Akathiszt hittudós Szent János apostol, evangélistához

/Fordította: Lakatos László atya/

Zebedeus és Szalóme fia, a „szeretett tanítvány", az Istenszülő gondozója, hosszú élet után a II. század elején halt meg békében.

Ünnepei: május 8., szeptember 26.

Tropár 2. hang

Krisztus Istenünk szeretett apostola, * siess megmenteni a védtelen népet, * mert ha te esedezel, elfogadja tőled az, aki keblére fogadott. * Esedezzél hozzá, ó Hittudós, * hogy oszlassa szét a pogányság sűrű ködhomályát, * és adjon nekünk békét s nagy kegyelmet!

1. konták

Mivel kiválasztott az Úr a halászhálóktól az evangélium hirdetésére, és a halfogástól hogy emberek halásza légy, az igaz istenismeret fényére, hívott nagy apostol, tanítvány, Krisztus kebelbarátja, imádd az egyedüli, igaz Emberszeretőt, akit te nagyon megszerettél, hogy könyörüljön rajtunk, akik keressük a te közbenjárásodat, és neked mondjuk: Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

1. ikosz

Megláttad az angyali erők és minden teremtmény Alkotóját, az Uralkodót és Urat, aki felvette testünket, és üdvösségünkért megjelent a földön, hogy a Galileai-tenger mellett jár, és meghív téged testvéreddel az apostoli hivatásra, boldog János. Ezért otthagytad a halászhálót és atyádat a csónakban, s ettől fogva állhatatosán követted az Üdvözítő lépteit: Ezért mi hozzád így kiáltunk:

Üdvözlégy, aki a Krisztus iránti szeretet miatt atyádat elhagytad! * Üdvözlégy, aki Krisztus által a mennyei Atyát megtaláltad! * Üdvözlégy, aki a világot és annak minden csábítását megvetetted! * Üdvözlégy, aki jutalmul a mennyei javakat nyerted!

Üdvözlégy, aki a testet a léleknek tökéletesen alárendelted! * Üdvözlégy, aki lelkedet kedves tanítódnak, Jézusnak átadtad!

Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

2. konták

Látva az Úr Krisztus szívednek a testi kívánságoktól el nem homályosított szeplőtelen tisztaságát, méltónak ítélt téged, hogy titkos kinyilatkoztatások látnoka légy, hogy behatolva a hittudomány mélységébe, hirdesd azt az egész világ hallatára. Ezért az Úr a mennydörgés fiának nevezett, akinek énekelted: Alleluja!

2. ikosz

Az igaz istenismeret értelme világosította meg lelkedet, így jártál jóságos Tanítód nyomában, megtanulva az ő szájából származó bölcsességet, és a tökéletes szelídséget. Szűzi tisztaságod miatt megszeretett az Úr Krisztusod. Hallgass meg tehát minket, akik neked ezeket mondjuk:

Üdvözlégy, akinek a szelídségre gondja van! * Üdvözlégy, szüzesség és tisztaság megőrzője! *. Üdvözlégy, az Isten és a felebarát iránti szeretet tanítója! * Üdvözlégy, jó erkölcsök oktatója!

Üdvözlégy, alázatosság tükre! * Üdvözlégy, isteni kegyelem fáklyája! Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

3. konták

Világosan felismerted Krisztus istenségének a gyönge emberi természet felhője alatt elrejtett erejét, amikor Urad Jairus leányát feltámasztva, és utána a Táboron színében átváltozva, arra méltatott téged a másik két tanítvánnyal együtt, hogy e dicsőséges csodák tanúja légy. Megismerve, hogy Krisztus igaz Isten, neki szíved mélyéből kiáltottad: Alleluja!

3. ikosz

Mivel nagy bátorságod volt a téged szerető Isten Fia, Krisztus iránt, keblén feküdtél a Titkos Vacsora végzésénél, és amikor az Úr az árulójáról jövendölt, egyedül te bátorkodtál megkérdezni nevét. Ezért neked mondjuk:

Üdvözlégy, Krisztus szeretett tanítványa! * Üdvözlégy, az ő örökös barátja! * Üdvözlégy, aki akadály nélkül az Úr keblén feküdtél! * Üdvözlégy, aki az áruló nevét bátran megkérdezted!

Üdvözlégy, aki Krisztushoz másoknál is közelebb voltál! * Üdvözlégy, aki az Úr szavait értékes kincsként őrizted szívedben!

Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

4. konták

Amikor rátámadt Krisztusra, az Isten Fiára, a kegyetlen szívű és hálátlan zsidók dühének és tombolásának vihara, akkor minden tanítványát félelem fogta el, és elfutott. De te az iránta való legerősebb szeretettel a keresztig és halálig sem távoztál el tőle. Krisztus kínjaira tekintettél, és szívedben részvéttel voltál Isten síró és zokogó szűz Anyja iránt. Elcsodálkozva Isten végtelen irgalmán és hosszútűrésén, az emberi nemért Szenvedőnek kiáltottad: Alleluja!

4. ikosz

Amikor a keresztre szegezve függött bűneinkért a világ Üdvözítője, és látta, hogy ott állsz Anyjával együtt, áldott szűz Anyjának fiául adott téged, így szólva hozzá:,Asszony, íme a te fiad!" Hozzád pedig: „íme, a te anyád!" Mi pedig elcsodálkozva Krisztusnak irántad megmutatkozó szeretetén, így kiáltunk:

Üdvözlégy, aki méltóvá lettél, hogy Isten Anyjának fia légy! * Üdvözlégy, aki ezért, mint valami szellemi rokon, különösen is Krisztushoz tartozol! * Üdvözlégy, aki Isten Anyjának méltóan szolgáltál! * Üdvözlégy, aki őt anyádként tisztelted, és magadnál tartottad!

Üdvözlégy, aki halálában is tisztes és szent testét a sírhoz kísérted! * Üdvözlégy, aki az ő ravatala mellett a Gábor főangyal által hozott ragyogó paradicsomi ággal mentél!

Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

5. konták

Istentől felragyogtatott csillagként tűntél fel Ázsiában, amikor Isten szavának hirdetésére mentél oda, ahogy a sors reád esett. De utadon megengedte az Úr, hogy a tengerbe merülj, Istennek mindig veled levő kegyelme pedig megőrzött a tenger vízében, és negyven nap múlva megparancsolta a tenger hullámának, hogy énekelve vessen téged a partra. Amikor ezeket meglátta a már halálod miatt sokat síró tanítványod, Prochorusz, a csodatevő Istennek nagy hangon kiáltotta: Alleluja!

5. ikosz

Az efezusi lakosok az általad történt dicsőséges csodát látva, amikor az ördög által megölt gyermeket, Domnát imádságoddal feltámasztottad, nagy hangon énekelték Isten erejét, akit te hirdettél nekik, és megszabadulva az undok bálványimádástól, hozzád így kiáltottak:

Üdvözlégy, aki az igaz Istent szolgálod! * Üdvözlégy, aki az ördögöket kiűzöd! * Üdvözlégy, aki a holtakat Krisztus erejével életre kelted! * Üdvözlégy, aki az embereknek az életet és egészséget visszahozod!

Üdvözlégy, aki az értelmileg elhomályosultakat az igazság világosságára hívod! * Üdvözlégy, aki az igaz hit világosságával az erényre oktatsz!

Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

6. konták

Isten igéjének szónoka voltál Efezusban, és az evangélium kegyelmének terjesztésében buzgólkodva, tanításodat nagy jelekkel és csodákkal erősítetted meg. Artemisz bálványtemplomát egyetlen imádságoddal ledöntötted, hogy ezt látva a pogányok, megismerjék az egyetlen Istent, akinek énekeljük: Alleluja!

6. ikosz

Mint a Nap ragyogott fel Efezusban Krisztus általad hirdetett hitének fénye, amikor a gonosz Domiciánusz üldözést támasztott a keresztények ellen. Akkor téged is, mint Krisztus nevének buzgó hirdetőjét, a helytartó megkötözve Rómába küldött, ahol szörnyű kínokat tűrtél el. Ezért neked tisztelettel hangoztatjuk ezeket:

Üdvözlégy, akit Krisztus megvallása miatt vertek! * Üdvözlégy, aki a halált hozó méreg poharát sértetlenül ittad ki! * Üdvözlégy, aki a forró olaj katlanában meg nem főttél! * Üdvözlégy, akit Krisztus ereje a szörnyű kínok között épségben őrzött meg!

Üdvözlégy, aki sértetlenségeddel, a téged kínzó császárt megrémítetted! * Üdvözlégy, aki ezzel a keresztények által tisztelt Isten fönségéről meggyőzted a népet!

Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

7. konták

Amikor meglátta a kínzó, hogy a nem tudnak megölni téged a legszörnyűbb kínok sem, amiket miatta eltűrtél, azt hitte, halhatatlan vagy. Akkor Patmosz szigetére száműzött téged. Te pedig engedelmeskedve az így rendelkező isteni gondviselésnek, a mindent jól elrendező Istennek hálásan énekelted: Alleluja!

7. ikosz

Új csodákat mutattál a pogányoknak, keresve, hogy őket Krisztus üdvözítő hite felé fordítsd. Számkivetésedre hajózva, parancsoddal a tengerbe merült gyermeket élve húztad be a csónakba, a vihar lecsendesedett, a sós víz édessé változott, a katona a gyomorbetegségből meggyógyult. Patmoszra való érkezésed után pedig a jövendőt látó kíváncsi ördögöt az általa fogva tartottból kiűzted. Akkor mindazok, akik ezeket a csodálatos jeleket látták, a háromszemélyű Isten felismerésére jutottak és megkeresztelkedtek. Mi pedig téged így mondunk boldognak:

Üdvözlégy, aki a tengernek és viharnak parancsolsz! * Üdvözlégy, aki a sátáni lelkeket az emberekből kiűzöd! * Üdvözlégy, aki a betegségeket egy szóval meggyógyítod! * Üdvözlégy, aki a bajokban mindenkinek segítséget nyújtasz!

Üdvözlégy, aki csodáiddal a bálványimádókat csodálatra indítottad! * Üdvözlégy, aki tanításoddal a hitetleneket az igaz hitben megerősítetted!

Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

8. konták

Különös volt látni Apolló papjainak, hogy istenük templomát és a benne levő összes bálványszobrot te egy szóval a földig romboltad. Ezen csodálkozva és ilyen merészségen feldühödve elmentek egy varázslóhoz, aki erejét a sátántól kapta, és kérték, hogy bosszulja meg istenük meggyalázását Ő pedig, mivel lelkében vak volt, nem ismerve a benned lakozó erőket, megkísérelte, hogy téged különféle látványokkal megrémítsen, és ellened a népet felbolygassa. Mégis, maga az átkozott veszett a tengerbe és pusztult el ott, hiszen erőtlenek voltak a gonosz lelkek, hogy megszabadítsák őt. Ugyanis te tiltottad meg ezt nekik Isten Fiának, Jézus Krisztusnak nevével, akit, a csodákat tanúsító nép dicsőített, énekelve: Alleluja!

8. ikosz

Mivel Isten szeretetétől egészen elteltél, és a Szentlélek ajándékainak tárháza voltál, a jövendőt megmondtad, a távol levőket, mint közelieket hirdetted, a betegeket meggyógyítottad, az elöljáró szülési fájdalmakban szenvedő feleségét, épphogy házának küszöbére értél, megkönnyebbítetted. Fogadd el, tehát tőlünk, bűnösöktől, ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy, Isten kegyelmének befogadója! * Üdvözlégy, Szentlélek lakóhelye! * Üdvözlégy, betegségben gyógyító erőt árasztó patak! * Üdvözlégy, az igaz hit megismerésére vezető oktatások forrása!

Üdvözlégy, aki a gonosz sátánt leleplezed! * Üdvözlégy, aki a híveket az ő cselszövéseitől megmented!

Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

9. konták

Minden törvénytelenséget buzgón kipusztítva az emberek közül, akikhez küldettél, leleplezted a bálványimádók csábításait, akik a nagy farkas képében az embereknek megjelenő ördögöt tisztelték. Közülük sokakat Krisztus hitére vezettél, aztán imádságoddal Bacchusz templomát leromboltad, és csodáiddal Nukián varázslót háznépével együtt bűnbánatra térítetted. Ők pedig, a bűntől az üdvösségre fordulva, Istennek nagy hangon kiáltották: Alleluja!

9. ikosz

Sem az emberi bölcsesség ékesszólása nem tudja elbeszélni, sem a testi ember értelme felfogni, amiket te hirdettél nekünk a háromszemélyű Isten kezdet nélküli létéről. Mert Mózeshez hasonlóan villámlások és mennydörgések között a hegyen vetted Istentől az istentudomány titkát, és hirdetted a világnak, hogy kezdetben volt, az Atyától kezdettől fogva elválaszthatatlan Ige, egész létünk oka, akinél az élet világossága van, akit a sötétség fel nem fogott. Mi, a tanításod fényétől megvilágosodottak, így tisztelünk téged, a kezdet nélküli Háromság titoklátóját, és mint legtökéletesebb hittudóst éneklünk:

Üdvözlégy, aki Isten tűzalakú trónjához sasként repültél fel! * Üdvözlégy, aki a világnak az örök és kezdet nélküli Istent harsonaként hirdetted! * Üdvözlégy, aki előttünk Krisztus emberségét és istenségét kifejtetted! * Üdvözlégy, aki evangéliumodban az Úr csodás szavait és tanításait hirdetted nekünk!

Üdvözlégy, aki minket a tettel és igazsággal való szeretetre tanítasz! * Üdvözlégy, aki a szeretetben maradóknak ígéred, hogy Isten bennük marad!

Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

10. konták

Üdvözíteni akarva az embereket, mindenképpen megtanítottad őket, hogy higgyenek Krisztusban, az Isten Fiában, legyen feddhetetlen a lelkiismeretük, és szeressék egymást, hogy ne csak itt, hanem az igazak lakásaiban is a mindenható Istennek nagy pompával énekeljék: Alleluja!

10. ikosz

Miután látomásodban megláttad a mennyei Jeruzsálem falait, hirdetted nekünk, amiket ott láttál, és amik a világ végén lesznek, átvitt értelmű szavakban mondva el ezeket nekünk, amiket csak a bölcsességgel rendelkező értelem tud megérteni. Elcsodálkozva a jövendölésnek Isten által neked ajándékozott ilyen adományán, téged így éneklünk:

Üdvözlégy, aki a jelen, múlt és jövendő ismeretével az emberi természetet felülmúlod! * Üdvözlégy, aki az emberi értelemmel felfoghatatlan titkok befogadója voltál! * Üdvözlégy, aki megláttad a kimondhatatlan isteni kinyilatkoztatást! * Üdvözlégy, aki ezeket a híveknek előadtad!

Üdvözlégy, aki a szentek örömét még ebben az életben megismerted! * Üdvözlégy, aki ezekben most bőségesen gyönyörködsz!

Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

11. konták

Hálaadó éneket hozott neked, Szent János apostol, az a keresztény, aki szükségbe jutva nem tudta visszafizetni a kölcsönt hitelezőjének, így kétségbe esett, és meg akarta magát ölni. Te pedig a felebaráti szeretet hirdetőjeként, meg akartad menteni őt az ideig tartó és örök kínoktól, a kereszt jelével a szénát arannyá változtattad, és ezt neki adtad, hogy ezzel az arannyal hitelezőjének is fizesse meg az adósságot, és házát is fenntartsa. Istennek pedig, aki általad jótéteményekkel halmozta el, ezt énekelje: Alleluja!

11. ikosz

Tündöklő lelked elérve a tökéletes felnőttség mértékét, felismerte az idő közeledését, amikor a romlandónak el kell nyerni az ígért romolhatatlanságot, és a halandónak az ígért halhatatlanságot. Befejeződve tehát földi életed, megparancsoltad tanítványaidnak, hogy egészen takarják be földdel testedet. Amikor pedig meghallották ezt a városban levő testvérek, sírodhoz jöttek, és felásva azt, semmit sem találtak benne. Ebből megtudva, hogy elváltozásod nem a szokásos emberi halálos álommal történt, neked így énekeltek:

Üdvözlégy, aki Isten dicsőségének napjához való közeledéseddel ifjúságodat, mint a sas, megújítottad! * Üdvözlégy, aki ilyen változással az emberi természet minden rendelkezését felülmúltad! * Üdvözlégy, aki jóságos Tanítód ígérete szerint a tizenkét szék egyikére ültél! * Üdvözlégy, aki ezen Isten népe, Izrael fölött ítéletet és igazságot tartasz!

Üdvözlégy, aki élvezed az édes Jézus színe-látását, akinek keblén szenvedései és feltámadása előtt feküdtél! * Üdvözlégy, aki az ő irgalmasságából nekünk minden jót kiesdesz!

Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

12. konták

Isten kegyelmet adott annak a helynek, ahol tested a földnek átadatott, hogy bocsásson ki temetésed napjára vékony port a betegek gyógyítására. Ezzel a csodával megmutatta, hogyan dicsőíti meg Isten, az őt szeretőket, hogy mindenki látva ezt, szívvel és ajakkal, éjjel-nappal szüntelenül kiáltsa: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve az apostolságban való fáradalmaidat, a csodákat és gyógyításokat, amelyeket árasztottál, és árasztasz a benned lakó Szentlélek kegyelmével, dicsérjük Istent, aki nekünk ilyen vezetőt adott, aki az üdvösség útjára oktat minket, és szánakozik erőtlenségeinken. Fogadd el azért tőlünk, szent apostol, ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy, Krisztus hitének legbuzgóbb hirdetője! * Üdvözlégy, Krisztus egyházának legkiválóbb tanítója! * Üdvözlégy, hittudományok kezdete és megalapozása! * Üdvözlégy, isteni titkok hirdetője!

Üdvözlégy, szüzek példája és tisztaság szabálya! * Üdvözlégy, a te oltalmad alá menekülő minden hívőnek gyors segítsége és oltalmazója!

Üdvözlégy, hittudós szent János, Krisztus kebelbarátja!

13. konták

Ó, dicsőséges és igen dicséretes apostol és evangélista, János, Krisztus szeretett kebelbarátja! Jóságos Tanítód, Uralkodónk és Urunk előtti igen erős közbenjárásoddal kérj nekünk minden ideig tartó és örök jót, és életünk keresztény befejezését, hogy az igazak hajlékában veled és az angyali seregekkel a háromszemélyű Istennek énekeljük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.