletődve, ilyeneket hangoztat neki:

Üdvözlégy csillagokkal ragyogó kereszt. * Üdvözlégy erős, az ellenséget legyőző. * Üdvözlégy pajzs és páncél a küzdelemben harcoló katonának. * Üdvözlégy erősség és fal a világban kiválasztott testvériségnek. * Üdvözlégy kereszt, te vagy oltalom a világnak. * Üdvözlégy békességes, az ellenség lerombolása. * Üdvözlégy az ellenség erejét szétvágó tüzes kard. * Üdvözlégy a gonoszság földjét learató lángoló sarló. * Üdvözlégy országok és nemzetek őrzése. * Üdvözlégy favak és városok oltalma. * Üdvözlégy szemeimet hittel megvilágosító. * Üdvözlégy szívemet reménységgel megfényesítő. * Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme!

3. konták

A kereszt erejét megismerve, Ilona császárnő fia kívánságát igyekszik gyorsan teljesíteni: a kereszt fáját a föld pora alatt megtalálni, és a világ előtt megmutatni a szentség forrását. Ezért, a Megfeszítetthez szívét és elméjét fölemelve, buzgón hangoztatja az imádságos hangot: Alleluja!

3. ikosz

A kereszt háromszorosan boldog fáját szemlélni kívánva, megparancsolja Ilona császárnő a szolgáknak:”Keressétek szorgalmasan az Életadónak a föld ölében régen elrejtett keresztjét”,ő pedig, állva, ilyeneket hangoztat:

Üdvözlégy kereszt, az üdvösség kezdete. * Üdvözlégy fényességes, az üdvösség hajnala. * Üdvözlégy Krisztus tenyereinek jóságos kiterjesztése. * Üdvözlégy a halálban megmutatkozott élet és halhatatlanság. * Üdvözlégy a mennyek magasságait megnyitó. * Üdvözlégy a mélységben az ellenséget megsemmisítő. * Üdvözlégy az Életadó lábainak szent zsámolya. * Üdvözlégy az Isten gondviselését az emberek számára feltáró. * Üdvözlégy, te vagy a világ számára a kételkedés köve. * Üdvözlégy, te vagy az Egyháznak az üdvösség szava. * Üdvözlégy, te vagy az elveszők újra megkeresője. * Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme!

4. konták

Rémület tölti el a várakozó embereket, amikor a földből kivették a tisztes Fát, és, ugyanabban az órában csodálatosan megmutatkozott a kereszt ereje, mert a kereszt által megérintett halott feltámadt, és látva a félelmetes csodát, Istennek dicsérő éneket hangoztattak: Alleluja!

4. ikosz

Remegve örvendez a nép előtt szent Ilona azon a napon, amikor csodásan megtaláltatik a tisztes kereszt, és sietett megvinni a császárnak az igen nagy örömet. Ez pedig a zsoltárénekes-királyhoz lett hasonló, lelkileg ünnepelve, örvendezve Isten előtt, ilyen dicséreteket hangoztatva a Keresztnek:

Üdvözlégy kereszt, a föld oltalmazása. * Üdvözlégy, a mennyek csodás ékessége. * Üdvözlégy te, a távoli tengeren dicséretes kikötő. * Üdvözlégy te, a szellemi mélységekben láthatatlan erő. * Üdvözlégy, aki nappal visszavered a nyilakat. * Üdvözlégy, aki éjszaka a félelmeket elűzöd. * Üdvözlégy, a kereszt által a levegő, és a vizek megszentelődnek. * Üdvözlégy, a kereszt által a vihar, és a tűz megszelídülnek. * Üdvözlégy, te, a viharban futóknak szabadulása. * Üdvözlégy te, a szomorúságban mindenkinek vigasztalása. * Üdvözlégy te, az úton levőknek vezérlő csillag. * Üdvözlégy te, a tengeren levőknek hajózási ösvény. * Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme.

5. konták

Az Életadó keresztjét látni kívánva, minden ember kérte a főpapot, hogy, magasra emelve mutassa meg a népnek a boldogságos Fát, a főpap pedig vévén, saját kezével felemeli a keresztet, és, mindnyájan, nagy hangon, imádságos hangon mondják Istennek: Uram, irgalmazz! És hangoztatják a szent éneket: Alleluja!

5. ikosz

A világban a felemelt kereszt tűzfényűnek látszik, és általa megszentelődve, hívek, mindnyájan örvendezünk, látva őt, mint a javak okozóját, ezért, most hódolunk előtte, és ilyen dicséreteket hangoztatunk:

Üdvözlégy kereszt, az örök édesség paradicsoma. * Üdvözlégy Isten jóságának csodálatos adománya. * Üdvözlégy, te felemelkedve felemelsz bennünket. * Üdvözlégy, neked hódolva bennünket megszentelsz. * Üdvözlégy a magasságos város büntetése. * Üdvözlégy, az örök igazság elbeszélése. * Üdvözlégy, te, a szomorúságok napjaiban számunkra szeretett védelem. * Üdvözlégy te, a bajok éveiben számunkra leronthatatlan fal. * Üdvözlégy, te a világot Istenhez vonzod. * Üdvözlégy, a nyájat Krisztusnak összegyűjtöd. * Üdvözlégy, általad a hit lámpása fényeskedik. * Üdvözlégy, az imádság tüze általad lobog. * Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme.

6. konták

Egyetértően legyünk a kereszt oltalma alatt, őt tartva, mint a katona a harc fegyverét, ezzel győzzük le a hit támadásának ellenségeit, és, csókolva, a szent, tisztes Fát, Istennek el nem hallgató éneket hangoztassunk: Alleluja!

6. ikosz

Az erő, lerombolva a megbonthatatlan alvilágot, fényességével megvilágosítja Krisztus, a siralomnak, és a sötétségnek völgyében levőket, és el nem tűrve a mennyei fényt, az alvilág erői az ördöggel együtt leestek, mindnyájan pedig, látva az üdvösség keresztjét, kijöttek örömre, dicsőséget énekelve a csodálatos Fának:

Üdvözlégy kereszt, csodálatos fegyver. * Üdvözlégy, az ördög számára félelmetes jel. * Üdvözlégy, te vagy az alvilági kötelékek feloldása. * Üdvözlégy, te vagy a halálos bilincsek megsemmisítése. * Üdvözlégy, aki megnyitod a paradicsom bejáratát. * Üdvözlégy, aki a halál kapuit szétrombolod. * Üdvözlégy, aki a szívekben megújítod Krisztus szenvedéseit. * Üdvözlégy, aki mindenkinek megmutatod a feltámadás dicsőségét. * Üdvözlégy, Istennek leszállása a világba. * Üdvözlégy, az emberek kibékítése Istennel. * Üdvözlégy, te vagy a védtelenek kívánt védelme. * Üdvözlégy, te vagy a reménytelenek egyedüli reménye. * Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme.

7. konták

Az Istentől bölccsé tett vezérnek: Mózesnek, aki népét ki akarja vezetni a keserű kínokból, a kereszt alakjában úti vezető adatik. Megismervén pedig messziről a kereszt erejét, félelmében a próféta a dicséretet énekelte: Alleluja.

7. ikosz

Isten Igéje a testet felvéve, az ember bűnét vállára veszi, és a kereszten meghal az Isten Fia, bűneinket, és az átkot, és a halált odaszögezi, hogy a kereszt erejét dicsőítve buzgón énekeljük Neki:

Üdvözlégy kereszt, te az elesettek felkelése. * Üdvözlégy erős, te a bűnösök hívása. * Üdvözlégy, a csábítás és a bűn rád szegeztetik. * Üdvözlégy, a test a szenvedélyekkel rajtad megfeszíttetik. * Üdvözlégy, te vagy az alázatosság mintája. * Üdvözlégy, te vagy a türelem igája. * Üdvözlégy, te nekünk Krisztus szeretetét jelzed. * Üdvözlégy, te megmutatod a szeretetben való tökéletességet. * Üdvözlégy gondjaink elűzése. * Üdvözlégy szomorúságaink orvoslása. * Üdvözlégy, aki bennünket megerősítesz a büntetés órájában. * Üdvözlégy, aki a megpróbáltatás napján nekünk segítesz. * Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme.

8. konták

Az Üdvözítő alázatosságának példáját látva, az Ő jóságos igáját magunkra vesszük, a világot megvetve az ég felé új erőre kapunk, mert a Bűntelen megfeszült a kereszten, hogy bennünket a magasság felé vonzzon, akik énekeljük Neki: Alleluja!

8. ikosz

A kereszt megmutatja Isten irgalmasságát az emberek iránt, mert Isten Fia megtestesült a Szűztől, és szolgai alakban velünk él és magára veszi elviselhetetlen vétkeinket, és szenved mindhalálig a Bűntelen, bennünket életre keltve a kegyelmes kereszt által. Most pedig ilyeneket énekelünk Neki:

Üdvözlégy kereszt, az irgalmasság megtiszteltetése. * Üdvözlégy félelmetes, te a kegyetlenség ítélete vagy. * Üdvözlégy, a lelki szegényeket általad kedvelik. * Üdvözlégy, az alázatos szívűek általad ékeskednek. * Üdvözlégy, a kegyelem általad mutatkozik meg. * Üdvözlégy, az igazság általad tökéletesedik. * Üdvözlégy, te tanítasz meghalni a felebarátért. * Üdvözlégy, te oktatsz az ellenséget szeretni. * Üdvözlégy, a kereszt és a szeretet előttünk dicsekvés. * Üdvözlégy, a bosszú és az ellenségeskedés előttünk szégyen. * Üdvözlégy, te vezetsz bennünket a földön a fájdalmas úton. * Üdvözlégy, a mennyekben számunkra nagy jutalmat készítesz. * Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme.

9. konták

Bőséges szeretettel jött el az emberhez a világ Üdvözítője, és Megmentője, Krisztus, kezeit kiterjeszti a fán, az egész mindenséget összegyűjtve, a mennyei erőkhöz vezetve el az ember természetét, Istennek énekelve az örök éneket: Alleluja!

9. ikosz

Az alvilági erők nem tudják felfogni kereszted titkát, ó Életadó, hogy a megfeszített, és a halált elszenvedő miként töröd le halállal a halált, erővel, mi pedig énekeljük a feltámadás dicsőségét, és kereszted kegyelmét és uralmát, hangoztatva:

Üdvözlégy kereszt, te a megbékülés bölcsessége. * Üdvözlégy csodálatos, te mérhetetlen szentség. * Üdvözlégy, mert feltámadt a reád szegezett Isten. * Üdvözlégy, mert üdvözítette a világot a neked Engedelmes. * Üdvözlégy kereszt, te a mindenség Napja. * Üdvözlégy kívánatos dicsőség és tisztesség. * Üdvözlégy, te összegyűjtöd a világot szárnyaid alá. * Üdvözlégy, mert te eléred fejeddel a mennyeket. * Üdvözlégy kereszt, te az erősek elesése. * Üdvözlégy erős, az alázatosak felkelése. * Üdvözlégy, te mutatod nekünk Krisztus nyugalmát. * Üdvözlégy, te bűnünket mindörökre megsemmisíted. * Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme.

10. konták

Egész megromlott természetünket megújítva, Istennek egyszülött Fia a Szűz fia lesz, és szenved értünk a fán a Szenvedély nélküli, és elfogadja a halált, hogy bennünket életre keltsen, akik fényesen éneklik a feltámadási éneket: Alleluja!

10. ikosz

Mint hatalmas oltalmat és a mindenség alapját tekintünk téged, ó, Krisztus élethozó keresztje, mert a mennyek Teremtője, és a föld Alkotója, bűneinkért kiterjeszti rajtad kezeit, mindenkit megtanítva, hogy énekelje Neked:

Üdvözlégy kereszt, te a világ őrzője. * Üdvözlégy hatalmas, a föld megerősítése. * Üdvözlégy, mert a földön az új paradicsomkertet megerősíted. * Üdvözlégy, mert a halál völgyében az életet nekünk felállítod. * Üdvözlégy a Nagy Pásztor botja. * Üdvözlégy az uralkodó Krisztus jogara. * Üdvözlégy a hit, remény, szeretet összekapcsolása. * Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme.

11. konták

Szent énekekkel egyetértően dicsőítve téged Krisztus keresztje, a világ öröme és dicsősége, hogyan tudjuk méltóan megénekelni ajándékaid mélységét és csodáid titkát. Ezért, előtted állandóan hódolunk, énekelve Istennek az el nem hallgató éneket: Alleluja!

11. ikosz

Tisztes keresztednek sokféle a jósága, mert ez őrzi a hit alapját, ez kapcsolja össze az Egyház egységét, ez szenteli meg a kimenetet és bemenetet, titokzatosan vezetve bennünket a mennyországba, tanítván, hogy Istentől Neki hangoztassuk:

Üdvözlégy kereszt, te az Egyház dicsősége. * Üdvözlégy erős, te lelki erősség. * Üdvözlégy szent, te mindenkinek Krisztusban egysége. * Üdvözlégy jóságos, te mindenkinek Krisztusban megújítása. * Üdvözlégy kereszt, te a keresztség jele. * Üdvözlégy kereszt, a megváltás pecsétje. * Üdvözlégy, a tisztaságos vértől megitatott kert. * Üdvözlégy Krisztus szenvedésétől éles kard. * Üdvözlégy az ellenség számára elviselhetetlen név. * Üdvözlégy örökre kiolthatatlan láng. * Üdvözlégy, te fogadalmunk vagy a keresztségi fürdőtől. * Üdvözlégy, te zálogunk vagy a feltámadás hajnaláig. * Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme.

12. konták

Fényességgel ragyog előttünk a kereszt fája, fényességgel vezetve a siralom völgyében, a hitet elfogadja, a reménységet meghonosítja, a szívben szent szeretetet gyullaszt, és megtanít, hogy éjjel-nappal hangoztassuk: Alleluja!

12. ikosz

Mint fényességre a fénytelen éjszakában, elcsüggedt lelkem benned reménykedik Krisztus keresztje, élethozó erő, keresve, a felső várost, de a mélybe taszítva, szemeimet felemelem csodás magasságodhoz, és meghajtva lelki és testi térdeimet, én leterhelt, és tékozló, így kiáltok hozzád:

Üdvözlégy kereszt, tied a hódolásom. * Üdvözlégy csodálatos, tied az én énekem. * Üdvözlégy te mutatod meg a halandóknak az utat a mennybe. * Üdvözlégy, te kapcsolod össze kapoccsal az égieket a földiekkel. * Üdvözlégy az alázatosoknak szeretett iga. * Üdvözlégy a kevélyek hasznos terhe. * Üdvözlégy, te a szomorúságok tengerében kívánatos vigasz. * Üdvözlégy a szenvedélyek viharában kegyelmes csendesség. * Üdvözlégy, te az életben nyereségem. * Üdvözlégy, a halálban megkoronázásom. * Üdvözlégy kereszt, őrizz meg minket, akik imában hívunk. * Üdvözlégy kereszt, őrizz meg bennünket, akik téged énekelünk. * Üdvözlégy élethozó kereszt, a jámborság legyőzhetetlen győzelme.

13. konták

Ó, nagyon megénekelt, ó, élethozó, ó, háromszorosan boldog keresztfa! Hozzád, mint élőhöz szólunk lealázottak, hozzád terjesztjük kéréseinket méltatlanok. Mutasd meg nekünk bűnösöknek az élet üdvözítő útját, és a halál félelmetes órájában légy számunkra menedék. Oltalmazz a sötét és örök kínoktól, hogy a fényesség országához eljussunk, énekelve: Alleluja, alleluja, alleluja!

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.