Akathiszt ázsiai szent Kozma és Damján ingyenesekhez és csodatevőkhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

A két testvért pogány atyjuk halála után anyjuk keresztényeknek nevelte. Mint orvosok, bejárták a városokat, falvakat, és ingyen gyógyították a betegeket. A mezopotámiai Feremanban hunytak el, békésen.

Ünnepük: november 1.

Tropár, 8 hang

Csodatevő ingyenes orvosok * Szent Kozma és szent Damján, * tekintsetek a mi erőtlenségeinkre, * és adjatok gyógyulást. * Ingyen vettétek, ingyen adjátok nekünk.

1. konták

Kiválasztott csodatevők, Krisztus vértanúi és bölcs orvosok, akik ingyen adtátok a gyógyulást a betegségekben levőknek, dicsőítő énekeket mondunk nektek oltalmazóinknak, és a bajokban segítőinknek: ti pedig, edényei lévén a kegyelemnek, gyógyítsátok lelki és testi sebeinket. Ezért, dicsőítve a szentjeiben csodálatos Istent, buzgón boldognak mondunk titeket: * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

1. ikosz

Az angyali élet után buzgólkodva, minden földi dolgot megvetettetek, és a vértanúság küzdelme által megkoszorúzva, az erők Urának színe-látására lettetek méltókká. Imádkozzatok tehát buzgón értünk, akik segítségetekhez menekülünk, és nektek a dicséreteket énekeljük:

Üdvözölve legyetek buzgó imádkozók a szent emléketeket tisztelőkért. * Üdvözölve legyetek, akik az orvosoktól elhagyottakat kiapadhatatlanul meggyógyítjátok. * Üdvözölve legyetek, akik a házat, a birtokot, és szüleitek minden szerzeményét semminek tartottátok. * Üdvözölve legyetek, akik a szegényeket irgalmasságotokkal tápláltátok. * Üdvözölve legyetek, akik a szenvedőket részvéttel vigasztaltátok. * Üdvözölve legyetek, akik a tisztaság és szentség által az angyalokhoz lettetek hasonlókká. * Üdvözölve legyetek, az isteni fény világítói. * Üdvözölve legyetek mennyei emberek, földi angyalok. * Üdvözölve legyetek, mert a keresztények számára megszégyeníthetetlen menedék vagytok. * Üdvözölve legyetek, akik egész életeteket az utolsó sóhajtásig az Úr szolgálatában merítettétek ki. * Üdvözölve legyetek a kegyelem teljes fényű befogadói, a Szentlélek edényei. * Üdvözölve legyetek gyors segítségei minden titeket hívóknak. * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők

2. konták

Látva az Úr Isten a ti jó kezdeteiteket, és nagy buzgóságotokat a jámborság iránt, mivel e világnak minden földi és jó dolgát szemétnek tartván, a felebarát iránti szeretetért szüntelen fáradságban voltatok, és lelketeket jó erkölcsökkel ékesítettétek fel, eltöltött titeket Szentlélekkel, Akinek a sugarával töltsetek el bennünket is, kérjétek Krisztus Istennél, hogy veletek együtt énekeljük Neki: Alleluja.

2. ikosz

Az igazi istenismeret értelmével megtanítottátok az istentelen királyt, szavaitok erejével, amelyekkel bátran hirdettétek Krisztust, értelmessé tévén őt. Ezért, bátorságotokat dicsérve, így hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek, akiket az istentelen király hízelgése nem fogott meg. * Üdvözölve legyetek, akik bátran megvallottátok előtte Krisztus igazságát. * Üdvözölve legyetek, akik az ő fenyegetéseitól nem rémültetek meg. * Üdvözölve legyetek, akik az istentelenek gyűléseit megszégyenítettétek. * Üdvözölve legyetek, az igazságnak félelem nélküli hirdetői. * Üdvözölve legyetek, a bálvány-szolgálatok megsemmisítői. * Üdvözölve legyetek az igaz hit harcosai. * Üdvözölve legyetek az Isten dicsőségéért való türelmesség és buzgóság szellemétől eltelt rendíthetetlen hithirdetők. * Üdvözölve legyetek az Úr parancsainak el nem hallgató közvetítői. * Üdvözölve legyetek az isteni bölcsesség hűséges oktatói. * Üdvözölve legyetek Krisztus országának számunkra állhatatos közbenjárói. * Üdvözölve legyetek, akik bennünket halálotok után sem hagytok el. * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

3. konták

A Magasságbelinek, nektek még a földi életben adott ereje által, hatalmat nyertetek, hogy csodásan meggyógyítsatok minden betegséget, halálotok után még inkább megdicsőített titeket sok csodatevéssel Isten, hogy mindnyájan, akik hozzátok menekülünk, imádkozva testi, de még inkább a lelki betegségek gyógyulásáért, Istennek is nagy hangon énekeljük: Alleluja.

3. ikosz

Mint drága kincset birtokolván, sok gyógyulást adó ereklyéiteket, örvendünk, és szeretettel énekelve a gyógyításoknak Istentől nektek adott kegyelmét, hálaadással hangoztatjuk: * Üdvözölve legyetek Isten előtt értünk buzgó közbenjárók.

Üdvözölve legyetek, akik a hellén bölcselkedéseket semmibe vettétek. * Üdvözölve legyetek Róma teljes fényű világítói. * Üdvözölve legyetek az elhomályosult országok megvilágosítói. * Üdvözölve legyetek a bátorság és türelem oktatói. * Üdvözölve legyetek, mert ártatlanul megkövezést szenvedve, vértanúi véget értetek el. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus szeretetéért szenvedve, bennünket is mennyei javak részeseivé tesztek. * Üdvözölve legyetek Isten szolgái, akik az Úr Krisztustól a győzelem koszorúit nyertétek el. * Üdvözölve legyetek, akik a szelídség és alázatosság csodás és gyönyörű példáját mutattátok mindenkinek. * Üdvözölve legyetek, az igaz hit megingathatatlan alapjai. * Üdvözölve legyetek vértanúk fényes dicsősége. * Üdvözölve legyetek jó gyógyítók, akik senkitől nem fogadtatok el jutalmat a gyógyításért. * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

4. konták

Karin király nagy dühösségének vihara nem tudta megingatni lelketeket, és amikor a hűségesek, titeket egy barlangban elrejtettek a titeket elfogni keresőktől, akarattal a katonák elé álltatok, hangoztatva: bennünket fogjatok el, mert mi vagyunk, akiket kerestek, az ártatlanokat pedig engedjétek el. Aztán bilincsekbe verve, Rómába vezettek. Mi pedig, hiteteket és bilincseiteket üdvözölve, énekeljük Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a római emberek a szenvedők iránti nagy szereteteteket, és csodálatos orvoslásotokat, mindenfelől, hittel a bennetek működő gyógyító isteni kegyelemben, hozzátok törekedtek, gyors segítséget nyerve dicsőítették Istent, titeket pedig, irgalmas gyógyítóikat dicsértek, így énekelve:

Üdvözölve legyetek az igaz Isten legyőzhetetlen hirdetői. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus keresztjének fegyverét jógyőzelmüleg felvettétek. * Üdvözölve legyetek boldog orvosok, a szenvedők gyors segítői. * Üdvözölve legyetek, akik minden erőtlenséget ingyen orvosoltok. * Üdvözölve legyetek, akik most is bőségesen forrásoztok gyógyulást. * Üdvözölve legyetek, kegyelmes vigasztalói a bajokban és szomorúságokban levőknek. * Üdvözölve legyetek, akik minden körülményekben védelmeztek bennünket. * Üdvözölve legyetek, a segély nélküliek üdvös megszemlélői. * Üdvözölve legyetek igazak dicsőséges ékessége. * Üdvözölve legyetek erős közbenjáróink. * Üdvözölve legyetek buzgó imádkozók érettünk Istenhez. * Üdvözölve legyetek mindazoknak, akik hittel hívnak benneteket, gyors segítők. * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

5. konták

Valóban Istentől megmutatott úton jártatok, Krisztus szolgái, amikor bilincsekben Rómába vitetve, hogy a bálványoknak szolgáljatok, egyedül Krisztusért fáradoztatok, keserű megpróbáltatásokat tűrtetek, ó szentek, de mindent elszenvedtetek a titeket megszerető Krisztusért. Ezért, nagy türelmeteken, és az Úr iránti erős szereteteken csodálkozva, veletek együtt énekeljük Neki: Alleluja.

5. ikosz.

Látván a király, hogy Krisztus ereje által meggyógyult, dicséretet mondott Neki, mi pedig, Istent dicsérve boldogoknak mondunk titeket, az Ő dicsőséges kedveltjeit, így énekelve:

Üdvözölve legyetek, aki a mennyeieket inkább megszerettétek, mint a földieket. * Üdvözölve legyetek, akik a földön angyali élet után buzgólkodtatok. * Üdvözölve legyetek, mert elvetvén a sokistenséget, az atyai jámborságtól nem távolodtatok el. * Üdvözölve legyetek, mert minden vagyonotokat, az Úr szava szerint a szegényeknek osztottátok szét, hogy Krisztust nyerjétek el. * Üdvözölve legyetek, akik nem csak szóval, hanem sokkal inkább tettel, és Istenhez intézett állandó imádsággal tanítottatok másokat. * Üdvözölve legyetek, akik a gyógyulások kiapadhatatlan forrását mutatjátok most is. * Üdvözölve legyetek, akik az Istentől nektek adott csodák kiárasztásával bennünket meggazdagíttok. * Üdvözölve legyetek, akik saját-magatokat Isten templomává készítettétek elő. * Üdvözölve legyetek, a szegények gyors meghallgatása. * Üdvözölve legyetek a reménytelenek ismeretes reménysége. * Üdvözölve legyetek a betegek gyors orvoslása. * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

6. konták

Krisztus nevének hirdetői lévén életetekben, most is az Ő erejét bizonyítjátok az ikonotoktól forrásozó csodákkal, és, amint egykor egy asszony hitét nem vetettétek meg, hanem, álmában neki megjelenvén, betegségében könnyebbséget ajándékoztatok, így a mi imádságaink és énekeink hangjait is hallgassátok meg, ó szent ingyenesek! Figyeljetek híveink hitére és szeretetére, és ajándékozzatok nekünk felülről védelmet, akik dicsérünk titeket, és énekeljük Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott, mint a fény igazságotok, amikor a király ítélőszékénél szemrehányást kapva, bátran ezt mondtátok neki: nem varázslatos csalással orvosoljuk a betegségeket, hanem, Urunk Jézus Krisztus ereje által, amint Ő parancsolta, mondván: a betegeket gyógyítsátok meg, a leprásokat tisztítsátok meg, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ezért, bátorságotok elcsodálkozva, ezekkel mondunk boldogoknak benneteket:

Üdvözölve legyetek, akik megmutattátok nekünk, a hitnek és erősségnek példáját. * Üdvözölve legyetek, akik a paradicsomi boldogságot mindig élvezitek. * Üdvözölve legyetek a jámborság bölcs magvetői. * Üdvözölve legyetek az igaz hitnek dicsőséges hirdetői. * Üdvözölve legyetek tanítók, a mennybe vezetők. * Üdvözölve legyetek a tiszta és szeplőtelen élet el nem alvó őrzői. * Üdvözölve legyetek a hozzátok imádkozók buzgó meghallgatói. * Üdvözölve legyetek finom és hűséges útmutatók az üdvösségre. * Üdvözölve legyetek, a jámboran, és Isten előtt kedvesen élni akarók boldog oktatói. * Üdvözölve legyetek a javak közbenjárói mindazoknak, akik tisztelik emléketeket. * Üdvözölve legyetek, akik futásotokat jól fejeztétek be. * Üdvözölve legyetek, akik az igazság koszorúit az Úr Krisztustól nyertétek el. * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

7. konták

Akarván Krisztus erejét a gonosz király előtt feltárni, a Szentlélekkel eltelve mondtátok: isteneiddel légy megszégyenülve, ó Karin! És arca azonnal megváltozott, és nyaka eltekeredett, és hozzátok imádkozva mondta: íme, most látom, hogy az igaz Isten szolgái vagytok. Kérlek tehát titeket, amint másokat orvosoltatok, úgy orvosoljatok engem is, hogy én is veletek együtt énekeljem Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Csodálatos imádkozók érettünk, lelkünk és testünk gyógyítói, és örök üdvösségünk közbenjárói, hálás szívvel énekelve a dicsőítő éneket a nektek ilyen nagy csodatételeket ajándékozott Istennek, nektek is ilyen dicséreteket hozunk: * Üdvözölve legyetek, akik az angyalokat csodálatba ejtettétek türelmetekkel.

Üdvözölve legyetek, akik csodáitok isteni ragyogásával mindenkit megvilágosítottatok. * Üdvözölve legyetek minden betegségtől gyors és ingyenes orvosok. * Üdvözölve legyetek, akik közbenjárásotokkal a bénákat meggyógyítjátok. * Üdvözölve legyetek, akik a gyógyíthatatlan betegségekből egészségesen emeltek fel. * Üdvözölve legyetek, akik méltóan fejeztétek be életetek földi küzdelmét. * Üdvözölve legyetek, akik értünk, akik üresek vagyunk a jótettektől, állandóan Isten elé álltok. * Üdvözölve legyetek, mert az Úrtól nektek adott bölcsesség ragyogásával minden hívőt megvilágosíttok. * Üdvözölve legyetek értünk imádkozók és csodás oltalmazóink. * Üdvözölve legyetek Krisztus bátor vértanúi. * Üdvözölve legyetek, akik véretekkel a földet megszenteltétek. * Üdvözölve legyetek, akik a bálványozás oktalanságát leleplezitek. * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

8. konták

A világ számára különös életeteket látva, eltávolodunk mi is annak hiúságaitól, és értelmünket a mennyekbe emelve, felkiáltunk hozzátok ó szent ingyenesek: enyhítsétek a betegségeket, kegyelmes orvoslásokat forrásozva mindazoknak, akik buzgón folyamodnak segítségetekhez, és hangoztatják Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Egész életeteket a földön az Isten és a felebarát iránti szeretettel töltöttétek be, ó szent ingyenesek, Kozma és Damján, most is gyors segítségként mutatkoztok mindenkinek, akik hittel hívnak benneteket, mert nem csak a szent ereklyéitekhez közel folyamodóknak, hanem gyógyulásokat forrásoztok a távol levőknek is. Ezért ezeket a dicséreteket hozzuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik a Háromságban dicsért egy Istennek hűségesen szolgáltatok. * Üdvözölve legyetek, akik az egyet, ami szükséges, bölcsen kiválasztottátok. * Üdvözölve legyetek, mert a szüntelen munkában és küzdelemben éjjeleteket és nappalotokat minden csüggedés nélkül töltöttétek el. * Üdvözölve legyetek, mert egyszerű, szűk és fáradságos életetekkel Isten dicsőségét az emberek között megsokasítottátok. * Üdvözölve legyetek Krisztusnak bátor követői. * Üdvözölve legyetek, mert Krisztus parancsainak tanítói és cselekvői voltatok. * Üdvözölve legyetek, mert a mennyországban a nagyok neveivel vagytok elnevezve. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus dicsőségével az egész világot beragyogtátok. * Üdvözölve legyetek, mert szenvedéseitek által szenvedélytelenséget nyertetek. * Üdvözölve legyetek, mert a vértanúi halállal halhatatlanságot szereztetek. * Üdvözölve legyetek, mint megdicsőült angyalok a mennyben és a földön. * Üdvözölve legyetek, mert most Isten előtt koszorút viselve álltok. * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

9. konták

Az egész emberi természet elcsodálkozott Isten kegyelmének bennetek való ragyogásától, ó szent Kozma, és Damján, amikor az istentelen Karin király, meglátva az Úr Jézus Krisztus nevében általatok végzett csodákat, hitt és dicsőítette Istent. Ezért, mi is dicsőítve a nektek ilyen erőt Adót énekeljük Neki: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok kételkednek, hogy kifejezzék szeretetetek bőségét, amellyel elteltetek az Úrban levő emberek iránt ó szent kedveltek. Ezért, szívünk mélységéből énekeljük nektek:

Üdvözölve legyetek, akik Uratokért mindhalálig fáradoztatok. * Üdvözölve legyetek, akik Isten szeretetétől fellángolva, a bálvány-áldozatok tüzét kioltottátok. * Üdvözölve legyetek, akik a felebarátot magatoknál jobban megszerettétek. * Üdvözölve legyetek, mert a betegeket és szenvedőket meglátogattátok. * Üdvözölve legyetek, mert a gyöngék szükségét megelőztétek. * Üdvözölve legyetek szomorúak vigasztalói. * Üdvözölve legyetek kétségbe esettek oltalmazói. * Üdvözölve legyetek árvák táplálói. * Üdvözölve legyetek kegyetlenül szenvedők segítségei. * Üdvözölve legyetek elnyomottak megszabadítói. * Üdvözölve legyetek, mert a futást jól bevégezve, Krisztushoz érkeztetek. * Üdvözölve legyetek, mert országában lakoztok. * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők

10. konták

Meg akarván menteni sokakat, megmutatott az Úr nekünk titeket, csodatevőit: mert ki ne hatódna meg, látva mérhetetlen együttérzéseteket mindenki iránt, ki ne mondana titeket boldogoknak, mivel nem csak az embereket gyógyítjátok meg a bajoktól, hanem az állatokon is könyörültök, ne vessétek meg tehát a mi imádságainkat sem, hanem mindnyájunkra kifogyhatatlanul árasszátok ránk nagy és gazdag kegyelmeiteket, hogy hangoztassuk Istennek: Alleluja.

10 .ikosz

Falak vagytok mindenki számára, akik dicsőítjük csodáitokat, ó ingyenesek, és közbenjárásotokhoz menekülünk, falak és oltalmak vagytok, akik körülvesztek bennünket minden bajtól, akik buzgón segítségül hívunk titeket. Ezért tehát, bennünket is oltalmazzatok meg a szükségtől, támadásoktól, bajoktól, és betegségektől, könyörgünk, és buzgón kiáltunk hozzátok:

Üdvözölve legyetek a türelemben a gyémántok erősségét is felülmúlók. * Üdvözölve legyetek, akik az ezüstöt szerető ember irigységétől ártatlanul szenvedtetek. * Üdvözölve legyetek a bajokban dicsőséges oltalmazók. * Üdvözölve legyetek az erőtlenek és megbántottak megerősítése. * Üdvözölve legyetek a támadásokban erős védelmezők. * Üdvözölve legyetek a gyengék és szegények irgalom-teljes meggazdagítói. * Üdvözölve legyetek éhezők irgalmas táplálói. * Üdvözölve legyetek a betegségektől és súlyos bajoktól letartottak bölcs orvoslói. * Üdvözölve legyetek a hittel hozzátok menekülőknek minden fájdalmas körülménytől buzgó védelmezői. * Üdvözölve legyetek, mert emléketek mindenki előtt dicsőséges a földön. * Üdvözölve legyetek, mert neveitek be vannak írva a mennyekben. * Üdvözölve legyetek, mert Isten megdicsőített titeket. * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

11. konták

Meghatottsággal tele énekünk, amelyet most felajánlunk, nem elégséges dicsőséges küzdelmeitek és fáradságaitok dicséretére, amelyeket életetekben Krisztusért elvállaltatok, de bizakodva kérjük, hogy buzgó imádságainkat elfogadva, imádságaitokkal minket is oltalmazzatok meg minden bajtól, hogy meghatott szívvel hangoztassuk Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Fényességet árasztó, és mennyei értelmet mutattatok egykor Karin előtt, az ő tévelygését leleplezve, most pedig ereklyéitek sértetlenségével és csodáitok sokasága által az igazhitűséget megerősítitek. Ezért, hálásan hangoztatjuk: * Üdvözölve legyetek, akik az Ige személyét bátran hirdettétek. * Üdvözölve legyetek, akik a bálványimádó erőt jó-akaratúlag elnyomtátok.

Üdvözölve legyetek mert általatok legyőzetett a gonosz lelkeknek való szolgálat. * Üdvözölve legyetek, mert általatok Krisztus imádása hirdettetett. * Üdvözölve legyetek bölcs tanítók. * Üdvözölve legyetek minden erénynek fáradhatatlan teljesítői. * Üdvözölve legyetek, mert földi munkáitok után a mennyei lakásokban örvendeztek. * Üdvözölve legyetek, mert halálotok után sem hagytok el minket. * Üdvözölve legyetek, mert mindenkinek, aki hittel hív benneteket segítségül, gyors segítséget adtok. * Üdvözölve legyetek, szent orvosok, mert betegségeinket gyógyítjátok. * Üdvözölve legyetek, akik a hívők imáit nem vetitek meg. * Üdvözölve legyetek, akik értünk méltatlanokért is Isten trónjánál közbenjártok. * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

12. konták

A kegyelem, amelyet az Úr Isten adott nektek, hogy meggyógyítson minden lelki és testi betegséget, gyűjtött össze bennünket, hogy tiszteljük emléketeket szent ingyenesek, Kozma és Damján, mert istenfélelemmel tekintve szent ikonotokra, és a szív meghatottságával borulva le előtte, kérünk, hogy ments meg mindnyájunkat minden gonosztól és betegségtől, hogy mindnyájan énekeljük Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve csodáitokat, dicsőítjük fáradságaitokat és küzdelmeiteket, boldognak mondjuk vértanúi kimúlásotokat, tiszteljük közbenjárásotokat és erős védelmeteket mindazok iránt, akik segítségetekre szorulnak, magasztaljuk a minden jó megadóját, Istent, aki nekünk ilyen csodálatos imádkozókat ajándékozott, és meghatottsággal hangoztatjuk: * Üdvözölve legyetek az Úr Jézusnak hűséges hirdetői.

Üdvözölve legyetek az Ő igazságának bátor tanúi. * Üdvözölve legyetek Isten előtt értünk buzgó közbenjárók. * Üdvözölve legyetek testünk együtt-érző orvosai. * Üdvözölve legyetek a mennyországnak és az örök javaknak elnyerői. * Üdvözölve legyetek Isten után teljes reménységünk. * Üdvözölve legyetek, akik a gyógyítások jó-illatú myróját forrásozzátok. * Üdvözölve legyetek, akik imádságaitokkal a szenvedélyek rossz szagát elűzitek. * Üdvözölve legyetek gyógyulások megadói és csodák forrásozói. * Üdvözölve legyetek fényt-hordozó egyházi oszlopok, megingathatatlan fal. * Üdvözölve legyetek az igaz szőlőtőke isteni vesszői. * Üdvözölve legyetek bölcs ingyenesek fényességet látó kettőse. * Üdvözölve legyetek Kozma és Damján, szent ingyenesek és dicsőséges csodatevők.

13. konták

Ó, csodálatos ingyenesek, csodatevők, gyógyítók, és Isten dicsőséges kedveltjei, Kozma és Damján, fogadjátok el ezeket a töredelmes szívből hozott imádságainkat, gyógyítsátok különféle betegségeinket, és buzgó közbenjárásotokkal kérjétek számunkra Krisztus Istentől szabadulást minden bajtól és támadástól, bűneink bocsánatát, az örök üdvösség jó reménységét, hogy veletek, és minden szenttel együtt méltókká legyünk örök időkre énekelni Üdvözítő Istenünknek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.