Akathiszt damaszkuszi szent János atyához

/Fordította: Lakatos László atya/

Gazdag, jámbor szülőktől született Szíriában. Hamar kolostorba vonult. Szóban, és írásban sokat harcolt a képrombolók ellen. Sok egyházi énekünk szerzője. Meghalt 780-ban

Ünnepe: december 4.

Konták, 1 hang

A tiszteletreméltó énekszerző Jánost, * az Egyház tantóját, és szövétnekét, * az ellenség letipróját zengjük, hívek, * mert ő az Úr keresztjét használván fegyverül, * a tévhitűek cselvetéseitől mindenkit megszabadít, * s mint buzgó szószólónk Isten előtt * mindnyájunknak bűnbocsánatot szerez.

1. konták

Krisztus kiválasztott kedveltje, tisztelendő János atya, dicsérő énekeket mondunk neked, mint a kerubok énekeinek és a szeráfok hangjainak, az igazhitű Egyház aranyszavú éneklőjének, védelmezőnknek, és értünk buzgó imádkozónak, te pedig, mivel bizalmad van az Úr előtt, imádkozz értünk szüntelen imádsággal, és kérd bűneinkre a bocsánatot, akik hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

1. ikosz

Földi angyal és mennyei ember voltál János atya, és életedben buzgó szeretetet bírtál az Isten anyja iránt, Akinek szent ikonját törekedtél elkészíteni, és azt ájtatosan celládban felállítva szüntelen imádságokban tartózkodtál. Mi pedig, boldognak mondva téged, így mondjuk:

Üdvözlégy megszégyeníthetetlen közbenjáró értünk az Úr előtt. * Üdvözlégy állandó imádkozónk az Isten Anyjához. * Üdvözlégy irgalmas és szelíd atyánk. * Üdvözlégy a bajokban és helyzetekben gyors segítség. * Üdvözlégy a szomorkodók és gondban levők vigasztalása. * Üdvözlégy, aki gyors segítséget adsz minden kérőnek. * Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

2. konták

Látva ó tisztelendő János atya hogy a szent ikonok tiszteletének és hódolatának védelmére sokat írt jobb kezedet a képromboló király rendeletére levágták, elkérted azt a hitetlen kínzótól, és oda érintve azt annak tartozékához, könnyezve imádkoztál a legtisztább Istenszülő Szűzhöz, hogy gyógyítsa meg azt, és emberi nemünk jóságos és nagyhatalmú védelmezője gyorsan meghallgatta imádságodat, és megjelenvén neked az álomban, levágott kezed gyógyulását ajándékozta, hogy hálaadással énekeld Istennek: Alleluja.

 

2. ikosz

Az emberi ész nem tudja felfogni az Isten Anyja ikonja által csodásan végbement kegyelmes gyógyítások erejét és kinyilvánítani a nagy csodát: hogy levágott jobb kezed egy éjszaka hogyan gyógyult meg és lett egészséges, és azon a volt sebnek csak egy bíborszínű jele maradt a jóságos Gyógyító által, boldognak mondva a mennyei Királynőt, néked, Isten kegyeltje, ilyen dicséreteket mondunk:

Üdvözlégy, aki aranyos szavú ajkakkal mondod el a mennyei igazságokat. * Üdvözlégy Istennek buzgó szolgája. * Üdvözlégy angyalok lakótársa. * Üdvözlégy atyák beszélőtársa. * Üdvözlégy a hozzád menekülők buzgó védelmezője. * Üdvözlégy Istentől adományozott oltalmazó és védelmező. * Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

3. konták

A Magasságbeli jobbjának erejét a levágott jobb kezének meggyógyításában megmutatva, az isteni szózatú János, szépséges énekekben énekelte meg a jóságos Úrnőt, levágott kezének mását a nagy csoda mindenkori emlékéül oda helyezte az Isten Anyjának gyógyító ikonjához, ezért ez most látható, és ezt a szent ikont „háromkezűnek” nevezik, rajta a Szentháromság titkát és az abból származó minden csodát dicsőítő felírásokkal, hogy dicsérve hangoztassák az Úrnak: Alleluja.

3. ikosz

Nagy buzgóságot bírván Isten iránt, a szent Egyház lelkes énekszerzője, és annak istenes édes dicsőítője, János atya, élete végéig dicsőítő énekekkel dicsőítette az Istenszülő csodálatos kegyelmét, és a megtörtént csoda emlékére azt a kendőt, amellyel levágott keze be volt takarva, a fején hordta, az Istenanya gyógyító ikonját pedig, mint drága örökséget a megszentelt Száva szent kolostorának adta minden hívő számára tiszteletül. Lelkünk iránt való ilyen gondoskodásodért méltán hangoztatjuk neked így:

Üdvözlégy, mert teljesen tetszésére szolgáltál Istennek. * Üdvözlégy, mert a halhatatlan élet koszorúját nyerted el. * Üdvözlégy, mert a paradicsomi boldogságot élvezed. * Üdvözlégy, mert eltelsz Isten jóságával. * Üdvözlégy hívők tanítója és oktatója. * Üdvözlégy a szent igazhitűség ellenségei ellen erős harcos. * Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

4. konták

A kétségek vihara háborítja meg elmémet, ó tisztelendő János atya: miként hangoztassam Isten előtt méltóan nagyságodat, de te, mint jóságos és irgalmas, tekints ne ennek az alkotásnak a méltóságára, hanem buzgó önkéntességünkre, és taníts meg minket bűnösöket: hogyan kell lelkileg megérezni Isten dicsőítését, és énekelni: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a közeliek és távoliak, ó tisztelendő János atyánk, angyalhoz hasonló életedet, és, hogy imádságod által a hozzád folyamodók kegyelmes vigasztalást nyernek, és hálásan megemlékezve azokról a jótettekről, amelyeket hátrahagytál nekünk énekekben és lelki dalokban, örömmel hangoztatunk feléd ilyeneket:

Üdvözlégy, mert Istenért szülőhazádat elhagytad. * Üdvözlégy, mert isteni énekekkel világosítottál fel bennünket. * Üdvözlégy a jámborság oszlopa. * Üdvözlégy erények tárháza. * Üdvözlégy, aki aranyszavú ajkakkal mennyei igazságokat hirdetsz. * Üdvözlégy, aki a földi megtiszteltetést semminek veszed. * Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

5. konták

Istentől küldve, mint egy fényt árasztó csillag mentél, ó Isten kegyeltje, Jeruzsálem szent városába, a szent helyek tiszteletére, ahol ott is maradtál, nem térve vissza a világba, szerzetesként beléptél megszentelt szent Száva kolostorába, hálásan énekelve Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván az angyali rendek angyalhoz hasonló életedet, isteni boldogságú atya, alázatosságod mélységét, szüntelen imádságaidat, megtartóztatásod erősségét és lelked buzgóságának nagyságát a tisztaságért, elcsodálkoztak, és dicsőítették az emberi természet erőtlenségét megerősítő emberszerető Istent. Mi pedig, boldognak mondunk téged és így hangoztatjuk:

Üdvözlégy a szerzeteseknek csodálatos ékessége. * Üdvözlégy, aki megszeretted Isten házának ékességét. * Üdvözlégy, aki a Szentlélektől felkenést nyertél. * Üdvözlégy Isten kegyelmének megszentelt edénye. * Üdvözlégy Krisztusnak jóságos és hűséges szolgája. * Üdvözlégy az Úrnak igaz szolgája. * Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

6. konták

Istenhordozó szónok lévén, ó János atya, állandóan az igaz Isten-látásra és istentiszteletre tanítottad a testvériséget, és életed példájával oktattad őket az üdvösség útjára, hogy mindnyájan énekeljük Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott lelkedben az igazi istenismeret ragyogó világossága, megvilágosítva az általad összeállított énekekre édességgel figyelő hívők lelkét, és akik téged így dicsértek:

Üdvözlégy a Legszentebb Lélek hangszere. * Üdvözlégy a jámborok érzékszerveit gyönyörködtető hárfa. * Üdvözlégy az Istentől ihletett énekek forrása. * Üdvözlégy jó hangú pásztorsíp, amely lelki énekekkel gyönyörködteti az emberi lelkeket. * Üdvözlégy Isten dicsőségét hirdető cimbalom. * Üdvözlégy Isten kegyelmének kimeríthetetlen folyama. * Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

7. konták

Vigasztalni akarván, ó tisztelendő János atya egy, testvére halálán szomorkodó szerzetes társadat, törekedtél az ő vigasztalására megírni az énekeket a megholt lelkek nyugalmáról a mennyek országában, ezért énekeljük a mindenható Istennek az angyali éneket: Alleluja.

7. ikosz

Új imádkozónak és csodálatos csodatevőnek mutatott be téged az Úr, tisztelendő János atya, ezért miattad fényesen ünnepel az igazhitű Egyház, mert nagy bizalmad van Krisztus iránt, Akihez imádkozzál értünk bűnösökért, akik szeretettel énekelünk neked ilyeneket:

Üdvözlégy az igaz hit fényes világítója. * Üdvözlégy a jámborság buzgó harcosa. * Üdvözlégy Isten Egyházának megingathatatlan oszlopa. * Üdvözlégy az erények igen ékes lakóháza. * Üdvözlégy, mert a hívő embereknek énekeiddel megédesítetted jámbor érzelmeit. * Üdvözlégy, aki aranyszavú ajkakkal hirdettél mennyei igazságokat. * Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

8. konták

Vándornak és jövevénynek gondoltad magadat, hogy vagy ebben az állhatatlan világban, tisztelendő atya, és a jövendő Jeruzsálem városát keresve minden gondolatodat afelé irányítottad, értelmedet az isteniekre helyezve, és megfeszítetted testedet a vágyakkal és kívánságokkal, édesen énekelve, mint cimbalmon elgyengült testben a győzelmi éneket Krisztus Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Teljesen felöltözködtél Isten minden fegyverzetébe, mint Krisztus katonája, felöltözködtél az igazság páncéljába, és lábaidat a béke hirdetése készítésének saruiba, felvetted a hit pajzsát és az üdvösség sisakját, és a lélek kardját, ami az Isten igéje, amivel a gonosz minden támadását legyőzhetted, segíts azért nekünk is imádságaiddal ó tisztelendő atya, hogy ellenálljunk az ellenséges kísértéseknek, és szenvedélyeink legyőzésében kövessünk téged, hogy hangoztassuk neked:

Üdvözlégy, aki a szent alázatossággal a lélekölő büszkeséget legyőzted. * Üdvözlégy, aki tökéletes szelídséggel oltottad ki a dühösség lángját. * Üdvözlégy, aki gazdagságodat a szegényeknek szétosztván az ezüst szeretetét is meggyűlölted. * Üdvözlégy, aki minden bosszantást és sértést harag nélkül elviseltél. * Üdvözlégy, mert állandó imádságaiddal a csüggedést elűzted magadtól, és örömet értél el az Úrban. * Üdvözlégy, mert megtartóztatással és virrasztással lelkedet és testedet szűzen őrizted meg. * Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

9. konták

Minden testi gyönyört meggyűlöltél ó boldogságos János, és teljes szívedből egyedül Istent szeretted meg, ezért az Úr is megszeretett téged, és csodákkal tüntetett ki, téged kedvesen fogadott imádkozónak adományozva jósága előtt, alázatosan kérünk téged, hogy amikor megállunk az igazságos Bíró előtt, kérleld Őt értünk, hogy ne emlékezzék törvényszegéseinkre, és méltasson bennünket a jobbján állók és Neki éneklők boldog osztályrészére: Alleluja.

9. ikosz

A sokszavú szónokok nem tudják elbeszélni minden küzdelmedet és csodádat, isteni bölcsességű János atya, mert életed jósága valóban meghaladja az emberi dicséretet, egyébként mi, az irántad való szeretettől legyőzetve, alázatosan merünk téged ilyen énekekkel magasztalni:

Üdvözlégy a szent igazhitű Egyház el nem homályosodó világítója. * Üdvözlégy kolostorodnak megerősítése és dicsérete. * Üdvözlégy a szerzetesek seregének csodálatos szépsége. * Üdvözlégy a keresztény nép állandó vigasztalása. * Üdvözlégy a téged szeretők és tisztelők üdvösségének közbenjárója. * Üdvözlégy, aki a bűnösöket megjavulásra vezeted. * Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

10. konták

Örök üdvösséget nyertél Isten kedveltje, és az igaz kimúlást, mint küzdelmeid koszorúját kaptad meg, fájdalom nélkül és békésen mentél el a földiekből a mennyei lakásokba, ahol szent lelked jutalmat kapott a mindenható Isten kezéből, és az angyali rendekkel áll az Ő isteni trónja előtt, énekelve neki az el nem hallgató éneket: Alleluja.

10. ikosz

A mennyei Király jóságos és hűséges szolgája, a neked adott talentumot nem rejtetted el, hanem fáradsággal megkettőzted azt, és azzal lelkileg nagy vásárt csinálva, János atya, segíts nekünk is, földieknek és agyagból valóknak, hogy kövessük szent életedet, és kimúlásunknál az üdvösség jó reménységét szerezzük meg, hogy meghatott szavakkal énekeljük neked:

Üdvözlégy Isten szentje, aki szentül és vétek nélkül fejezted be a földi életet. * Üdvözlégy Krisztus kiválasztottja, aki betegség nélkül és békésen adtad vissza lelkedet Isten kezébe. * Üdvözlégy, mert halálod tisztes az Úr előtt és elhúnytod a szentekkel van. * Üdvözlégy, mert emlékedet dicséretekkel tiszteli meg az Anyaszentegyház. * Üdvözlégy, mert átköltöztél a mennyei lakóhelyekre, és a földieket sem hagyod el. * Üdvözlégy a minden hozzád menekülőnek buzgó védelmezője és gyors közbenjárója. * Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

11. konták

Dicsőítő éneket hozunk neked, ó tiszteletreméltó, de szegényes énekekkel dicsérünk téged, bár akár gyermekséged, akár ifjúságod, akár öregséged egészen telve van jótettekkel és Isten és a felebarát iránti szeretettel, mindezeket hirdetik az egyedül Istennek szóló ének: Alleluja.

11. ikosz

Békés kimúlásodat látván tanítványaid, ó Isten nagy kedveltje, a tőled való elválás fájdalmát kegyelmes vigasztalásra fordította a teljes erejű közbenjárásod reménysége fent, Isten trónjánál, ahol hallod, hogy neked szeretettel hangoztatják:

Üdvözlégy, aki a halhatatlan élet koszorúját a Mindenható kezéből elnyerted. * Üdvözlégy Krisztus fényes országának örököse. * Üdvözlégy a felső Jeruzsálem polgára. * Üdvözlégy a mennyei Sion lakosa. * Üdvözlégy, aki a földi élet fáradságai után örök nyugalmat nyertél. * Üdvözlégy, aki a világ kezdetétől az igazaknak készített boldogságot igazságosan nyerted el. * Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

12. konták

Isteni kegyelmet kérj számunkra, ó Isten kedveltje, hogy állandóan betakarjon bennünket a látható és láthatatlan ellenségektől, hogy megtanítson bennünket téged követni az angyali tisztaságban és jóságban, hogy irányítsa szívünket az alázatosságra, bűnbánatra és Krisztus parancsainak maradéktalan teljesítésére, hogy ajándékozzon nekünk keresztény kimúlást, hogy akadály nélkül vezessen bennünket a levegő útján át, méltasson bennünket, hogy ott meglássuk a nagy Isten dicsőségét, és örökre énekeljük Neki: Alleluja.

12. ikosz

Énekeljük bátor győzelmeidet ó, Krisztus jó győzelmű harcosa János atyánk, boldognak mondjuk boldogságos kimúlásodat, neked buzgón énekelve:

Üdvözlégy, mert szentül és igazul éltél a földön. * Üdvözlégy, mert valóban földi angyal és mennyei ember voltál. * Üdvözlégy, mert emléked dicséretekkel való és elhunytod a szentekkel. * Üdvözlégy, mert megnyíltak előtted a paradicsomi kapuk, és bementél Urad örömébe. * Üdvözlégy, mert lelkedet az életadó Krisztus fogadta be a mennyei lakásokba. * Üdvözlégy, mert a testnélküli erőkkel elhallgatás nélkül énekeled Istennek a háromszor-szent éneket. * Üdvözlégy tisztelendő János atya, nagy kedvelt és dicsőséges csodatevő.

13. konták

Ó, nagy és dicsőséges csodatevö, tisztelendő János atyánk! Kegyelmesen fogadva ezt a mi kis imádságunkat, imádságaiddal őrizz meg bennünket a lelki és testi bajoktól ebben az életben, és szabadíts meg minket a jövendő örök kínoktól, és méltass bennünket, hogy a mennyek országában veled együtt énekeljük Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.