Akathiszt csodatevő szent Gergely neocezareai püspökhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Krisztusnak kiválasztott, és derék kedveltje, hitágazatok csodálatos megalkotója, és a téves tanítások szorgalmas kigyomlálója, sok gyógyulást adó forrás, és imádkozó lelkünkért, ó Gergely főpap, mivel bizodalmad van az Úrhoz, minden bajtól ments meg bennünket, akik hangoztatjuk: Üdvözlégy csodatevő Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

1. ikosz

Földi angyal, és mennyei ember voltál, ó, Gergely főpap, életed kezdetétől a lélek és test tisztaságát megőrizve, és Krisztust szeretettel buzgón követve, lelki tökéletességet értél el. Ezáltal a derék életnek, mint villámnak fényével ragyogva, most a nagy Fényesség előtt állva, emlékezz ránk, akik buzgón tisztelünk, és így énekelünk téged:

Üdvözlégy Krisztus Evangéliumának hűséges követője. * Üdvözlégy Krisztus parancsainak hűséges teljesítője. * Üdvözlégy a jámborság ledönthetetlen fala. * Üdvözlégy csillag, aki Isten kegyelmének fényétől ragyogsz. * Üdvözlégy, aki nagy bátorságot szereztél az Úrhoz. * Üdvözlégy, aki fentről a csodatevés adományát nyerted el. * Üdvözlégy Krisztus Egyházának erős kormánya. * Üdvözlégy az igazhitűség megingathatatlan oszlopa. * Üdvözlégy a jámbor hit szabálya. * Üdvözlégy a lelki alázatosság példája. * Üdvözlégy az apostoli hagyományok őrzője. * Üdvözlégy Isten titkainak igazi elrendezője. * Üdvözlégy csodatevő Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

2. konták

Látván az istentelen alexandriai fiatalok bűntelen és szeplőtelen életedet, ó Gergely főpap, az ördögtől elvetett irigységtől felhevülve, kitanítottak egy asszonyt, hogy rágalmazzon meg téged mindenki előtt, hogy kérjen pénzt a paráznaságért. Te pedig, az anyai méhtől boldogságos kimúlásodig nem ismerve a testi bűnt, és, szeplőtelenül megőrizve a szüzességet, szelíden és jóságosan kérted barátodat, hogy adja meg a kért dolgot, énekelve Istennek, az egyedül igaz tanúnak a mennyekben: Alleluja.

2. ikosz

Bűntől elhomályosult értelme és szíve lévén, az Alexandriában levő parázna nő elfogadta az igaztalan jutalmat, vele együtt a szörnyű büntetést is, mert félelmetes ördög ment bele, kezdve gyötörni mindenki előtt, úgy, hogy Béliálnak ez a lánya egész testében remegett, csikorgatta fogait, és rettenetesen ordított. Te pedig, ó Gergely főpap, buzgó imádságot mondva érte az Úrhoz, elűzted tőle az ég alatti gonoszság szellemét. Mi pedig, ezen csodálkozva, így éneklünk neked:

Üdvözlégy Krisztus legyőzhetetlen harcosa. * Üdvözlégy Istennek jóságos és hűséges szolgája. * Üdvözlégy a halhatatlanság virága. * Üdvözlégy a megtartóztatás koszorúja. * Üdvözlégy a szüzesség ékessége. * Üdvözlégy az angyalokkal élő. * Üdvözlégy az alázatosság tökéletes tükre. * Üdvözlégy, akinek az ördögök is engedelmeskednek. * Üdvözlégy, aki Krisztus jó, és könnyű igáját hordoztad. * Üdvözlégy, aki sok bajt tűrtél el nagylelkűen. * Üdvözlégy, aki által a sátán megszégyenült. * Üdvözlégy, aki által Krisztus megdicsőült. * Üdvözlégy csodatevő Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

3. konták

Az isteni bölcsesség ereje árnyékozott meg téged, ó Gergely főpap, amikor barátoddal, a kappadókiai Firmiánnal elhagytad a világi tudományt, és a hellén filozófiát, és kezdted megérteni a keresztény igazságokat és az isteni írások titkait, ezért, rólunk is, ó nagy tanító, átjárva most a mennyország halhatatlan pázsitját, emlékezzél meg Isten trónjánál, hogy mi is az evangéliumi istenismeret fényével felvilágosodjunk, énekelve: Alleluja.

3. ikosz

Az isteni szeretet tüzét bírván szívedben, ó, Gergely főpap, szülőhazádba, Neocezáreába jöttél, ahol minden ember kérte, hogy légy számukra bíró, és városparancsnok. Te pedig, elkerülve a gőgösség hálóját, és az üres emberi dicséretet, elhagytad ezt a helyet, és a pusztába távolodtál el, fáradságokban és küzdelmekben maradva, amiket egyedül a szíveket ismerő Isten ismer. Mi pedig alázatosságodon és a puszta iránti szereteten elcsodálkozva, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy angyali erkölcsű ember. * Üdvözlégy a hőstettek kiapadhatatlan forrása. * Üdvözlégy a sötétségben ragyogó világító. * Üdvözlégy az isteni fény lámpása. * Üdvözlégy pusztát szerető gerlice. * Üdvözlégy édes énekű pásztorsíp. * Üdvözlégy sokat könnyező imádkozó. * Üdvözlégy ellenséget legyőző bátor katona. * Üdvözlégy Istent el nem hallgató zsoltárénekléssel dicsőítő. * Üdvözlégy, aki sok térdhajtást végeztél. * Üdvözlégy, aki böjttel és száraz eledellel sanyargattad testedet. * Üdvözlégy, aki magadban a régi embert egészen a lélek alá vetetted. * Üdvözlégy csodatevő Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

4. konták

A világi élet viharán, és a kifárasztó szenvedélyek hullámain átmenvén, ó Gergely főpap, csöndes és nyugalmas kikötőt találtál, a pusztában telepedve le, Krisztusnak fáradhatatlanul szolgáltál, megszeretted a böjtöt és az imádságot, szüntelenül énekelve Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallva a boldogságos amasziai Tedim püspök angyalhoz hasonló életedet, ó, Gergely főpap, ki akart téged hívni a pusztai magányosságból egyházi szolgálatra papi formában, te pedig, meglátva az ő akaratát, és méltatlanságodról gondolkozva, elrejtőzködtél a sűrű pusztába. Ő pedig, a Szentlélektől indítva, és Krisztus Egyháza iránti buzgóságtól égve, csodás felszentelést végzett, nélküled szentelve fel téged Neocezárea város püspökévé. Mi pedig, ezen csodálkozva, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy a fölséges Isten főpapja. * Üdvözlégy az Úr oltárának isteni félelmű szolgája. * Üdvözlégy Krisztus szőlőskertjének fáradhatatlan munkása. * Üdvözlégy, aki Neki fáradságodból édes gyümölcsöt vittél. * Üdvözlégy Isten dicsőségének buzgólkodója. * Üdvözlégy mindenkit az ég felé vezető tanító. * Üdvözlégy, aki Krisztussal sok lelket jegyeztél el. * Üdvözlégy juhaiért lelkét odaadó jó pásztor. * Üdvözlégy bűnösök kegyelmes oltalma. * Üdvözlégy a bajokban levők gyors segítsége. * Üdvözlégy hívők menedékvárosa. * Üdvözlégy főpapok jóváhagyása. * Üdvözlégy csodatevő Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

5. konták

Istentől küldött csillaghoz voltál hasonló, ó, Gergely főpap, az Egyház égboltját ékesítve, és az igaz istenismeret fényével megvilágosítva, amikor Isten akaratának engedelmeskedve elfogadtad a püspökké rendelést Neocezárea városába, és azonnal szembeszálltál a gonosz szamoszatai Pál és Szabellius tévtanítókkal, akik hamisan tanítottak a Legszentebb Háromság titkáról, te pedig, megtanítva a hívőket, hogyan kell hangoztatni a Háromságban egy Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látva az értelmetlen tévtanítókat, akik a Legszentebb Háromságról helytelenül tanítottak, te, ó, Gergely főpap, buzgón imádkoztál az Úristenhez, és az Ő legtisztább Anyjához az igaz hittételek feltárásáért az igazhitű keresztények számára, ezért csodás látványban részesültél: a Legszentebb Istenszülőére Hittudós szent János apostollal, tőlük pedig megtanítva voltál az istenismeret titkaira, leírva, átadtad azokat minden hívőnek oktatásra. Mi pedig, ezeket a mennyei igéket szeretettel fogadva dicsőítünk téged, ó, nagy titoklátó, és neked így hangoztatjuk:

Üdvözlégy Isten bölcsességének szemlélője, és hirdetője. * Üdvözlégy az igazi hittudomány aranyszavú tanítója. * Üdvözlégy, akit a Legszentebb Háromság jóakarata beárnyékolt. * Üdvözlégy, akit a Legszentebb Istenszülő kegyelmével megajándékozott. * Üdvözlégy, akit isteni értelem töltött el. * Üdvözlégy, akit a Szentlélek kegyelme megvilágosított. * Üdvözlégy, aki elhomályosítottad a veszedelmes téves tanítást. * Üdvözlégy, aki legyőzted a tévtanítói istentelenséget. * Üdvözlégy, az apostoli hagyományok buzgó védelmezője. * Üdvözlégy az igaz hit gyémántja. * Üdvözlégy a jámborság buzgó oktatója. * Üdvözlégy, aki önmagadban a háromszemélyű Istenségnek templomot építettél. * Üdvözlégy csodatevő Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

6. konták

A hármasegységű Isten fényt hozó hirdetőjeként jelentél meg, ó, Gergely főpap, megtanítva magától a Legszentebb Istenszülőtől, és a Hittudós János apostoltól, hogyan kell a Szentháromságban igazán hinni: szüntelenül hangoztattad: az Élő Ige Atyjának, a Személyes Erő Bölcsességének, és az Örökkévaló Képének: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott eljöveteleddel, ó, Gergely főpap, az igaz istentisztelet fényessége a bálványimádás sötétségében levő Neocezárea városának, mert a bálványok, és a nekik szolgálók sokaságát találva a bálvány templomokban, kérted az Urat, hogy tekintsen teremtményeire, világosítsa fel a tévelygő embereket, és fordítsa őket az üdvösség útjára. Ezért a hívek megtanulták, hogy hangoztassák neked:

Üdvözlégy az ördögi szolgálat kiirtója. * Üdvözlégy az igazi istentisztelet beültetője. * Üdvözlégy, aki a bálványokat isteni erővel megsemmisítetted. * Üdvözlégy, aki a hitetlenség sötétségét szétűzted. * Üdvözlégy az igaz hit dicsősége. * Üdvözlégy Krisztus Egyházának megerősítése. * Üdvözlégy az ördögi csábítás megszégyenítője. * Üdvözlégy, aki a hitetleneket istentudással felvilágosítottad. * Üdvözlégy jámborságot védelmező pajzs. * Üdvözlégy istentelenséget elvágó kard. * Üdvözlégy hívők helyeslése. * Üdvözlégy hitetlenek megszégyenítése. * Üdvözlégy csodatevő Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

7. konták

Akarván egykor a neocezáreai istentelen lakosok pogány ünnepet tartani Zeusznak, nem figyelve intelmeidre, ó, Gergely főpap, Isten haragját vonták magukra, és a szörnyű büntetést, halálos veszedelmes sebet, mert összekeverték az esztelenség örömét sírással, miután a vidámság bajjá és szerencsétlenséggé változott. Felismerve pedig az emberek tévelygésüket, kértek téged, hogy múljon el a szörnyű betegség Istenhez intézett imádságod által, Akit te egyedül tartottál Úrnak minden fölött, és hangoztattad Neki: Alleluja.

7. ikosz

Új csodatevőnek vall téged Krisztus Egyháza, ó, Gergely főpap, mert a benned működő isteni erővel a betegeket meggyógyítod, a leprásokat megtisztítod, az ördögöket kiűzöd. Te vagy ugyanis mindenki számára igazán segítség, szabadító, tápláló, és orvos. Ezért így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Jézusnak csodatevő jobb keze. * Üdvözlégy a szóval gyógyító Krisztus nyelve. * Üdvözlégy, aki az Úrhoz nagy bizalmat szereztél. * Üdvözlégy, aki a magasból a csodatevés ajándékát kaptad meg. * Üdvözlégy a bajokban dicsőséges oltalmazó. * Üdvözlégy, a támadásokban igen nagy védelmező. * Üdvözlégy gyógyulások forrása. * Üdvözlégy gonoszul szenvedők segítsége. * Üdvözlégy gonoszlelkek kiűzője. * Üdvözlégy kimeríthetetlen sokgyógyulású forrás. * Üdvözlégy megmenekülés a szomorúságtól. * Üdvözlégy kegyelem megadása. * Üdvözlégy csodatevő Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

8. konták

Különös csoda mutatkozott, ó, Gergely főpap, amikor atyjától két testvér tavat kapott örökségül, és nem tudván azt megosztani egymás között, egymásra támadtak. Te pedig, Istenhez intézett imádságoddal kiszárítottad azt, hogy ne száradjon ki a testvéri szeretet, megtanítva a hívőket, hogy egymással békében hangoztassák Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Az egész igazhitű világ igazán tisztel téged, ó, Gergely főpap, nagy csodatevő, mert Istenhez intézett imádságod, és botod leszúrása által a patak folyását megváltoztattad, megőrizve a föld termékenységét, Jézus nevét pedig segítségül hívva, a hegyet megmozdítottad, helyet adva Isten temploma felépítésének. Mi pedig, ezen csodálkozva hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Isten kegyelmének edénye. * Üdvözlégy csodák kimeríthetetlen forrása. * Üdvözlégy az emberi lelkek igazi megváltoztatója. * Üdvözlégy veszekedő emberek értelmessé tevése. * Üdvözlégy, mert általad az irigységet legyőzzük. * Üdvözlégy, mert általad jó-erkölcsű életet élünk. * Üdvözlégy, aki Isten kegyelme által az elemeken uralkodsz. * Üdvözlégy, mert hiteddel a föld törvényeit megváltoztatod. * Üdvözlégy, mert botoddal a patak folyamait megszelídítetted. * Üdvözlégy, mert imádságoddal a földnek termékenységet ajándékoztál. * Üdvözlégy, buzgó templom-építő. * Üdvözlégy a szellemi juhok emberszerető pásztora. * Üdvözlégy Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

9. konták

Az egész angyali természet megcsodálta jövőbe látásod adományát, ó, Gergely főpap, amikor megláttad az egyszerű szénégetőben: Sándorban az Istennek kedves és jámbor emberben Kománé város jövendő püspökét, és, mint, rejtett kincsként nyilvánítottad ki, aki Krisztus Egyházának ékességévé lesz. Ezért mi is a testnélküli seregekkel énekeljük Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A sokbeszédű szónokok nem tudják bemutatni a benned tevékenykedő Isten erejét, ó, Gergely főpap, amikor három zsidó gúnyolódni akart fölötted, és az istentelenek, közülük az egyiket az úton lemeztelenítve, mint halottat letéve, sírtak fölötte, és ruhákat kértek tőled meztelenségét elfödni. Te pedig, befödve őt, valóban élettelenné tetted, a kísértőket megszégyenítve, és a halottat a halottaknak eltemetni hátrahagyva, mi pedig, magasztalva téged, ó főpap, így hangoztatjuk:

Üdvözlégy, akit a jövőbe látás szelleme megvilágosított. * Üdvözlégy, aki elteltél Isten félelmének lelkével. * Üdvözlégy, aki a jövendőket, mint jelenvalókat ismered. * Üdvözlégy, aki a távol levőket, mint közelieket szemléled. * Üdvözlégy az igazság félelem nélküli hirdetője. * Üdvözlégy a hamisság buzgó megszégyenítője. * Üdvözlégy, a törvényteleneknek a leleplezés szavával, mint mennydörgéssel való leverése. * Üdvözlégy, az istentelenségtől elvakultaknak, mint a villám levágása. * Üdvözlégy, aki az értelmetlen zsidók megbüntetésére Istent hajlítottad. * Üdvözlégy, aki az utálatos káromlót az élettől megfosztottad. * Üdvözlégy, mert általad leveretett a gúnyolódás. * Üdvözlégy, mert általad feláldoztatott az irigység. * Üdvözlégy Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

10. konták

Üdvözíteni akarván szellemi juhaid lelkét, ó, Gergely főpap, mint jó pásztor felkeltél a ragadozó farkas, az istentelen üldöző Decius ellen, aki a keresztényeket bálványimádásra kényszeritette, és átadta őket kínokra, és gonosz halálra. Te pedig, az atyai szeretettől vezérelve, felszólítottad a hívőket, hogy rejtőzzenek el a kínzóktól, hogy meggyengülve a szenvedésekben, el ne essenek az igaz Istentől, Neki pedig egy időre a sűrűségekben, és a hegyek hasadékaiban énekelték: Alleluja.

10. ikosz

A mennyei Jeruzsálem falai fogadtak be téged, a földiekből az égiekhez való átmeneted után, ó, Gergely főpap. Nyájad sírt miattad, mint gyermekeit szerető atya miatt, mi pedig, látva téged eltemetve, és remélve, hogy az égben buzgó közbenjáró leszel, sírással, és reménységgel együtt hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy nagy kedvelt, aki az életet Istenért szeretted. * Üdvözlégy, aki a hitet, reményt és szeretet mindvégig megőrizted. * Üdvözlégy gyermekszerető atya, akinek a püspökség kezdetén Neocezárea városában tizenhét kereszténye volt, és őket az evangéliumi parancsok tejével tápláltad. * Üdvözlégy munkaszerető méh, aki az egész várost Krisztus hitének mézével gyönyörködtetted, és kimúlásod előtt csak tizenhét, a keserűségben tévelygő pogányt hagytál. * Üdvözlégy az igazság Napjának fénye, aki az isteni szeretet melegségével melegítesz bennünket. * Üdvözlégy nagy fényű világító, aki az igaz istenismeret világosságával világosítasz meg bennünket. * Üdvözlégy szívünket megvidámító tisztes drágagyöngy. * Üdvözlégy az igazhitű embereket ékesítő drágakő. * Üdvözlégy a mennyei erők beszélgető társa. * Üdvözlégy minden szentek örökös társa. * Üdvözlégy, mert általad Isten irgalmasságának mélységét hívjuk. * Üdvözlégy, mert reméljük, hogy általad az örök üdvösséget elnyerjük. * Üdvözlégy csodatevő Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

11. konták

Hálaadó éneket hoztak a Legszentebb Háromságnak a neocezáreai emberek, amikor megtalálták tisztes, és sokakat meggyógyító ereklyéidet, mint csodálatos csodákat művelő üdvös forrást, ó, Gergely főpap, és elhelyezték azokat a főtemplomban, énekelve Istennek: Alleluja.

11. ikosz

A lelket, és testet megvilágító fényt adó világítónak mutatott be téged az Úr, minden igazhitű ember számára az egész mindenségben, ó, Gergely főpap, mert imádságaiddal segítesz nem csak a Neocezáreában levőknek, hanem hazánk területein élőknek is, mert megszabadultak sokan segítségeddel, és közbenjárásod által, ezért templomokat is emeltek tiszteletedre, amelyekben ezeket hangoztatják:

Üdvözlégy a mennyekbe átköltöző, és ott lakó. * Üdvözlégy a földért imádkozó, és közbenjáró. * Üdvözlégy az igazhitű emberek segítése. * Üdvözlégy a keresztény nemzetség felemelése. * Üdvözlégy Istentől megerősített létra, amely által feljutunk az égbe. * Üdvözlégy Istentől épített oltalom, amellyel sokan befödöztetnek. * Üdvözlégy, aki a rabság kötelékeiből kiviszel. * Üdvözlégy, aki a lázadástól és harcoktól megőrzöl. * Üdvözlégy, aki sokakat kiragadsz a romlásból. * Üdvözlégy, aki megőriztél sokakat sértetlenül. * Üdvözlégy, mert általad az örök haláltól megmenekülünk. * Üdvözlégy, mert általad méltókká leszünk a végtelen életre. * Üdvözlégy csodatevő Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

12. konták

Az Istentől neked adott kegyelmet követve, szeretettel magasztalunk téged, ó, Gergely főpap, azon gondolkodva, hogy nem tudjuk méltóan kifejezni nagyságodat és dicsőségedet. Imádkozzál értünk, lelki gyermekeidért, hogy az Úr irgalmas legyen irántunk, bűnösök iránt, közbenjárásod által halmozzon el bennünket is jóval, akik nem csak Neocezáreából, hanem hazánkból is hangoztatjuk Neki: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve Isten előtt kedves életedet, ó, Gergely főpap, hálát adunk a szentjeiben csodálatos Krisztus Istenünknek, aki téged az egyetemes Egyháznak adott, mint megingathatatlan oszlopot és az igaz hit megerősítését. Te pedig fogadd el tőlünk ezeket a szavakat:

Üdvözlégy, aki földi életedet jámboran végezted be. * Üdvözlégy, aki a mennyei Királytól a dicsőség koszorúját kaptad. * Üdvözlégy, aki jótetteid fényével megvilágosítottad a mindenséget. * Üdvözlégy, mert látván jótetteidet, az emberek magasztalják a mennyei Atyát. * Üdvözlégy, aki értünk imádkozol Isten trónja előtt. * Üdvözlégy, aki értünk szüntelenül kéred Istentől a kegyelmeket. * Üdvözlégy, aki minden hozzád menekülőt oltalmad és közbenjárásod alá fogadsz. * Üdvözlégy, mert senki nem távozott el tőled szegényen és vigasztalanul. * Üdvözlégy, mert ereklyéidből sok csoda történik. * Üdvözlégy, mert azokból Isten kegyelme szüntelenül árad. * Üdvözlégy csodatevő Gergely, Neocezárea dicsérete, Krisztus Egyházának ékessége.

13. konták

Krisztus főpapja, és csodatevője, Gergely, fogadd el a szeretetből neked hozott ezt az imádságunkat, és kérj számunkra az irgalmas Istentől, Aki előtt most is a mennyben állsz, megmenekülést a különféle bajoktól, és támadásoktól, főként az örök haláltól, vétkeink bocsánatát, és a mennyország elnyerését, hogy ott veled együtt énekeljük Neki: Alleluja, alleluja, alleluja.