Akathiszt ázsiai szent Kozma és Damján ingyenesekhez, és csodatevőkhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták.

Kiválasztott csodatevők, Krisztus vértanúi, és bölcs orvosok, akik ingyen adtátok a gyógyulást a betegségekben levőknek, dicsőítő énekeket mondunk nektek oltalmazóinknak, és a bajokban segítőinknek: ti pedig, edényei lévén a kegyelemnek, gyógyítsátok lelki és testi sebeinket. Ezért, dicsőítve a szentjeiben csodálatos Istent, buzgón boldognak mondunk titeket:

Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

1. ikosz

Az angyali élet után buzgólkodva, minden földi dolgot megvetettetek, és a vértanúság küzdelme által megkoszorúzva, az erők Urának színe-látására lettetek méltókká. Imádkozzatok tehát buzgón értünk, akik segítségetekhez menekülünk, és nektek a dicséreteket énekeljük:

Üdvözölve legyetek buzgó imádkozók a szent emléketeket tisztelőkért. * Üdvözölve legyetek, akik az orvosoktól elhagyottakat kiapadhatatlanul gyógyítjátok. * Üdvözölve legyetek, akik a házat, a birtokot, és szüleitek minden szerzeményét semminek tartottátok. * Üdvözölve legyetek, akik a szegényeket irgalmasságotokkal tápláltátok. * Üdvözölve legyetek, akik a szenvedőket részvéttel vigasztaltátok. * Üdvözölve legyetek, akik a tisztaság és szentség által az angyalokhoz lettetek hasonlókká. * Üdvözölve legyetek, az isteni fény világítói. * Üdvözölve legyetek mennyei emberek, földi angyalok. * Üdvözölve legyetek, mert a keresztények számára megszégyeníthetetlen menedék vagytok. * Üdvözölve legyetek, akik egész életeteket az utolsó sóhajtásig az Úr szolgálatában merítettétek ki. * Üdvözölve legyetek, a kegyelem teljes fényű befogadói, a Szentlélek edényei. * Üdvözölve legyetek gyors segítségei minden, titeket hívóknak. * Üdvözölve legyetek Kozma, és Damján, szent ingyenesek, és dicsőséges csodatevők.

2. konták

Látva az Úr a ti jó kezdeteiteket, és nagy buzgóságotokat a jámborság iránt, mivel e világnak minden földi és jó dolgát szemétnek tartván, a felebarát iránti szeretetért szüntelen fáradságban voltatok, , és lelketeket jó erkölcsökkel ékesítettétek fel, eltöltött titeket Szentlélekkel,Akinek sugarával, hogy minket is töltsön el kérjétek Krisztus Istennél, hogy veletek együtt énekeljük Neki: Alleluja.

2. ikosz

Az igazi istenismeret értelmével megtanítottátok az istentelen embereket, szavaitok erejével értelmessé tévén őket, amelyekkel bátran hirdettétek Krisztust. Ezért, buzgóságotokat dicsőítve, így hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek, akiket az ellenség hálója nem fogott meg. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus igazságát a szeretet tetteivel vallottátok meg. * Üdvözölve legyetek, akik az embereknél minden sebet meggyógyítottatok. * Üdvözölve legyetek, akik a gonosz lelkeket az emberektől elűzitek. * Üdvözölve legyetek, akik Isten szeretetét félelem nélkül hirdetitek. * Üdvözölve legyetek, akik az orvosi szolgálatnak buzgólkodói vagytok. * Üdvözölve legyetek az igaz hit harcosai. * Üdvözölve legyetek a szeretet lelkével, és az Isten dicsősége iránti buzgósággal eltelt megingathatatlan oszlopok. * Üdvözölve legyetek az Úr parancsainak el-nem-hallgató hirdetői. * Üdvözölve legyetek az istenes bölcsesség hűséges oktatói. * Üdvözölve legyetek Krisztus országának számunkra biztos közbenjárói. * Üdvözölve legyetek, akik halálotok után sem hagytok el bennünket. * Üdvözölve legyetek Kozma, és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

3. konták

A Magasságbelinek, nektek még a földi életben adott ereje által, hatalmat nyertetek, hogy csodásan meggyógyítsatok minden betegséget, halálotok után Isten még inkább megdicsőített sok csodatevéssel, hogy mindnyájan, akik hozzátok menekülünk, imádkozva testi, de még inkább a lelki betegségek gyógyulásáért, Istennek is nagy hangon énekeljük: Alleluja.

3. ikosz

Mint drága kincset birtokolván, sok gyógyulást adó ereklyéiteket, örvendünk, és szeretettel énekelve a gyógyításoknak Istentől nektek adott kegyelmét, hálaadással hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek Isten előtt értünk buzgó közbenjárók. * Üdvözölve legyetek, akik atyáitok hellén bölcselkedéseit elhagytátok. * Üdvözölve legyetek Ázsia fénylő megvilágosítói. * Üdvözölve legyetek az elhomályosult országok felvilágosítói. * Üdvözölve legyetek a férfiasságnak és türelemnek oktatói. * Üdvözölve legyetek a jó tettek által a földön felragyogott két világító. * Üdvözölve legyetek testileg testvérek, akiket anyátok Teodotia jó fenyítésben nevelt. * Üdvözölve legyetek Isten szolgái, akik az Úr Krisztustól a győzelem koszorúját elnyertétek. * Üdvözölve legyetek, akik a szelídségnek és alázatosságnak csodálatos és gyönyörű példáját mindenkinek megmutattátok. * Üdvözölve legyetek az igazhitűségnek megingathatatlan alapjai. * Üdvözölve legyetek ingyenesek fénylő dicsősége. * Üdvözölve legyetek szilárd gyógyítók, akik a gyógyításért senkitől sem fogadtatok el jutalmat. * Üdvözölve legyetek Kozma, és Damján, szent ingyenesek, és dicsőséges csodatevők.

4. konták

A kételkedés viharától voltál eltelve, ó szent Damján, amikor egy, általad és szent Kozmával együtt, a halálos betegségtől meggyógyított Palládia nevű asszony, hálás szívének bőségéből valamilyen adományt akart jótevő orvosainak adni, te pedig, látva testvéredet, aki ilyen adományról lemondott, titokban elvettél ettől az asszonytól három tojást, meghallva, hogy ő, kényszerített téged Istennel, hogy a Szentháromság nevében fogadd el tőle a három tojást. Ezért szent Kozma szomorkodott, és úgy rendelkezett, hogy halálod után ne temessenek el testvére sírja mellé. Amikor pedig, halálod után, amikor az emberek kétségek között voltak, hogy hol temessenek el téged, egy teve emberi hangon megszólalt, hogy temessenek el téged szent Kozma mellé, mint aki megdicsőültél vele Isten előtt, mivel nem a jutalomért, hanem az Isten nevéért vetted el a három tojást. Ezen a nagy csodán álmélkodva, az emberek, testvéreddel együtt temettek el, örömmel énekelve Istennek: Alleluja.                                                 

4. ikosz

Hallván az ázsiai emberek a szenvedők iránti nagy szereteteteket, és csodálatos orvoslásotokat, mindenfelől, hittel a bennetek működő gyógyító isteni kegyelemben, hozzátok törekedtek, gyors segítséget nyerve dicsőítették Istent, titeket pedig irgalmas gyógyítóitokat dicsértek, így énekelve:

Üdvözölve legyetek az igaz Isten legyőzhetetlen hirdetői. * Üdvözölve legyetek Krisztus keresztjének erejével ingyenes gyógyítók. * Üdvözölve legyetek boldogságos orvosok, a szenvedők gyors segítői. * Üdvözölve legyetek, akik minden erőtlenséget ingyen gyógyíttok. * Üdvözölve legyetek, akik most is bőségesen forrásozzátok a gyógyulásokat. * Üdvözölve legyetek irgalmas vigasztalói a bajokban és betegségekben levőknek. * Üdvözölve legyetek, akik minden körülményben oltalmaztok bennünket. * Üdvözölve legyetek a segély nélküliek üdvös ápolói. * Üdvözölve legyetek igazak csodálatos ékessége. * Üdvözölve legyetek erős közbenjáróink. * Üdvözölve legyetek buzgó imádkozók érettünk Istenhez. * Üdvözölve legyetek gyors segítségei mindazoknak, akik titeket hittel hívnak. * Üdvözölve legyetek Kozma, és Damján, szent ingyenesek, és dicsőséges csodatevők.

5. konták

Valóban Istentől megmutatott úton jártatok, ó Krisztus szolgái, amikor a világ javait megvetettétek a betegeknek való szolgálat miatt, egyedül Krisztusért fáradoztatok, keserű megpróbáltatásokat tűrtetek, ó szentek, de mindent elszenvedtetek a titeket megszerető Krisztusért. Ezért, nagy türelmeteken, és az Úr iránti erős szereteteketen csodálkozva, veletek együtt énekeljük Neki: Alleluja.

5. ikosz

Látván az általatok meggyógyultak, hogy Krisztus ereje által gyógyultak meg, dicséretet mondtak Neki. Mi pedig, Istent dicsérve boldogoknak mondunk titeket, az Ő dicsőséges kedveltjeit, így énekelve:

Üdvözölve legyetek, akik a mennyeieket inkább megszerettétek, mint a földieket. * Üdvözölve legyetek, akik a földön angyali élet után buzgólkodtatok. * Üdvözölve legyetek, mert elvetvén atyáitok sokistenségét, az anyai jámborságtól nem távolodtatok el. * Üdvözölve legyetek, mert minden vagyonotokat, az Úr szava szerint a szegényeknek osztottátok szét, hogy Krisztust nyerjétek el. * Üdvözölve legyetek, akik nemcsak szóval, hanem, sokkal inkább tettel, és Istenhez intézett állandó imádsággal tanítottatok másokat. * Üdvözölve legyetek, akik a gyógyulások kiapadhatatlan forrását mutatjátok most is. * Üdvözölve legyetek, akik az Istentől nektek adott csodák által bennünket meggazdagíttok. * Üdvözölve legyetek, akik saját magatokban Istennek templomot készítettetek. * Üdvözölve legyetek a szegények gyors meghallgatása. * Üdvözölve legyetek a szomorúak kedves gondoskodása. * Üdvözölve legyetek a reménytelenek ismeretes reménysége. * Üdvözölve legyetek a betegek gyors orvoslása. * Üdvözölve legyetek Kozma, és Damján, szent ingyenesek, és dicsőséges csodatevők.

6. konták

Krisztus nevének hirdetői lévén életetekben, most is az Ő erejét bizonyítjátok az ikonotokból forrásozó csodákkal, és amint egykor, egy Palládia nevű asszony hitét nem vetettétek meg, hanem, elmenve házába, a halálos betegségből neki gyógyulást ajándékoztatok, így, a mi imádságaink és énekeink hangjait is hallgassátok meg, ó szent ingyenesek! Híveitek hitére és szeretetére figyeljetek, és, ajándékozzatok nekünk felülről védelmet, akik dicsérünk titeket, és énekeljük Istennek: Alleluja

6. ikosz

Felragyogott, mint a fény, igazságotok, amikor a hitetlenektől szemrehányást kapva, hogy nem Istentől kaptátok a gyógyítás ajándékát, azt mondtátok városotok embereinek: nem varázslatos csalással orvosoljuk a betegségeket, hanem, Üdvözítő Jézus Krisztusunk ereje által, amint Ő megparancsolta, mondván: a betegeket gyógyítsátok meg, a leprásokat tisztítsátok meg, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ezért, kegyelmes szavatokon csodálkozva, ezekkel mondunk boldogoknak titeket:

Üdvözölve legyetek, akik megmutattátok nekünk a szeretetnek és hitnek példáját. * Üdvözölve legyetek, akik a paradicsomi boldogságot mindig élvezitek. * Üdvözölve legyetek a jámborság bölcs magvetői. * Üdvözölve legyetek az igaz hitnek dicsőséges hirdetői. * Üdvözölve legyetek tanítók, a mennybe vezetők. * Üdvözölve legyetek a tiszta és szeplőtelen élet el nem alvó őrzői. * Üdvözölve legyetek a hozzátok imádkozók buzgó meghallgatói. * Üdvözölve legyetek finom és hűséges útmutatók az üdvösségre. * Üdvözölve legyetek a jámboran, és Isten előtt kedvesen élni akarók boldog oktatói. * Üdvözölve legyetek a javak közbenjárói mindazoknak, akik tisztelik emléketeket. * Üdvözölve legyetek, akik futásotokat jól fejeztétek be. * Üdvözölve legyetek, akik az igazság koszorúit az Úr Krisztustól nyertétek el. * Üdvözölve legyetek Kozma, és Damján, szent ingyenesek, és dicsőséges csodatevők.

7. konták

Akarván egy ember, az aratás idején, a Nap hőségétől kissé megpihenni, és, miután mélyen elaludt, szájába ment egy kígyó, és a gyomrába csúszott, amikor pedig, ez a férfi felébredt az álomból, érezte gyomrában a bajt a kígyó kínzásától,és azonnal nagy hangon kezdte kiáltani: szent orvosok, Kozma, és Damján, segítsetek nekem, és ti, Isten kedveltjei, azonnal segítségére siettetek, nagyon elaltattátok őt, és imáitokkal kezdtétek kiűzni a kígyót, és, mindnyájuk láttára kiment a kígyó annak az embernek szájából, és, mindnyájan megrémülvén ezen a félelmetes csodán, hálásan énekelték Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Csodálatos imádkozók érettünk, lelkünk és testünk gyógyítói, és örök üdvösségünk közbenjárói, hálás szívvel énekelve a dicsőítő éneket a nekünk ilyen nagy csodatevőket ajándékozó Istennek, nektek is ilyen dicséreteket hozunk:

Üdvözölve legyetek, akik az angyalokat csodálatba ejtettétek türelmetekkel. * Üdvözölve legyetek, akik csodáitok isteni ragyogásával mindenkit megvilágosítottatok. * Üdvözölve legyetek minden betegségtől gyors és ingyenes orvosok. * Üdvözölve legyetek, akik közbenjárásotokkal a bénákat meggyógyítjátok. * Üdvözölve legyetek, akik a gyógyíthatatlan betegségekből egészségesen emeltek fel. * Üdvözölve legyetek, akik méltóan fejeztétek be életetek földi küzdelmét. * Üdvözölve legyetek, akik értünk, akik üresek vagyunk a jó tettektől, állandóan Isten elé álltok. * Üdvözölve legyetek, mert az Úrtól nektek adott bölcsesség ragyogásával minden hívőt megvilágosíttok. * Üdvözölve legyetek értünk imádkozók és csodás oltalmazóink. * Üdvözölve legyetek Krisztus bátor orvosai. * Üdvözölve legyetek, akik ingyen, jutalom nélkül gyógyulásokat ajándékoztok. * Üdvözölve legyetek, akik csodáitokkal a bálványozás oktalanságát leleplezitek. * Üdvözölve legyetek Kozma, és Damján, szent ingyenesek, és dicsőséges csodatevők.

8. konták

A világ számára különös életeteket látva, eltávolodunk mi is annak hiúságától, és értelmünket a mennyekbe emelve, felkiáltunk hozzátok, ó szent ingyenesek: enyhítsétek a betegségeket, kegyelmes orvoslásokat forrásozva mindazoknak, akik buzgón folyamodnak segítségetekhez, és hangoztatják Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Egész életeteket a földön az Isten, és a felebarát iránti szeretettel töltöttétek be, ó szent ingyenesek, Kozma, és Damján, most is gyors segítségként mutatkoztok mindenkinek, akik hittel hívnak benneteket, mert nem csak a szent ereklyéitekhez közel folyamodóknak, hanem, gyógyulásokat forrásoztok a távol levőknek is. Ezért, ezeket a dicséreteket hozzuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik a Háromságban dicsért egy Istennek hűségesen szolgáltatok. * Üdvözölve legyetek, akik az egyet, ami szükséges, bölcsen kiválasztottátok. * Üdvözölve legyetek, mert a szüntelen munkában és küzdelemben éjjeleteket és nappalotokat minden csüggedés nélkül töltöttétek el. * Üdvözölve legyetek, mert egyszerű, szűk és fáradságos életetekkel Isten dicsőségét az emberek között megsokasítottátok. * Üdvözölve legyetek Krisztusnak bátor követői. * Üdvözölve legyetek, mert Krisztus parancsainak tanítói és cselekvői voltatok. * Üdvözölve legyetek, mert a mennyországban a „nagyok” neveivel vagytok nevezve. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus dicsőségével az egész világot beragyogtátok. * Üdvözölve legyetek, mert a felebarátok iránti szeretettel szenvedélytelenséget nyertetek. * Üdvözölve legyetek, mert az ingyenes gyógyítással halhatatlanságot szereztetek. * Üdvözölve legyetek, mint megdicsőült angyalok a mennyben és a földön. * Üdvözölve legyetek, mert most Isten előtt koszorút viselve álltok. * Üdvözölve legyetek Kozma, és Damján, szent ingyenesek, és dicsőséges csodatevők.

9. konták

Az egész emberi természet elcsodálkozott Isten kegyelmének bennetek való ragyogásától, ó szent Kozma, és Damján, amikor az istentelen emberek, meglátva az Úr Jézus Krisztus nevében általatok végzett csodákat, hittek, és dicsőítették Istent. Ezért mi is, dicsőítve a nektek ilyen erőt Adót, énekeljük Neki: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok kételkednek, hogy elégségesen fejezzék ki szeretetetek bőségét, amellyel elteltetek az Úrban levő emberek iránt, ó szent kedveltek. Ezért, szívünk mélyéből énekeljük nektek:

Üdvözölve legyetek, akik Uratokért mindhalálig fáradoztatok. * Üdvözölve legyetek, akik Isten szeretetétől fellángolva, a bálvány-áldozatok tüzét kioltottátok. * Üdvözölve legyetek, akik a felebarátot magatoknál jobban megszerettétek. * Üdvözölve legyetek, mert a betegeket és szenvedőket meglátogattátok. * Üdvözölve legyetek, mert a gyöngék szükségét megelőztétek. * Üdvözölve legyetek szomorúak vigasztalói. * Üdvözölve legyetek kétségbe esettek oltalmazói. * Üdvözölve legyetek árvák táplálói. * Üdvözölve legyetek kegyetlenül szenvedők segítségei. * Üdvözölve legyetek elnyomottak megszabadítói. * Üdvözölve legyetek, mert a futást jól bevégezve, Krisztushoz érkeztetek. * Üdvözölve legyetek, mert országában lakoztok. * Üdvözölve legyetek Kozma, és Damján, szent ingyenesek, és dicsőséges csodatevők.

10. konták

Meg akarván menteni sokakat, az Úr megmutatott nekünk titeket, csodatevőit: mert, ki ne hatódna meg, látva mérhetetlen együttérzéseteket mindenki iránt, ki ne mondana titeket boldogoknak, mivel, nem csak az embereket gyógyítjátok meg a bajoktól, hanem az állatokon is könyörültök, ne vessétek meg tehát a mi imádságainkat sem, hanem mindnyájunkra kifogyhatatlanul árasszátok ránk nagy és gazdag kegyelmeiteket, hogy hangoztassuk Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Falak vagytok mindenki számára, akik dicsőítjük csodáitokat, ó ingyenesek, és közbenjárásotokhoz menekülünk, falak, és oltalmak vagytok, akik körülvesztek bennünket minden bajtól, akik buzgón segítségül hívunk titeket. Ezért tehát, bennünket is oltalmazzatok meg a szükségtől, támadásoktól, bajoktól, és betegségektől, könyörgünk, és buzgón kiáltunk hozzátok:

Üdvözölve legyetek akik a türelemben a gyémánt erősségét is felülmúltátok. * Üdvözölve legyetek, akik a pénz szeretetének kísértéseit csodásan legyőztétek. * Üdvözölve legyetek a bajokban dicsőséges oltalmazók. * Üdvözölve legyetek az erőtlenek és megbántottak megerősítése. * Üdvözölve legyetek a támadásokban erős védelmezők. * Üdvözölve legyetek a gyengék és szegények irgalom-teljes meggazdagítói. * Üdvözölve legyetek éhezők irgalmas táplálói. * Üdvözölve legyetek a betegségektől és súlyos bajoktól letartottak bölcs orvoslói. * Üdvözölve legyetek a hittel hozzátok menekülőknek minden fájdalmas körülménytől buzgó védelmezői. * Üdvözölve legyetek, mert emléketek mindenki előtt dicsőséges a földön. * Üdvözölve legyetek, mert neveitek be vannak írva a mennyekben. * Üdvözölve legyetek, mert Isten megdicsőített titeket. * Üdvözölve legyetek Kozma, és Damján, szent ingyenesek, és dicsőséges csodatevők.

11. konták

Meghatottsággal tele énekünk, amelyet most felajánlunk, nem elégséges dicsőséges küzdelmeitek és fáradságaitok dicséretére, amelyeket életetekben Krisztusért elvállaltatok, de, bizakodva kérjük, hogy buzgó imádságainkat elfogadva, imádságaitokkal minket is oltalmazzatok meg minden bajtól, hogy meghatott szívvel hangoztassuk Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Fényességet árasztó, és mennyei értelmet mutattatok, amikor az orvoslásért a földi dicsőséget nem kívántátok keresni az emberektől, hanem, csak Isten dicsőségét a mennyekben. Most pedig ereklyéitek sértetlenségével, és csodáitok sokasága által az igazhitűséget megerősítitek. Ezért, hálásan hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek, akik az Ige személyét bátran hirdettétek. * Üdvözölve legyetek, akik a bálványimádó erőt jóakaratúlag elnyomtátok. * Üdvözölve legyetek, mert általatok, legyőzetett a gonosz lelkeknek való szolgálat. * Üdvözölve legyetek, mert általatok, Krisztus imádása hirdettetett. * Üdvözölve legyetek bölcs tanítók. * Üdvözölve legyetek minden erénynek fáradhatatlan teljesítői. * Üdvözölve legyetek, mert földi munkáitok után a mennyei lakásokban örvendeztek. * Üdvözölve legyetek, mert halálotok után sem hagytok el minket. * Üdvözölve legyetek, mert mindenkinek, aki hittel hív benneteket segítségül, gyors segítséget adtok. * Üdvözölve legyetek, szent orvosok, mert betegségeinket gyógyítjátok. * Üdvözölve legyetek, akik a hívők imáit nem vetitek meg. * Üdvözölve legyetek, akik értünk méltatlanokért is közbenjártok Isten trónjánál. * Üdvözölve legyetek Kozma, és Damján, szent ingyenesek, és dicsőséges csodatevők.

12. konták

A kegyelem, amelyet az Úr Isten adott nektek, hogy meggyógyítson minden lelki és testi betegséget, gyűjtött össze bennünket, hogy tiszteljük emléketeket, ó szent ingyenesek, Kozma, és Damján, mert, istenfélelemmel tekintve szent ikonotokra, és a szív meghatottságával borulva le előtte, kérünk, hogy megmeneküljünk mindnyájan, minden gonosztól, és betegségtől, hogy mindnyájan énekeljük Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve csodáitokat, dicsőítjük fáradságaitokat, és küzdelmeiteket, boldognak mondjuk jámbor kimúlásotokat a világon, tiszteljük közbenjárásotokat és erős védelmeteket mindazok iránt, akik segítségre szorulnak, magasztaljuk a minden jó megadóját: Istent, Aki nekünk ilyen csodálatos imádkozókat ajándékozott, és meghatottsággal hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek az Úr Jézusnak hűséges hirdetői. * Üdvözölve legyetek az Ő igazságának bátor tanúi. * Üdvözölve legyetek az Ő trónja előtt értünk buzgó közbenjárók. * Üdvözölve legyetek testünk együtt-érző orvosai. * Üdvözölve legyetek a mennyországnak, és az örök javaknak elnyerői. * Üdvözölve legyetek Isten után teljes reménységünk. * Üdvözölve legyetek bölcs ingyenesek fényességet látó kettőse. * Üdvözölve legyetek Kozma, és Damján, szent ingyenesek, és dicsőséges csodatevők.

13. konták

Ó, csodálatos ingyenesek, csodatevők, gyógyítók és Isten dicsőséges kedveltjei, Kozma, és Damján, fogadjátok el ezeket a töredelmes szívből hozott imádságainkat, gyógyítsátok különféle betegségeinket, és buzgó közbenjárásotokkal kérjétek számunkra Krisztus Istentől a szabadulást minden bajtól, és támadástól, bűneink bocsánatát, és az örök üdvösség jó reménységét, hogy veletek, és minden szenttel együtt méltókká legyünk örök időkre énekelni Üdvözítő Istenünknek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.