Akathiszt az efezusi hét szent ifjúhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Décius császár keresztény üldözése alatt befalazták őket egy barlangba. Kétszáz év múlva úgy jöttek elő, mintha addig csak aludtak volna.

Ünnepük: augusztus 4, és október 22.

Konták, 4 hang

A világi dolgokat, mint romlandókat megvetvén, * és az enyészhetetlenség ajándékát nyervén el,* a halálban, mint egy testen kívül maradtak. * Midőn pedig sok idő múlva feltámadtak, * minden hitetlenségbe temetkezett embert fölvilágosítottak, * azért ma őket, ó hívek, magasztalván, * Krisztust dicsőítjük.

1. konták

A testileg halottaiból feltámasztott Krisztus Istennek a mindenki általános feltámadásának elhivésére a világban megjelent kiválasztottjai, Efezusban élő csodálatos ifjak, dicsőítve a bennetek megdicsőült Urat, dicsérő énekeket hozunk nektek, mondván: üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hirdetői!

1. ikosz

Az angyalok Teremtője, ismerve kezdettől hitvallásotoknak kétség nélküli erősségét, gonosz körülmények közé teremtett benneteket, hogy a mindenki általános feltámadásának előhírnökei legyetek, mint az Evangélium ígéretének angyalhoz hasonló tanúi. Istennek rólatok szóló ilyen gondoskodásán csodálkozva, ájtatosságban hangoztatjuk ezeket:

Üdvözölve legyetek az eljövendő feltámadásnak fényes csillagai, * üdvözölve legyetek, a feltámadt Krisztus Üdvözítő dicsőséges fénysugarai, * üdvözölve legyetek, az Úr nagy napjának hajnalcsillaga, * üdvözölve legyetek, akik a hitetlenek házaiból Krisztus hűséges gyermekeiként tüntetek fel, * üdvözölve legyetek a feltámadás fiainak csodálatos fényére és szabadságára meghívottak, * üdvözölve legyetek, a Szentlélek által az örök élet igéinek hirdetőivé kiválasztottak, * üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hirdetői!

2. konták

Látván titeket a szülők, hogy jó értelmetek van, törekedtek, hogy a császár hadi kíséretének rendjébe rendezzenek benneteket, ti pedig, a világ minden múlandóságát megvetve, szívetekkel a mennyei Sionra, a mennyei Királyhoz igyekeztetek, hogy, mint Isten barátai, és az általános feltámadás titkának szolgái közé kerüljetek, énekelve Krisztusnak: Alleluja.

2. ikosz

Krisztus értelmét méltókká lettetek tiszta lelketekkel felfogni, csodálatos ifjak, a bűnös élet között bajtársiasságotokat Krisztus kegyelmével megőrízve, egymáshoz szeretettel és a lélek egységével testvérként mutatkoztatok, és egységbe kerültetek. Ezért, fogadjátok el tőlünk ezeket a dicséreteket:

Üdvözölve legyetek az újjászületés fűrdője által újjászülöttek, * üdvözölve legyetek, Krisztus szeretete által mint testvérek egyesültek, * üdvözölve legyetek Isten Egyházának szeretett gyermekei, * üdvözölve legyetek Isten angyalainak beszélő társai, * üdvözölve legyetek, akik a természetes ételeken felül az élet igazi kenyerével tápláltátok magatokat, * üdvözölve legyetek, mert ezzel az étellel a Szentlélek kegyelme által a halálból az életre hoztatok virágot, * üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hírdetői!

3. konták

A Magasságbeli ereje méltatta, a kegyelem kedvenceit a szenvedésekben megerősítve, őket a hitvallás jó győzelmű koszorújával az emberek és angyalok előtt megkoszorúzni, minket pedig megtanított énekelni Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Igyekezetetek lévén, hogy minden nap az Úr házába imádságra menjetek, ettől a szokástól semmiképp el nem térve, ó szentek, miközben Decius üldözése folyt, amit Krisztus hitének ellenségei megtudván, törekedtek, hogy a császárt erről értesítsék, de a halálos fenyegetés számotokra Isten erejével megdicsőülésre változott. Istennek rólatok való ilyen rendelkezésén tehát örvendezve, meghatottsággal mondjuk nektek így:

Üdvözölve legyetek, akik e világ fejedelmének sötét erőit Krisztus kegyelmével megsemmisítettétek, * üdvözölve legyetek, akik az ő szolgáinak gonoszságát és álnokságát jó győzelemmel megszégyenítettétek, * üdvözölve legyetek, akik az ő cseleitől és fenyegetéseitől nem féltetek és zavarba sem jöttetek, * üdvözölve legyetek, akik Isten segítségétől láthatóan megerősödtetek, * üdvözölve legyetek mint előbb Dániel az oroszlán barlangjában, a kínzók között oltalmat nyertetek, * üdvözölve legyetek, akik az Úr ereje által közülük sértetlenül kijöttetek, * üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hirdetői!

4. konták

A dühösség viharától indítva, a gonosz Decius császár, haragjában megkérdezi a szenteket: miért nem vagytok velünk az istenek ünnepén, akik az egész világot összehívják imádásra? Maximilián, egyik a hétből, neki ezt feleli: Egy Istenünk és Királyunk van, Aki a mennyben van, Neki ajánljuk minden órában a dicséretnek, hitvallásnak és imádságnak áldozatát, énekelve Neki: Alleluja.

4. ikosz

Hallván az istentelen császár, hogy hiteteket bátran megvallottátok, megparancsolta, hogy veszítsétek el katonai tisztségeteket, és így, próbatételeitek Krisztusért, Krisztus által gyorsan meghallgatva csodálatos elalvásra változtatva, megkezdődtek. Ezért, most is kérjétek Istentől az erőt a megpróbáltatásokban, a nektek éneklőknek:

Üdvözölve legyetek akik a földi király hadseregéből a mennyei Király seregébe lettetek számlálva, * üdvözölve legyetek, akik a földi tisztséget elhagytátok, hogy mennyei dicsőséget nyerjetek, * üdvözölve legyetek, akik a földi tisztséget Krisztusért elveszítettétek, * üdvözölve legyetek, akiket ezért Ő, hervadhatatlan koszorúkkal koszorúzott meg, * üdvözölve legyetek, akik az Ő győzelmének hirdetőivé mutatkoztatok, * üdvözölve legyetek, az Ő örök dicsőségének hétszeres ragyogása, * üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hirdetői!

5. konták

Az isteni szeretet melegétől lángolva, Krisztus kegyelme által, a kínzóktól megvédelmezve mutatkoztatok, szent ifjak, Maximilián, Jamblichosz, Martinián, János, Dénes, Exakusztodiánosz és Antal, akik az ember fiatalkori külső szépségét benső ékességgel kötvén össze, és mint angyalok, hitvallásotok lángjában énekelve Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván az álnok Decius császár, nagyon ékes fiatalságotokat, néhány napra a bilincsekből nektek könnyítést ajándékoz, remélve, hogy elcsábít benneteket Krisztus megtagadására. Ti pedig a sajátotokba elmenve, az ezüstöt és aranyat a szegényeknek szétosztani törekedtetek, készítvén magatokat a halálra. Ezért, nektek ezeket a dicsérő énekeket mondjuk:

Üdvözölve legyetek, akik a gonoszságban késedelmeskedő kínzót bizonyos irgalmasságra indítottátok, * üdvözölve legyetek, akik fiatalos szelídségetekkel az ő álnok gonoszságát egy időre kioltottátok, * üdvözölve legyetek, akik a világosság fiainak ékességével a bűn szolgáinak rossz példáját megbilincseltétek, * üdvözölve legyetek, akik a Szentlélek kegyelmével az ő ravaszságukat győzelmesen megszégyenítettétek, * üdvözölve legyetek, akik a földi gazdagságok szétosztása által mennyei kinccsel gazdagodtatok meg, * üdvözölve legyetek, akik bennünket is tanítotok, hogy adjunk kölcsön Istennek, hogy ki nem apadó gazdagságot találjunk a mennyekben, * üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hirdetői!

6. konták

Hirdeti az Ochlon hegy barlangja csodás dicsőségeteket, szent ifjak, mert a völgy és annak barlangjai imádságaitok által illatoztak, ahonnan az Egyház égboltján mint a sírok sötétségéből csodásan felragyogott mennyei dicsőség csillagai jelentetek meg, és bennünket is megtanítottatok, hogy az általános feltámadás fejedelmének Krisztus Istennek énekeljük: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtatni akarván az emberek számára az igazi világosságot, a tévelygés sötétségét pedig szétoszlatni, Krisztus Istennek úgy tetszett, hogy beenged titeket a síri homályba, hogy később, csodálatos feltámadásotokban az általános feltámadást elhitesse. Istennek irántatok való ilyen jóakarata előtt meghajolva, ezeket a dicséreteket küldjük nektek:

Üdvözölve legyetek, akik hitvallásotok erőssége miatt a kínoktól gondviselés-szerűen megszabadultatok, * üdvözölve legyetek, akik minket is megtaníttok, hogy az igazságért harcoljunk, * üdvözölve legyetek, akik küzdelmeiteket fájdalom nélkül végeztétek be, * üdvözölve legyetek, akik csodálatos álommal aludtatok el, hogy abból felkelve, a halálos álom tévelygésének sötétségét szétszórjátok, * üdvözölve legyetek, akiket testetek romlatlanságában az Úr őrzött meg, * üdvözölve legyetek, akik az általános feltámadás előtt Isten akaratából felkeltetek, * üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hirdetői!

7. konták

Az istentelen császár kényszerrel akarván a szenteket a bálványimádásra rávenni, újból bálvány ünnepet rendez, és megparancsolja, hogy titeket is hívjanak meg rá, nem találván pedig őket Efezus városában, szolgái által szüleiket igyekszik büntetéssel megrémíteni, és tőlük megtudta, hogy a szentek a barlangban rejtőzködtek el, énekelve Istennek: Alleluja.

7. ikosz

A gonoszságnak új törekvését látta meg a világ, amikor a szülők gyermekeik nyugvó helyeit a császár előtt feltárták, és így az irántuk való atyai szeretetről lemondtak. Ezért, Isten kiválasztottjaihoz így szólunk:

Üdvözölve legyetek, akik a világról lemondtatok, és a mennyet nyertétek el, * üdvözölve legyetek, akiket a mennyei Atyáért a földi atyák árultak el, * üdvözölve legyetek, akiket az Ő atyai szeretete titokzatos álomban csodásan megőrzött, * üdvözölve legyetek, akik halhatatlanságot kaptatok, és a világot a feltámadás fényével beragyogtátok, * üdvözölve legyetek, akik nekünk ehhez a csodálatos fényhez az utat megmutatjátok, * üdvözölve legyetek, akik a kimúlás óráját Isten ígéretének létezésével nekünk megédesítitek, * üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hirdetői!

8. konták

Isten mindenhatóságának új és dicsőséges csodája mutatkozott meg rajtatok, szent ifjak, mert Decius parancsára a barlangban, kővel bezáratván és pecséttel megpecsételtetvén 180 évig, Teodoziusz császár idejéig ott aludva maradtatok, feltámadva pedig, mint élők, a szadduceus bölcselkedést megszégyenítettétek, énekelve a titeket feltámasztó Krisztusnak: Alleluja.

8. ikosz

A hitvallók héttagú kara egészen a kősírba lévén bezárva, az örök élettől semmiképp sem lett elzárva, hanem, 180 év eltelte után Isten rendeletéből az álom szemeikből elmúlt, és így, a szent ifjak, életre kelve, az egész világot mindenki feltámadásáról biztosítva, minket is megtanítottak, hogy így énekeljünk:

Üdvözölve legyetek, akik az általános feltámadás reményét Isten ígérete által megerősítitek, * üdvözölve legyetek, akik a szegletkőért Krisztus Istenért a sírban kővel lettetek elzárva, * üdvözölve legyetek, akik Érte, a sírban megpecsételtért pecséttel lettetek megpecsételve, * üdvözölve legyetek, akik a világ bűneit magára vevő Bárány által a halál bilincseiből megszabadultatok, * üdvözölve legyetek, akik az általános feltámadás elhitetésére, mint a negyednapos Lázár, kijöttetek a sírból, * üdvözölve legyetek, aki az Isten dicsősége trónja előtti hét kerub számát képviselitek, * üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hirdetői!

9. konták

Az egész angyali természet örvendezett sok év utáni csodálatos feltámadásotokon, és megrémültek: hogy, a rajtatok történt dicsőséges csodáról nem tudva, hogyan adjátok meg a szokásos csókot egymásnak, és reggeli éneket hoztok az Úrnak, mint akik tegnap aludtak el, énekelve: Alleluja.

9. ikosz

A szónoki nyelv nem tudja kibeszélni csodáidat, Uram, mert tudjuk, hogy a boldogságos gyermek, Jamblich, sokesztendős álmáról nem tudva, és, kimenvén a városba ételért, csodálkozott amikor Efezust Krisztus hitétől régóta felvilágosítva meglátta, és dicsőítette az Urat, minket pedig arra rendelt, hogy ilyeneket mondjunk:

Üdvözölve legyetek az Úr szántóföldjén működők, akik imádságos könnyeket bőven hullattatok, * üdvözölve legyetek, akik szegénységben és üldözésben pihentetek el, de dicsőségben és gazdagságban keltetek fel, * üdvözölve legyetek akik Krisztus hite ünnepének látása által, napjaitokban üldözöttek, a felkelés után örvendezők voltatok, * üdvözölve legyetek, akik Krisztus győzelmét a világ fölött nyíltan megláttátok, * üdvözölve legyetek, akik bennünket is megtanítottatok, hogy ebben reménykedjünk, * üdvözölve legyetek, akik a kétségbe eséstől minket körülvesztek, * üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hirdetői!

10. konták

Üdvözíteni akarván, és a hitben megerősíteni Isten az embereket, ezt a sokéves elszenderülésben levő Jamblichot, egy régi pénzen keresztül, általa a piacra hozva, megtanítja, e város püspökét értelmessé téve és Istent dicsőítővé az énekkel: Alleluja.

10. ikosz

Fallá, és a hit megerősítésévé jelentetek meg ó szentek, miután barlangotokba bement egy ember, és egy szekrénykét talált egy lappal, amelyre neveitek és végetek formája voltak felírva, hogy mindenki énekelje:

Üdvözölve legyetek Isten hét választott edénye, * üdvözölve legyetek, akik az összes vértanúkkal együtt az öröm olajával lettetek megkenve, * üdvözölve legyetek hét világító a trón előtt, közbenjárva Isten és emberek között, * üdvözölve legyetek, az Emberfia második eljövetele hirdetésének hét harsonája, * üdvözölve legyetek hét angyal, akik hirdetik nekünk a mindvégig tűrők dicsőségét, * üdvözölve legyetek mint Isten templomát ékesítő hétágú arany gyertyatartó, * üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hirdetői!

11. konták

Hálaadó éneket ajánlva a Legszentebb Háromságnak, a jámbor Teodóz császár, szorgalmasan törekedett Efezusba, hogy a szent ifjakat lássa, és hét napig ott volt, amíg ezek, fejüket lehajtva, lelküket az Úrnak adták vissza, velük együtt győzelmi éneket hangoztatva Krisztus Istennek: Alleluja.

11. ikosz

A tévely sötétségét elűző világítókként jelentetek meg, szent ifjak, romlatlanságotok fényével ragyogva, és a felkelés utáni boldog elszenderedéssel az eljövendő élet igazságát megerősítve, a szadduceus bölcselkedést pedig megszégyenítve, minden egyházi szakadást lecsendesítettetek, az általános feltámadást együtt a régi Lázárral elhihetővé téve. Ezért, mindenért hálát adva az Úrnak, meghatottsággal hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik fájdalmas életünket jó reménységgel megvilágosítjátok, * üdvözölve legyetek, akik ez élet hullámai között a mennyei kikötő felé irányíttok bennünket, * üdvözölve legyetek mint csillagok, akik a Krisztus csarnokában levő boldog élet kikötőjébe, vezettek bennünket, * üdvözölve legyetek, akik a szomorúaknak megígért örök boldogságot hirdetitek, * üdvözölve legyetek, mert hihetővé teszitek, hogy a jelen idő szenvedései nem méltók a jövendő dicsőségre, * üdvözölve legyetek, akik a mennyország bátor hirdetői vagytok, * üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hirdetői!

12. konták

Kegyelmet kaptatok Istentől, hogy minden, titeket szeretőt és tisztelőt az Ő csodálatos fényességébe vezessetek. Ezért, a mi fájdalmas életünk útját a feltámadás erős reménységével sugározzátok be, a bűnös bukástól oltalmazzatok meg bennünket , és a halál óráján álljatok mellettünk, hogy védelmetekkel Isten nagysága le nem alkonyodó napját mi bűnösök is elérjük, ahol az igazak seregével énekeljük értetek Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve Isten erejének csodálatos megdicsőülését bennetek, szent ifjak, boldogoknak mondunk titeket, mint oltalmazóinkat és imádkozóinkat az Úr előtt, és, szeretettel állva szent képetek előtt, ilyen dicséreteket hangoztatunk nektek:

Üdvözölve legyetek Sztárica város dicsősége és megerősödése, * üdvözölve legyetek a helység egész környékének kegyelmi segítségetek dicsőségével eltöltői, * üdvözölve legyetek beteg gyermekek menedéke és gyógyulása, * üdvözölve legyetek szüleik szomorúságának igazi gyógyítása, * üdvözölve legyetek minden titeket szeretőnek és tisztelőnek oltalma és védelmezése, * üdvözölve legyetek az egész keresztény világ segítsége és oltalmazója, * üdvözölve legyetek Krisztus vértanúi, a halottak világra szóló feltámadásának csodálatos hirdetői!

13. konták

Ó csodás ifjak, akik mennyei dicsőségetek fényével, és az örök élet bizonyosságával életünk szomorú útját beragyogjátok! Fogadjátok el ezt a kis imádságunkat, és ne vessetek el bennünket, akik hozzátok menekülünk, imádjátok mindig a mindenek Uralkodóját, hogy mi se legyünk megfosztva a paradicsomi csarnoktól, hanem, az összes szentekkel együtt énekeljük ott Krisztus Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.