Akathiszt az elsőnek meghívott Szent András apostolhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Szent Péter apostol testvére. Jézus mennybemenetele után a szkítáknál és Kijev környékén hirdette az evangéliumot (Erre utal az Oroszországgal kapcsolatos több utalás.) Patraszban 62 körül keresztre feszítették.

Ünnepe: november 30.

Tropár 4. hang

Mint elsőnek meghívott apostol * és az Apostolfő testvérbátyja, * esedezzél a mindenség Uralkodójához, szent András: * ajándékozzon a világnak békességet, * és lelkünknek gazdag kegyelmet!

1. konták

Az elsőnek meghívott apostolt, Krisztus szent evangéliumának hirdetőjét, az orosz föld Istentől ihletett megvilágosítóját, a dicsőséges Andrást, énekekben magasztaljuk, a domb tetején állva, ahol az ő jobbja a keresztet letűzte, és neki, mint az egyház első gyermekének, aki maga után, annak a Krisztushoz vezető utat megmutatta, meghatottan kiáltjuk:

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

1. ikosz

Krisztusnak, a világ bűneit elvevő Báránynak voltál hírnök-angyala, András apostol, és vele örökre a mennyekben tartózkodsz. Tekints onnan azokra, akik neked a te templomodban, azon a helyen, ahol lábaid állottak, énekeket ajánlanak! És mivel Isten kegyelmében gazdag vagy, adj nekünk helyes szót, hogy ezt mondjuk neked:

Üdvözlégy, Betszaida városából nekünk felragyogott hajnalcsillag! * Üdvözlégy, Péter főapostol legtiszteletreméltóbb testvére! * Üdvözlégy, Krisztus nagy Előhírnökének tanítványa! * Üdvözlégy, apostoli szolgálatra, a többi apostolnál előbb, maga az Úr által meghívott!

Üdvözlégy, aki a többieknek is örömmel mondtad: Megtaláltuk a kívánt Messiást! * Üdvözlégy, aki minket is hozzá vezettél!

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

2. konták

„Mester, hol laksz?" kérdezted lelkünk Üdvözítőjét, András, és miután egy napig vele voltál, egész életedre megszeretted az általad megtalált Messiást, és bátyádat hozzá vezetted. Ezért minket is, mint öcséidet, ne szűnj meg hozzá vezetni, hogy mi is, követve nyomaidat, veled Istennek így énekeljünk: Alleluja!

2. ikosz

Látva benned, Szent András, a hit és szeretet tüzet, az Úr ismét megtalált téged halászként a Genezáreti tónál, aki testvéreddel együtt hálót vetettél a mélybe, és mondta nektek: „Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!" Te pedig azonnal követted őt, és Istentől ihletett szóval, mint hálóval, embereket fogtál Krisztusnak. Velük együtt mi is, az üdvösségre befogottak, mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert a szellemi halászatra maga az Úr tanított meg! * Üdvözlégy, mert, amikor azon a tavon viharban voltál, a szeleknek és a tengernek parancsoló Úrba vetett hit által megmenekültél! * Üdvözlégy, mert nagy hitre tettél szert, amikor láttad az ötezer ember öt kenyérrel való csodálatos megelégítését! * Üdvözlégy, mert az Úrtól nyertél adományt, hogy minden bajt és betegséget meggyógyíts!

Üdvözlégy, mert a mennyekből hallották a hangot a hellének, akik Krisztust általad látták meg! * Üdvözlégy, mert az Olajfák hegyén, a világ végén eljövendő dolgok számodra is nyilvánvalókká lettek!

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

3. konták

Az Úrral való vándorlásban és Sión hegyén a halhatatlanság asztalában gyönyörködve, Krisztus hűséges barátjaként, a többi apostollal együtt megláttad Uradat, és Istenedet Tőle Szentlelket is kaptál, hogy megkösd és feloldozd az emberek bűneit És Sionnak azon a hegyén újra bőségessé lett a megígért Léleknek tüzes nyelvekben való reád szállása Ezért minden népcsoport elcsodálkozott, hogyan hirdetted az ő nyelvükön Isten nagy tetteit, így énekelve: Alleluja!

3. ikosz

Az Úrtól véve a parancsot, hogy hirdesd az evangéliumot minden teremtménynek, sok várost és országot jártál be, András apostol, az embereket az igaz Isten megismerésére híva, és megkeresztelve őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevére. Ezekkel mi is méltókká lettünk a keresztség kegyelmére. Ezért hálaadó énekeket énekelünk neked:

Üdvözlégy, Krisztus csodáinak igaz hirdetője! * Üdvözlégy, szent evangélium erőshangú hirdetője! * Üdvözlégy, bálványimádás megsemmisítője! * Üdvözlégy, igaz jámborság beültetője!

Üdvözlégy, mert szavad szerint az emberek vízzel és Szentlélekkel keresztelkedtek meg! * Üdvözlégy, mert általad a hívek a halhatatlanság asztaláról részesülnek!

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

4. konták

Isten ereje árnyékozott meg téged, elsőnek meghívott apostol, hogy hirdesd Isten Fiának erejét és dicsőségét, és megerősíts minden meghívottat, hogy higgyen a Szentháromságban. Ezért tehát minket is, akik a három Személyben levő egy Istent imádjuk, őrizz meg Krisztus hitének dús legelőjén, hogy a Szentlélek kegyelme által állandóan megszentelődve nagy hangon neki így énekeljünk: Alleluja!

4. ikosz

Krisztushoz vezetve testvéredet, Simon Pétert, elsőnek meghívott, vele mentél apostoli szolgálatodra is, először Antiochiába és Szinopéba, és ott legyőzve az ördögök seregét, a börtön kötelékeiből útitársadat, Mátyás apostolt kiszabadítottad, és a vele levő foglyokat megkeresztelted. A főapostoltól, Pétertől, aki onnan a nyugati vidékekre ment, testvéri csókkal elköszöntél, magad pedig jól küzdöttél, a keleti részeken. Ezért mi, a keleti egyház hívei, téged boldognak mondunk:

Üdvözlégy, aki az ördögök seregét elűző és a börtön kötelékeit szétromboló isteni erő vagy! * Üdvözlégy, aki az apostolság kegyelmét befogadtad, amely az alvilági titkos kötelékekből minket megszabadít! * Üdvözlégy, aki Nyugatot és Keletet bölcs testvéreddel Isten szava hirdetéséért sorshúzással felosztottad! * Üdvözlégy, aki Szinopé városában a zsidók hitetlenségét csodáid erejével leleplezted!

Üdvözlégy, mert ott az istentelenek Krisztusért megvertek! * Üdvözlégy, mert maga a megjelent Úr ajándékozta neked sebeid gyógyulását!

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

5. konták

Kétszer tértél vissza a szent városba, hogy ott az apostolokkal a Pünkösdöt megünnepeld, kétszer mentél el újra a szent Sionból, hogy Krisztust hirdesd a világnak"; először Jánossal, az Úr bizalmas emberével, aztán a kánaáni Simonnal és Mátyással, aki sorshúzás által neveztetett apostolnak, Ázsiának és Pontusnak egész vidékét bejártad, az üdvösség szavával mindenkit felvilágosítva, hogy Istennek így énekeljenek: Alleluja!

5. ikosz

A Galileai-tengertől Pontuszig apostoli hálóidat kiterítve, és az egész tenger-melléket körös-körül felvilágosítva, igehirdetéseddel bejártad, elsőnek meghívott, és a Szkíta-föld vidékein Krisztus keresztjét üdvösségünk jeléül mindenütt kitűzve. Ezért mi is, mint későbbi nemzedékek, akik igehirdetésedet vettük, és megemlékezünk fáradságaidról, mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert Nikaiában a gonosz rablókat megszelídítetted, és az igen gonosz sárkányt megölted! * Üdvözlégy, mert Krisztus keresztjét a város közepén letűzted, s előhírnöke lettél az ott kétszer összegyűlt istenhordozó atyáknak! * Üdvözlégy, mert Ázsiában és Pontuszban Krisztus világossága ragyogott fel általad! * Üdvözlégy, mert apostoli vessződ a Kaukázus élő vidékét Krisztus világosságának megnyitotta!

Üdvözlégy, aki által a kimmerek homálya megvilágosodott! * Üdvözlégy, aki a világot az élő víz patakjaival itattad meg!

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

6. konták

Mint a szenvedélyek viharától letartott és az óceán vize által hányatott emberi nemzedékeket, akik az igaz Istent nem ismerték, Krisztus csendes kikötőjébe vezetted, apostol Azok szívét, a hitetlenség által viharba került rozzant hajóként, az igaz hit horgonyán megerősítetted. Ezért mi is, mint az igaz hit gyermekei, hálás szívvel és hálás ajkakkal Istennek így énekelünk: Alleluja!

6. ikosz

Egykor az Olajfák hegyén Tanítódat a többi apostollal megkérdezted, András: „Mondd meg nekünk, mi lesz a jele a te eljövetelednek!" Aztán pedig, mert a Szentlélek kegyelmének eszköze voltál, Kijev hegyein előre hirdetted a hely dicsőségét. Mi pedig, akik erre az előre meghirdetett kegyelemre méltókká lettünk, neked meghatottan mondjuk:

Üdvözlégy, mert Sión hegyéről az evangéliumi törvényt elhoztad nekünk! * Üdvözlégy, mert a vizeken át, mint Isten apostola jöttél el hozzánk! * Üdvözlégy, mert a Jordán kegyelmét megkeresztelkedésünk miatt ennek a folyónak adtad! * Üdvözlégy, mert Kijev hegyein üdvösségünk keresztjét leszúrtad!

Üdvözlégy, aki ez által Isten kegyelmének bőséges kiáradását itt előre megmondtad! * Üdvözlégy, aki ezáltal előre hirdetted, hogy itt nagy város és sok templom lesz!

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

7. konták

Prófétai szavad beteljesüléseként dicsőséges templom ékeskedik ma azon a helyen, ahol, amikor még ott sem volt, mint létezőt láttad előre a Szentlélek ajándéka folytán. Körülötte pedig, a nagy város, aranytetejű templomokkal, szavaid igazságáról tanúskodik. Ennek a városnak, mint magas katedráról, mostanáig is hirdeted a békét. Ezért mi is, Istentől ihletett szavaid megvalósulását látva, Istennek nagy szóval kiáltjuk: Alleluja!

7. ikosz

Az elsőnek meghívott apostol fénytárasztó sugarából az istenlátás világosságát megkapva ragyogott fel Szent Olga az orosz földnek, mint üdvösségünk hajnalcsillaga, fényes világosságként vonzva maga után unokáját, Vlagyimirt, az egész északi ország felvilágosítóját. Ezért mi is, szemeinket reád emelve, isteni bölcsességű András, mint üdvösségünk kezdő igehirdetőjére, ezeket a dicséreteket hozzuk neked:

Üdvözlégy, mert üdvösségünk hajnalcsillagának, Szent Olgának az isteni világosság ismeretét adományoztad! * Üdvözlégy, mert az ő igazhitűsége előtt Krisztus országát megnyitottad! * Üdvözlégy, mert áldásoddal ettől a hajnalcsillagtól nekünk dicsőséges világítót támasztottál! * Üdvözlégy, mert a te apostoli előhirdetésed után nekünk egy apostolhoz hasonló fejedelem jelent meg!

Üdvözlégy, mert általad Szent Vlagyimir földi országa a mennyeihez kapcsolódott! * Üdvözlégy, mert Kijev folyói számunkra üdvözítő fürdők lettek!

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

8. konták

Kijev dicsőséges városának és az egész orosz földnek pásztorai és hívei hirdetik cselekedeteid emlékét, isteni bölcsességű András apostol! Istennek a barlangok ölében sértetlenül nyugvó kedveltjei Antallal és Teodózzal, el nem hallgató ajkakkal, mint élők, a te dicsőségedet századokon és nemzedékeken át, hangoztatják. Mert az általad itt leszúrt kereszt, mint áldott árnyékot adó fa növekedett fel, hogy nekünk áldott és szent gyümölcsöket hozzon. Mi pedig Paradicsomkertednek szellemi madaraiként megtanultuk tőled, hogy Istennek így énekeljünk: Alleluja!

8. ikosz

Nem egyedül Oroszországnak voltál az üdvösség hirdetője, Krisztus elsőnek meghívott apostola, hanem a többi szláv törzseknek is. Miként a kotlós, szárnyai alá gyűjti csirkéit, Krisztushoz vezetted azokat. Mert a Krímből az északi országok homályára tekintve, az ott levő embereknek Cirillt és Metódot, az isteni bölcsességű tanítókat, sok évvel előre előkészítetted igehirdetéseddel, hogy Isten szavát megtanulják. Mi pedig ezen felvilágosítók ajkaival neked nagy hangon mondjuk:

Üdvözlégy, mert a szláv törzseket kezdetben megáldottad! * Üdvöz-légy, mert az ő értelmes szavukat Isten szavával bölccsé tetted! * Üdvözlégy, mert Isten igéjének engedelmeskedve, Krisztus egyházának lelki gyermekei lettek! * Üdvözlégy, mert Kherszonban, ahol prédikáltál, találta Szent Cirill az orosz írásokat, és azokat átvette!

Üdvözlégy, mert ezáltal az Alfát és Omegát, a Kezdetet és a Véget, Krisztust, az Isten bölcsességét hirdetted nekik! * Üdvözlégy, mert ezek a tanítók minden Istentől ihletett írást a szlávok nyelvére lefordítottak nekünk!

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

9. konták

Szkíthia pusztáitól nem félve, elsőnek meghívott, az északi ország mélységébe terjesztetted ki apostoli vándorlásaidat, ahonnan az ősi Rómába is elmentél, amely akkor a pogány világ feje volt De, a bálványimádás sötétsége miatt otthagytad azt, és a Boszporusz szép partjára jöttél, ahol Bizánc városában, amely új Róma és a keresztények anyja lett, apostoli trónodat megerősítetted, hogy onnan Kelet és Észak a hit fényével megvilágosodjon, Krisztus egyházának hívő gyermekei pedig Istennek egyértelműleg mondják: Alleluja!

9. ikosz

Sión anyáról beszél az ember, mert az ember lelkileg született meg benne. Nekünk pedig új Sión volt Kijev, mert itt Isten kegyelme és világossága nyilvánult meg minden orosz embernek a tanításokból, amelyet te, elsőnek meghívott apostol, Bizáncban megerősítettél. Ezért mi is a le nem alkonyodó fénytől megvilágosítva, hálásan mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki a magas Siónról leszálltál, és a magasságbeli fénnyel a sokhalmú Kijevet megvilágosítottad! * Üdvözlégy, aki ennek a városnak áldásoddal a lelki gyümölcstermést leküldted! * Üdvözlégy, aki a világ közepén erősítetted meg apostoli trónodat! * Üdvözlégy, aki annak oltalma alá az új Rómában minden általad megszentelt népet összegyűjtöttél!

Üdvözlégy, aki által az igazhitűség azok lelkében megerősödik! * Üdvözlégy, aki által nyugat sötétsége Keletről elvettetik!

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

10. konták

Amikor elérkezett halálod napja, boldog apostol, az achájai régi Patraszba mentél, hogy ott feláldoztassál, mert a futást bevégezted, a jó harcot megharcoltad. Mindenkinek a megfeszített Krisztust hirdetted, aki a zsidóknak botrány, a görögöknek esztelenség, nekünk pedig, választottaknak és üdvözülőknek, Krisztust, az Isten erejét és Isten bölcsességét, amiből meg is tanultuk, hogy Istennek így énekeljünk: Alleluja!

10. ikosz

Az Úr Jézus nevével mindenütt betegeket gyógyítva, halottakat feltámasztva, a gonosz lelkeket kiűzve, Patrászban is, halálod előtti igehirdetésedet csodákkal erősítetted meg, Krisztus apostola, és Antipász Lesviát.az igazság megismerésére vezetted. Ő az ellenkezés miatt általad sebeket kapott, de amikor betegágyából felkelt, az emberek Isten erejét látták meg benned, ő pedig bálványait összetörte. Ezután az Úr is megjelent neked, mint Pálnak is Korintusban, és megparancsolta, hogy vedd fel keresztedet jelezve ezzel, hogy a te patraszi szenvedésed érette van. Ezért mi is csodálkozva a benned levő nagy kegyelmen, tisztelettel mondjuk:

Üdvözlégy, mindenható Isten nagy ereje! * Üdvözlégy, csodák drága kincstára! * Üdvözlégy, az ősi Patrasz felvilágosítója és ékessége! * Üdvözlégy, Antipász hitetlenségének hitre változtatója!

Üdvözlégy, mert mindig megjelent neked az Úr, amikor a keresztviselés hősiességére hívott! * Üdvözlégy, mert neked az igazság koszorúját készítette!

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

11. konták

Néró császár, amint egykor Heródes, minden hívő ellen üldözést támasztott. Pált Rómában karddal lefejezte, Pétert pedig keresztre feszítette. Hasonlóképpen téged is elért Patraszban a hóhér keze, amikor a szelíd Leszbiasz helyett a gonosz Egeátot rendelte hóhérnak, aki nem tűrve testvérének megkeresztelkedését, sem feleségének meggyógyítását, mivel kemény volt, börtönbe vetett téged, és mint a főapostolt, Pétert, kereszthalálra ítélt. Te pedig, megkötözötten a sötét börtönben, mint fényes templomban, Antipász testvérét, Sztratokliszt patraszi püspökké szentelted, Istennek a kötelékek között minden hívővel énekelve: Alleluja!

11. ikosz

A vesztőhelyen a felemelt keresztet üdvözölve, amelyre fel kellett téged feszíteni, nem féltél, ó apostol, a halálig sem bizonyságot tenni, a téged megszerető, és általad megszeretett Krisztusról. Üdvösségünk eme jeléhez kezeidet kiterjesztve, meghatottan mondtad:

Üdvözlégy, tisztes kereszt, amely előtt örvendezéssel állok, hogy reménységemet meglássam! * Üdvözlégy, életadó Kereszt, amelynek csúcsa az égig ért, zsámolya pedig az alvilág ajtóit szétrombolta! * Üdvözlégy, hódolatra méltó Kereszt, amely Urunkat fogadtad, mint igen édes szőlőfürtöt, amely nekünk üdvösséget áraszt! * Üdvözlégy, áldott kereszt, amely a gonosztevőt megmentetted, és neki a hitvallás gyümölcseit ajándékoztad!

Üdvözlégy, mert az én örömem teljessége lettél, ezért üdvözlégy, te is, hosszan-tűrő, aki a kereszten Krisztusba vetett hitedet megpecsételted!

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

12. konták

Jertek, örömem tanúi, szóltál, apostol, Égeát akaratának teljesítőihez, tegyétek meg rajtam akaratát, feszítsetek meg, és mint a bárányt vigyetek áldozatul az engem alkotó Teremtőnek! És ezeket mondván, felment a keresztre, mint magas tanítószékre, amelyről három nap és három éjjel hirdette Isten igéjét a körülálló embereknek, hogy ne féljenek a haláltól, megvallva az Úr Jézust. Amikor pedig arcod mennyei fénytől áradt el, megrémült a hóhér, és megparancsolta, hogy vegyenek le téged a keresztről, de te, hosszan-tűrő, nem akartad, hogy a kereszt kínjaitól megszabadulj, kimúlásodig állandóan Istennek énekelve: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve apostoli hőstetteidet, elsőnek meghívott András, boldognak mondjuk a te szent kimúlásodat, amely által az Isten Fiának élethozó szenvedéseit megdicsőítetted, és a szív meghatottságában mondjuk neked ezeket:

Üdvözlégy, mert Krisztus barátjaként érte a kereszt szenvedéseit örömmel viselted el! * Üdvözlégy, mert hűséges apostolként a keresztről az embereknek az örök élet igéit hirdetted! * Üdvözlégy, mert keresztről való levételed órájában a mennyekből a fény villámként elárasztott! * Üdvözlégy, mert az általad hirdetett Isten Fia, Krisztus, az igazhitű hithirdetőknek nagy kegyelmet ígért!

Üdvözlégy, aki a mennyei Jeruzsálem apostoli megalapozása vagy! * Üdvözlégy, aki az apostolokkal tizenkét széken ülsz, hogy Izrael minden törzsét megítéld!

Üdvözlégy, András, Krisztus elsőnek meghívott apostola!

13. konták

Ó, Krisztus elsőnek meghívott apostola, András, tekints le mindnyájunk dicséretére, akik tiszteljük szent emlékedet! És amint a kereszt fáját letűzted Kijev halmaira, állandóan védelmezz meg minket is ezzel a szent jellel, hogy Urunk, Istenünk és Üdvözítőnk Keresztje által megoltalmazva, eljussunk Krisztus teljessége korának mértékére, és méltók legyünk veled és az összes szentekkel az öröm hangjában végtelen időkre a mi Üdvözítő Istenünknek énekelni: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.