Akathiszt az istenhordozó igaz Simeonhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Szent Lukács evangéliuma szerint, igaz élete miatt ígéretet kapott a Szentlélektől, hogy csak akkor hal meg, ha előbb meglátja a világ Üdvözítőjét. Miután meglátta a 40-napos gyermek Jézust, meghalt.

Ünnepe: február 3.

Tropár, 4 hang

Örvendezik ma az öreg Simeon, * hogy az örökkévaló Istent, * mint csecsemőt hordozhatja karjain, * és a test kötelékétől való felszabadítását kéri: mert látták szemeim, mondá * a világ üdvösségét.

1. konták

Krisztus emberek közötti megjelenése hírnökévé kiválasztott szent igaz öreg Simeon, dicsőítő énekeket hozunk neked, ó istenhordozó, te pedig, bizalmad lévén az Úr iránt, Akit karjaidban hordoztál, imádkozz, hogy üdvözítsen bennünket, akik szeretettel hangoztatjuk:

Üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó.

1. ikosz

Az Úr angyala leküldetett, hogy hirdesse az öreg Simeonnak, hogy a Szűztől valóban meg fog születni a világnak megígért Megváltója Krisztus. Amikor pedig ő, olvasván Izaiás próféta könyvét, megtalálta a helyet, ahol írva volt: „Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül, Emmánuelt”, és kételkedvén a mondottak fölött, elgondolkozott magában, hogyan lesznek ezek, akkor megjelent neki az angyal, és hirdette, hogy nem látja meg a halált, amíg meg nem látja a szűztől megszületett Úr Krisztust. Istennek iránta való ilyen csodálatos gondolkozásán elcsodálkozva, ilyeneket hangoztatunk neki:

Üdvözlégy Isten öregje, az istenfélő öregek ékessége, * üdvözlégy szent igaz ember, az igazak és szentek örvendezése, * üdvözlégy, aki az ősz hajfürtökkel az igazi bölcsességet is megszerezted, * üdvözlégy, aki Isten Lelke által, mint igaz és jámbor férfi tettél bizonyságot, * üdvözlégy, aki az Úr minden igazságában hibátlanul és botrány nélkül jártál, * üdvözlégy, aki egész életeddel tetszettél az Úrnak, * üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó.

2. konták

Látván az öreg, hogy megsokasodnak az élet évei, megsokasodik számára a fáradság és betegség, nagyon szomorkodott lélekben, hogy folytatódik az ő földön való tartózkodásának ideje. Ezért kívánsága volt, hogy elváljon, és az atyákhoz menjen, könnyezve kérve magának az elbocsátást, hangoztatta Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Az angyaltól hirdetett dolgok felérthetetlen értelmét keresvén az öreg, kételkedett, magában mondva: „Mi ez a különös, és alkalmatlanul kimondott titok, hogy a szűz méhében fogan, és fiút szül. A tiszta szűz, akinek nincs férje, hogyan szülhet, és ki lesz az a szűz fia, aki férfi nélkül fog születni?” Újra meg újra vizsgálva az írásokat, megértette belőlük a jámborságnak ezt a titkát, hogy Istennek kell megjelenni testben, hogy üdvözítse az embert, mint Isten, és mint ember. Ezért mi, Isten bölcsességének csodálatos tanácsán elcsodálkozva, énekeljük a bölcsesség boldogságos kedveltjét, ilyeneket hangoztatva neki:

Üdvözlégy, mert szent élettel tisztítottad meg szívedet, * üdvözlégy, mert szíved tisztasága által lángoló szeretetet szereztél Isten iránt, * üdvözlégy, mert az Isten iránti szeretet által értelmedet tisztává tetted, * üdvözlégy, mert az értelem tisztasága által az isteni Írások megvilágosodtak előtted, * üdvözlégy, mert az írások megértése által a Krisztusba vetett hitre jutottál, * üdvözlégy, mert a hittel és reménységgel Izrael vigasztalásának várására lettél oktatva, * üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó.

3. konták

Isten Lelkének ereje indította azon a napon az öreget, hogy menjen a templomba, és amikor szülei bevitték a gyermek Jézust, hogy a Törvény szokása szerint cselekedjenek Vele, ő is, meglátva a Gyermeket, a Lélek által azonnal megismerte, hogy Ő a világnak megígért Megváltó, Krisztus, és örvendezve hangoztatta Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Isten iránti látó értelmet bírván, és a Lélekben levén, akkor az öreg Simeon a gyermek Jézust karjaira vette, és áldotta az Istent, és mondta Máriának, az Ő anyjának: „Íme, történik ez sokak bukására és feltámadására Izraelben, és prófétai jelül, hogy kinyilvánuljanak sok szívből azok gondolatai.” A szentnek ilyen jövőbe látásán azért elcsodálkozva, ezekkel az énekekkel mondjuk boldognak az istenhordozót:

Üdvözlégy Istent ismerő jövőbe látó, aki az Úr Krisztust a negyvennapos Gyermek alakjában kijelentetted, Isten Lelke által azonnal felismerve,üdvözlégy szent istenhirdető, aki Őt, a világ üdvösségére testben megjelent Istent nagy hangon hirdetted, * üdvözlégy jámbor istenszerető, aki az általad várt Izrael vigasztalása eljövetelének kimondhatatlanul megörültél, * üdvözlégy boldogságos istenlátó, aki a testben megjelent Istent nem csak értelmi, hanem testi szemekkel is megláttad, * üdvözlégy igaz istenhordozó, aki a kezével minden teremtmény Alkotóját öreg kezeidre fogadtad, * üdvözlégy istenhordozó, aki az igaz Istent, Akit az ég és föld hordozni nem képes karjaidban testileg hordoztad, * üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó.

4. konták

A nyugtalanító gondolatok vihara került bele a szent Istenszülő lelkébe, amikor megáldotta őt Simeon, és csatolta hozzá a mondást: „Neked magadnak is tőr járja át lelkedet.” Ezt hallván a Szent Szűz, először zavarba jött e beszéden, aztán, mert az Úr szolgáló leánya lévén, átadta magát az Úr akaratának, ezt mondva Neki: Alleluja.

4. ikosz

Hallván József, és a tisztaságos anya és szűz, a látnok öreg jövendöléseit a Gyermekről, csodálkoztak a Róla mondottakon. Anyja pedig megőrizte mindezeket az igéket, szívében forgatván. Ezért mi is, a csodálatos öreg prófétai szavain elcsodálkozva, buzgón, ilyeneket hangoztatunk neki:

Üdvözlégy Isten prófétája, aki gazdagon elteltél a prófétai adománnyal, * üdvözlégy a régi próféták igazolása és az új látnokok dicsérete, * üdvözlégy, aki mint hűséges őr, a két szövetség: az Ó és Új között az isteni őrhelyen állottál, * üdvözlégy, aki a világnak és az emberi nemnek múltját és jövendőjét a szemek egy látásával figyelted meg, * üdvözlégy, aki mint hűséges őr, éberen virrasztva és őrködve, az eljött Háziúr Krisztus elé a találkozásra azonnal kimentél, * üdvözlégy, aki Krisztus szenvedéseit, amikor Ő még gyermek volt, előre láttad, és előre megmondtad Anyjának baját és szívbeli bánatát, * üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó.

5. konták

Istentől küldött csillagnak, az isteni fény előkövetének látunk téged boldogságos istenhordozó. Mert Ő, Akiről azt mondtad, hogy a pogányok világossága, felragyogott, mint az igazság világossága minden nép között, akiktől mi is, az Ő fénye által megvilágosodottak, megszoktuk, hogy hálásan énekeljük Istennek: Alleluja.

5. ikosz

„Látták szemeim üdvözítésedet, Uram, amit rendeltél minden nép színe előtt, világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségül népednek Izraelnek,” hangoztattad boldogságos Simeon, karodra vévén a gyermek Jézust, Aki előtt most mi félelemmel és szeretettel leborulva, énekelünk neked mint istenhordozónak és prófétának ilyen énekeket:

Üdvözlégy, aki az egész világnak, zsidóknak pedig és helléneknek hirdetted a Krisztusban előkészített üdvözítést, * üdvözlégy, aki a sötétségben és a halál árnyékában ülő embereknek előre hirdetted, hogy világosság ragyog fel nekik, * üdvözlégy, aki a zsidók önhittségét, akik azt gondolták, hogy csak övéké az Isten országa, megaláztad, * üdvözlégy, aki a pogányoknak is hirdetted a Krisztus Jézusban való üdvösséget, * üdvözlégy, aki a megkeményedett zsidók hitetlenségét előre láttad, * üdvözlégy, aki előre megmondtad a Krisztusban való hit által a kiválasztott zsidók és pogányok üdvösségét, * üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó

6. konták

Krisztus eljövetele istenhordozó hirdetője voltál mindazoknak, istenhordozó Simeon, akik várták Izraelben a megváltást. Ettől kezdve ugyanis Isten emberei kezdték hinni, hogy elközelgett hozzájuk Isten országa, hívén pedig Istennek énekelték: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott Jeruzsálemnek, és Júdea egész földjének az igazság világossága, jó híred világossága által, ó igaz öreg, mert az igaz Anna próféta asszony is, látva karodon az isteni fényességű Gyermeket, ő is megértve a Lélek által, hogy Ez az eljövő, hogy megváltsa Izraelt, abban az órában belépett, és dicsérte az Urat, és beszélt Felőle mindazoknak, akik várták a megváltást Jeruzsálemben. Odalépünk mi is megtisztult szívvel, és értelmes szemekkel, látván az öreg karján tartott istengyermeket, ilyeneket énekelünk neki:

Üdvözlégy, mert elsőnek találkoztál Izrael megígért királyával, Aki először jött városába és Atyja házába, * üdvözlégy, aki elsőnek láttad meg, hogy az új templom dicsősége nagyobb a régi dicsőségénél, * üdvözlégy, mert megmondtad minden üdvösséget várónak, hogy Izraelnek az általuk várt szabadítása megjelent, * üdvözlégy, mert hirdetted embereidnek, hogy felragyogott Jákobból a csillag, és feljött az ember Izraelből, amint Bálaám jövendölte, * üdvözlégy, mert hirdetéseddel a reménykedők szívét megvidámítottad, a kislelkűeket és csüggedőket pedig megerősítetted és megvigasztaltad, * üdvözlégy, mert a Krisztusról szóló bizonyságoddal bennünket is megerősítesz a hitben és reménységben, * üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó.

7. konták

Ki akarván költöztetni Simeont ebből a ravasz világból, átadtad neki magadat Úr Isten, mint gyermek, de felismertetted vele a tökéletes Istent is, ezért az öreg csodálkozott kimondhatatlan leereszkedéseden, és örvendezve hangoztatta: Alleluja.

7. ikosz

„Csodálatosak tetteid Uram”, kiáltott fel a napokban öreg ember, Ahhoz, Akit ő tartott, a világ Üdvözítőjéhez, „Mert bár úgy látszom, hogy én tartalak téged, a gyermeket, de Te tartasz engem, mint Isten és mindenek Teremtője, és mint az élet és halál Ura, tartasz engem ebben az életben az öreg embert. Bocsáss el most tehát engem, szavad szerint békességben, mert látták szemeim üdvözítésedet.” Ezért, dicsérve a szent öreg békés elmenetelét a földiek közül, ilyeneket hangoztatunk neki:

Üdvözlégy, mert mint érett búzakalász a földre, úgy hajtottad csendesen öreg fejedet a halál ölére, * üdvözlégy, mert mint a hosszú vándorlástól elfáradt utas, békével nyugodtál el halálos álommal, * üdvözlégy, aki ebből a földi életből mélységes békében költöztél át az örök nyugalomba, * üdvözlégy, aki a halál hatalmától való közeli megszabadulás reménységével költöztél át az atyáidhoz, * üdvözlégy, aki az örök élet reménységében örömmel adtad át lelkedet az Úrnak, * üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó.

8. konták

Különös dolog az örök Istent, mint negyvennapos gyermeket az öregnek karján látni, elcsodálkozunk Annak érettünk való kimondhatatlan kiüresedésén, és értelmünket a mennyekbe felemelve, hálásan hangoztatjuk Neki: Alleluja.

8. ikosz

A teljes kívánság vagy, és a kívánságok véglete, édességes Jézus, hangoztatta az igaz Simeon Ahhoz, Akit karjaiban hordozott, a világ Megváltójának, egyébként, téged most, mint örök Istent látva, mit akarok többet látni a földön? Bocsáss el engem azért most Uram, szolgádat, hogy elmenvén hirdessem eljöveteledet az alvilágban letartott raboknak, akik Téged hittel várnak, mert velük együtt én is kivezetve leszek országod lakhelyeire, ahol dicsőségedet látom. Ezért, a szent öreg boldog kimúlásáról megemlékezve, dicsőítjük őt szívvel és ajkainkkal hozott ezen énekekkel:

Üdvözlégy Krisztus jó hirdetője, aki az alvilágban kezdettől letartott foglyoknak is hirdetted az Ő eljövetelét, * üdvözlégy, aki a közeli megmenekülés reménysége által az ősszülők és ősatyák lelkét is megvidámítottad, * üdvözlégy, akit velük együtt a feltámadt és a halált és az alvilágot legyőző Krisztus a sötétség lakhelyeiről kivezetett, * üdvözlégy, akit Isten választott seregével a gyönyörűségbe, a mennyei lakásokba letelepített, * üdvözlégy, akit a szent királyok, próféták és ószövetségi főpapok seregéhez számláltak, * üdvözlégy, aki a szent, testnélküli mennyei erők boldogságában részesültél, * üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó.

9. konták

A mennyeiek, földiek, és földalattiak minden térde meghajol Jézus nevére, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Örvendj tehát, és vigadozz igaz öreg, mert Ő az, Akit mint kicsiny gyermeket karjaidra vettél, és Akinek most, mint Istennek a mennyei erők seregével a mennyben hangoztatod: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok nem tudják kibeszélni nagy dicsőségedet, szent istenhordozó Simeon, amivel megdicsőített téged Krisztus Isten dicsőségének országában. A Szentháromság trónja előtt állván, a legtisztább Istenszülővel, és az előhírnök Jánossal együtt, bizalommal imádkozol mindazokért, akik hittel menekülnek hozzád, és kérik a te közbenjárásodat és segítségedet. Ezért, magasztalva csodálatos megdicsőülésedet a mennyben és a földön, ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy, mert a szent Előhírnökkel együtt a kimondhatatlan dicsőségben a Szentháromság trónja közelében állsz, * üdvözlégy, mert Azt a földön mint gyermeket láttad, Akit most a mennyekben minden szenttel együtt látva örvendezel, * üdvözlégy, mert Krisztussal, Akit karjaidon hordoztál, most a mennyben, az Ő örök dicsőségében uralkodsz, * üdvözlégy, mert az angyalok seregeivel a mennyben Őt a háromszor-szent énekkel énekled, * üdvözlégy, mert nagy bizodalmad van az Úr iránt, Akit gyermekként karodra vévén, Istennek hirdettél, * üdvözlégy, mert téged az egész keresztény világ nagy képviselőnek és közbenjárónak tart, * üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó.

10. konták

Megmenteni akarván a fogságból és a kötelékekből az igaz áthoszi Pétert, megjelenvén, előtte álltál ó istenhordozó, szent Miklós főpappal együtt a börtönben, csodálatos látomással, tisztes alakban, az ószövetségi papság efódjába öltözve, kezedben arany vesszőt tartván. Ezért, elcsodálkozva, ó atya, ezen a csodálatos látomáson, kivezetve lévén a börtönből, örvendezve hangoztatta Istennek: Alleluja.

10. ikosz

A mennyei Király innentől csodás közbenjárónak és erős védelmezőnek mutatott be nekünk téged, Isten nagy kedveltje Simeon. Mert maga, Krisztus főpapja Miklós akarván megmenteni az igazat, megtanította őt, hogy állandóan kiáltson hozzád oltalomért és segítségért, mert hatalmas vagy, mondta, Istennél nagy bizalmad van Hozzá. Amint tehát áthoszi Péter atyáért közbenjárva megszabadítottad, szabadságot és megmenekülést adva neki a kötelékekből, úgy bennünket is, akik bajokban és körülményekben vagyunk, ne halogasd, hogy üdvözíts közbenjárásoddal, hogy ezt mondjuk neked:

Üdvözlégy buzgó imádkozó mindazokért, akik hittel segítségül hívnak téged, * üdvözlégy gyors segítsége mindazoknak, akik a te oltalmadhoz menekülnek, * üdvözlégy, mert a főpapok között Krisztus nagy főpapja Miklós, Krisztus Isten előtt nagyhatalmú közbenjárónak mondott téged, * üdvözlégy, mert Miklós főpappal megjelenvén áthoszi Péter atyának, őt a börtönből és a kötelékekből csodásan kiszabadítottad, * üdvözlégy, mert ezzel őt a szerzetesi élet ösvényére irányítottad, * üdvözlégy, mert ezzel bennünket is megtanítottál, hogy szükségeinkben védelmed alá meneküljünk, * üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó.

11. konták

Meghatott éneket hoz neked az egész keresztény világ, Simeon, Isten szent kedveltje, a nagy Novgorod dicsőít téged, mint kegyelmes megmentőjét a betegségtől és a halálos pusztítástól. Mert, amikor Isten igazságos haragja elérte atyáinkat, és halálos betegség támadt rájuk, tetszett Istennek, hogy megmutassa híveinek gyógyulást hozó ikonodat, amely a szerzetes házban mostanáig fényesen ragyog, a gyógyulások kegyelmét ajándékozva mindazoknak, akik hittel menekülnek hozzád, Istennek pedig hangoztatják: Alleluja.

11. ikosz

A kísértések és bajok sötétségében levő atyáinknak mint fényt árasztó csillag jelent meg a szent istenhordozó Simeon csodatevő ikonja, a várakozáson felül a megszabadulás reménységével örvendeztetve meg szívüket. Megmenteni akarván a várost a halálos romlásból, megparancsolta, hogy építsenek ott hétköznapi templomot neve tiszteletére, és ezt a szent ikont állítsák ott fel, hogy a gyógyulást forrásozza a bűnbánatban hittel hozzá folyamodó híveknek. Ezért, igazán hallja tőlünk a szent csodatevő az ilyen hálaadó énekeket:

Üdvözlégy városunk fala és megerősítése, * üdvözlégy, a halált hozó sebtől és a veszedelmes betegségektől jó reménységű oltalom, * üdvözlégy a támadásoktól és bajoktól gyors menekülés, * üdvözlégy a látható és láthatatlan ellenségektől hatalmas segítség, * üdvözlégy minden jóban erős segítség, * üdvözlégy bűneinkért buzgó békéltető, * üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó.

12. konták

A kimeríthetetlen gyógyulások kegyelmét, és a lelki adományok elapadhatatlan forrását akarván felállítani az embereknek a jövőben, az emberszerető Úr nekünk ajándékozta a te legtisztább ikonodat istenhordozó szent Simeon, amelyből, mint Istent hordozó kezeidből, amelyek a minden javak megadóját, Istent hordozták, mi most különféle adományokat nyerünk, hálásan hangoztatva Neki: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve dicsőítjük nagyhatalmú közbenjárásodat, és irántunk bűnösök iránt erős védelmedet, istenhordozó Simeon. Mert igazán leronthatatlan fala és hatalmas oltalma vagy a városnak és kolostornak, amelyben régi időktől, mint fényt árasztó csillag ragyogott fel nekünk csodatevő ikonod, amely előtt mi most hódolva és buzgón imádkozva, téged, könnyek között így kérünk:

Üdvözlégy, mert az általad oltalmazott kolostor mint nagy értékű kincset birtokolva tisztes ikonodat, hálásan vigasztalódik miatta, és örvendez, * üdvözlégy, mert akik jámboran akarnak benne élni, azokat a világ, test és ördög kísértéseitől oltalmaddal veszed körül, * üdvözlégy, mert a jól harcolóknak erős segítségül mutatkozol, * üdvözlégy, mert a szomorkodóknak vigasztalást, a betegeknek gyógyulást, a kislelkűeknek megnyugvást adsz imádságaid által, * üdvözlégy, mert mindenki, aki szükségében szent ikonodhoz menekül, gyors vigasztalást és jó időben való segítséget nyer, * üdvözlégy Istentől nekünk adott menedék, reménységünk, oltalmunk és védelmezőnk, * üdvözlégy igaz öreg Simeon, boldogságos istenhordozó.

13. konták

Ó, Isten nagy csodatevője, és istenhordozó Simeon! Fogadd el most ezt a kis, de tiszta szívből neked hozott imádságunkat, és, mint nagyhatalmú közbenjáró Krisztus Istennél, kérdd nekünk a bűnök bocsánatát, és életünk békés kimúlását, és imádságaid által ments meg minket az örök kínoktól, akik miattad énekeljük Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták