Akathiszt az igaz, könyörületes szent Filarethez

/Fordította: Lakatos László atya/

Filaret gazdag és istenfélő ember volt. Szívesen segített másokon, senki nem ment el tőle üres kézzel. Innen van mellékneve: könyörületes. Egy időre elszegényedett, de Isten bőségesen megáldotta. 792-ben halt meg.

Ünnepe: december 1.

Konták, 4 hang

Erényekkel, és istenfélelemmel ékesíttetve * a királyi város szentjei között csodálatosnak mutatkoztál, * mert a kincsek gazdagságát a szegények közt osztván ki, * az enyészhetetlen égi javak gazdagságát nyerted el, * azért tisztelőid mindenütt emlegetnek, * igazak dicsérete, szent Filaret!

1. konták

Az irgalmas Úr által kiválasztott, erényektől felékesített Filaret atya, Jób tűrését utánozva, a szegényeknek a gazdagság kincsét szétosztva, a javak múlhatatlan gazdagságát nyervén el az égben, az igazak seregeivel telepedtél le, ezért szent énekekkel tisztelünk téged, és mindnyájan jámboran dicsőítünk, hangoztatva: Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztusnak igaz kedveltje.

1. ikosz

A mennyei angyalokhoz voltál hasonló erkölcsödre nézve a földön, ó Filaret atya, ifjúságodtól nem törődve a földi gazdagsággal, a mennyben gyűjtöttél gazdagságot, az értelmet a mennyeiekhez irányítva hallottad az irgalmas Isten hangját: „Keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát, és mindezek hozzáadatnak nektek,„ ezért beléd költözött a legszentebb Lélek, Akiről megtudtad, hogy te lakóhelye vagy, meghatottsággal így énekeljük neked:

Üdvözlégy, jámbor szüleidnek: Györgynek és Annának öröme. * Üdvözlégy, aki az erények és Isten félelme által szerezted meg a szentséget. * Üdvözlégy, aki minden erényt neve szerint megszerettél. * Üdvözlégy, aki a mennyei öröm forrásából megitattad a szomjazókat. * Üdvözlégy, aki életeddel a Napnál jobban beragyogtad a világot. * Üdvözlégy, aki Istent végtelenül, és a felebarátot, mint saját-magadat szeretted meg. * Üdvözlégy, akit a Szent Írások tanítottak meg. * Üdvözlégy, akit a Szentlélek kegyelme árnyékozott be. * Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztusnak igaz kedveltje.

2. konták

Látván téged az Úr, hogy istenfélő szüleid: György és Anna fiatalságodtól Isten szeretetében oktattak, Isten félelmében és szigorú keresztény jámborságban neveltek, eltöltött téged Szentlélekkel, kérdd Krisztus Istennél, hogy az Ő fényességével bennünket is világítson meg, hogy veled együtt énekeljük Neki: Alleluja.

2. ikosz

Isteni félelem adatott neked az Üdvözítő Krisztustól, és a nagy gazdagság igen megsokasodott, de e világ minden földi dolgát és javát szemétnek tartva, és a szegényeknek való állandó szolgálatban, irgalmassággal és örömmel szétosztottad egyszerűségben, ó könyörületes Filaret, tőlünk hálásan hallod a felhívást:

Üdvözlégy, aki imádságaiddal megmented, a téged tisztelőket. * Üdvözlégy, mert közbenjárásoddal méltatsz bennünket az örök életre. * Üdvözlégy Krisztus fényessége által megvilágított. * Üdvözlégy Isten bölcsessége által okossá lett. * Üdvözlégy ó boldogságos, aki az erényeket szívedben rajzoltad le. * Üdvözlégy, aki nevedet méltóan viselted. * Üdvözlégy, mert általad a Magasságbelit a mennyben és a földön dicsőítik. * Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztusnak igaz kedveltje.

3. konták

Isten irgalmának ereje megárnyékozott téged, és arra ösztönzött, hogy a tehetetleneknek és szenvedőknek szolgálj gazdagságoddal, irgalmasan megadva a szegényeknek a szükségeset, mindenkinek segítséget és vigasztalást adva, senki nem ment el éhesen, de mindnyájan veled együtt énekeljük Isten irgalmának: Alleluja.

3. ikosz

El nem alvó gondoskodásod lévén a szerencsétlenekről és szegényekről, adtál az ügyefogyottaknak, szétosztva gazdagságodat, ó könyörületes Filaret, ezért, igazságod megmarad, amint Dávid mondja, nem látva az igaz embert elhagyatva. Ma tehát tiszteletreméltó emlékedet szeretettel ünnepelve, méltóan így tisztelünk téged:

Üdvözlégy, mert jótéteményeid által Istennek tetszettél. * Üdvözlégy, mert mérhetetlen alázatosságoddal mindenkit csodálatba ejtettél. * Üdvözlégy, mert kenyeredet irgalmasan szegted meg a kérőknek. * Üdvözlégy, mert tevékenységeidben égbe vezető létrát találtál. * Üdvözlégy, mert az irgalmasság ereje a mennyországba vitt nagy bátorsággal. * Üdvözlégy, mert a felebarátnak teljes alázatossággal szolgáltál. * Üdvözlégy, mert irgalmasságból megitattad a szomjazókat. * Üdvözlégy, mert irgalomból tápláltad az éhezőket. * Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztusnak igaz kedveltje.

4. konták

Gonosz támadások viharát tűrtél el, ó könyörületes Filaret, amikor rátámadt a paflagóniai vidékre az izmaeliták kegyetlen hadserege, és kifosztotta azt, és elpusztította azt, és tűzzel felégette azt. Te pedig, a türelemben Jóbot utánozva örültél nélkülözéseden, a szegénységért, mint előbb a gazdagságért hálát adva Istennek énekeltél Neki: Alleluja.

4. ikosz

Hallották igen nagy erényedet: mint egy új Jób mutatkozol be, nem csak a bőségben igazságos, hanem a tűrésben is szeplőtelen. Mert hírtelen, amint ő, minden vagyonodat elvesztve, semmit nem vétkeztél ajkaiddal az Úr ellen, ó igen türelmes, ezért így mondjuk neked:

Üdvözlégy a szegénységet, a nagy megaláztatást örömmel elfogadó Filaret atya. * Üdvözlégy, aki a szegénységben is gyors voltál az adományozásra és az irgalomra. * Üdvözlégy ó tisztességes, aki a megpróbáltatásban, az Istenben való reménységet nem vesztetted el. * Üdvözlégy, aki saját családodtól szemrehányásokat és sértéseket tűrtél el. * Üdvözlégy, mert az Urat mindenért áldottad és hálát adtál Neki. * Üdvözlégy, mert a földi gazdagságnál is jobban megszeretted Krisztust. * Üdvözlégy, aki tűröd a veszteséget és megsemmisülést mindenben. * Üdvözlégy, aki megnyerted jutalmadat türelmedben. * Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztusnak igaz kedveltje.

5. konták

Istentől küldött csillagnak ismerünk téged, ó igaz Filaret, aki a Krisztushoz való tévedhetetlen utat nekünk megmutattad. A gazdagság elvesztését eltűrve, és tulajdonod utolsóját is a szegényeknek szétosztva, magad azért jót teszel, és szenvedve tűrsz, ezekkel Isten előtt kedves lévén, most az angyalokkal örvendezel: Alleluja.

5. ikosz

Láttad, hogy szegény szomszédod szomorkodik, elkötve hitvesedtől az ökrét, ó könyörületes Filaret, neki is adtad. Feleségedtől Teozvától pedig szidalmakat, veszekedést és szemrehányásokat tűrtél szelíden, együttérezve, jóságosan. Más jövevénynek odaadtad kenyeredet és a mézet, másnak levetetted magadról ruhádat, magad a Mennyei Király lakomájára halhatatlan ruhákba öltözködtél. Mi pedig most hálaadással így dicsőítünk téged:

Üdvözlégy minden dicséretre méltó Filaret, aki hirtelen jött szegénységednek örvendeztél. * Üdvözlégy boldogságos Filaret, aki a váratlan szegénységben nem estél kétségbe. * Üdvözlégy isteni bölcsességű Filaret, aki tanítasz bennünket a jótettekre. * Üdvözlégy irgalmazó Filaret, aki az utolsódat is szétosztod. * Üdvözlégy csodálatra méltó Filaret, aki a felebarátért a szükséges kenyeret is megfosztottad magadtól. * Üdvözlégy minden dicséretre méltó Filaret, aki ezért a mennyei Kenyeret örökké ízleled. * Üdvözlégy Krisztust utánozó, a türelem koszorújával megkoszorúzott Filaret, Üdvözlégy minden tiszteletre méltó, az éhezőket tápláló Filaret, akit maga Isten kegyelemmel táplált. * Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztusnak igaz kedveltje.

6. konták

Krisztusnak örömhírt hirdető apostolai örvendeznek, látva alázatosságodat, ó Filaret atya, mert látván, hogy családod tőled titkon az asztalnál étkezik, alázatosan mondtad: Gyermekeim, fogadjatok be engem, nem mint atyátokat, de mint vándort és vendéget. Mi pedig méltatlanok, alázatosságodat szegényesen követve, énekeljük Istenünknek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtattad a paflagóniai földön a jámborság világítóját, ó boldogságos Filaret, és az egész földön Krisztust: a világ Világosságát dicsőítetted türelemmel és irgalommal, és az Úrban jutalmat nyertél, és gondoskodást a Magasságbelinél, és a jóság koszorúját az Ő kezéből, mert jobboddal betakartad az igazat, palástoddal pedig oltalmaztad őt, minket pedig megáldottál, hogy így mondjunk boldognak téged:

Üdvözlégy, mint az Úr parancsainak megszégyenülhetetlen teljesítője. * Üdvözlégy az adományozás jó forrása. * Üdvözlégy, az arany szeretete bálványának szétrombolója. * Üdvözlégy, aki a mennyei gazdagság felé irányítottad szellemi tekintetedet. * Üdvözlégy, aki az elmúlandókat égiekre változtattad át. * Üdvözlégy a jámborság jó elvetője. * Üdvözlégy a kegyelem kimeríthetetlen kútja. * Üdvözlégy, mert mindent szétosztottál, hogy Krisztust nyerd meg. * Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztusnak igaz kedveltje.

7. konták

Akarván Bíborban-született Konstantin császárnak feleséget találni, anyja Irén, az ország minden részébe követeket küldött, hogy hozzák el a legméltóbb szüzeket, akikből feleséget kell választani. A követek pedig, Filaret házába bemenvén, és megtalálva unokáját, a szelíd és ékes Máriát, a király elé állították őt. Meglátván pedig őt, a császár nagyon megszerette őt, eljegyezte magának, hálát adva Istennek jóságáért, és felkiáltva Hozzá: Alleluja.

7. ikosz

Küzdelmednek új ösvényét mutatta meg az Úr, megmutatva kegyelmét unokádnak Máriának, neked újra gazdagságot és dicsőséget adományozott. De a földi helyett a mennyei dicsőséget kívánva, megparancsoltad családodnak, hogy készítsen nagy vacsorát a királynak és főembereinek. A vacsorára összegyűjtötted házadba a szegények, betegek és nyomorultak sokaságát. Magad menvén eléjük, örömmel fogadtad családoddal szolgálva a Mennyei Királynak, aki ezt mondta: Amit egynek e legkisebb testvéreim közül tettetek, nekem tettétek. Szegény vendégeid, látva alázatosságodat, meghatottan énekelték neked:

Üdvözlégy, aki az irgalom olaját öntöd ki. * Üdvözlégy, aki a Mennyei Király asztalához hívsz meg. * Üdvözlégy, aki a földi tetszelgés bálványa előtt nem hajoltál meg. * Üdvözlégy, aki fogadtad Krisztus Királyt, szolgáival: a szegényekkel és nyomorultakkal. * Üdvözlégy, mert megjövendölted jótéteményednek visszafizetését Istentől. * Üdvözlégy, az irgalmasság oltalma a szegényeknek. * Üdvözlégy, aki az irgalmasságtól boldogságot szereztél. * Üdvözlégy, aki Krisztusnak alázatosan szolgáltál. * Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztusnak igaz kedveltje.

8. konták

Csodálatos a te felmagasztalásod az Úr irgalmát nem ismerők számára, te pedig, ó szent atya, a bölcsesség igéit, amit Salamon mondott, a lelked mélyébe fogadtad: „az igazaknak jóval fizettetik vissza”, és: „a bölcsek koronája az ő gazdagságuk”, ezért elnyerted a jókat életedben, a királyoknak dicsőséges és gazdag rokona lévén, ezért, szívednek jó kincsesházából jó gyümölcsöket hoztál elő, nekünk, az Úr előtt való közbenjárásoddal kegyelmet adsz, énekelve Neki: Alleluja.

8. ikosz

Teljesen a szolgálatban buzgólkodtál, a szenvedőknek és szükségben levőknek megadva a szükségeset. Mindegyik tetteddel megmutattad, hogy Isten és a felebarát iránt igaz szeretetet szereztél, különösen pedig megmutattad ezt az irgalmat a szegényeknek adakozva. De a rongyos jelmezbe öltözött hamis gazdagot, hogy megsokasítsa gazdagságát, megfenyítve megaláztad. Először megparancsoltad, hogy készítsenek három kis boltot, oda helyeztél rezet, ezüstöt és aranyat, hogy mindenkinek a szükségeset ajándékozva saját keze által csak Isten akaratát teljesítse. Mindenki pedig, elcsodálkozva bölcsességeden, énekelte neked:

Üdvözlégy, mert irgalmasságért irgalmasságot nyertél. * Üdvözlégy, mert az ezüstöt szerető hamis embernek szemrehányást tettél. * Üdvözlégy gyors segítsége a téged a szükségben segítségül hívó igazhitűeknek. * Üdvözlégy, mert jó kincsesháza vagy a szegényeknek. * Üdvözlégy szegények gyors meghallgatása. * Üdvözlégy, mert vigasztalására voltál a szegényekről gondoskodó lelkeknek. * Üdvözlégy az irgalmasságot szerető Isten irgalmasságát utánzó. * Üdvözlégy, aki az evangéliumi boldogság által, mint bíborba öltözködött. * Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztus igaz kedveltje.

9. konták

Minden adományt megadva, nem az emberektől kerested a dicsőséget, és az elmúló ragyogás méltóságát. Benned, ó igaz Filaret, igazán Krisztus dicsőült meg, az ellenség, pedig téged kísértve megszégyenült. Ezért, igazán méltóvá lettél az isteni boldogságra is: mert boldogok az irgalmasok, mondja az irgalmas Üdvözítő, Akit illet az ének: Alleluja.

9. ikosz

A szónokok kételkedő nyelvvel és szavakkal hozzák a dicséretet, Istent követő életednek, ó Filaret, amikor együtt-érzőnek mutatkoztál a szegények és szükségben levők iránt, ezért az elnevezés rokon a tevékenységgel, mindenkinél viseled, akik hűségesen tisztelnek téged. Ezért, a minden jónak Megadója nagy irgalommal és dicsőségesen dicsőített meg téged, és tiszta szívet ajándékozott neked, amely szüntelenül dicsőíti Isten kimondhatatlan kegyelmeit. Mi pedig ajkakkal és szívvel énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki a szegénységtől sújtottaknak vigasztalóként mutatkoztál. * Üdvözlégy, aki hasonló lettél az idegenszerető Ábrahámhoz. * Üdvözlégy éhezők táplálója. * Üdvözlégy háznélküli árvák jótevője. * Üdvözlégy, az irgalmazók fényes dicsősége. * Üdvözlégy, az Úr kimeríthetetlen kegyelmeinek forrása. * Üdvözlégy, a jóban fáradozók oltalmazója. * Üdvözlégy mindazok vigasztalása, akik segítségedet kérik. * Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztus igaz kedveltje.

10. konták

Üdvözíteni akarván az elesett embert, az Üdvözítő felment a keresztre, hogy halálával megölje a halált. Te pedig, ó igaz atya, életeddel mindig Krisztust utánozva, hasonlóvá lettél Hozzá, és a halál után, mert a világot irgalmasságod által nem hagytad el, hanem az égben a Mennyei Király: Krisztus Istenünk előtt állsz, imádkozva minden igazhitű keresztényért, mi pedig a földön énekeljük Őt: Alleluja.

10. ikosz

Fal, és menedéke az Úr azoknak, akik szent akaratát teljesítik, rád tekintett, ó tisztes atya, mint szelíd, alázatos, és szavaidat hallgatóra, és értesített téged közeli kimúlásodról. Te pedig alázatosan és örömmel készültél átmenni a Mennyei Királyhoz, megáldva gyermekeidet és unokáidat. Miután meghaltál, a halál nem változtatott meg, hanem, mint a mennyei boldogság visszfénye ragyogtál arcod vonásain kimondhatatlan ékesség, amely bennünk elveti a reménységet, és buzdít, hogy neked ilyeneket énekeljünk:

Üdvözlégy, aki az Úrtól kaptál értesítést közeli kimúlásodról. * Üdvözlégy, aki dicsőséggel mentél be a mennyei hazába. * Üdvözlégy, aki a Mennyei Király trónjánál értünk közbenjársz. * Üdvözlégy, aki eltávozásodban nem hagysz el bennünket. * Üdvözlégy, aki most a mennyei lakhelyeken telepedsz le. * Üdvözlégy, aki tisztes kimúlásodban örök örömre vagy méltó. * Üdvözlégy, aki e világ csábításától nem sebesültél meg. * Üdvözlégy, mert el nem lopható kincset gyűjtöttél. * Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztus igaz kedveltje.

11. konták

Meghatott ének rendítette meg az egész Konstantinápolyt. Félretéve az élet hiúságát, mint haszontalant, az emberek özönlöttek abba a kolostorba, amelyet magad, még élvén, választottál magadnak temetkezési helyül. Nemcsak a gazdagok és erősek sokasága jött el sírodhoz, hanem az ügyefogyottak, és szegények sántítva és csúszva, az egekig érő könnyes kiáltást és sírást bocsátottak ki, elvesztve halott földi jótevőjüket. Mi pedig, megtalálva a Mennyeit, hálát adunk Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Krisztus Istenünktől: az igazság Napjától kibocsátott fényt-hozó világosság vagy, ó FIlaret atya, magad sok csodát és gyógyulást adsz most is a segítségedet kérőknek, mint azelőtt, irgalmas kézzel alamizsnát osztogatva. A csodák forrása minden, hozzád hittel menekülőnek, a szent sír, ahol szent ereklyéid nyugszanak, ajándékozván az ördögöktől letartottaknak: szabadulást, a vakoknak: látást, a ruhátlanoknak: ruházatot, a szegényeknek: adományt, a szomorúaknak: vigasztalást, a bűnbánóknak: irgalmat, a csüggedőknek reménységet, a szenvedőknek: türelmet, és mindenkinek: a neki szükségeset. Mi pedig, hálát adva neked, örömmel hangoztatjuk:

Üdvözlégy a vakok megvilágosítója. * Üdvözlégy az ördögök elűzője. * Üdvözlégy a téged minden tisztelőnek a javak megadója. * Üdvözlégy, Isten előtt buzgó közbenjáró értünk. * Üdvözlégy, mert a szegénység sötét ködét elűzöd. * Üdvözlégy, mert a téged tisztelettel hívóknak segítesz. * Üdvözlégy, mert tisztes halálod után az erőtleneknek gyógyulásokat ajándékozol. * Üdvözlégy, mert buzgón közbenjársz az ideig-tartó és örök javakért. * Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztus igaz kedveltje.

12. konták

Kegyelmét és erejét mutatta meg az Úr szent ereklyéid által, csodákkal dicsőítve meg kimúlásodat: mert sírod érintése által elűzetik az ördög, aki születésétől nyugtalanította a szegény Kavokokuszt, aki általad mindig irgalmasságot nyert, ó együtt-érző, ő pedig megrázta magát, felállt, és egészséges emberré lett, dicsérve Istent: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve a te akadály nélküli fölmeneteledet a mennyek országába, mindig a magasságban Trónoló előtt állsz, kérve, hogy meneküljenek meg minden rossztól a szent emlékedet megtartó és szeretettel tisztelők. Az Úr angyala pedig bizonyságot tesz felőled, aki a szegények iránti nagy szereteteddel, és irgalmasságoddal, tisztes és tiszta életeddel második Ábrahám voltál, és a paradicsomban telepedsz le, a szegények és fehérarcú ügyefogyottak seregében és ők egymást verték le, mindegyik közelebb akarván hozzád lépni, és énekelték:

Üdvözlégy, a felső világ boldog lakosa. * Üdvözlégy a mennyei javak elnyerője. * Üdvözlégy, mert az irgalmasság és adományok által az Úr gazdagított meg. * Üdvözlégy, mert könyörülsz szegénységünkön. * Üdvözlégy, mert a hozzád imádkozókért buzgón imádkozol. * Üdvözlégy dicsőséges, mert életed átadása által gyönyörködsz. * Üdvözlégy a Szentlélek szent lakóhelye. * Üdvözlégy a mennyei angyali rendek beszélőtársa. * Üdvözlégy könyörületes Filaret, Krisztus igaz kedveltje.

13. konták

Ó, boldogságos Filaret atya, fogadd el tőlünk, mint méltót, ezt a kis éneket, és kérd az Isten előtti nagy bátorságoddal a bűnök bocsánatát, a vétkek feloldozását, az élet szenvedélye és minden támadása sötétségétől a megszabadulást, és veled megragadni a végtelen örömet, énekelni Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.