Akathiszt az igaz Lázár feltámasztásáról

/Fordította: Lakatos László atya/

Jézus nagy tömeg előtt feltámasztotta a negyednapja sírban fekvő barátját, Lázárt. Ezzel mutatta nyolc nappal későbbi feltámadásának előképét.

Ünnepeljük virágvasárnap előtti szombaton.

Tropár 1. hang

Az általános feltámadást * kínszenvedéseid előtt velünk elhitetni akarván, * Lázárt támasztottad fel halottaiból, Krisztus Istenünk. * Azért mi is, mint ama gyermekek, * a győzelem jelvényét viselve, * néked, mint a halál legyőzőjének kiáltjuk: * Hozsanna a magasságban, áldott, aki az Úr nevében jő!

1. konták

Mint emberszerető Istennek, és a halál legyőzőjének, a mi nagyhatalmú Krisztus Istenünknek dicsőítő és hálaadó éneket ajánlunk neked, barátodnak, a negyednapos Lázárnak feltámasztásában üdvgondozásod újabb nagy művét csodálva. Isteni hatalmad előtt mindnyájan hódolva így kiáltunk hozzád:

Jézus, élet és halál Ura, dicsőség néked!

1. ikosz

Az angyalok és az emberek mindnyájan elcsodálkoztak, hogy te mindent jól cselekedtél. Mert isteni parancsodra a sánták jártak, a süketek hallottak, a vakok láttak, a leprások megtisztultak. Még az emberi nem legnagyobb ellensége, a halál is meghátrált előtted, és visszaadta az élők sorából elrabolt embereket. Ezt tette a negyednapja eltemetett barátoddal, Lázárral is, akit már sírjából hívtál elő. Mindezekért fogadd el csodálkozó felkiáltásainkat:

Jézus, jó Isten, akinél jobb a földre nem születtet! * Emberszerető Jézus, akit a jóságban senki felül nem múlt! * Minden hittel hozzád folyamodó betegen könyörülő Jézus, akit ezért a meggyógyult emberek áldottak! * Jézus, aki ilyenkor a dicsőséget mindig mennyei Atyádra hárítottad át!

Jézus, aki sokszor megtiltottad, hogy csodáid miatt híredet terjesszék! Jézus, élet és halál Ura, dicsőség néked!

2. konták

Látták Lázár szerető testvérei, hogy betegsége miatt egyre inkább az élet végéhez közeledik. Hozzád küldöttek azért ezzel a hírrel: Uram, akit szeretsz, súlyosan beteg! Emberi szavakkal is tudtodra akarták adni azt, amit te, mint mindent tudó Isten messziről is jól tudtál. A hozzád forduló testvérekkel és a neked hírt vivő emberekkel így tisztelünk téged: Alleluja!

2. ikosz

Igaz értelemre akartad vezetni tanítványaidat, amikor Lázár haláláról azt mondtad nekik: „Lázár, a mi barátunk alszik", álomnak nevezve a halált. Majd utána hozzátetted: „Lázár meghalt, én megyek és felkeltem őt!" így jelentetted ki, hogy az Istennek élő emberek életének vége és halála nem a teljes megsemmisülés, hanem időszakos álom, amelyből te fogod őket az életre feltámasztani. Ezen álomra mindnyájan készülve, így imádkozunk hozzád:

Isteni bölcsességű Jézus, aki mindent a legigazabb isteni tudással tudsz! * Isteni tekintéllyel tanító Jézus, aki mindenről Isten gondolatát hirdetted! * Jézus, az igazság tanítója, akire mindenki bátran ráhagyatkozhat! * Jézus, aki a testi halálról is a legmegnyugtatóbb kijelentéseket tetted!

Jézus, aki magad is néhány nap múlva testileg elszunnyadtál! * Jézus, aki szenderegtél, és mély álomban voltál, de téged az Úr felkeltett!

Jézus, élet és halál Ura, dicsőség néked!

3. konták

Magasságbeli Isten voltál, és mint valóságos ember, az ember iránti igaz barátság megszentelt érzelmét is érezted. Mivel szeretted a betániai Lázárt, nővéreit, Máriát és Mártát, akik sokszor vendégül láttak téged vendégszerető hajlékukban, isteni módon kívántál nekik megfizetni, hogy ezért mindenkitől a csodálkozás szavát halljad: Alleluja!

3. ikosz

A baráti szeretet érzelmét bírván szívedben Lázár iránt, Betániába készültél, hogy megvigasztald a bátyjuk halálán kesergő Máriát és Mártát, és szeretett barátodért azt is megtedd, amire halandó ember sohasem képes. Halála után is barátodnak nevezve őt elhatároztad, hogy saját halálod és eltemettetésed előtt néhány nappal a legnagyobbat teszed meg vele és rajta a földön, hogy isteni tetteden mindenki így csodálkozzon:

Jézus, aki a szentekben nyugszol, de az emberek közé is eljöttél! * Jézus, akinek angyalok szolgálnak, de Lázárnak és testvéreinek vendéglátását elfogadtad! * Mennyei hazával rendelkező Jézus, aki földi barátodnál is szívesen tartózkodtál! * Jézus, aki barátodnak, Lázárnak élete befejezését messziről szemlélted!

Jézus, aki isteni gondviseléssel jóváhagytad az ő földi életből való eltávozását! * Emberszerető Jézus, aki érte a legnagyobb csodára is kész voltál!

Jézus, élet és halál Ura, dicsőség neked!

4. konták

Az aggodalom vihara töltötte be apostolaid lelkét, hogy újra Judeába mégy, ahol nemrég meg akartak kövezni téged. Mivel nem tudták, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül nem veszhet el, aggodalommal és félelemmel akartak ettől az úttól visszatartani. Csak Tamás bíztatta őket, hogy mindnyájan menjenek el és haljanak meg veled, e szóval ajkaikon: Alleluja!

4. ikosz

Meghallottad tanítványaid beszédéből, hogy vissza akarnak téged tartani Lázár felkeresésétől, mindenkin segíteni akaró Jézus. Te azonban tudtad, hogy számodra még a nappal világossága van. Mint aki a világosságban jár, és azért nem botlik meg, bátran indultál Betániába, hogy megvilágosítsd az ott levőket csodálatos tetted világosságával. Kérünk téged, fogadd el azért tőlünk ezeket:

Embereket szerető Jézus, aki értük minden jótettre készséges voltál! * Jézus, aki nem féltél az emberek rosszakaratától, mert mindig Atyád isteni akaratát cselekedted! * Jézus, élő Isten, aki azért jöttél, hogy az embereknek élete legyen, és bőséges legyen! * Jézus, aki magad körül a sötétség cselekedeteit leleplezted és irtottad!

Jézus, nagyhatalmú Isten, akit még szerető apostolaid sem tudtak eltántorítani a szenvedések elvállalásától! * Jézus, aki az emberek megmentéséért életed feláldozására is kész voltál!

Jézus, élet és halál Ura, dicsőség neked!

5. konták

Mint a reménység csillaga jöttél Betániába, nagy erejű Jézus, hogy a szomorkodók lelkében isteni fényt gyújts, és boldoggá tedd azokat, kik sírnak, isteni jelenléteddel és erőddel megvigasztalva őket. Ők pedig már napok óta vártak rád, hogy szomorúságukat eléd tárva, téged így köszöntsenek: Alleluja!

5. ikosz

Megtudták Lázár testvérei, hogy te, a kerubok vállain hordozott Istenige, Betánia felé közeledsz. Márta, otthagyva a velük gyászolókat és az őket vigasztalókat, maga ment eléd, fogadásodra. Te megengedted neki, hogy könnyei folyása közben kérje tőled számon eddigi távollétedet. Hallgass meg bennünket is, nagyirgalmú és nagytürelmű Jézus, akik sokszor szólunk így hozzád így:

Jézus, akit sokszor érzünk távol magunktól, pedig benned élünk, mozgunk és vagyunk! * Jézus, aki a világ végezetéig velünk vagy, ne fordítsd el tőlünk, szolgáidtól arcodat! * Jézus, aki a fáradtakat magadhoz hívtad, nyugtasd meg és pihentesd meg elfáradt szívünket! * Minden betegséget gyógyító Jézus, figyelmezz imádságainkra, amikor szeretteinkért aggódunk!

Részvéttel teljes Jézus, szárítsd fel könnyeinket, amikor elhunytainkat siratjuk! * Szomorúakat vigasztaló Jézus, vigasztalj meg minket is, amikor kedveseink sírjánál állunk!

Jézus, élet és halál Ura, dicsőség néked!

6. konták

Hirdette az általános gyász, hogy te, aki mindig gyors vagy a segítségre, most késlekedni látszottál. A halál gyorsabbnak és erősebbnek mutatkozott, és elragadta Lázárt az életből. De te, isteni erejű Jézus, aki a mennyben és a földön minden végbeviszel, a legmélyebb gyászban akartad örömre deríteni azokat, akik hittel fordultak hozzád az imádsággal, ajkaikon: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogott az egész világ számára az általános feltámadás igazságának fénye a Mártával való beszélgetés alkalmával, halhatatlan Jézus. Te, aki a feltámadás és örök élet vagy, vigasztalásul azt ígérted meg neki, hogy feltámasztod a halálból Lázárt, és azokat is feltámasztod, kik benned hisznek. Isteni ígéreteidet hallva, téged így áldunk:

Jézus, örökkévaló Teremtő, aki az embereket örök életre teremtetted! * Jézus, halhatatlan Isten, aki a halált nem az ember számára teremtetted! * Jézus, örök élet Ura, aki az embereket is örökkévaló élettel akartad megajándékozni! * Jézus, hatalmas Isten, aki az őszülőknek és minden embernek az ideiglenes testi halált a bűn büntetéséül adtad!

Jézus, aki most sem engeded, hogy az örökkévaló halál az embereket elnyelje! * Mindeneken győzedelmeskedő Jézus, aki a legutolsó ellenséget: a halált is legyőzöd, és lábaid alá veted!

Jézus, élet és halál Ura, dicsőség néked!

7. konták

Az ideig tartó enyészettől is meg akartad egy időre menteni barátodat, Lázárt. A sírja felé indultál, hogy mindenki szeme láttára előhívd a már negyednapja eltemetett és enyészetnek induló halottat. Az ő feltámasztásában a saját harmadnapi feltámadásodat mutattad be előre a világnak, hogy mindenkitől elnyerd a dicséret énekét: Alleluja!

7. ikosz

Új teremtményként akartad az emberek elé állítani, ha csak rövid időre is barátodat, a sírban fekvő Lázért Feltámasztása után úgy jött ki sírjából, hogy az enyészetnek nem volt hatalma fölötte. Lelke leszállt a halottak birodalmába, és ott a te közeli leszállásod idejét hirdette. Ismételt elköltözése után már nem kellett újra az alvilágba leszállnia, hanem azonnal veled örvendezhetett a mennyben. Ezért téged, így dicsérünk téged, ó, mindent megújítani akaró Jézus::

Jézus, láthatatlan Isten, aki látható teremtményt: embert is teremtettél! * Teremtő Jézus, aki az ember testét földből, de isteni kézzel alkottad! * Mindent jókat teremtő Jézus, aki testünket szépnek és jónak gondoltad el és teremtetted! * Igazságos Jézus, aki a test halálának és porrá válásának törvényét a bűn elkövetése miatt rendelted!

Mindenre gondot viselő Jézus, aki nem engeded át testünket a teljes megsemmisülésnek! * Nagyhatalmú Jézus, aki a betegségek, a fájdalmak és a halál által megrútított testünket megújítva támasztod fel!

Jézus, élet és halál Ura, dicsőség néked!

8. konták

Különös érzés kerített téged hatalmába, Jézus, amikor közel értél barátod sírjához. Kevéssel azelőtt még vele vacsoráztál, és most, mint élettelen halottnak sírja mellett kellett megállnod. Rövid idő alatt enyészett el élete, és mivel távol voltál, nem tudtatok egymásnak búcsúszót mondani, és tőle a köszönet szavát hallani: Alleluja!

8. ikosz

Egészen a fájdalom érzését élted át barátod elvesztése miatt, emberszerető Jézus. Lelkedben megrendültél, mert nemcsak a halott iránt voltál részvéttel, hanem azok iránt is, akik barátodban testvérüket siratták. Ezzel megmutattad, hogy emberileg is fájdalmasan érintett szeretett barátod elvesztése. Emberi szomorúságainkban ezért bátorkodunk hozzád így kiáltani:

Barátodat nagyon szerető Jézus, figyelj reánk, amikor elszólítod közülünk azokat, akiket mi is szerettünk! * Lélekben megrendült Jézus, értsd meg a mi lelki fájdalmainkat is, amikbe belekerültünk! * Lázár sírjához kifáradó Jézus, látogass meg minket a csapások napjaiban! * Mártát és Máriát megsajnáló Jézus, légy részvéttel hozzánk is szorongattatásainkban, amikor azok elérnek bennünket!

A betániai gyászolókkal együtt gyászoló Jézus, küldd el vigasztalásodat mindnyájunkra, amint őket is megvigasztaltad! * Emberért könnyeket hullató Jézus, töröld le szemeinkről keserű könnyeinket!

Jézus, élet és halál Ura, dicsőség néked!

9. konták

Az egész körülálló nép figyelte és várta, hogy mit fogsz tenni Lázár sírjánál, sok csodát tevő Jézus. Mindenekelőtt égre emelt szemekkel megköszönted mennyei Atyádnak azt, amiben mindig biztos voltál, hogy ő mindig meghallgat téged. Ezt a gyermeki bizalmat ajándékozd nekünk is, kérünk, hogy minden ügyünkben feléd fordulva kérjük segítségedet, alázattal mondva: Alleluja!

9. ikosz

A sokszavú szónokok legszebb szavaikkal sem tudják kifejezni azt, amit te Lázár sírjánál tettél. Mert erővel parancsoltál a nemsokára téged is hatalmába ejtő halálnak, és biztosan vártad barátod feltámadását. Márta ugyan megmondta, hogy már szaga van, mert már oszlásnak indult. Te isteni hatalommal kiáltottál be sírjába, és a halott épségben kijött belőle. Isteni mindenhatóságod egyik legnagyobb csodája fölött a körülállókkal együtt mi is ámulatba esve, neked ezt mondjuk:

Jézus, mindenható Isten, akinek intésére az égben és földön minden engedelmeskedik! * Jézus, akinek minden csodájánál az emberek ámulatba estek! * Jézus, Istenünk, aki az élőkkel és holtakkal mindent megtehetsz! * Jézus, aki isteni üdvgondozás folytán egy hét múlva magad is a halál kezébe kerültél!

Jézus, aki az erős halálnál is erősebb vagy, hogy azt meghátráltasd! * Jézus, örökké élő Isten, aki mindig az életet akarod győzelemre segíteni!

Jézus, élet és halál Ura, dicsőség néked!

10. konták

Üdvözíteni akarva mindenkit, ki a világra született, először rövid időre a halál álmát bocsátod rá, majd az általános feltámadás után örök életet adsz az arra méltóknak. Így akarod a bűnnek igazságos büntetését is megadni, de még inkább emberszereteted erejét megmutatni, hogy veled minden ember örökre így örvendezhessen: Alleluja!

10. ikosz

Erős védfala vagy a szeretteik halálán kesergő embereknek, emberszerető Jézus. Nemcsak Máriának és Mártának ígérted meg: „Feltámad a te bátyád", hanem minden hozzátartozóját sirató embernek is, hogy te, a feltámadás és élet, hasonló feltámadásra és örök életre akarsz juttatni mindenkit, aki földi életében a tied volt. Jóságos emberszeretetedért fogadd tőlünk hálás szavainkat:

Jézus, boldogságos Isten, aki nem örülsz az emberi szomorúságnak! * Jézus, az élet megadója, aki az ember örök életéért szenvedtél és meghaltál! * Győzedelmes Jézus, aki minden sírban levőnek életét ajándékoztál! * Igazmondó Jézus, aki halálunk órájában a testi feltámadás ígéretével vigasztalsz!

Jóságos Jézus, kimúlásunk rendeletét ennek az ígéretnek teljesülésében fogadjuk kezeidből! * Diadalmas Jézus, aki a világot és abban minden rosszat, az ellenséges halált is legyőzted!

Jézus, élet és halál Ura, dicsőség néked!

11. konták

Semmi emberi ének nem elég, hogy megénekelje isteni és emberi természeted megnyilvánulásait. Lázár sírjánál, mint emberszerető, a mások bajában résztvevő, a sírókkal együtt síró embernek ismertünk meg téged. Mint Isten, a távolból is mindent láttál és tudtál, a halálnak nagy erővel parancsoltál, és az neked engedelmeskedett, hogy a szomorkodók mindnyájan így örvendezzenek: Alleluja!

11. ikosz

Fényárasztó világosságot jelent Lázár feltámasztása minden halandó számára, Jézus Istenünk! A feltámadásban isteni igéd kelt majd bennünket is új életre, és feltámadunk azzal a testtel, ami életkorunknak megfelelő volt.

A te néhány nappal később történt feltámadásod pedig azt mutatta be, hogy a sírba, dicsőség nélkül eltemetett gyönge, romlandó és érzéki testünk dicsőségben, erőben, halhatatlanságban támad fel, amelyet szellemivé tesz a lélek. Ezekért a nagy ajándékokért hallgasd meg hozzád intézett szavainkat:

Jézus, aki bőséges ajándékaidból a legkisebb embert sem zárod ki! * Jézus, aki a halál keserűségét a feltámadás ígéretével teszed édessé! * Jézus, akinek isteni kezeiben vagyunk életünkben és halálunkban! * Jézus, aki, mint hajunk szálát, szétporladt csontjainkat is számon tartod!

Jézus, aki egykor összefűzöd szétszórt csontjainkat, újra húst és bőrt rakván azokra! * Jézus, aki akkor megújult testünknek a belőle egykor kiszólított lelket visszaadod!

Jézus, élet és halál Ura, dicsőség néked!

12. konták

Adj nekünk kegyelmet, hogy megértsük a Lázárral történt nagy csoda jelentését, mindeneket bölcsességgel intéző Jézus! Csodáidat látva, már nem az örök elmúlás rémületével nézünk saját és szeretteink halálának biztos tenyére, hanem a te hatalmas, mindenkit feltámasztó szavaidban reménykedve térünk síri nyugalomra, végső szavunkat hozzád intézve: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve Lázár feltámasztását, énekeljük a te végső üdvgondozásodat is rólunk. Te ugyanis majd a feltámadás napján minden sírt felnyitsz, és kihívod belőlük az abban eltemetetteket. De gondod lesz azok testére is, kiket nem sírba temettek, hanem a vizek nyeltek el, a vadállatok emésztettek meg, vagy más módon nyerték el halálukat. Kérve, hogy ezekről is emlékezzél meg azon a nagy napon, ezeket mondjuk neked:

A világban mindenütt jelenlevő Jézus, aki élőket és holtakat egyformán látsz! * Mindeneket látó Jézus, aki előtt egy ember holtteste sincs elrejtve! * Jézus, hatalmas Isten, aki a halott embereket mindenhonnan fel tudod támasztani! * Jézus, erős Isten, aki letaszítasz az alvilágba, és újra felemelsz!

Mindenkit számon tartó Jézus, aki senkit sem engedsz elveszni a tieid közül! * Jézus, emberek teremtője, megváltója, megtisztítója és örök boldogsága!

Jézus, élők és holtak Ura, dicsőség néked!

13. konták

Ó, nagyhatalmú Jézus Krisztus, Istenünk, akinek minden, ami a világon van, engedelmeskedik, fogadd el hálás köszönetünket barátodnak, Lázárnak feltámasztásáért! Hálát adunk neked, hogy isteni tetted által bátorságot és reménységet adtál halálunk órájára. Fogadd el tőlünk ezen rövid hálaadást mindazon jókért, amelyeket jelen imádságunk idején tőled bárhogyan is kaptunk! Kérünk, hogy halálunk után vigasztald meg itt maradt szeretteinket, bennünket pedig az általános feltámadás nagy napján isteni hangoddal hívj az örök életre, hogy az örökkévalóságban téged mindörökre így dicsérjünk: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.