Akathiszt a szent húsvétra

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

A napok közül kiválasztott ez a jeles és szent nap, az ünnepek ünnepe és az ünnepélyek ünnepélye, amelyen Krisztus, harmadnapon feltámadt a sírból, az alvilágot fogságba ejtve, és az embereket feltámasztva, Őt dicsőítve, mondjuk mindnyájan: Feltámadt Krisztus, legyőzve a halált, emberek vigadozzatok.

1. ikosz

Az angyalok, Krisztus Üdvözítőnk, ma a mennyekben halottaidból való feltámadásodat éneklik, minket is méltass a földön, hogy tiszta szívvel Téged örömmel dicsőítsünk, és énekeljük:

Feltámadt Krisztus, örvendezzetek angyalok a mennyben, * feltámadt Krisztus, ünnepeljetek emberek a földön. * feltámadt Krisztus, örvendezzen az Úrnak minden föld, * feltámadt Krisztus, énekeljetek új éneket Istenünknek. * feltámadt Krisztus, vigadozzanak ma az igazak, * feltámadt Krisztus, szóródjanak szét ma az alvilág ajtói. * feltámadt Krisztus, legyőzve a halált, emberek vigadozzatok.

2. konták

Látván feltámadt fiát és Istenét, az Istentől megáldott tiszta, egyedül jó, és szeplőtelen az asszonyok között, és, hogy először hallva Tőle az „örvendezz”-t, és a mindenek örömét fogadva, a tisztaságos Isten-anya is örvendezve, szívében hangoztatta: Alleluja.

2. ikosz

Az egek értelmesen vigadozzanak, a föld, pedig örvendezzen, ünnepelje az egész látható és láthatatlan világ, Krisztus felkelését, énekelve neki:

Feltámadt Krisztus, az örök vigasság, * feltámadt Krisztus, szomorúsága már ne legyen senkinek. * feltámadt Krisztus, ünnepeljen tehát az egész teremtés, * feltámadt Krisztus, az ég alatti egész világ örvendezzen velünk. * feltámadt Krisztus, ma van a világ üdvössége, * feltámadt Krisztus, ma a szépséges Nap a sírból mindenkinek felragyogott. * feltámadt Krisztus, legyőzve a halált, emberek vigadozzatok.

3. konták

Isteni erejével Ádám ősatyát üdvözítve, saját halálával a halálos lakóhelyet ma megsemmisítette, és a feltámadás isteni ragyogásával mindeneket megvilágosított, felkeltetted az örök idők óta elhunytakat, Krisztus Üdvözítőnk, a halottak számára kezdet lévén, hogy mindenkitől ezt hallja: Alleluja.

3. ikosz

Mérhetetlen könyörületességet bírván, a mennyekből leszállott, és az értelem fölött megtestesült, Krisztus Istenünk, leszállt a föld alsó részeibe, és feltámasztotta Magával Ádámot, és az Ádám kötelékeivel lekötözöttek mindnyájan látván, a fényhez mentek víg léptekkel, Krisztust, az örök pászkát így dicsérve:

Feltámadt Krisztus, alvilág, hol van a te győzelmed? Feltámadt Krisztus, hol van halál a te fullánkod? Feltámadt Krisztus, egy halott sincs a sírban, * feltámadt Krisztus, éljen most az élet. * feltámadt Krisztus, megkötöztetett az alvilág, bízzatok halottak, * feltámadt Krisztus, a sírok megnyíltak, keljetek fel az alvilágból. * feltámadt Krisztus, a halált legyőzve, emberek vigadozzatok.

4. konták

A szomorúság vihara már ma megszűnt, az asszonyok serege kora hajnalban illatszerekkel az Életadó sírjához futott, keresve a naplemente előtt egykor sírjába leszálló Napot, a te legtisztább testedet, pedig Krisztus, nem találták, mondták: ki vitte el a meztelen és eltemetett halottat? Látván, pedig a síron ülő fényességet hozó angyalt, félelemmel kiáltottak fel Istenhez: Alleluja.

4. ikosz

A kenethozó asszonyok ezt hallották az angyaltól: Miért keresitek az Élőt a halottak között? Mit siratjátok az enyészhetetlen az enyészetben: Örvendezve pedig, leborultak az élő Isten előtt, és a titkos Pászkát felismerve, egymásnak örvendezve mondták:

Feltámadt Krisztus, nagy Pászka ragyogott fel ma nekünk, * feltámadt Krisztus, a sírás ideje számunkra ma megszűnt. * feltámadt Krisztus, Éva elitéltetése ma feloldatott, * feltámadt Krisztus, sírásunk ma örömre fordult. * feltámadt Krisztus, illatszer helyett éneket hozunk az Úrnak, * feltámadt Krisztus, könnyek helyett megtisztítjuk érzékeinket, és meglátjuk Őt. * feltámadt Krisztus, legyőzve a halált, emberek vigadozzatok.

5. konták

Miután Istenhez méltóan feltámadt Krisztus a sírból, Mária Magdolna az Életadó sírjához futott, látván pedig, hogy a követ elhengerítették a sírról, sírva mondta az ülő angyalnak: Hol rejtőzik az Örök Élet? Vagy adjátok elő Uramat, vagy mindnyájan hittel énekeljétek velem Neki: Alleluja.

5. ikosz

Látván Magdolna Krisztust a sírnál, mint kertészt, megkérte Őt, mondván, mutasd meg nekem, hol helyezted el Őt, hogy én elvigyem Őt? Megtudva pedig, feltámadásodat, Krisztus, az egész világnak így hirdette:

Feltámadt Krisztus, asszonyok, hagyjatok fel a könnyekkel, * feltámadt Krisztus, szüzek, menjetek be Uratok örömébe. * feltámadt Krisztus, apostolok, isteni örömtől táncoljatok, * feltámadt Krisztus, emberek, mindnyájan élvezzétek ezt a jó ünnepet. * feltámadt Krisztus, elsők és utolsók becsüljétek meg a napot, * feltámadt Krisztus, gazdagok és szegények, egymással vigadjatok. * feltámadt Krisztus, legyőzvén a halált, emberek vigadozzatok.

6. konták

A hírt hozó asszonyok a szűzies Jánosnak hirdették, hogy az életadó Úr ma a sírból felragyogott. Ő pedig, gyorsan felkelve a sírhoz futott, gyorsabban Péternél, behajolván, csak a levetett ruhákat látta. És bement a sírba, és látott, és hitt. És, testi szemeivel még nem látva Krisztust, meglátta Őt szívbeli szeretettel, és hittel kiáltotta Neki: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogva Krisztus a sírból, először az asszonyoknak jelent meg, mert forró szeretetet mutattak Iránta a keresztnél. Látván, pedig Pétert eljővén a sírhoz szomorúsággal, megmutatkozott neki a többi tanítvány előtt, mint irgalmas. Ő pedig, kimondhatatlan örömmel eltelve, az egész világnak így hirdette:

Feltámadt Krisztus, az elesetteknek ma a felkelés adatott meg, * feltámadt Krisztus, ma az egész világnak hirdettetik az üdvösség. * feltámadt Krisztus, eltévedt juhok, ma térjetek vissza a Pásztorhoz, * feltámadt Krisztus, Isten gyermekei, ma szabaduljatok meg a szomorúságtól. * feltámadt Krisztus, örvendjetek mindnyájan kimondhatatlan örömmel, * feltámadt Krisztus, csókoljátok meg egymást szent csókkal. * feltámadt Krisztus, legyőzve a halált, emberek vigadozzatok.

7. konták

Az Életadó Úr, az egész világot el akarván tölteni feltámadásának örömével, asszonyokat küldött, hogy hirdessék az apostoloknak, hogy feltámadt, megölvén a halált, ők pedig, az angyalokat a lélek világosságával megcsodálva, vidám léptekkel futottak az apostolokhoz, mondván: Valóban feltámadt Krisztus, és örökké él, örömmel énekeljétek Neki: Alleluja.

7. ikosz

Feltámadásodnak csodálatos örömét, Krisztus, az apostolok, a szent asszonyoktól örömmel fogadván, hogy akarattal, mint élő és áldozati bárány mindenkiért feláldoztattál, mint egy éves bárány. A Pászka tiszta, és így, az egész világnak hirdették:

Feltámadt Krisztus, az új Pászka, * feltámadt Krisztus, az élő Áldozat. * feltámadt Krisztus, a világ bűneit elvevő isteni Bárány, * feltámadt Krisztus, a sebeivel mindenkit meggyógyító. * feltámadt Krisztus, ma minden teremtmény örvendez és vígad, * feltámadt Krisztus, ma Isten Egyháza ünnepet tart és ünnepel. * feltámadt Krisztus, legyőzve a halált, emberek vigadozzatok.

8. konták

Félelmetes, és dicsőséges, a te feltámadásod titka, Krisztus, mert feltámadtál a sírból, nem sértetted meg a sír pecsétjeit, amint a Szűz ajtóit sem tártad fel születésedben. Most pedig, feltámadásodban megnyitottad előttünk a paradicsomi ajtókat, hogy a latorral menjünk be Veled a terembe, énekelve Neked, mint Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Nekünk, hívőknek, Krisztus, ma a szentséges Pászka ragyogtál fel, és mindnyájunknak megnyitottad a paradicsomi ajtókat, hogy mindnyájan bemenjünk feltámadásod fényességébe, gyermekeid, mint Istentől megvilágított csillagok, Nyugat, Észak, Dél, és Keletről, az örök Pászkát így áldva:

Feltámadt Krisztus, a sírból mindnyájunknak felragyogott a bocsánat, * feltámadt Krisztus, mindnyájunk számára megtörtént a szabadítás a szomorúságtól. * feltámadt Krisztus, mindnyájan élvezzétek a hitnek ezt a lakomáját, * feltámadt Krisztus, mindnyájan vegyétek a kegyelem gazdagságát. * feltámadt Krisztus, senki ne sírjon bűnei miatt, * feltámadt Krisztus, senki ne féljen a haláltól. * feltámadt Krisztus, legyőzvén a halált, emberek vigadozzatok.

9. konták

Most mindnyájan beteltek világossággal, az ég, és a föld, és az alvilág: az ég, mert felmegy az Atyához az életadó Úr, a föld pedig, hogy ma felragyogott a sírból a szépséges Nap, az alvilág pedig, hogy leereszkedett az ott lévő homályba Istennek mindent betöltő, leírhatatlan egyszülött Fia. Imádja Őt minden föld, ünnepelje feltámadását az egész teremtés, énekelve Neki: Alleluja.

9. ikosz

Az istenes szónok, Izaiás, támadjon fel velünk, és mutassa meg, hogyan látta meg előre feltámadásod fényhozó napját, világosan beszélve Rólad, Krisztus: Elemésztődik a halál a győzelem által, és feltámadnak a halottak, és fölkelnek, akik a sírban vannak. Mi pedig, az előképek megvalósulását látva, isteni módon vigadunk, énekelve Neked:

Feltámadt Krisztus, a halál megölését ünnepeljük ma, * feltámadt Krisztus, ma az örök élet kezdetét hirdetjük. * feltámadt Krisztus, ma a tavasz jó illatot áraszt, és az új teremtmény vigad, * feltámadt Krisztus, ma a bűn homályos köde elűzetik, és az Egyház új gyermekei ünnepelnek. * feltámadt Krisztus, a régiek elavulnak, és íme, minden újjá lett, * feltámadt Krisztus, az ég ma nyitott, és minden test meglátja az Ő arcát. * feltámadt Krisztus, legyőzvén a halált, emberek vigadozzatok.

10. konták

Üdvözíteni akarván mindenkit, megígérted, hogy változatlanul velünk maradsz e világ végéig. Isteni szavadat megértve, reménységünk megerősítését bírván, örvendezünk feltámadásodnak, énekelve Neked, mint Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Krisztus Királyt, mint a sírból kiszálló vőlegényt meglátván a kenettel levő isteni bölcsességű asszonyok, nyomban Hozzád futottak. Mi pedig, gyertyákat hordozva, kimegyünk, hogy találkozzunk a Vőlegénnyel, és együtt megünnepeljük az ünneplést szerető rendekkel Isten üdvözítő Pászkáját, fényesen hangoztatva Neki ezeket:

Feltámadt Krisztus, jöjjetek ki, mint szüzek, a Vőlegény fogadására, * feltámadt Krisztus, jöjjetek gyertyákat hordozók, gyertyákkal, Krisztushoz. * feltámadt Krisztus, töltsétek el lelketeket isteni szépséggel, * feltámadt Krisztus, gyújtsátok meg gyertyáitokat a tisztaság olajától. * feltámadt Krisztus, vigadozzunk isteni módon, mert velünk van a Vőlegény, * feltámadt Krisztus, örvendezzünk fényesen, mert elkészült a mennyasszonynak a díszterem. * feltámadt Krisztus, legyőzvén a halált, emberek, vigadozzatok.

11. konták

Balzsam helyett, ma örömteli éneket ajánlunk, és a jelen, legünnepélyesebb ünnepséget tartjuk ezen a szent, üdvösséges és fényességes éjszakán, amelyen az örök Világosság a sírból testileg mindenkinek felragyogott, amelyet a Te le nem alkonyodó országod fényes napja előhírnökét boldognak hirdetjük, és énekeljük, hangoztatva Neked: Alleluja.

11. ikosz

A Napnál fényesebb, kimeríthetetlen világosság ragyogott fel ma nekünk, a sötétségben ülőknek a Te sírodból, Krisztus, amely az egész mindenséget megvilágosította, ezért, örvendeznek a világ határai, örvendezve énekel Krisztus Egyháza, dicsőítve feltámadásodat:

Feltámadt Krisztus, valóban szent és fényességes ez az üdvösséges éjszaka! Feltámadt Krisztus, valóban az ünnepek ünnepe ez a jeles és szent nap! Feltámadt Krisztus, örvendj most és vigadozz Szent Sion, * feltámadt Krisztus, fényeskedjél, és ragyogj most Isten Egyháza. * feltámadt Krisztus, az Úr dicsősége fölötted felragyogott, * feltámadt Krisztus, örökkévaló öröm töltötte be minden gyermekedet. * feltámadt Krisztus, legyőzvén a halált, emberek vigadozzatok.

12. konták

Örvendetes kegyelmedet, Krisztus, minden hívőre kiöntötted ma, ingyenesen, Krisztus, feltámadásod jeles napján, amelyet dicsőségesen szereztél. Jertek, örvendezzünk és vigadjunk azon, részesüljünk Krisztus Országának isteni vígságában, énekelve Neki, mint Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve fényességes feltámadásodat, Krisztus, imádunk Téged, a feltámadottat, és hittel és szeretettel borulunk le nyomdokaid előtt, és mint testvérek, egy szájjal hangoztatjuk Neked:

Feltámadt Krisztus, örömmel megöleljük egymást, * feltámadt Krisztus, és a minket gyűlölőknek megbocsátunk. * feltámadt Krisztus, minden érzékünket belül megtisztítjuk, * feltámadt Krisztus, megcsókoljuk egymást szent csókkal. * feltámadt Krisztus, énekekkel megyünk be udvaraidba, * feltámadt Krisztus, minden fényességes napon házadban tartózkodunk. * feltámadt Krisztus, legyőzvén a halált, emberek vigadozzatok.

13. konták

Ó, nagy és legszentebb Pászka, Krisztus, ó, Bölcsesség, Isten Igéje és Erősség! Balzsam helyett fogadd el ezt a mi énekünket, és mint erős Isten, támassz fel minket Magaddal és isteníts meg, hogy méltók legyünk belőled igazabban részesülni, Országod le nem alkonyodó napján, a mennyben, és ott az összes szentekkel együtt Téged fogunk énekelni: Alleluja

Újra az 1. ikosz és az 1. konták