Akathiszt hitvalló szent Guriász, Számon és Abib vértanúkhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Guriász és Számon Edesszában éltek. A keresztényüldözés idején kivonultak a városból. Sok pogányt térítettek meg. Ezért börtönben szenvedtek, és kardhalált haltak 306-ban. Abib diakónus is ott élt, erősítette hitükben a keresztényeket. 322-ben halt tűzhalált.

Ünnepük: november 15.

Tropár, 4 hang

Szent vértanúid csodáit, Krisztus Istenünk, * megvívhatatlan bástyákul ajándékoztad nekünk. * Az ő imáik által semmisítsd meg a pogányok cselvetéseit, * s tedd erőssekké a birodalmak kormánypálcáit, * mint jóságos és emberszerető!

1. konták

Krisztus választott csodatevői, és a szent hit hitvallói, jó erkölcsű Guriász, Számon és Abib, dicsőítő énekekkel ünnepelve emléketeket, megéneklünk, mint a keresztények védelmezőit, a szenvedők védelmezőit. Ti pedig, bizalmatok lévén az Úrhoz, minden bajtól és veszedelemtől szabadítsatok meg bennünket, akik hittel és szeretettel hangoztatjuk: Üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi, és a bántalmazottak védelmezői.

1. ikosz

Testben levő angyalok, a Szentháromsággal egyenlő számúak, Isten iránti szeretettől lángolva, a bálványszobrokat összetörtétek, Krisztus hitét megerősítettétek, a Szentháromságot dicsőítettétek, ezért tehát, küzdelmeiteket dicsőítve, így mondjuk nektek:

Üdvözölve legyetek a jámborság világítói, * üdvözölve legyetek az istentelenség leleplezői, * üdvözölve legyetek Krisztus hitének megerősítői, * üdvözölve legyetek Isten Egyházának oszlopai, * üdvözölve legyetek a hívők reménysége és oltalmazói, * üdvözölve legyetek a hitetlenek félelme és megszégyenülése, * üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi és a bántalmazottak védelmezői.

2. konták

Látván Efezus városa lakosainak istentelenségét, szent Guriász, és Számon, a pusztába távoztatok, kikerülve e világ fejedelmét, és a botránkozásokat, és buzgón szolgálva Istennek, éjjel, és nappal énekeltétek: Alleluja.

2. ikosz

Bölcs értelmet bírván, ó szent vértanúk, mindig fáradoztatok Isten dicsőségéért, leleplezve a pogány istentelenséget, az igazságot keresőket a helyes útra irányítva, és sok hitetlent az igaz Istenhez vezettetek, ezért, így szólunk hozzátok:

Üdvözölve legyetek az igaz istentisztelet elültetői, * üdvözölve legyetek az ördögi szolgálat kiirtói, * üdvözölve legyetek az istentelenség sötétségének leleplezői, * üdvözölve legyetek a bálvány-csábítás ledöntői, * üdvözölve legyetek Krisztus hitének derék hirdetői, * üdvözölve legyetek az igazhitűség hitének fáklyái, * üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi és a bántalmazottak védelmezői.

3. konták

Fentről való erővel megárnyékozva, a szent vértanúk, a szent hit üldözőitől nem rémültek meg, az istentelen Antonián parancsait megvetették, és Krisztus hitét nagy hangon magasztalták, ezért, a börtönbe is záratva énekelték Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Krisztusnak a gyémántnál erősebb hitét bírván, és ennek erejétől felfegyverkezve, bátran eltűrtétek, ó szent vértanúk, a börtön bilincseit, és magát a halált, ezért, az ilyen bátorságot dicsérve, így mondunk boldogoknak titeket:

Üdvözölve legyetek igaz hit megvallói, * üdvözölve legyetek Isten országának örökösei, * üdvözölve legyetek vértanúk dicsérete, * üdvözölve legyetek vértanúk dicsősége, * üdvözölve legyetek a Szent Egyház megerősítése, * üdvözölve legyetek az egész keresztény nép ékességei, * üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi, és a bántalmazottak védelmezői.

4. konták

A kételkedő gondolatok viharától letartva, az istentelen Licinius császár kegyetlen üldözést támasztott a keresztények ellen, te pedig, Abib vértanú, ettől nem féltél, erős hittel kiáltottál Krisztus Istenhez: Alleluja.

4. ikosz

Hallván Licinius császár, hőstetteidet, tiszteletreméltó Abib, és bátor hitvallásodat, gonoszul megharagudott rád, megparancsolta, hogy adjanak át a kegyetlen halálnak, mint a császár ellenségét, te pedig, erről tudomást szerezve, jóakarattal siettél a kínzásra, és örömmel eltűrted a tüzes égetést, ezért, csodálkozva nagy bátorságodon, így magasztalunk téged:

Üdvözlégy a Krisztusba vetett hit rendíthetetlen harcosa, * üdvözlégy Krisztus legyőzhetetlen katonája, * üdvözlégy, aki kifeszítettek a fára a keresztfán kezeit Kiterjesztettért, * üdvözlégy, akit vaskörmökkel szurkáltak, * üdvözlégy, aki a szomorkodóknak vigasztalást adsz, * üdvözlégy, aki gyors segítséget adsz minden igazságért szenvedőnek, * üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi és a bántalmazottak védelmezői.

5. konták

Istentől küldött csillagokhoz voltatok hasonlóak az égen, szent vértanúk, akik életükkel a pogány istentelenség sötétségét megvilágosítjátok, és sokakat az igaz útra taníttok. Ezért, ájtatosan tisztelve emléketeket, hálásan énekeljük Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látták Efezus városának lakosai a sok csodát, amelyek szent Guriász, Számon és Abib vértanúk sírjából történtek, nagyon megörültek, és az Urat teljes szívükből dicsőítették, mi pedig, tisztelve szent emléketeket, ó szent vértanúk, meghatottan hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek igazságtalanul üldözöttek oltalmazói, * üdvözölve legyetek Krisztus hűséges szolgáinak barátai, * üdvözölve legyetek a bilincsekben és a börtönökben levőknek oltalmazói, * üdvözölve legyetek üldözöttek és bántalmazottak megtanítói, * üdvözölve legyetek sírók vigasztalói, * üdvözölve legyetek a kegyetlen és hirtelen haláltól megmentők, * üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi, és a bántalmazottak védelmezői.

6. konták

A magasságból, ó bölcsek, kegyelmet nyerve, a kísértésben levőkért közbenjártok, ó minden dicsérete méltók, ezért, a gyermeket, ó szentek, a haláltól megmentettétek. Mert ti valóban Efezus városának dicsősége, és a világnak öröme vagytok, ezért énekeljük az Úrnak: Alleluja.

6. ikosz

Az ellenség munkájától szabadíts meg minket Életadó Jézus, vértanúid imái által kérünk, hogy a szenvedélyeknek alá nem vetve, őrizvén a lelket és testet, magasztaljuk az ő gyors segítségüket, amint a férjétől a sírba bezárt nőt, őt is gyorsan megelőzve, a haláltól megszabadították, ezért mondjuk nekik így:

Üdvözölve legyetek akik a bűntelen asszonyt a gonosz haláltól megszabadítottátok, * üdvözölve legyetek, akik az ő csodás megszabadítása által a kínzó vadságát legyőztétek, * üdvözölve legyetek, akik a gonosz férj kegyetlen tettét lelepleztétek, * üdvözölve legyetek, akik őt is megtanítottátok, hogy higgyen a keresztények Istenének erejében, * üdvözölve legyetek, akik megadjátok a kegyelmet az azt kérőknek, * üdvözölve legyetek, az emléketeket tisztelőknek éber őrei, * üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi, és a bántalmazottak védelmezői.

7. konták

Az emberszerető Úr, ki akarván nyilvánítani kegyelmét emberei iránt, sértetlenül őrizte meg testeteket, ó csodákat forrásozók, amelyekből minden élő a gyógyulások folyamát nyeri, hangoztatva Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új közbenjárókként, és csodálatos csodatevőkként ismervén, Efezus városának lakosai szent templomot építettek emléketekre, amelyben ereklyéiteket is elhelyezték, hogy azokból minden szenvedő segítséget merítsen, mi pedig szintén erős reménységet helyezvén belétek, így hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek lelki és testi bajaink gyógyítói, * üdvözölve legyetek a gonosz lelkeknek az Úr nevében való kiűzői, * üdvözölve legyetek az evangéliumi igazság hirdetői, * üdvözölve legyetek az isteni kegyelem hordozói, * üdvözölve legyetek, akik az Úr nevéért sok szenvedés viseltetek el, * üdvözölve legyetek, akik csodálatosan ragyogtatok fel az Ő szentjei között, * üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi, és a bántalmazottak védelmezői.

8. konták

Különös, és félelmetes dolog a hitetlenek számára azt hallani, hogy milyen csodálatos dolgok történnek szent ereklyéitekből: a gyöngeségek orvosoltatnak, a szenvedések meggyógyulnak, mi pedig, erős reménységet bírván bennetek, a miattatok ilyen jót tevő Istennek hittel hangoztatjuk: Alleluja. .

8. ikosz

Akik minden kegyelemmel elteltetek, amelyekért isteni dicsőséggel vagytok megtisztelve, figyeljetek, ó szentek, szent emléketeket tisztelő hívek imádságaira, akiktől ilyeneket hallotok:

Üdvözölve legyetek lelki szegények, mert tietek a mennyek országa, * üdvözölve legyetek, siránkozók, mert megvigasztaltattok, * üdvözölve legyetek, szelídek, mert elnyeritek a földet, * üdvözölve legyetek az igazságnak éhezői és szomjazói, mert kielégíttettek, * üdvözölve legyetek irgalmasok, mert irgalmasságot nyertetek, * üdvözölve legyetek tiszta szívűek, mert már meglátjátok Istent, * üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi és a bántalmazottak védelmezői.

9. konták

Minden támadást, amely Efezus városára hárult, szétszórtatok, ó szent vértanúk, ezért, most se hagyjatok el minket, megalázottakat, és bűnösöket, de országunk minden lakosát erősítsétek meg az igaz hitben és az egyetértésben, hogy mindnyájan egy szájjal, és egy szívvel örvendezzünk a titeket megdicsőítő Úrnak: Alleluja.

9. ikosz

A nagyhírű szónokokat, mint néma halakat látjuk mellettetek, szent vértanúk, mert nem értik, hogyan tartózkodtatok lélekben a pusztában, és az emberek között éber harcot harcoltatok.

Mi pedig, örvendezve, hogy ilyen tanítóink, és imádkozóink vannak, dicsőítünk titeket, mondván: Üdvözölve legyetek Isten szavának cimbalmai, * üdvözölve legyetek értünk, Isten előtt buzgó közbenjárók, * üdvözölve legyetek zsidók és görögök felvilágosítói, * üdvözölve legyetek Krisztus harmadnapos feltámadásának hirdetői, * üdvözölve legyetek a szelídségnek és megtartóztatásnak tanítói, * üdvözölve legyetek a hamisságnak és rablásnak leleplezői, * üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi, és a bántalmazottak védelmezői.

10. konták

Meg akarván szabadítani Efezus városának lakosait a szellemi farkastól, erősen hirdettétek, hogy az igaz hitben álljanak, az ellenséges ármányoktól meg ne rémüljenek, hanem, a bajokban és veszélyekben mindenért adjanak hálát Istennek, énekelvén Neki: Alleluja.

10. ikosz

Erős fal, és biztos menedékek vagytok ó szent vértanúk, mindazoknak, akik hozzátok menekülnek, és gyors segítséget kérnek, ezért, szívünk meghatottságával hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek minden szenvedők öröme, * üdvözölve legyetek minden elnyomottnak, és leigázottnak menedéke és szabadulása, * üdvözölve legyetek özvegyek és árvák védelmezői, * üdvözölve legyetek védelmek a tévtanitásoktól, és szakadásoktól, * üdvözölve legyetek, mert minden istentelen csodálkozik életeteken, * üdvözölve legyetek mert minden jámbor ember örvendezik neveteknek, * üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi, és a bántalmazottak védelmezői.

11. konták

Hálaadó éneket ajánlván fel miattatok is az Úrnak, ó buzgó oltalmazóink, állandóan kérünk titeket, hogy ne távozzatok el tőlünk bűneink miatt, hanem, az Úrtól mindenki számára kérjetek irgalmat, akik énekeljük Neki: Alleluja.

11. ikosz

A szent vértanúk fényt árasztó háromságát dicsérve, ó hívek, távolodjunk el ennek az életnek vitáitól és szakadásaitól, fussunk az egyet nem értéstől és szakadástól az igaz hitben, és, megőrizve a lélek egységét a béke kötelékében, a lélek mélységéből így örvendezzünk:

Üdvözölve legyetek az evangélium hirdetésének nagyhangú harsonái, * üdvözölve legyetek az üdvösség hirdetésének édes hangú hárfái, * üdvözölve legyetek az igazság erős hirdetői, * üdvözölve legyetek az igaztalanság bátor megsemmisítői, * üdvözölve legyetek a béke és a javak megadói a jámbor családoknak, * üdvözölve legyetek a kegyetlen és hitetlen házastársak szigorú megbüntetői, * üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi, és a bántalmazottak védelmezői.

12. konták

Az Istentől nektek adott kegyelmet felismerve, ünnepeljük emléketeket, szent vértanúk, buzgó imádsággal járulva tisztes szent képetek elé, erős segítségetekkel, mint leronthatatlan fallal vesszük magunkat körül, ezért, dicsőítünk titeket Krisztus vértanúi, és buzgón hangoztatjuk Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve csodálatos életeteket, és vértanúi kimúlásotokat, Krisztus vértanúi Guriász, Számon és Abib, legyetek számunkra mindenben jó segítőink, áldjatok meg bennünket békével és szeretettel, adjatok nekünk erős hitet, az élet tisztaságát, és Isten félelmét, hogy mindnyájan, lelki békében bírván, örömmel örvendezzünk:

Üdvözölve legyetek, mert neveteket a hitetlenek között is dicsőítik, * üdvözölve legyetek, nyugalom és védelem a szomorúak számára, * üdvözölve legyetek félelem és csodálkozás a sértegetőknek, * üdvözölve legyetek akik az ártatlan asszonyt a kegyetlen haláltól megszabadítottátok, * üdvözölve legyetek, akik az ő gonosz férjét méltóan megbüntettétek, * üdvözölve legyetek Guriász, Számon és Abib, Krisztus vértanúi, és a bántalmazottak védelmezői.

13. konták

Ó, Krisztus szent vértanúi, Guriász, Számon és Abib, fogadjátok el ezt a mi dicsőítő énekünket, és, meghallgatván buzgó kívánságunkat, szabadítsatok meg bennünket az Úrhoz intézett buzgó közbenjárásotokkal minden gonosztól, az ellenségeskedéstől és egyenetlenségtől, és, minden kegyetlen bajtól és betegségtől, hogy, titeket szeretettel tisztelve, állandóan hangoztassuk Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták