Akathiszt az édes-énekű Román atyához

/Fordította: Lakatos László atya/

Mint írástudatlan templomi szolga végezte munkáját a konstantinápolyi Nagy Egyházban. Jámbor élete miatt társai irigykedtek rá. Az Istenszülő közbenjárása más irányt adott életének. A VI. században halt meg. Sok egyházi ének maradt utána.

Ünnepe: október 1.

Tropár, 8 hang

A te lelked, ó szent atya bizonnyal megdicsőült, * mert te felvevén keresztedet, Krisztust követted, * és munkálkodván a jóban, arra oktattál bennünket, * hogy a testet, mint múlandót megvessük, * és mindenben a halhatatlan lélek javára fáradozzunk, * azért mostan az angyalokkal örvendez a te lelked szent Román atya, * kikkel könyörögj érettünk!

1. konták

Kiválasztott küzdelmes, Krisztus földi angyala, a Lélek isteni erényeivel fiatalságodtól ékeskedve, ó bölcs Román, gyönyörű énekkel Krisztus Egyházának szolgája voltál, ezért énekeljük neked:

Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

1. ikosz

Az angyali életet megszeretted ifjúságodtól, az értelmet az isteni dolgokhoz emelted, az időbelieket és földieket elhanyagoltad, ezért tehát beléd költözött a Szentlélek, akinek kegyelmétől ékes voltál, ezért, szeretettel így énekelünk neked:

Üdvözlégy, aki a tisztasággal az angyalokhoz voltál hasonló. * Üdvözlégy, aki böjttel és virrasztással elérted a szenvedélytől mentességet. * Üdvözlégy az isteni fény világítója. * Üdvözlégy az imádságok jó illatú tömjénezője. * Üdvözlégy az írásban járatlan, aki az értelemmel törekedtél Isten felé. * Üdvözlégy, aki a jótettek által felülhaladtad a bölcseket. * Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

2. konták

Látva szíved jóságos törekvését, az Úr előre felvázolta üdvösséged szűk és tövises útját. Ezért, Krisztus jóságos és könnyű igáját szívesen felvéve, alázatos és engedelmes voltál, énekelve a mindeneket Teremtőnek és Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Az Isteni Írások értelmét valódi bölcsességgel elnyerve, ami az apostol szerint először tiszta, aztán békességes, szelíd, engedelmes, elteltél irgalommal és jó gyümölcsökkel, kételkedés és képmutatás nélkül. Mi pedig, csodálkozva tisztaságodon, énekeljük:

Üdvözlégy, aki minden reménységedet a gondviselő Istenbe vetetted. * Üdvözlégy, aki csak az Ő jó akaratát kerested. * Üdvözlégy, aki az engedelmességben buzgón fáradoztál. * Üdvözlégy, aki szívedben bírtad Isten félelmét. * Üdvözlégy, aki erényes élettel világoskodtál a földön. * Üdvözlégy, aki ezért Isten szeretetét nyerted el a mennyben. * Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

3. konták

A szeretet erejétől megerősödve, buzgólkodtál, hogy az evangéliumi életet megszerezd a tisztelendők atyák példája szerint. Amikor pedig neked adta az Úr ennek az Isten előtti kedvességnek értelmét, meghatottsággal énekelted: Alleluja.

3. ikosz

Erős hitet bírván Isten jóságos gondviselésében az ember üdvössége iránt, a Legszentebb Istenszülő tisztes ikonjához járultál, amely a blachernei templomban volt felállítva, és alázatosan kérted az Úrnőt, hogy irányítsa útadat. Mi pedig, látva állhatatos bizalmadat a Mennyei Királynő irgalmasságában, énekeljük neked:

Üdvözlégy, az Isten Anyjának hűséges és szeretett gyermeke. * Üdvözlégy, az Ő szent oltalma erejének titokzatos elnyerése. * Üdvözlégy, a buzgóság Oltalmazójának jámbor tisztelője. * Üdvözlégy, aki éjszaka buzgó imádságokat vittél hozzá könnyezve. * Üdvözlégy, aki szívedben így vigasztalást találtál. * Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

4. konták

Sok bántás viharát tűrted el az irigység miatt az engedelmesség iránti buzgóságért, ó jóságos. De a bántásért és megalázásért szelídséggel és alázatossággal fizettél vissza, mi pedig, igen csodálkozva jóságodon és türelmeden, hangoztatjuk: Alleluja.

4. ikosz

Hallván és látván nagyon sok erényedet, megszeretett téged a szentséges pátriárka, a papsággal egyenlő megtiszteltetést adott neked, mi pedig, ezért örvendezve, így mondjuk:

Üdvözlégy, aki teljes szívedből megszeretted az Urat. * Üdvözlégy, aki irigy megszégyenítést fogadtál Krisztus születésének előestéjén. * Üdvözlégy, aki a Legszentebb Istenszülő ikonja előtt vigasztalást nyertél. * Üdvözlégy, aki a szelídséggel a megaláztatást legyőzted. * Üdvözlégy, aki a szívbeli egyszerűség fényes példáját mutattad. * Üdvözlégy, aki sértegetőid szívét meglágyítottad. * Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

5. konták

Az isteni énekű szeretetet és a szív tisztaságát a mennyei haza elérése iránt, mint világítót, értelmedben mindig megtartottad, ezzel megdicsőítetted a Mennyei Atyát, énekelve Neki: Alleluja.

5. ikosz

Látván, ó csodálatos Román, Isten iránti szeretetedet, amelyet szívedben állandóan őriztél, ezt szemlélve, így mondjuk mindnyájan:

Üdvözlégy az engedelmesség írónádja, amelyet Krisztus tartott kezében. * Üdvözlégy, aki egyedül Krisztust szeretted meg szívedből. * Üdvözlégy, aki bementél Urad örömébe. * Üdvözlégy, aki egyedül Hozzá ragaszkodtál egész lelkedből. * Üdvözlégy, aki lelki édességekkel tartasz jól bennünket. * Üdvözlégy Isten előtt értünk szeretett közbenjáró. * Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

6. konták

Isten kiapadhatatlan jósága és kegyelme hirdetőjeként mutatkoztál, ó boldogságos, amikor a Mennyei Királynőtől az álomban könyvtekercset kaptál lenyelésre, ettől pedig bölccsé lévén, kezdtél értelmesen énekelni Isten dicsőségére, a szenteknek pedig dicsőítő énekeket énekelve, hittel hangoztatva: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál, mint nagyfényű csillag, telve nagy bölcsességgel, mert az Úrnő, amint egykor az Ő Fia apostolai számára, megnyitotta értelmedet az Írások megértésére, ezért, boldognak mondunk téged, hangoztatva:

Üdvözlégy az evangéliumi szeretet kincstára. * Üdvözlégy a Szentlélek befogadó helye. * Üdvözlégy, aki az Isten előtt kedves Szűztől bátorságot nyertél. * Üdvözlégy, aki tiszta szívedből hálaadást hoztál az Oktatónak. * Üdvözlégy, aki az akaratáról való lemondás édességét megismerted. * Üdvözlégy, aki a szelídségért és alázatosságért Isten nagy ajándékát nyerted. * Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

7. konták

Méltó hálaadást akarván hozni a Mennyei Királynőnek, felmentél, ó Román, a templomi ambonra, és édes hangon énekelted kontákodat, mondván: Ma a Szűz, a Legfelsőbb Lényt szüli. Ezért mi is hangoztatjuk a Születettnek: Alleluja.

7. ikosz

Csodálatos csillagként jelentél meg, te, ó jóságos édes-énekű, Krisztus Egyházának választékos ékessége. Dávid szelídségét, Jákob jóságát, és Jób türelmességét nyerted el, mi pedig hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Isten kegyelmének elnyerője. * Üdvözlégy Isten előtt értünk állandó közbenjáró. * Üdvözlégy, aki angyali énekkel világoskodtál. * Üdvözlégy, sugárzó világító. * Üdvözlégy Krisztus hitének rendíthetetlen oszlopa. * Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

8. konták

Mindnyájan, látván és hallván, csodálkoztak: mint áradt ajkaidról, mint patakról, a bölcsesség. Megszégyenültek a papok, akik megszomorítottak téged, bosszankodtak az egyszerűség és tudatlanság miatt, és bűnbánatot tartva lábaidhoz borultak, bocsánatot kérve és Istent dicsőítve, énekelve Neki: Alleluja

8. ikosz

Az isteni szeretet tüzétől egészen eltelve, béketűrésben nyerted el a Szentlelket Krisztus evangéliumának szava szerint. Mi pedig, szereteted által legyőzetve, neked ilyeneket merészelünk mondani:

Üdvözlégy, mert a Mennyei Atya csodálatos arcát mutattad meg magadban. * Üdvözlégy, mert a rád ellenségeskedő testvériséget Krisztus szeretetével szeretted meg. * Üdvözlégy, aki jókkal fizettél a rosszakért. * Üdvözlégy, aki a keresztény testvérszeretet példáját mindnyájunk számára hátra hagytad. * Üdvözlégy, aki a gonoszokat megértésre vezeted. * Üdvözlégy, aki a szomorúaknak vigasztalást adsz. * Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

9. konták

Az egész emberi természet, és az angyalok karai dicsőítenek téged, ó bölcs atya, mert mint alázatossággal eltelt újonc elnyerted Krisztus boldogságos útját, letelepedve a mennyek országában, énekelve: Alleluja.

9. ikosz

A sokbeszédű szónokok nem tudják kimondani lelki tisztaságodat, amelyet birtokoltál, ó boldogságos Román, oktass bennünket is az erős hitre, a zúgolódás nélküli engedelmességre, akik szeretettel mondják neked:

Üdvözlégy nyájadnak jeles újonca. * Üdvözlégy angyalok beszélő társa. * Üdvözlégy, az örök életre éhezők táplálója. * Üdvözlégy bölcs beszédek elültetője. * Üdvözlégy, aki Isten dicsőségét meghatottan énekelted. * Üdvözlégy, aki az isteni adomány édes hangú húrját kaptad. * Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

10. konták

Meg akarván menteni az emberi nemet, hűséges útvezetőként jelentél meg, csodálatosan hangoztatva Isten dicsőségét. Mi pedig, bölcsességed szavára figyelve, vidámsággal dicsőítjük az Urat, énekelve: Alleluja.

10. ikosz

A Mennyei Királynak, akit dicsőítenek a kerubok és szeráfok, élettel, hittel és szeretettel igen hűséges szolgája voltál, ó atya, mint a jó illatú liliom, a Legtisztább Istenszülő minden kiválasztottjával együtt a Legszentebb Háromság trónusánál álltál, ezért örömmel hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy jó közbenjáró értünk az Úrnál. * Üdvözlégy fényességes és szeretett imádkozó. * Üdvözlégy, mert angyalhoz hasonló szépséget szereztél. * Üdvözlégy, mert a lelki szegénység által meggazdagodtál. * Üdvözlégy, mert értelmedet az Úr felé fordítottad. * Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

11. konták

Meghatott éneket hozunk neked, gyors segítségünknek a szükségekben és gondokban mindazok számára, akik hittel és szeretettel menekülnek hozzád. Ezért, énekeiddel Isten Egyházában dicsőíttetik a szentjeiben csodálatos Isten, akik szüntelenül hangoztatják: Alleluja.

11. ikosz

Mint fényességes világító és imádkozó jelentél meg ó isteni boldogságú Román. Most, a mindenek Ura előtt állva, és Hozzá bizalmat nyerve, imádkozz értünk, akik fényes emlékedet ünnepeljük, hangoztatva:

Üdvözlégy, aki egyedül Istennek szolgáltál. * Üdvözlégy, aki Isten minden parancsát teljesítetted. * Üdvözlégy, aki méltóvá lettél a mennyei hajlékokra. * Üdvözlégy, aki mennyei dicsőségben részesültél. * Üdvözlégy jóságos szavak hangja. * Üdvözlégy az énekekben édes szavú hittudós. * Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

12. konták

Isten kegyelmének kincsét nyerted el, a bölcs Istenszülő Mária volt a Mestered, aki felvilágosított, és megtanított téged énekelni: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve dicséretre méltó életedet a földön, örömmel dicsérjük a szentjeiben csodálatos Mennyei Királyt. Az Ő kegyelme által most az igazak hajlékaiban vigadozol, ahol látod Isten végtelen dicsőségét. Mi pedig meghatottan hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, mert e világ szépségét és dicsőségét elvetetted. * Üdvözlégy, mert lelkedet a mennyei hívatás felé irányoztad. * Üdvözlégy, mert igéid hirdetése betöltötte a mindenséget. * Üdvözlégy, aki üdvös ismeretekre oktatsz mindenkit. * Üdvözlégy Isten dicsőségét az angyalokkal hirdető aranyból kovácsolt trombita. * Üdvözlégy Istentől megkoronázott, aki imádságaidban minket nem hagysz el. * Üdvözlégy édes-énekű Román, az Egyház ékessége.

13. konták

Ó, boldogságos, és istenhordozó Román atya! Fogadd el ezt a mis imádságos felajánlásunkat, és a Legszentebb Úrnővel vidd fel az imádságot az Úr Istenhez, hogy mentsen meg minket minden kártól és bajtól, és méltasson mennyei országára, ahol mindnyájan, állandóan ünnepelve el nem hallgatóan énekeljük: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.