Akathiszt irgalmas, (alamizsnás) János főpaphoz, alexandriai pátriárkához

/Fordította: Lakatos László atya/

Szüleitől istenfélő nevelést kapott. Szülei akaratából házasságra lépett. Korán özvegységre jutva, Alexandria pátriárkája lett. Jósággal, és segítő készséggel volt a szegények iránt. Innen a mellékneve is. 619-ben halt meg.

Ünnepe: november 12.

Konták, 2 hang

Vagyonodat a szegények között osztottad szét * és most a mennyei gazdagságot nyerted el, * nagybölcsességű János, * miért is, mi mindnyájan tisztelünk, megünnepelvén emlékedet, * kit alamizsnálkodásodról neveztek el.

1. konták

A világból kiválasztott, Krisztusnak csodálatos kedveltje, a hitnek és igazságnak hirdetője, amelyeket, mint jó magvető Krisztus szántóföldjén, Isten gyermekeinek szívébe buzgón elvetettél, ne szűnj meg imádkozni értünk az Úrhoz, hogy adjon földünknek békét és nyugalmat, szent Egyházának a téves tanításoktól és szakadásoktól oltalmat, hogy imádságaid által a bajoktól megszabadulva, hálásan hangoztassuk neked: Üdvözlégy János, irgalmas főpap.

1. ikosz

Lélekben lángoló angyalként, testben emberként lévén, választott ki téged az Úr, hogy szent Egyházának szolgája és juhainak jó pásztora légy, mert ifjúságodtól fogva egyedül Isten iránt buzgólkodtál szívvel és lélekkel. Mi pedig, bírván benned a csodálatos pásztor példaképét, meghatottan hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Ciprus földjének jó növénye, * üdvözlégy, aki Krisztus igáját örömmel vetted magadra, * üdvözlégy, aki szívedet a jóságban megőrizted, * üdvözlégy, aki Istent egész lelkedből megszeretted, * üdvözlégy, aki Neki buzgósággal szolgáltál, * üdvözlégy Istentől kiválasztott pásztor, * üdvözlégy a főpapi kegyelemmel megkoszorúzott, * üdvözlégy az Egyház égboltjának ékessége, * üdvözlégy János, irgalmas főpap.

2. konták

Látván téged a jótettekkel buzgólkodó, és, „mint szarvas a vízforráshoz”, Isten felé törekedő pásztort, aki nyáját evangéliumi igével, mint angyali kenyérrel bőségesen táplálod, atyánk, János főpap, szívvel és lélekkel meghatódunk, hálát adva Istennek, aki téged nekünk adott az Egyház szántóföldjén hűséges pásztort, és nyájának buzgó őrét, és hangoztatjuk Neki: Alleluja.

2. ikosz

Ifjúságodtól fogva, főpapunk, János, sashoz voltál hasonló, aki a világi hiúságoktól a mennyei magasságokba repültél, hogy elérd Isten bölcsességének mélységét, és az igazi istenismeret fényében nyájadat bölcsen világosítsd meg. Mi pedig, általad megtanítva, hogy a Háromságban dicsőített Istent imádjuk, ezeket a dicséreteket énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki mint sok gyümölcsű pálmafa növekedtél fel, * üdvözlégy, aki a hívőknek jó példát mutattál, * üdvözlégy, akit mindig az Isten gondviselése vezetett, * üdvözlégy, akit Isten bölcsessége elfogadott, * üdvözlégy, aki az értelemmel Felfoghatatlant a hittel fogtad fel, * üdvözlégy, aki az igaz világosságot mindenkinek hirdetted, * üdvözlégy, aki megtanítottál az igaz istenismeretre, * üdvözlégy Isten igazságának hangoztatója, * üdvözlégy János, irgalmas főpap.

3. konták

Amint az őz a hálóból, elfutottál e világ hiúságától, és a szerzetesi küzdelemre siettél, szeplőtelen élettel tetszettél Krisztus Istennek, boldogságos János atyánk, fáradságokban és virrasztásokban, a reggeli vigyázattól éjszakáig, szempilláidnak szendergést, és szemeidnek álmot nem engedvén, ezért, méltóvá lettél a legszentebb Lélek hajlékává lenni, a Háromságban megénekelt Istennek, mint sokhúrú hangszer szüntelenül énekelted az édes éneket: Alleluja.

3. ikosz

Az irgalmas Úr együtt érző irgalmasságot nyilvánított irántad csodálatra méltó János atya, egy olajfa koronát viselő fönséges ifjú arcában, vonzva téged, hogy légy hasonló napjaidban az irgalmas Uralkodóhoz, ezért, vagyonodat folytonosan szétosztottad a gyöngéknek és szegényeknek, hogy kimeríthetetlen gazdagságot találj a mennyekben. Mi pedig, látván téged, hogy a szenvedők irgalmas segítője vagy, és minden bajban levőnek jótevője, ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy, aki Isten irgalmasságát követted, * üdvözlégy a bajokban levőknek készséges gondoskodója, * üdvözlégy, a szenvedők irgalmas pásztora, * üdvözlégy, a bajokban levőknek nagyon gondos atyja, * üdvözlégy irgalmas adakozója a kérőknek, * üdvözlégy az árvák önzetlen táplálója, * üdvözlégy, mert az irgalom sokaságát osztottad szét, * üdvözlégy János, irgalmas főpap.

4. konták

Látván téged Krisztus, a pásztorok fejedelme, mint az evangéliumi irgalmasság buzgólkodóját, a keresztény szolgálatnak pedig igazán buzgó teljesítőjét, az Egyház égboltján, mint fényes világítót állított fel téged, mint a Krisztusról elnevezett alexandriai Egyház pásztorát, hogy isteni bölcsességgel legeltesd a szellemi juhokat a kövér legelőkön, és mentsd meg őket a veszélyes téves tanításoktól, hogy ők is, megemlékezve atyai tanításaidról, énekeljék Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Az apostolság részét Uradtól elnyervén, lelki gyermekeidet a tanítással, és atyai szeretettel buzgón oktattad, megmutattad úgyszintén a jóságos tettek buzgó teljesítésének példáját, táplálva az éhezőket, ruházva a ruhátlanokat, és vigasztalást nyújtva minden bajban levőnek. Mi pedig, munkáid jó példáját magasztalva, ilyen dicséretekkel mondunk téged boldognak:

Üdvözlégy Krisztus mezőjének hűséges kertésze, * üdvözlégy, az irgalmasság tetteinek kimerülhetetlen cselekvője, * üdvözlégy Isten igéjének jó magvetője, * üdvözlégy a hívőket felvilágosító bölcs tanító, * üdvözlégy a kormányzottakat atyai szeretettel átfogó, * üdvözlégy a hitnek mindenkit megvilágító világítója, * üdvözlégy a jótettekben igen buzgó oktató, * üdvözlégy a szellemi juhok isteni bölcsességű pásztora, * üdvözlégy János, irgalmas főpap.

5. konták

Vezérlő csillaghoz lettél hasonló, tisztelendő János, mindenkinek megmutatva az utat a mennyországba, amit te magad is elértél, és lelkedet, mint felső Siont, Krisztusnak az Új Pászkának elkészítetted, amelyet, látva, alázatossággal megterítve és jó cselekedettel felékesítve, megszentelt a pásztorok Fejedelme főpapi áldással. Te pedig, mint Péter apostol hangoztattad Neki:”Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek Téged,” szüntelenül énekelve Neki: Alleluja.

5. ikosz

A hit apostoli tanítását és az isteni kegyelem örökségét birtokolva, János főpap atya, nem az emberektől lettél meghívatva, hanem Isten jobbjából fogadtad a főpapi szolgálat részét a szent Egyházban, és ezt a terhet, mint Krisztus keresztjét válladra vévén, minden jámborságban és tisztaságban legeltetted szellemi juhaidat. Látva téged Krisztus Egyházának jó és buzgó pásztorát, az emberek szeretettel énekelték neked:

Üdvözlégy szelídséggel és tisztasággal ékes, * üdvözlégy alázatosságtól és szeretettől ragyogó, * üdvözlégy tiszta imádságtól illatozó, * üdvözlégy Istennek tiszta áldozatot ajánló, * üdvözlégy, aki felajánlásaidat imádsággal szentelted meg, * üdvözlégy, aki apostoli buzgósággal fogtál körül, * üdvözlégy, aki jó tettel küzdöttél, * üdvözlégy, mert a felső Sionban tartózkodsz, * üdvözlégy János, irgalmas főpap.

6. konták

Szellemi juhaid hűséges őrének vall téged Isten Egyháza, akiket te a szerencsétlenségben és a vihar napjaiban bölcsen legeltettél, az igaz hitben mindvégig megőriztél, és mindenkiért imádsággal álltál az Úr oltára előtt, János, irgalmas pásztor, és így világított világosságod az emberek előtt, akik látták jó tetteidet, és dicsőítették a mennyei Atyát, énekelve Neki: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál mint kiolthatatlan világosság a hit világosságával és lelked tisztaságával Alexandria városában, János főpap, ahova a pásztorok Fejedelme az Úr állított téged, hogy legeltesd juhait, akik számára te valóban a tiszta élet szabálya voltál, és mint bátor őr, az igaz hitben erősítetted meg nyájadat, a jó pásztor példáját hagyva nekünk, akik neked ezeket a dicsőítő énekeket ajánljuk:

Üdvözlégy, aki szellemi juhaidat éberen őrzöd, * üdvözlégy, aki atyai szeretettel vigasztalod őket, * üdvözlégy az ő erős és lerombolhatatlan védő faluk, * üdvözlégy világító lámpa, az imádságban kiolthatatlan, * üdvözlégy az igaz hit igazi buzgólkodója, * üdvözlégy a hit és istentelenség konkolyainak kiirtója, * üdvözlégy, aki életszabályt mutatsz a hívőknek, * üdvözlégy az igazságnak és igazságosságnak oktatója, * üdvözlégy János, irgalmas főpap.

7. konták

Minden embert üdvözíteni akarván, te mindenkinek mindene lettél, hogy, mint Pál, mindenkit megnyerj, János, főpap atya, mert apostoli utakon a városokat és falukat átjártad, a hőséget és hideget eltűrve, a gazdagokat és szegényeket, a rosszakat és jókat felkerested, egyeseket a tisztaságra, másokat testvéri szeretetre híva, másokat pedig Isten félelmével pásztorilag felvilágosítva, a tévelygőket és a téves tanításokban és szakadásokban késedelmeskedőket atyailag leleplezted, és az igaz hitben megerősítetted, hogy mindnyájan egy szájjal és egy szível énekeljék a Háromságos Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Mint galambot mutatott téged az Úr, János főpap, mert nem olajágat, hanem evangéliumi jó hírt hoztál az Egyház bárkájában levőknek, és Dávid ajkaival kiáltottál Istenhez:”Jusson színed elé imádságom, hajtsd füledet imádságomra.” Emlékezzél meg tehát rólunk is, akik téged, ezekkel a hívásokkal tisztelünk:

Üdvözlégy, aki szüntelen imádságokat ajánlottál fel Istennek, * üdvözlégy, aki gyermekeidet Isten félelmével tetted értelmesekké, * üdvözlégy, aki bűnbánó sóhajtásaikat Isten elé vitted fel, * üdvözlégy, aki a böjtben angyali édességet ízleltél, * üdvözlégy, aki a türelem által evangéliumi örömet találtál, * üdvözlégy kegyelemmel megtelt bárka, * üdvözlégy Krisztus Titkai által megszentelt, * üdvözlégy Isten Titkainak csodálatos rendezője, * üdvözlégy János, irgalmas főpap.

8. konták

Az emberszerető Úr, üdvösségünk útját csodásan végezvén, látván téged juhainak buzgó pásztorát és az igaz hit erős védelmezőjét, mint a harmatot Gedeon gyapjújára adott téged legelőjének jeles pásztorát, János főpap, megkoszorúzva földi vándorlásodat a halhatatlanság koszorújával, és dicsőségének trónja elé állított, értünk, bűnösökért buzgó imádkozónak. Ezért, a mindent jóra intéző Istennek, meghatottsággal hangoztatjuk: Alleluja.

8. ikosz

Magadat egészen Isten kezeibe átadva, lépteidet alázatosan irányoztad nyájadhoz, amelyben a szegényeknek menedék, a bajokban levőknek szabadulás, a fiataloknak a tisztaság és szüzesség jó oktatója, az árváknak és özvegyeknek jó gondviselője, a hanyag gyermekeknek értelmessé tevője, a haragban levőknek szelíd leleplezője, Krisztus Egyházának minden támadástól bölcs megvédelmezője, minden hozzád menekülőt vigasztalva, és számukra az üdvösségre szükségeseket megadva. Ezért, fogadj el tőlünk emlékedet tisztelőktől ilyen dicséreteket:

Üdvözlégy, aki kincseidet jól osztottad szét, * üdvözlégy, aki lángolóan megszeretted Krisztus nyáját, * üdvözlégy, aki a nyáj iránt áldozatos szeretetet nyilvánítottál, * üdvözlégy, aki felebarátaidban az Urat szeretted meg, * üdvözlégy, aki Uradnak hűségesen szolgáltál, * üdvözlégy Istentől felülről megdicsőített főpap, * üdvözlégy Krisztusnak a dicsőség koszorújával megkoszorúzott főpapja, * üdvözlégy, mert sokak fölé állított téged az Úr, * üdvözlégy János, irgalmas főpap.

9. konták

A Krisztusról elnevezett nyáj minden tagja látott téged alázatosságtól és irgalmasságtól ragyogó pásztorát, dicsőítették Istent, János, főpap atya, te pedig, irántuk való szeretettől eltelve éjjel és nappal gyermekeidért könnyes imádságokat öntöttél Isten elé. Ezért, híveid, szívvel és lélekkel meghatódva énekelték az ilyen csodálatos főpapot nekik adó Istennek: Alleluja.

9. ikosz

Hogyan magasztaljuk méltóan alázatosságod magasságát, János főpap, amivel lecsendesítetted igen gőgös papodat, amikor előtte, a rád gonoszságtól lihegő előtt az Úr oltáránál leborultál, alázatosan bocsánatot kérve tőle. Ezzel az alázatosságoddal a nagyhangú szavaknál jobban megfeddted őt, úgy, hogy ő sírva és zokogva ismerte el bűnét, bűnbánatot tartott, és Isten előtt kedves életért méltóvá lett a papi méltóságra. Mi pedig, gonosz tetteinktől megszégyenülve, bűnbánatban bátorkodunk kiáltani Istennek:”Uram, add, hogy meglássam bűneimet, és ne ítéljem el testvéremet,” neked pedig ilyen dicséreteket hozni:

Üdvözlégy az igazi alázatosság edénye, * üdvözlégy a képmutatás nélküli szeretet buzgólkodója, * üdvözlégy az ellenséges fondorlatokat letipró szelíd bárány, * üdvözlégy, aki alázatosságoddal a bosszantásokat eltakartad, * üdvözlégy, aki a lázongást és a káromlást gyűlölted, * üdvözlégy, aki erős türelmet szereztél, * üdvözlégy a tiszta jó illat tömjénezője, * üdvözlégy mennyei ragyogás világítója, * üdvözlégy János, irgalmas főpap.

10. konták

Megparancsolta az Úr azoknak, akik meg akarják menteni lelküket, hogy testvéreikért veszítsék el azt. Te pedig, János főpap, lelkedet nyájadért adtad oda, és az élet végéig minden emberért Istennek a vérontás nélküli Áldozatot ajánlva fel, lelki szelídséggel hangoztattad Neki:”Uram, mindnyájunkat, akik egy kenyérből és egy kehelyből részesülünk, egyesíts, és közülünk egyikünket se ítélj el, de találjunk irgalmat és kegyelmet a kezdettől fogva Előtted kedves minden szenttel, hogy mondjuk Neked: Alleluja.”

10. ikosz

Fényt árasztó csillagnak mutatott téged az Egyház égboltján Krisztus, János atya, mert az apostoli széket jeles isteni tettekkel ékesítetted fel, az irgalmasságért, és az alamizsnálkodásért, főképp az irgalmasság miatt felragyogott szenteknél jobban „Irgalmasnak” neveztek el, mert téged nagyon gazdaggá tett a javak megadója Krisztus, és a napnál jobban ragyogó életed az irgalmasság sugarait bocsátotta ki a szükségben levőknek, elűzve a szegénység sötét fellegét, ó gazdag. Ezért mi, irgalmasságod el nem homályosodó fénye által beragyogva, így szólunk hozzád:

Üdvözlégy vándorokat szerető irgalmas, és foglyok szabadítója, * üdvözlégy a lesújtottak kérelmének gyors teljesítője, * üdvözlégy, aki gyermekeid könnyeit irgalommal szárítod fel, * üdvözlégy, aki életedet irgalmasságban töltötted el, * üdvözlégy, aki bőséges irgalmasságot mutattál irántunk, * üdvözlégy, aki erényeiddel Isten előtt kedves voltál, * üdvözlégy hűséges őr, az Egyház javának megtartója, * üdvözlégy imádságok edénye, amelyektől az ördögök messze távoznak, * üdvözlégy János, irgalmas főpap.

11. konták

Mennyei hangot lettél méltatva hallani:”A királyok Királya hív téged Magához,” János főpap, amikor életed vége elközeledett. Isten, lépteidet Ciprusra irányította, ahol te, elérvén szülő városodat Amathunt, békében távoztál el az Úrhoz, imádságot mondva Neki:”Hálát adok Neked, Uram, Istenem, hogy méltattál engem, hogy felajánljam Neked mindazt, ami a tied, Akinek most lelkemet is átadom.” Mi pedig tudván, hogy Isten boldog kimúlásod után csodásan megdicsőített téged, szívünk meghatottságával énekeljük Neki: Alleluja.

11. ikosz

Krisztus Egyházának fényes világítójaként tűntél fel János főpap, mert életedben, és a mennyekbe való feljutásod után is, gyermekeidet nem hagyod el, hanem kiterjeszted imádságos kezeidet Krisztushoz bűneinkért és minden emberért, és így Istennek igazságosan ellenünk feltámadt haragját imádságoddal kiengeszteled, és imádkozol Hozzá, hogy adjon nekünk időt a bűnbánatra, hogy ne gyümölcstelenül jelenjünk meg az igaz Bíró színe előtt, hanem mint okos szüzek hittel telt lámpásokkal. Ezért neked, Isten előtt értünk állandó közbenjárónknak teljes lélekből hangoztatjuk:

Üdvözlégy, aki a makaccsá lett lelkiismeretet bennünk felébreszted, * üdvözlégy, aki megerősítesz bennünket az evangéliumi tisztaságban, * üdvözlégy, aki a szív tisztaságára hívsz bennünket, * üdvözlégy, aki szellemi asztallal táplálsz bennünket, * üdvözlégy a le nem alkonyodó napon csodálatosan ragyogó, * üdvözlégy, aki az angyali seregekkel lakozol, * üdvözlégy, aki el nem halkulsz az értünk való imádságokban, * üdvözlégy közbenjárónk Isten trónja előtt, * üdvözlégy János, irgalmas főpap.

12. konták

A kegyelem kimondhatatlan jelét mutatta meg nekünk az Úr, mert felékesítette a dicsőséges Alexandria városát mint a szövetség szekrényét két kerubbal az ősi sátorban, a hit és szeretet oszlopaival Szent Atanázzal, aki félelem nélkül őrizte a hit szabályait, és kedveltjével Jánossal, aki nekünk az irgalmasság példáját mutatta, megmutatva ezzel, hogy minden hívő szentül őrizze az igazságot és a szeretetben tartózkodjék, erősödjenek meg az igaz hitben, és lelki örömben hangoztassák a Háromságos Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve nagy és dicsőséges csodáidat, Krisztus főpapja, János, tiszteljük szent emlékedet, és áhítatosan kérünk téged, hogy irgalmasan adassék nekünk lelkünk számára sok hasznos dolog, és az üdvösségre szükséges. Mi pedig Isten előtt éber közbenjárónknak és oltalmazónknak bírván téged érettünk, hálásan ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy Krisztus Isten által megszeretett, * üdvözlégy Isten előtt buzgó közbenjáró, * üdvözlégy a téged hittel hívók reménysége, * üdvözlégy Isten gyermekeiről hűséges gondoskodó, * üdvözlégy bennünket minden bajtól befödöző, * üdvözlégy Isten békéjének hirdetője, * üdvözlégy az apostoli hit erős oltalmazója, * üdvözlégy az igazhitűség félelem nélküli megvallója, * üdvözlégy János, irgalmas főpap.

13. konták

Ó, boldogságos pásztorunk, János főpap atya, fogadd el ezt a szeretettel neked ajánlott kis imádságunkat, és kérdd Krisztus Istent, hogy mentsen meg bennünket minden bajtól, betegségtől és támadástól, és rendíthetetlen békével vegye körül életünket. Szent Egyházát oltalmazza meg a szakadásoktól és rendetlenségektől, és minden hívét a hit és szeretet egyetértésére vezesse, hogy országának le nem alkonyodó napján mindig énekeljük Neki: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták