Akathiszt az édes Jézushoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Az emberi szív legteljesebb dicséretét, ragaszkodását, odaadását ajánlja fel Krisztus Istennek ezzel az akathisztosszal. Egyben, mint mindenható Istentől, a legnagyobbat kéri tőle.

Tropár. 1. hang

Az angyalok kara csodálkozott, * mi pedig, földiek éneket zengünk, * látván az Isten kimondhatatlan megalázkodását. * Mert akit mindnyájan félnek, * az mostan, mint emberszerető, * a földön közöttünk megjelent.

1. konták

Diadalmas hadvezérünk és Urunk, pokol legyőzője, miután az örök haláltól megszabadultam, én, kezeid műve és a te szolgád, énekekkel dicsérlek téged. Azért te, akinek irgalmassága kimondhatatlan, szabadíts meg engem minden veszélytől, mert hozzád kiáltok:

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem!

1. ikosz

Angyalok teremtője, mennyei erők Ura, nyisd föl az én habozó elmémet és számat, hogy dicsérjem szent nevedet, mint hajdan a süketnéma fülét és nyelvét fölnyitottad, ki szólván így kiáltott:

Csodálatos Jézus, angyalok bámulatának tárgya! * Erős Jézus, ősszüleink szabadulása! * Édes Jézus, kit a pátriárkák magasztaltak! * Dicsőséges Jézus, királyok erősödése!

Szeretetre méltó Jézus, kiben a próféták jövendölései teljesültek! * Bámulatos Jézus, vértanúk erőssége! * Békességes Jézus, szerzetesek öröme! * Irgalmas Jézus, áldozópapok gyönyörűsége!

Kegyelmes Jézus, ki által a böjtölők megtartóztatják magukat! * Édes Jézus, igazak öröme! * Tiszteletre méltó Jézus, szüzek tisztasága! * Örökkévaló Jézus, bűnösök üdvözülése!

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem!

2. konták

Amint a keservesen zokogó özvegyet látván elérzékenyültél, és már temetésre vitt fiát feltámasztottad, könyörülj rajtam is, emberszerető, és támaszd fel bűnök által holttá tett lelkemet, mert hozzád kiáltok: Alleluja!

2. ikosz

Az emberi ésszel fölérhetetlen értelmet megérteni akarván így szólt Fülöp: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát! Te pedig: Annyi időtől velem vagy, és nem ismerted meg, hogy én az Atyában, és az Atya énbennem van? Azért, Kifürkészhetetlen, remegve kiáltok hozzád:

Jézus, örök Istenem! * Jézus, királyok leghatalmasabbja! * Jézus, hosszútürelmű uralkodónk! * Jézus, irgalmas Üdvözítőnk!

Jézus, jóságos védelmezőm! * Jézus, tisztíts meg engem bűneimtől! * Jézus, vedd el törvénytelenségeimet! * Jézus, bocsásd meg igazságtalanságaimat!

Jézus, reménységem, ne hagyj el engem! * Jézus, segítőm, ne űzz el magadtól! * Jézus, alkotóm, ne feledkezzél meg rólam! * Jézus, pásztorom, ne veszíts el engem!

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem!

3. konták

Jézus, ki a Jeruzsálemben tartózkodó apostolokat magasságbeli erővel ruháztad fel, övezz, körül engem is Szentlelked melegével, ki meztelen vagyok a jótettekben, és add, hogy szeretettel énekeljem neked: Alleluja!

3. ikosz

Jézus, ki a könyörületességben gazdag vagy, miképpen a vámosokat, bűnösöket és hitetleneket magadhoz hívtad, ne vess meg mostan engem se, bár hasonló vagyok hozzájuk, de fogadd drága kenetként ezt az éneket:

Jézus, legyőzhetetlen erősség! * Jézus, végtelen kegyelem! * Jézus, tündöklő szépség! * Jézus, kimondhatatlan szeretet!

Jézus, élő Isten Fia! * Jézus, könyörülj rajtam, mert bűnös vagyok! * Jézus, hallgass meg engem, bár vétekben fogantattam! * Jézus, tisztíts meg engem, mert bűnökben születtem!

Jézus, oktass engem, bár méltatlan vagyok! * Jézus, szentelj meg engem, mert lelki sötétségben vagyok! * Jézus, tisztíts meg engem, fertőzöttet! * Jézus, emelj fel engem, mert tékozló vagyok!

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem!

4. konták

Míg a kétkedő gondolatok vihara dúlt keblében, elmerült Péter, de midőn látta, ó Jézus, hogy bár testben vagy, mégis a vizeken jársz, megismerte benned az igaz Istent, és elnyerve szabadító kezedet monda: Alleluja!

4. ikosz

Hallotta a vak, Uram, hogy arra mégy az úton, és felkiáltott: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Magadhoz hívtad és felnyitottad a szemeit. Világosítsd fel tehát irgalmad szerint az én szívem szellemi szemeit is, ki hozzád kiáltok és mondom:

Jézus, a magasságbeliek alkotója! * Jézus, a föld megváltója! * Jézus, a pokol letiprója! * Jézus, a mindenség felékesítője!

Jézus, lelkem vigasztalója! * Jézus, értelmem felvilágosítója! * Jézus, szívem öröme! * Jézus, testem egészsége!

Jézus, Üdvözítőm, üdvözíts engem! * Jézus, világosságom, világosíts fel engem! * Jézus, szabadíts meg engem minden kíntól! * Jézus, üdvözíts engem, bár méltatlan vagyok!

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem!

5. konták

Amint hajdan isteni véred folyása által fölmentettél minket az ó-törvény igája alól, szabadíts ki a tőrből is, Jézus, melyet a gonosz lélek a testi szenvedélyek, a tisztátalanság felingerlése és gonosz fásultság által állít fel ellenünk, kik hozzád kiáltunk: Alleluja!

5. ikosz

A zsidó gyermekek emberi alakban látva azt, aki kezeivel alkotta az embert, és megismerve benne az Uralkodót, hozsannát kiáltva, zöld ágakkal siettek eléje. Mi pedig éneket ajánlunk neked, mondván:

Jézus, igaz Isten! * Jézus, Dávid Fia! * Jézus, dicsőséges király! * Jézus, ártatlan bárány!

Jézus, csodálatra méltó pásztor! * Jézus, gyermekéveim védelmezője! * Jézus, ifjúságom táplálója! * Jézus, öregségem büszkesége!

Jézus, halálom reménysége! * Jézus, életem a halál után! * Jézus, vigasztalásom ítéletedkor! * Jézus, kívánságaim tárgya, ne szégyeníts meg engem akkor!

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem!

6. konták

Az Istentől ihletett hithirdetők ígéreteit és jövendöléseit betöltve, Jézus, kit a tér befogadni nem képes, megjelentél a földön, az emberekkel együtt éltél, és fájdalmainkat magadra vetted, miért is sebeid által meggyógyulva megszoktuk ezt az éneket: Alleluja!

6. ikosz

Igazságod fénye, Üdvözítőnk, felragyogott az egész földön, és elűzetett az ördög csalfasága, mert a bálványok nem bírtak ellenállni erődnek s összedőltek, mi pedig üdvözülést nyerve énekeljük neked:

Jézus, igazság, ki elűzöd a tévelyt! * Jézus, világosság, ki meghaladsz minden világosságot! * Jézus, király, ki erőben mindnyájunk felett állsz! * Jézus, Isten, ki állandó vagy az irgalmasságban!

Jézus, élő kenyér, elégíts meg engem, mert éhezem! * Jézus, értelem forrása, adj innom, mert szomjazom! * Jézus, öröm ruházata, övezz körül engem, ki halandó vagyok! * Jézus, vígság hajléka, fogadj be engem, méltatlant!

Jézus, ki teljesíted a kérelmet, add, hogy könnyezzem bűneim fölött! * Jézus, kit a keresők megtalálnak, keresd fel az én lelkemet! * Jézus, ki a kopogtatóknak bemenetet adsz, nyisd fel szerencsétlen szívemet! * Jézus, bűnösök megváltója, tisztíts meg gonoszságaimtól!

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem!

7. konták

Hogy a világ kezdetétől elzárt titkot kinyilatkoztasd, úgy vitettél leöletésre, mint a juh, és néma voltál, mint a bárány nyírója előtt, azonban mint Isten, a holtak közül feltámadtál, dicsőséggel a mennybe emelkedtél, és magaddal együtt minket is fölemeltél, kik hozzád kiáltunk: Alleluja!

7. ikosz

Csoda történt á természetben, midőn az Alkotó közöttünk megjelent, természetfeletti módon a Szűztől megtestesült, meg nem sértve a pecsétet a sírból feltámadt, és az apostoloknak bezárt ajtók mellett testben megjelent. Azért elcsodálkozva kiáltjuk:

Jézus, meg nem tapintható Ige! * Jézus, fel nem található Ige! * Jézus, felfoghatatlan okosság! * Jézus, leírhatatlan istenség!

Jézus, legyőzhetetlen ország! * Jézus, végtelen fejedelemség! * Jézus, magasan fekvő erősség! * Jézus, örökkévaló hatalom!

Jézus, én teremtőm, könyörülj rajtam! * Jézus, üdvözítőm, üdvözíts engem!

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem!

8. konták

Megismerve, hogy az Isten különös módon lett emberré, különítsük el magunkat a hiú világtól, és fordítsuk elménket az isteniekhez. Az Isten ugyanis azért szállott a földre, hogy minket az égbe emeljen, kik hozzá kiáltjuk: Alleluja!

8. ikosz

Tökéletesen alant volt a Megoszthatatlan, és mégsem hagyta el a magasságbelieket, midőn érettünk önként szenvedett, halála által a halált letiporta, feltámadásával új életet adott nekünk, kik így énekelünk:

Jézus, szívünk gyönyörűsége! * Jézus, testünk ereje! * Jézus, lelkünk világossága! * Jézus, ki maga a lángelméjűség vagy!

Jézus, lelki öröm! * Jézus, biztos reménységünk! * Jézus, örök emlékezet! * Jézus, magasságbeli dicséret!

Jézus, felmagasztosult dicsőségünk! * Jézus, egyedüli óhajunk, ne űzz el minket!* Jézus, pásztorunk, keress fel engem!* Jézus, Üdvözítőnk, üdvözíts minket!

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem!

9. konták

Az összes angyali rendek, Jézus, szünet nélkül dicsőítik a mennyben legszentebb nevedet, mondván: Szent, szent, szent vagy! Mi pedig, kik bűnösek vagyunk, múlandó ajkainkkal itt e földön kiáltjuk: Alleluja!

9. ikosz

Ama nagyhírű bölcseket, mint néma halakat látjuk melletted, Jézus, Üdvözítőnk. Nem képesek ugyanis felfogni, hogy te változhatatlan Isten, miként vagy tökéletes ember is, mi azonban csodálva e titkot, hittel énekeljük:

Jézus, örök Isten! * Jézus, királyok Királya! * Jézus, uralkodók Ura! * Jézus, élők és holtak bírája!

Jézus, reménytelenek reménysége! * Jézus, siránkozók vigasztalása! * Jézus, lelki szegények dicsősége! * Jézus, ne ítélj el engem tetteim szerint!

Jézus, tisztíts meg engem irgalmad szerint! * Jézus, űzd el tőlem a jóra való restséget! * Jézus, világosítsd fel szívem érzelmeit! * Jézus, add, hogy a halálról mindenkor megemlékezzem!

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem!

10. konták

Hogy e világot üdvözítsd, ki a napkelet fényét meghaladod, megromlott természetünk sötét nyugatjára szállva a halálig megaláztad magad. Föl is magasztaltatott azáltal neved minden más név fölött úgy, hogy a mennyeiek és földiek minden rendje énekli neked: Alleluja!

10. ikosz

Krisztus, örökkévaló királyunk, valódi vigasztalónk, tisztíts meg minket minden fertelmességtől, amint megtisztítottad ama tíz leprást, gyógyíts meg minket, amint meggyógyítottad Zakeus vámosnak pénzsóvár lelkét, hogy bánatot tartva énekeljük neked:

Jézus, enyészhetetlen kincs! * Jézus, kifogyhatatlan gazdagság! * Jézus, erős étel! * Jézus, kimeríthetetlen ital!

Jézus, szegények ruházója! * Jézus, özvegyek védelme! * Jézus, árvák oltalmazója! * Jézus, munkálkodók segedelme!

Jézus, idegenek vezérlője! * Jézus, hajósok kormányosa! * Jézus, szélvésztől hányatottak kikötője! * Jézus, én Istenem, emelj fel engem, mert elestem!

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem!

11. konták

Hogy irgalomra indítsalak, bár méltatlan vagyok, mint a kánaáni asszony hozzád kiáltok: Könyörülj rajtam! Nem leányomat ugyanis, hanem testemet gonoszul gyötrik a szenvedélyek, és lángra gyújtja a harag. Adj nekem gyógyulást, ki hozzád kiáltok: Alleluja!

11. ikosz

Téged, ki az értelmetlenség sötétségében levőknek fényárasztó szövétneke vagy, előbb üldözött Pál, mikor azonban az isteni értelmű szónak erejét hallotta, lelkének természetes éleselméjűsége felvilágosodott, így világosítsd fel az én lelkem elsötétült szemeit is, ki hozzád kiáltok:

Jézus, erős királyom! * Jézus, mindenható Istenem! * Jézus, én Uram, ki a halhatatlanság forrása vagy! * Jézus, dicsőséges alkotóm!

Jézus, jóságos mesterem!* Jézus, kegyes pásztorom! * Jézus, könyörületes uralkodóm! * Jézus, irgalmas üdvözítőm!

Jézus, világosítsd meg érzékeimet, melyeket elsötétített a szenvedély! * Jézus, gyógyítsd meg testemet, melyet fekélyekkel borított el a bűn! * Jézus, tisztítsd meg elmémet a hiú gondolatoktól! * Jézus, óvd meg szívemet a gonosz kívánságoktól!

Jézus, Isten Fia irgalmazz nekem!

12 konták

Ki mindenki adósságát eltörlöd, adj nekem kegyelmet, Jézus, és amint elfogadtad Pétert, bár megtagadott, fogadj el engem is, ki bűnbánatot tartok. Amint hajdan a téged üldöző Pált, hívj magadhoz engem is, ki hanyag vagyok a jótettekben, hallgass meg engem, ki hozzád kiáltok: Alleluja!

12. ikosz

Megtestesülésedet énekelve magasztalunk téged mindnyájan, és Tamással együtt hisszük, hogy Úr és Isten vagy, ki az Atyával együtt trónolsz, ki az élőket és holtakat ítélni fogod. Méltass majd akkor engem, hogy jobbodon álljak, ki így énekellek:

Jézus, örök király, könyörülj rajtam! * Jézus, jó illatú virág, tölts el engem illatoddal! * Jézus, kedves hőség, melegíts fel engem! * Jézus, örök hajlék, fogadj be engem!

Jézus, ékes öltöny, ékesíts fel engem! * Jézus, becses gyöngy, sugározz meg engem! * Jézus, drágakő, világíts meg engem! * Jézus, igazság napja, világosíts fel engem!

Jézus, szent fény, deríts fel engem! * Jézus, a lélek és a test fájdalmától szabadíts meg engem! * Jézus, az ellenség kezéből végy ki engem! * Jézus, a kiolthatatlan tűztől és a többi örök kínoktól szabadíts meg engem!

Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem!

13. konták

Ó, édes és kegyes Jézusom, fogadd rövid imádságunkat, amint elfogadtad az özvegy két fillérét! Óvd meg örökségedet a látható és láthatatlan ellenségektől, az idegen népek betörésétől, a betegségtől, éhségtől, mindenféle nyomortól és halálhozó sebtől, valamint a jövendő kínoktól, s szabadítsd meg mindazokat, kik hozzád kiáltanak: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.

Záró ima

Uralkodó Urunk, Jézus Krisztus Istenünk, ki az idők teljével kimondhatatlan emberszeretetednél fogva az örökké szűz Máriától testbe öltöztél, Uralkodónk, én a te szolgád, dicsőítem felettem őrködő üdvözítő gondviselésedet. Éneket mondok rólad, mert általad ismertem meg az Atyát, áldalak téged, ki által a Szentlélek a világra jött, leborulok test szerinti legtisztább Anyád előtt, ki ily nagy titok mellett szolgált, dicsérem angyalokból álló környezetedet, mint felséged éneklőit, és boldognak nevezem az előhírnököt, Szent Jánost, ki téged, Uram, megkeresztelt, tisztelem a prófétákat is, kik téged előre hirdettek, dicsőítem szent apostolaidat, ünneplem a vértanúkat, meghajlok a te szenteid előtt, és összes megigazultjaidat éneklem. Ily nagy, számos, sok, megszámlálhatatlan és előtted kedves sereget vezetek eléd imádságomban, mindenek felett kegyelmes Isten, és úgy kérem én, a te szolgád, bűneim bocsánatát, amit adj is meg nekem minden szentedért kiváltképpen pedig szent irgalmadért, mert áldott vagy örökkön örökké. Ámen.