Akathiszt az istenhordozó csodatevő áthoszi Szent Atanáz atyához

/Fordította: Lakatos László atya/

Mivel vágyódott a hallgatag szerzetesi életre, ismételt kísérletek után az Áthosz hegyére ment, és ott a ma is meglevő kolostort alapította meg. 1000-ben hunyt el.

Ünnepe: július 5.

1. konták

Trapezunt városából kiválasztott, és az Áthoszon böjtölőként felragyogott, csodálatos küzdő, és csodatevő, tisztelendő Atanáz atya, gyors segítő, és a lelki és testi bajok gyógyítója, mivel nagy bizodalmad van a téged megdicsőített Úrhoz, minden bajtól szabadíts meg bennünket, és vezess az üdvösség útjára, hogy dicsérve hangoztassuk neked: Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

1. ikosz

Az angyaloknak és minden teremtménynek alkotója, aki kiválasztotta az Áthosz hegyet legtisztább Anyja földi osztályrészének, és a szerzetesek örökös birtokául adta azt, az atyák egész gyülekezetét felékesítő fényes világítónak nyilvánított ki téged azon. Ezért, tehát, mint nagy kedveltnek, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, a szerzetesek igen jó oktatója. * Üdvözlégy, az angyalok igen dicsőséges beszélőtársa. * Üdvözlégy a szüzességnek nagy világítója. * Üdvözlégy, a böjtnek és megtartóztatásnak legbuzgóbb teljesítője. * Üdvözlégy, a Krisztusban való élet szellemének igen bölcs oktatója. * Üdvözlégy, a szelídségnek és alázatosságnak fényes példája. * Üdvözlégy, aki nevedet a halhatatlanság tetteivel igazoltad. * Üdvözlégy, aki a cselekvést és a látomást magadban összekötötted. * Üdvözlégy, aki áthoszi Péter atyát az angyalhoz hasonló életben követted. * Üdvözlégy, aki vele a mennyben hasonló dicsőséget nyertél. * Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

2. konták

Amikor szüleid jámbor kimúlása után, még gyermek lévén, és nem tudván magadról gondoskodni, a jóságos Úr, isteni gondviselésével egy papot rendelt, hogy gondoskodjék rólad, és ő, fia helyett nevelt téged, akkor te, ó boldogságos, látva ezt a nevelődet böjtben és imádságokban tartózkodva, vágyakoztál, hogy amennyiben lehet a gyermeknek, kövesd a szent életben, vele együtt énekelve Krisztus Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Mennyei értelem ajándékoztatott neked, ó, Istent kedveltje, amikor Konstantinápolyba elmenvén, igyekeztél a könyves bölcsességben képezni magadat, mert abban nagyon előhaladva, kis idő múlva jeles szónoknak és bölcs tanítónak mutatkoztál. Mi pedig így, neked, az Istentől bölccsé lettnek, ilyen méltatlan dicséreteket hozunk:

Üdvözlégy, aki a bölcsesség kezdetének az Isten félelmét tetted magad elé életszabályul. * Üdvözlégy, aki az Úr minden parancsát igyekezettel megtartottad. * Üdvözlégy, aki bölcsességed által ennek a világnak hiúságát világosan szemlélted. * Üdvözlégy, aki lelkedért fáradozni buzgón kívántál. * Üdvözlégy, aki ifjúságodban, a böjtben és imádságban képezted ki magadat. * Üdvözlégy, aki a szent iratokat buzgón tanulmányoztad. * Üdvözlégy, aki fiatalságodtól, a bölcsesség idős korával ékeskedtél. * Üdvözlégy, aki gyermekkorodtól nélkülözted az atyát és az anyát. * Üdvözlégy, aki inkább táplálkoztál megtartóztatással, mint a tejjel. * Üdvözlégy, akit veled egykorú társaid a szerzetesek tanítójának neveztek. * Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

3. konták

Isten kegyelmének ereje, összekötve lévén a te jó szándékoddal, segített neked, ó boldogságos, hogy kikerüld e világ sokfonatú hálóját, és elküldte hozzád az idős szent Mihályt a szerzetesi élet vezéréül és tanítójául, amelyben kimúlásodig jól küzdöttél, énekelve Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Bírván a szerzetesi angyalhoz hasonló élet vágyát, elhagytad Konstantinápolyt, ó boldogságos, elérve a malenni kolostort, Mihály atya a szerzetesi ruhára, mint katonát a harcra, rávett, és így, férfiasan harcoltál az emberi nem láthatatlan ellenségei ellen. Ezért, így mondunk téged boldognak:

Üdvözlégy, aki fiatal korodtól átadtad magad az Úrnak szolgálatra. * Üdvözlégy, aki Őt szeretted meg egyedül mindennél jobban. * Üdvözlégy, aki a mennyországért a világ tiszteletét és dicsőségét elhagytad. * Üdvözlégy, aki minden időbeli dolgot, mint szemetet megvetettél. * Üdvözlégy, aki a testet a lélek alá vetetted. * Üdvözlégy, aki értelmedet az Istenről való gondolkodásra irányítottad. * Üdvözlégy, aki az ellenséges gondolatokat éberen elűzted. * Üdvözlégy, aki szentséggel és tisztasággal az angyalokhoz lettél hasonlóvá. * Üdvözlégy, a kimeni kolostor nagy ékessége. * Üdvözlégy Áthosz dicsősége, és szépsége. * Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

4. konták

Az istenszerető hadvezérek időbeli dicsőségét és megtiszteltetését, mint viharokat, és a tenger hullámzását kikerülve, és a kimeni kolostort elhagyván, Áthosz szent hegyére, mint csendes kikötőbe jöttél, ó Atanáz atya, és ott átadtad magad a küzdő idősek engedelmességére, velük énekelve Krisztus Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván az elöljáró, és a szent hegy többi atyái a te szent iratokról való jó ismeretedet, elcsodálkoztak az ajkaidról áradó kegyelem erején, és dicsőítették Istent, az egyik közülük: Pál atya, prófétailag mondta rólad: Ez, aki utánunk jött, a legelső lesz erényben és dicsőségben, a mennyországban. Ennek a jövendölésnek most beteljesülését látva, örömmel hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, Isten csodálatos kiválasztottja. * Üdvözlégy, a Szentlélek igen tisztes lakóhelye. * Üdvözlégy tisztelendő atyák dicsérete. * Üdvözlégy, az ő jövendölésüknek teljesülése. * Üdvözlégy, édes-ismeretű, és isteni bölcsességű szónok. * Üdvözlégy jóságos és munkaszerető ékesen író. * Üdvözlégy, a templomi rend iránt buzgólkodó. * Üdvözlégy a lélekölő sugdosódások kiküszöbölője a templomban. * Üdvözlégy, aki bölcs és kegyelmes szavaiddal a jámbor hadvezéreket csodálatba ejtetted. * Üdvözlégy, aki őket az üdvösség útjára vezérelted. * Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

5. konták

Fényes csillagként jelent meg a világnak az új élet, ó Atanáz tisztelendő atya, mert te, magad, a mennyországba egyenesen vezető szűk és fájdalmas úton haladva, sok mást is megtanítottál, hogy Isten akaratát cselekedjék, és ezeket, mint erényektől ragyogókat állítottad Krisztus Isten elé, velük énekelve: Alleluja.

5. ikosz

Látva az emberi nem ellensége a szerzetesek lakására általad alapított kolostorokat, nagyon megbosszankodott, és mondta társainak: Ó, társaim, és erőim! Meddig tűrjük, és nem szüntetjük meg ellenségünket, Atanázt! Te pedig, ó atya, az Úrhoz intézett imádságoddal, mint vesszővel szétverted azok támadásait. Ezért, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Krisztus jó katonája. * Üdvözlégy, a láthatatlan ellenségek dicsőséges legyőzője. * Üdvözlégy, aki a téged rágalmazó öregeknek örömmel bocsátottál meg. * Üdvözlégy, aki ellenségeidet, mint barátokat szeretted meg. * Üdvözlégy, aki az Istentől rád bízott nyájnak jó pásztora voltál. * Üdvözlégy, aki szellemi juhaidat az értelmi farkasoktól megvédelmezted. * Üdvözlégy, aki megkaptad Istentől a meghatottság ajándékát. * Üdvözlégy, aki az erények gazdagságát gyűjtötted össze. * Üdvözlégy, aki méltóvá lettél, hogy látomásban magát Krisztust lássad. * Üdvözlégy, mert Őt most a dicsőség trónján ülőt látod. * Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

6. konták

Áthosz hegye hirdeti fáradalmaidat és küzdelmeidet, amelyekkel annak völgyeiben és sűrűségeiben, mint egy testnélküli küzdöttél, ó atya, még inkább hirdeti dicsőségedet szent kolostorod, amelyben gyógyításokat adó ereklyéid nyugszanak, a csodák és gyógyulások patakjait árasztva azoknak, akik miattad éneklik Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Mennyei fénytől ragyogtál fel gyönge testben, ó atya, mint tűzláng, amelyet tanítványod: Gerázim méltóvá levén látni, félelemmel kiáltott fel: Ó, atyám! Ezért mi is kiáltjuk neked:

Üdvözlégy atya, aki erényeid fényével a világot megvilágosítottad: az ördögi sötét csapatokat Áthosz pusztájából kiűzted. * Üdvözlégy, aki arcod ragyogásával tanítványodat csodálatba ejtetted. * Üdvözlégy, aki annak kegyetlen betegségét egy szóval meggyógyítottad. * Üdvözlégy, aki halandó testben halhatatlan dicsőségtől ragyogtál. * Üdvözlégy, aki magadban hordoztad az isteni szeretet tüzét. * Üdvözlégy, aki a mennyei Atya országában, mint Nap ragyogsz. * Üdvözlégy legbuzgóbb imádkozónk Krisztus Istenhez. * Üdvözlégy gyors segítség a bajokban. * Üdvözlégy nagy vigasztaló a szomorúságokban. * Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

7. konták

Akarván a krisztusszerető Nikéfor hadvezér kimenni a harcba az istentelen arabok ellen, kérte az áthoszi atyákat, hogy imádkozzanak érte Istenhez, és küldjenek el hozzá téged. Te pedig, ó Atanáz atya, engedelmeskedve az atyáknak, bár nem is akartad, elutaztál Krétáig, és ott, imádságaiddal segítettél a keresztényeknek, hogy legyőzzék az arabokat, akik nem tudták énekelni Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új gonoszságot gondolt ki az igen gonosz ördög, amikor gyűlöletre indított egyet tanítványaid közül, és megtanította őt, hogy áldozzon fel téged, mint szeplőtelen bárányt. Te pedig, ó atya, a Magasságbeli jobb keze által megmenekültél, azt a gyilkost pedig atyailag megcsókoltad. Ezért, mi mindnyájan ilyen jóságodon csodálkozva, dicsérve hangoztatjuk:

Üdvözlégy, aki a szelídségben és alázatosságodban Krisztus Istent követted. * Üdvözlégy, aki jóságoddal a gonoszság szellemét legyőzted. * Üdvözlégy Krisztus kincstárának igen drága gyöngye, amit az embergyilkos nem tudott ellopni. * Üdvözlégy, akit a Úr jobb keze őrzött minden gonosztól. * Üdvözlégy, aki megmenekültél a váratlan gyilkosságtól. * Üdvözlégy, aki az Úr szava szerint sértetlen maradtál a halált-hozó italtól. * Üdvözlégy, aki az éhségtől elgyengült három embert a haláltól megmentetted. * Üdvözlégy, aki sokakat meggyógyítottál a különféle betegségekből. * Üdvözlégy, aki megerősítetted az igaz hitben a hívőket. * Üdvözlégy, aki a hamishitűeket, és a hitetleneket megszégyenítetted. * Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

8. konták

Különös csoda volt látható, amikor parancsodra, ó atya, a hőség idején a tengerből merített sós víz hűvössé és édessé változott, az azt ivókat meghűsítette és a szomjúságot megenyhítette. Ezért tehát magasztaljuk az Urat, aki neked a csodatevés ilyen ajándékát adományozta, és meghatottságban hangoztatjuk neki: Alleluja.

8. ikosz

Csodálatosan jelent meg neked Krisztus Istenünk anyja, és megparancsolta neked, hogy üsd meg a bottal a sziklát, amelyből azonnal víz-forrás fakadt, amely mostanáig is élő és gyógyító vizet forrásoz. Az Úrnőnek irántad való ilyen jó akaratán csodálkozva, így hangoztatjuk:

Üdvözlégy, mert méltóvá lettél, hogy a mennyei Királynő fényes arcát szemléld. * Üdvözlégy, mert az Ő parancsára vizet fakasztottál a kőből. * Üdvözlégy, mert ezzel a dicsőséges csodával az Istent-látó Mózeshez hasonlónak mutatkoztál. * Üdvözlégy, mert ezzel a nagy prófétával laksz a mennyei lakásokban. * Üdvözlégy, mert forrásodat kegyelmesen meglátogatod. * Üdvözlégy, mert a betegeknek gyógyulást ajándékozol. * Üdvözlégy, mert a leprásokat megtisztítod. * Üdvözlégy, mert a tisztátalan lelkeket az emberektől elűzöd. * Üdvözlégy, mert a bajban levőknek buzgón szolgáltál. * Üdvözlégy, mert a gyomorbeli és nehezen gyógyuló sebeket orvosoltad. * Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

9. konták

Minden emberi nyelv képtelen, hogy méltóan dicsőítse a mennyei Királynő jóakaratát a keresztény küzdők iránt, ugyanis Ő, ó atya, két angyallal bement kolostorodba, és, Máté tanítványod látta a templomban, hogy osztogatja az aranyakat és filléreket a buzgón ott levőknek, és Istennek éneklőknek: Alleluja.

9. ikosz

Áthosz hegyének minden szerzetese dicsér téged, ó Atanáz atya, mint tanítóját, és buzgó közbenjáróját, nem nélkülözik a te kegyelmes segítségedet a többi igazhitű emberek sem, akik szeretettel tisztelik a szentet, és így hangoztatják:

Üdvözlégy, aki szent és csodás életeddel a szent nevű Áthoszt felmagasztaltad. * Üdvözlégy, aki számunkra az erények mennybe vezető létráját példaképül hagytad. * Üdvözlégy, az Isten anyja földi osztályrészének tisztes ékessége. * Üdvözlégy, az igazhitűség szerzetességének dicsőséges dicsérete. * Üdvözlégy, aki a bűnösök iránti nagy szeretetedért és irgalmasságodért Isten kegyelmét elnyerted. * Üdvözlégy, akit a vándorok iránti nagy gondoskodásodért az érettünk vándorló Úr, az örök hajlékokban dicsőségesen megtisztelt. * Üdvözlégy, akit a test és az ördög fölötti dicsőséges győzelmedért a dicsőség koronájával koronázott meg. * Üdvözlégy, akit a szűzi tisztaságért, és szívbeli egyszerűségért a mindenkor szűz Mária legközelebbi kíséretébe befogadott. * Üdvözlégy, mert a mennyei Királynő jóakaratából az általad az Ő nevére alapított kolostort a te nevedről nevezte el. * Üdvözlégy, mert elhunyásod napját ebben a kolostorban fényesen megünneplik. * Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

10. konták

Meg akarván menteni az Istentől rád bízott nyájat a szakadásoktól, és botrányoktól, és közeledve halálos végedhez, tanítványaidnak levélbeli parancsot állítottál össze, ó atya, tanítván mindenkit a kölcsönös testvéri szeretetre, és az atyai hagyományok megtartására. Mi pedig, dicsérve gyermekeid iránti ilyen gondosságodat, énekeljük Krisztus Üdvözítőnknek: Alleluja.

 10. ikosz

A türelmesség falával körülvéve, és az örök javak reménységétől megerősítve, földi vándorlásodat a szűk úton jártad, ó Atanáz atya, hordozván a böjtnek, a sok-éjszakás virrasztásnak igáját, és a rád bízott lelkek iránti gondoskodást, most pedig a mennyei boldogságban levén, emlékezzél rólunk, akik téged így magasztalunk:

Üdvözlégy erős küzdő, aki a gonosz minden tüzes nyilát kioltottad. * Üdvözlégy, aki a könnyek ontásával lelkedet tisztára mostad. * Üdvözlégy, aki az erőtlenek erőtlenségeit atyailag hordoztad. * Üdvözlégy, aki a bűnök mélységébe esteket az erények hegyére vezetted fel. * Üdvözlégy, aki sok nagy embernek oktatója voltál. * Üdvözlégy, aki az Istennek, ígéretét nem teljesítő Nikéfor császárt szelíden megfeddted. * Üdvözlégy, aki a jövendőket prófétailag előre láttad. * Üdvözlégy, aki a messze történt dolgokat világosan szemlélted. * Üdvözlégy az Isten dicsőségének meleg buzgólkodója. * Üdvözlégy, az Ő parancsainak buzgó teljesítője. * Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

 11. konták

Hálaadó éneket ajánlottál Istennek, ó atya, aki csodásan megmentett téged tanítványaiddal együtt a tengerbe fúlástól, amikor a gonosz lélek tevékenysége folytán a csónak, amelyben eveztél, elmerült, és mind, a benne levők, akik a mélybe estek, nem vesztek el, és dicséretet énekeltek Istennek: Alleluja.

 11. ikosz

Isten kegyelmének fényével levén megvilágosítva értelmed és szíved, ó, tisztelendő Atanáz atya, csodálatosan mondtad meg előre vértanúi kimúlásodat, amelyben, mint vértanút az összeomlott templom omladékai alá testileg eltemetve, lélekben átköltöztél a felső lakásokba, amelyekben az Úrhoz való közbenjárásod által segítesz nekünk is, hogy oda jussunk, akik neked így énekelünk:

Üdvözlégy, aki az életben és halálod után sok és dicsőséges csodákat műveltél. * Üdvözlégy, aki a lábadból kifolyó vért, mint jó illatú myrót forrásoztad. * Üdvözlégy, aki tisztes temetésedre a szerzetesek sokaságát gyűjtötted össze. * Üdvözlégy, aki a sírban testedet mennyei fénytől ragyogónak mutattad. * Üdvözlégy, aki véred megkenésével a beteg hajóst halálos ágyáról egészségesen emelted fel. * Üdvözlégy, aki ezzel a véreddel a vérfolyásos asszonyt orvosoltad. * Üdvözlégy, aki szereteteddel mindenek szívét magadhoz vonzod. * Üdvözlégy, aki az isteni kegyelem jó illatával a szenvedélyek bűzét sokaktól elűzöd. * Üdvözlégy, az Áthosz hegyéről az egész igazhitű világnak ragyogó fényes világító. * Üdvözlégy, aki nem csak a szerzeteseknek, hanem a világiakban is fényessé teszed az égbe vezető utat. * Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

12. konták

Nagy kegyelem adatott neked, ó atya, hogy az erényes embereket nagyobb előhaladásra oktasd, a bűnösöket pedig a bűnbánatra indítsd, a sáskákat a mezőkről elűzd, és a különféle bajokat és szenvedéseket orvosold. Ezért, tehát alázatosan kérünk téged, ó atya, ne vond meg segítségedet tőlünk sem, akik énekeljük Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve angyalhoz hasonló szent életedet, boldognak mondunk téged, ó Atanáz atya, mint hathatós imádkozónkat értünk az Úrnál, buzgó oltalmazónkat, és tanítónkat az üdvösségre, és szeretettel hangoztatjuk neked ezeket:

Üdvözlégy, az igazhitű Egyház dicsősége. * Üdvözlégy kolostorodnak, és az egész Áthosz hegyének oltalmazója. * Üdvözlégy a pusztai hallgatagság lángoló szeretője. * Üdvözlégy, az együttélés bölcs vezetője. * Üdvözlégy, a böjtölő élet igazi buzgólkodója. * Üdvözlégy minden szerzetesi erény fényes példája és tanítója. * Üdvözlégy, mert alázatosságból nem akartad kinyilvánítani a világnak ereklyéidet. * Üdvözlégy, mert azoknak, akik ki akarták azokat a föld öléből venni, tűzzel tiltottad meg. * Üdvözlégy, mert az igazhitű hívek most is hódolnak szent sírod előtt. * Üdvözlégy, mert csodatevő botod is látható ott. * Üdvözlégy Atanáz atya, áthoszi csodatevő.

13. konták

Ó, szerzetesek csodálatos oktatója, és csodatevő, tisztelendő Atanáz atya, most, Urunk Jézus Krisztusnak, a dicsőség királyának trónja előtt állva, imádkozzál Hozzá, hogy ajándékozzon igazhitű uralkodóinknak győzelmet, és az ellenségek fölött győzelmet, mindnyájunknak pedig az igazi szelídség, szeretet és tisztaság szellemét, hogy életünket bűnbánatban fejezvén be, méltók legyünk a mennyországban minden szenttel énekelni Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.